NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa za písm. a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) podmienky poskytovania odmeny oznamovateľom,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
2.V § 2 písmeno a) znie:
„a)oznamovateľom fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere
1. urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu,
2. urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,
3. urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená,
4. zverejnila informácie počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu z dôvodu, že
4a. urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia podľa § 10 ods. 8, alebo neboli prijaté vhodné opatrenia podľa § 10 ods. 8 a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
4b. urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
4c. je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo
4d. je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení.
5. fyzická osoba, ktorá podala riadne odôvodnený podnet podľa osobitného predpisu2a) a ten bol postúpený orgánu príslušnému na prijatie oznámenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
2a) Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.“.
3. V § 2 písmeno b) znie:
„b) oznámením uvedenie skutočností, ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom alebo o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti so svojou činnosťou; činnosťou sa rozumie najmä poskytovanie služieb podľa osobitného predpisu2b),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
2b) Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.“.
4. § 9 znie:
§ 9
(1) Oznamovateľovi, ktorý urobil kvalifikované oznámenie, sa poskytuje za podmienok uvedených v odsekoch 2 až 12
a)jednorazová paušálna odmena (ďalej len „paušálna odmena“),
b)podielová odmena.
(2) Na poskytnutie odmeny oznamovateľovi je právny nárok, ktorý po jeho smrti prechádza na jeho právnych nástupcov.
(3) Odmenu poskytuje úrad.
(4) Úrad poskytne oznamovateľovi, ktorý urobil kvalifikované oznámenie, na základe jeho žiadosti o poskytnutie odmeny, paušálnu odmenu do výšky 50-násobku minimálnej mzdy, ak
a) v trestnom konaní
1. bola podaná obžaloba,
2. bol podaný návrh na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu,
3. bol schválený zmier a zastavené trestné stíhanie alebo
4. trestné stíhanie bolo podmienečne zastavené, alebo
b) v správnom konaní nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o spáchaní správneho deliktu.
(5) Úrad poskytne oznamovateľovi podielovú odmenu vo výške 50% z hodnoty majetku vráteného štátu v konaní v súlade s osobitným predpisom6a). Ak je pri rozhodovaní o žiadosti o poskytnutie podielovej odmeny potrebné stanoviť všeobecnú hodnotu majetku vráteného štátu, postupuje sa podľa osobitného predpisu6b).
(6) Orgán, ktorý oznamovateľovi vydal písomné oznámenie podľa
§ 4 ods.
1
alebo
§ 6 ods. 1
alebo písomné potvrdenie podľa
§ 4 ods. 2
alebo
§ 6 ods. 2
, oznámi oznamovateľovi podanie obžaloby, schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu, schválenie zmieru a zastavenie trestného stíhania, podmienečné zastavenie trestného stíhania alebo nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b). Ak je konanie podľa osobitného predpisu6a) ukončené, orgán, ktorý vo veci vrátenia majetku štátu konal, oznámi oznamovateľovi aj hodnotu majetku vráteného štátu. Oznámenie podľa tohto odseku je orgán povinný zaslať oznamovateľovi do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti príslušného rozhodnutia alebo odo dňa, kedy sa vrátený majetok stal majetkom štátu.
(7) Žiadosť o poskytnutie odmeny môže podať oznamovateľ úradu do šiestich mesiacov odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 6. Na žiadosti o poskytnutie odmeny podané po tejto lehote sa neprihliada.
(8) Žiadosť o poskytnutie odmeny obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa a odôvodnenie žiadosti; k žiadosti oznamovateľ priloží kópiu oznámenia podľa odseku 6.
(9) Úrad pri rozhodovaní o žiadosti o poskytnutie paušálnej odmeny zohľadní najmä mieru zásluh oznamovateľa na objasnení závažnej protispoločenskej činnosti, zistení jej páchateľa, ušlý zárobok oznamovateľa a rozsah uchráneného majetku, ak ho možno vyčísliť; na ten účel si úrad vyžiada stanovisko prokurátora alebo správneho orgánu, ktorý vo veci konal.
(10) Úrad rozhodne o žiadosti o poskytnutie odmeny do troch mesiacov odo dňa jej doručenia.
(11) Preskúmanie rozhodnutia úradu o odmene súdom je vylúčené.
(12) Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa nevzťahujú na blízku osobu oznamovateľa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú:
6a) Napríklad § 423 a § 428 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
6b) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.“.
5.Za § 25 sa vkladajú § 25a a 25b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
§ 25a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2023
Ustanovenie § 9 sa po prvýkrát použijú na žiadosti o poskytnutie odmeny podané po 1. máji 2023.
§ 25b
Transpozičné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
6. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha
k zákonu č. 54/2019 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie (Ú. v. L 305, 26.11. 2019) v platnom znení.“.
Čl. II
Zákon č.
311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 95/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 307/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 375/2019 Z. z., zákona č. 380/2019 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 294/2020 Z. z., zákona č. 326/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 407/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 539/2021 Z. z., zákona č. 82/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z., zákona č. 248/2022 Z. z., zákona č. 350/2022 Z. z. , zákona č. 376/2022 Z. z. a zákona č. 1/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 76 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odstupné vo výške šesťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti opakovane neudelí súhlas s navrhovaným pracovnoprávnym úkonom zamestnávateľa voči nemu ako chránenému oznamovateľovi podľa osobitného predpisu alebo ak nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vydaní neodkladného opatrenia v súvislosti s pozastavením účinnosti pracovnoprávneho úkonu Úradom na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa osobitného predpisu, ktorým súd vyhovel zamestnancovi, a zamestnanec z týchto dôvodov podá výpoveď.“.
Čl. III
Zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka v znení zákona č. 199/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Názov zákona znie: „Zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana, štátnej cene Alexandra Dubčeka a štátnej cene Juraja Langsfelda.
2.§ 2 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) štátna cena Juraja Langsfelda.“.
3.V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Alexandra Dubčeka“.
4.Za § 9 sa vkladajú § 9a až 9c, ktoré vrátane nadpisu znejú:
Štátna cena Juraja Langsfelda
§ 9a
(1) Udelením štátnej ceny Juraja Langsfelda oceňuje predseda vlády jednotlivca alebo kolektív, ktorý prejavil občiansku statočnosť tým, že ako kvalifikovaný oznamovateľ vo verejnom záujme poukázal na korupciu alebo na inú protispoločenskú činnosť. Štátnu cenu Alexandra Dubčeka možno udeliť aj občanovi iného štátu.
(2)Štátna cena Juraja Langsfelda pozostáva z listiny o udelení štátnej ceny Juraja Langsfelda a s vyobrazením Juraja Langsfelda a pamätnej plakety vo forme medaily; na lícnej strane medaily je vyobrazenie Juraja Langsfelda a na rubovej strane medaily je nápis VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
(3)Ocenenému patrí čestný titul „Nositeľ štátnej ceny Juraja Langsfelda“.
(4)Štátna cena Juraja Langsfelda sa slávnostne odovzdáva pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti korupcii, ktorým je 9. december.
(5)Ak sa udeľuje štátna cena Juraja Langsfelda in memoriam, slávnostne sa odovzdá pozostalému manželovi, prípadne inej blízkej osobe. Medzi príbuznými rozhoduje stupeň príbuzenstva a pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednosť vekovo staršia osoba.
§ 9b
(1)Podnet môže podať fyzická osoba alebo právnická osoba.
(2)Podnet sa podáva vláde prostredníctvom úradu vlády do konca roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa štátna cena udeliť. Predseda vlády môže cenu udeliť aj bez podnetu na návrh niektorého člena vlády.
(3)Podnet obsahuje
a) meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly, dátum narodenia a adresu bydliska toho, v prospech koho sa predkladá podnet; ak ide o kolektív, jeho názov alebo iné označenie a meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly, dátum narodenia a adresu bydliska každého jeho člena,
b) zdôvodnenie podnetu.
§ 9c
(1) Predseda vlády rozhoduje o udelení štátnej ceny Juraja Langsfelda na základe vyjadrenia poradného orgánu, ktorý na tento účel zriadi; štatút poradného orgánu schvaľuje vláda.
(2)Úrad vlády predloží podnet pred rokovaním vlády poradnému orgánu na vyjadrenie.
(3)Úrad vlády môže požiadať o zaujatie stanoviska k podnetu štátny orgán, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, za ktorú sa udeliť štátna cena Juraja Langsfelda. Štátny orgán je povinný predložiť stanovisko do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, inak sa na jeho stanovisko nemusí prihliadať.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2023.