Strana 1 z 18
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh zákona reaguje na aplikáciu zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len “zákon”) v podmienkach územnej samosprávy a na základe skúseností a požiadaviek z aplikačnej praxe odstraňuje niektoré z nedostatkov a nejasností umožňujúcich rozdielne vykladanie zákonných ustanovení, precizuje ustanovenia týkajúce sa výkonu samosprávy obcami, rozširuje viaceré kompetencie obecného zastupiteľstva a nezlučiteľnosť funkcie starostu a funkcie poslanca s inými funkciami, ako aj posilňuje transparentnosť a prístup verejnosti k informáciám a možnosť participácie na činnosti samosprávy.
V oblasti kompetencií obecného zastupiteľstva a poslancov návrh zákona rozširuje okruh osôb, ktoré je poslanec oprávnený počas rokovania obecného zastupiteľstva interpelovať, tiež sa rozširuje okruh osôb, od ktorých poslanec a obecné zastupiteľstvo môžu požadovať informácie a vysvetlenia. Precizujú sa ustanovenia o účasti poslancov na kontrolách a posilňuje sa pozícia obecného zastupiteľstva pri uplatňovaní sistačného práva starostom obce.
Návrh zákona s cieľom zvyšovania transparentnosti, informovanosti občanov a účasti verejnosti na rozhodovaní samospráv upravuje povinnosti obcí v oblasti zverejňovania, rozširuje práva obyvateľov obce o právo účasti na zasadnutí výborov a komisií ako výkonných, kontrolných, iniciatívnych a poradných orgánov a o právo byť informovaný o činnosti orgánov samosprávy obce, o nakladaní s majetkom obce, o hospodárení obce a všetkých dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa samosprávy obce a právnických osôb zriadených alebo založených obcou alebo právnických osôb, v ktorých má obec majetkový podiel.
Návrh zákona môže mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a pozitívne vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Strana 2 z 18
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhované vypustenie časti týkajúcej sa práva obyvateľa obce ohľadom jeho účasti
na zasadnutiach obecných zastupiteľstiev je zadefinované samostatne v navrhovanom § 3 ods.
2 písm. d).
K bodu 2
Obyvateľ obce v súčasnosti právo zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva. Týmto navrhujeme do § 3 ods. 2 sa za písmeno c) vložiť nové písmeno d), čím nadobudne obyvateľ právo zúčastňovať sa okrem zasadnutí obecného zastupiteľstva, taktiež aj zasadnutí komisií a výborov v mestských častiach, na ktorých bude môcť vyjadrovať aj svoj názor. Týmto vytvárame možnosť urobiť samosprávu otvorenejšou s väčšou účasťou ľudí. Zároveň vložením nového písmena e) bude mať obyvateľ obce, ktorý sa zúčastňuje na samospráve obce, taktiež právo byť informovaný o činnosti orgánov samosprávy obce, o nakladaní s majetkom obce, o hospodárení obce a všetkých dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa samosprávy obce a právnických osôb zriadených alebo založených obcou alebo právnických osôb, v ktorých obec majetkový podiel, čo mu doteraz zo znenia zákona nevyplývalo.
Doterajšie písmená d) až g) sa následne označujú ako písmená f) až i).
K bodu 3
Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom
obce. S tým spojené aj určité povinnosti spojené napríklad s ochranou majetku obce. V
navrhovanej novela navrhujeme vypustiť v tejto časti povinnosť obyvateľa obce podieľať sa
na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré určené na
zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok
obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce.
K bodu 4
Obce v mnohých prípadoch v súčasnosti vytvárajú aj podmienky pre zabezpečenie
sociálnej starostlivosti a komunitnú činnosť. Vytváranie podmienok pre aktivity v týchto
oblastiach je pre obyvateľov obce žiaduce. Návrh zákona len spresňuje a rozširuje legislatívny
rámec aj o tieto oblasti.
K bodu 5
Obec v rámci výkonu samosprávy bude môcť organizovať menšie obecné služby v záujme obce, ktoré sa budú zameriavať na oblasti zlepšenia života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce.
Strana 3 z 18
K bodu 6
Zákon hovorí o tom, že majú fungovať zhromaždenia obce, ale nefungujú, lebo neexistujú pre to podrobné pravidlá na obecnej úrovni. Týmto návrhom obec ustanoví nariadením nielen podrobnosti o organizácii miestneho referenda ale aj podrobnosti o organizácii zhromaždenia obyvateľov obce.
K bodu 7
Navrhovaná úprava reflektuje aktuálny stav. Obce a orgány štátu v súčasnosti navzájom spolupracujú pri plnení úloh obce.
K bodu 8
Všeobecne záväzné nariadenie obce, o ktorom rokovať obecné zastupiteľstvo, je obec povinná zverejniť jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci a aj na webovom sídle obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Rovnakým spôsobom a v rovnakých lehotách bude obec povinná zverejniť návrh všeobecne záväzného nariadenia obce, ktorého navrhovateľom je poslanec obecného zastupiteľstva. Toto ustanovenie navrhujeme zakotviť z dôvodu, že prípady, kedy neboli rešpektované požiadavky poslancov na zverejnenie týchto návrhov VZN na úradnej tabuli obce a poslanec nemá kompetenciu takýto návrh zverejniť sám.
K bodu 9
Navrhuje sa spresnenie legislatívneho znenia predmetného ustanovenia, aby bolo zrejmé, aké legislatívne zmeny je možné v robiť v texte návrhu nariadenia.
K bodu 10
Fyzické osoby a právnické osoby môžu k návrhu nariadenia uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Okrem toho, že z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, bude musieť byť pripomienka aj riadne odôvodnená. Prax ukázala, že pripomienky neboli dostatočne, riadne a zrozumiteľne odôvodnené a z toho dôvodu dochádzalo k nejasnostiam.
K bodu 11
Navrhovaným odsekom 5 sa rieši prípad, ak navrhovateľ nariadenia nevyhovie spoločnej pripomienke. V takom prípade sa javí ako vhodné rozporové konanie so zástupcom verejnosti. Zároveň sa určuje, že ak sa s hromadnou pripomienkou stotožnilo aspoň 100 obyvateľov obce alebo 5 % obyvateľov obce, rozporové konanie je povinné.
K bodu 12
Strana 4 z 18
Navrhuje sa rozšíriť kompetencie poslancov obecného zastupiteľstva tak, aby mohli na rokovaní zastupiteľstva navrhovať nové znenie návrhu nariadenia alebo odporučiť úpravu jeho znenia, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného znenia.
K bodu 13
Všeobecne záväzné nariadenia obce musia byť každému prístupné. Obciam pribudne povinnosť zverejňovať na webovom sídle aj zrušené nariadenie. Na začiatku jeho znenia musí obec graficky zvýrazniť informáciu o zrušení nariadenia.
K bodu 14
Súčasná legislatíva ukladá mestám a obciam povinnosť zverejniť na svojej úradnej tabuli a webovom sídle návrh rozpočtu a návrh záverečného účtu. Touto úpravou vznikne obciam povinnosť zverejňovať takýmto spôsobom aj každý návrh na zmenu rozpočtu. To znamená, že obyvatelia budú môcť v zákonom stanovenej lehote uplatňovať pripomienky. Taktiež sa zvýši transparentnosť, nakoľko mnoho rozpočtových zmien obce predkladajú starostovia na rokovanie zastupiteľstva tzv. krátkou cestou. Prax ukazuje, že mnohé obce predkladajú rozpočtové zmeny na poslednú chvíľu a častokrát nie prerokované ani v príslušných komisiách. Dosiahne sa tak stav, že návrh na zmenu rozpočtu bude musieť byť pripravený v dostatočnom časovom predstihu, aby sa s ním stihla oboznámiť aj široká verejnosť.
K bodu 15
Navrhuje sa vypustiť vetu za bodkočiarkou.
K bodu 16
Navrhujeme rozšíriť nezlučiteľnosť funkcie poslanca s funkciou štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby s majetkovou účasťou obce, v ktorej bol zvolený. Z dôvodu, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov a z dôvodu posilnenia nezávislosti pri výkone poslaneckého mandátu.
Následne sa doterajšie písmeno d) označuje ako písmeno e).
K bodu 17
Obecnému zastupiteľstvu navrhujeme rozšíriť kompetenciu aj pri schvaľovaní harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na kalendárny rok alebo obvyklý termín zasadnutí zastupiteľstva. Poslanci budú mať takto vopred prehľad o plánovaných termínoch zasadnutí obecného zastupiteľstva na celý kalendárny rok. Zároveň bude obecné zastupiteľstvo rozhodovať aj o odmeňovaní členov poradných, iniciatívnych a kontrolných orgánov obce, ktoré bude môcť zriaďovať.
K bodu 18
Strana 5 z 18
Obecné zastupiteľstvo kompetenciu zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov. Navrhovanou úpravou dôjde k rozšíreniu kompetencií obecného zastupiteľstva o možnosť rozhodovať nielen o schvaľovaní týchto zástupcov ale aj o ich odvolaní.
K bodu 19
Kompetencia zriaďovateľa delegovať svojich zástupcov do orgánov školskej samosprávy je ukotvená v § 25 zákona 596/2003. V prípade že zriaďovateľom je obec delegovať zástupcov zriaďovateľa (obce) bude kompetencia poslancov.
Následne sa doterajšie písmená m) až r) sa označujú ako písmená n) až s).
K bodu 20
Obecnému zastupiteľstvu sa rozšíria kompetencie o schvaľovanie všetkých rozhodnutí, prijatie ktorých patrí do právomoci obce z dôvodu majetkovej účasti obce v obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osobe, písomné vyhotovenie takéhoto rozhodnutia je prílohou návrhu na zápis do obchodného registra podľa osobitného predpisu.
K bodu 21
Doplnením nového odseku dochádza k legislatívno-technickej úprave a vysvetleniu nových pojmov v tomto zákone a to: “harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva” a “obvyklý termín zasadnutí obecného zastupiteľstva. Súčasne sa ustanovuje postup v prípade, ak obecné zastupiteľstvo túto kompetenciu nevyužije.
K bodu 22
Navrhovaná úprava zabezpečí lepšiu informovanosť verejnosti o vyhlásení miestneho referenda obdobne ako je tomu pri vyhlasovaní volieb. V súčasnom znení bolo povinnosťou obce zverejniť oznámenie o vyhlásení miestneho referenda na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
K bodu 23
V súčasnosti absentuje podrobnejšia úprava týkajúca sa zhromaždenia obyvateľov obce, najmä organizácie takéhoto zhromaždenia, právnych účinkov záverov prijatých na takomto zhromaždení a pod. Zákon upravuje len základný rámec pre zvolanie tohto zhromaždenia, pričom vládny návrh zákona spresňuje výlučne okruh osôb, ktoré môžu zhromaždenie zvolať. Ostatné súvisiace otázky by preto mali byť upravené v štatúte obce.
K bodu 24
Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa harmonogramu zasadnutí, ktoré si obecné zastupiteľstvo schváli, avšak podľa obvyklého termínu zasadnutí zastupiteľstva alebo podľa rozhodnutia starostu. Povinnosť zasadať ostáva v lehote najmenej raz za tri mesiace. Starosta
Strana 6 z 18
je oprávnený zvolať v nevyhnutných prípadoch zasadnutie obecného zastupiteľstva aj nad rámec schváleného harmonogramu zasadnutí. V prípade, ak o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva požiada aspoň tretina poslancov, vo svojej žiadosti môžu uviesť aj termín, v ktorom žiadajú o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva. V takom prípade starosta zvolá zastupiteľstvo v požadovanom termíne. Ak v žiadosti o zvolanie obecného zastupiteľstva nie je navrhnutý termín zasadnutia, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo v obvyklom termíne zasadnutí zastupiteľstva, najneskôr do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Žiadosť o zvolanie zastupiteľstva aspoň tretinou poslancov musí obsahovať návrh programu, ako aj materiály, ktoré žiadatelia navrhujú zaradiť na rokovanie.
Za ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa považuje najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva po voľbách uskutočnených podľa osobitného predpisu.
K bodu 25
Navrhuje sa predĺžiť lehotu zverejnenia programu rokovania obecného zastupiteľstva zo súčasných troch dní na sedem dní. Okrem toho sa obciam ukladá povinnosť v rovnakej lehote zverejniť aj všetky materiály na rokovanie obecného zastupiteľstva (texty návrhov uznesení a všetky materiály určené na zasadnutie zastupiteľstva). Taktiež sa obciam ukladá povinnosť zverejniť aj materiály, ktoré boli predložené na rokovanie obecného zastupiteľstva po tejto lehote s uvedením aj času ich zverejnenia. Predĺžením lehoty a uložením týchto povinností dôjde k zvýšeniu transparentnosti a lepšej informovanosti občanov.
K bodu 26
Vkladá sa nový odsek. Poslanci obecného zastupiteľstva majú v súčasnosti zakotvené právo predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy. Starosta obce však nie je povinný tieto materiály zaradiť do programu rokovania. Touto legislatívnou úpravou sa zabezpečí, že v prípade splnenia podmienok (predloženie návrhu materiálu, návrhu uznesenia, dodržanie lehoty) bude materiál poslanca obecného zastupiteľstva zaradený na rokovanie obecného zastupiteľstva.
K bodu 27
Dochádza k úprave schvaľovania návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva. Z doterajšej praxe známe prípady schvaľovania návrhov na zmeny a doplnenia programu aj počas samotného rokovania obecného zastupiteľstva. Táto legislatívna úprava zabezpečí schválenie programu obecného zastupiteľstva, jeho zmenu alebo doplnenie na začiatku zasadnutia obecného zastupiteľstva. Následne nebude možná úprava programu. Za zmenu
návrhu programu sa považuje vypustenie jedného alebo viacerých bodov programu; za zmenu
návrhu programu sa nepovažuje návrh na určenie spôsobu, poradia alebo času prerokovania
niektorého z bodov programu.
Súčasne dochádza k obmedzeniu doplnenia bodov do návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva (tzv. krátkou cestou). Po prijatí tejto legislatívnej úpravy to bude možné so súhlasom trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov a to z dôvodu naliehavého
Strana 7 z 18
verejného záujmu. Doteraz na zaradenie bodu bol potrebný súhlas len nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. V prípade, ak starosta nezaradil do návrhu programu tieto body, stávajú sa tieto body súčasťou programu zastupiteľstva automaticky ako prvé body programu zasadnutia obecného zastupiteľstva v poradí, v akom boli doručené starostovi alebo obecnému úradu.
K bodu 28
Obec bude môcť vo svojom rokovacom poriadku určiť počet a dĺžku vystúpení poslanca k prerokúvanému bodu. Mnohé obce to už v súčasnosti riešia týmto spôsobom.
K bodu 29
Navrhuje sa legislatívna úprava spôsobu udeľovania slova starostovi počas zasadnutia
obecného zastupiteľstva a to tak, že starosta bude musieť odovzdať vedenie zasadnutia jeho
zástupcovi, ktorý mu slovo udelí, inak stratí právo viesť zasadnutie zastupiteľstvo a toto právo
prejde na jeho zástupcu.
K bodu 30
Legislatívno-technická zmena.
K bodu 31
Navrhuje sa, aby si obecné zastupiteľstvo obligatórne vypočulo stanovisko poradného orgánu k prejednávanej veci, ak si takýto orgán zriadilo.
K bodu 32
Doplnenie znenia je v súlade napr. s § 12 ods. (7), kde v prípade neudelenia slova
poslancovi v súvislosti s prerokúvaným bodom programu, starosta stráca právo viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu
nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec
poverený obecným zastupiteľstvom. Ak na rokovaní obecného zastupiteľstva o slovo požiada
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, člen vlády,
zástupca iného štátneho orgánu a zástupca orgánu územnej samosprávy, slovo sa mu udelí
najmenej v rozsahu a spôsobom ako poslancovi obecného zastupiteľstva.
K bodu 33
Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený. Návrh úpravy toto ustanovenie rozširuje nezlučiteľnosť funkcie starostu aj na funkcie: zamestnanca právnickej osoby zriadenej alebo založenej takouto obcou, zamestnanca
právnickej osoby s majetkovou účasťou tejto obce. Rovnaké podmienky navrhované aj pre
poslancov.
K bodu 34
Strana 8 z 18
Navrhuje sa vypustiť vetu za bodkočiarkou, tj. funkcia starostu nebude zlučiteľná s funkciou zamestnanca obce, v ktorej bol starosta zvolený, bez ohľadu nato, či zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie starostu.
K bodu 35
Funkcia starostu bude nezlučiteľná s jeho funkciou v obchodnej spoločnosti s podielom
obce, ktorej je starostom, na základnom imaní alebo družstva s členským vkladom obce, ktorej
je starostom, a to z dôvodu, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov v pozícii postavenie ako
štatutára obce aj podnikateľského subjektu.
K bodu 36
Legislatívno-právna úprava. Zosúladenie znení s navrhovanou novelou.
K bodu 37
Starosta obce nemôže pozastaviť výkon uznesení týkajúcich sa voľby a odvolania hlavného kontrolóra a uznesenia o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu. Navrhovanou úpravou dôjde k rozšíreniu ustanovení, ktorých výkon starosta nebude môcť pozastaviť. Jedná sa o písomné upozornenie hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 9 písm. b), o uznesenie o odmene hlavného kontrolóra obce, o uznesenie o vyhovení alebo nevyhovení protestu prokurátora a na rozhodnutie podľa osobitného predpisu12c).
K bodu 38
Navrhuje sa právna úprava, ktorá bola účinná do roku 2018. Starosta bude povinný nepodpísanie uznesenia zastupiteľstva odôvodniť v obecnej rade.
K bodu 39
Navrhuje sa zosúladenie kvóra potrebného na potvrdenie uznesenie, ktorého výkon bol starostom obce pozastavený. V prípade, ak bol pozastavený výkon uznesenia, na ktorého prijate bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny, tak aj na potvrdenie tohto uznesenia bude postačovať nadpolovičná väčšina. Ak ide o uznesenie, na schválenie ktorého tento zákon vyžaduje trojpätinovú väčšinu prítomných poslancov, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie potvrdiť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
K bodu 40
Navrhuje sa, aby starosta obce nemohol uzatvárať akýkoľvek obchodný vzťah s obcou, v ktorej vykonáva svoju funkciu. A to ani v prípadoch, kedy obchodný vzťah uzatvára obec s právnickou osobou, v ktorej je starosta vlastníkom alebo majiteľom podielu vyššieho ako 20%. Ustanovenie sa navrhuje z dôvodu dodržiavania verejného záujmu.
K bodu 41
Strana 9 z 18
Dochádza k spresneniu, aké kvórum je potrebné na vyhlásenie referenda o odvolaní starostu a rozširujú sa možnosti, kedy tak obecné zastupiteľstvo môže urobiť. Zákon v súčasnej podobe pozná dôvody zániku mandátu, no nie každé porušenie zákona alebo právneho predpisu je trestný čin. V prípade, že starosta porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy môže obec vyhlásiť referendum o odvolaní starostu.
K bodu 42
Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Táto úprava reaguje na stav, ak súčasne s funkciou starostu zanikne aj funkcia zástupcu starostu. V takomto prípade si nového zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.
K bodu 43
V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve. Navrhuje sa doplniť zastúpenie poslaneckých klubov a to takým spôsobom, aby každý poslanecký klub bol v obecnej rade zastúpený minimálne jedným poslancov.
K bodu 44
Celý § 15 Komisie bude mať nový názov: “Poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obce”.
Okrem komisií bude mať obecné zastupiteľstvo kompetenciu zriaďovať aj obecný mládežnícky parlament a radu seniorov ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Starosta a obecné zastupiteľstvo bude s nimi prerokúvať všetky záležitosti, ktoré sa ich týkajú.
Navrhuje sa, aby obecné zastupiteľstvo vymedzilo nielen zloženia a úlohu komisií ale taktiež zloženie a úlohy obecného mládežníckeho parlamentu alebo rady seniorov.
Členovia komisií, obecného mládežníckeho parlamentu alebo rady seniorov, ktorých volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo, môžu byť okrem poslancov aj iné osoby. Práve pri voľbe iných osôb je nevyhnutná ich odbornosť a skúsenosti v problematike, ktorou sa daný orgán, v ktorom majú byť členmi, zaoberá. Konkrétne odôvodnenie ich odbornosti, skúseností v konkrétnej oblasti, v ktorej budú v rámci komisie, obecného mládežníckeho parlamentu alebo rady seniorov pracovať, bude súčasťou návrhu na ich zvolenie.
V súčasnosti môže byť členovi komisie, ktorý nie je poslancom, poskytnutá odmena v kalendárnom roku najviac jednu polovicu vo výške mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Podľa navrhovanej novely bude môcť byť odmena poskytnutá taktiež členovi obecného mládežníckeho parlamentu alebo členovi rady seniorov, ktorý nie je poslancom, rovnako v kalendárnom roku najviac a vo výške jednej polovice
Strana 10 z 18
mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Rovnako to bude platiť aj pre člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslancom. Podrobnosti sa upravia aj v zásadách odmeňovania obce.
Rokovania komisie, obecného mládežníckeho parlamentu alebo rady seniorov budú
zásadne verejné, rovnako ako je to pri zasadnutiach obecných zastupiteľstiev. Umožní sa tým
prístup verejnosti v skorších štádiách rozhodovania. Potrebné je regulovať pravidlami aj
účasť verejnosti, aby sa predišlo znefunkčneniu rokovania komisie, obecného mládežníckeho parlamentu alebo rady seniorov. Prístup verejnosti bude limitovaný kapacitou rokovacej sály. Musí byť však poskytnutý priestor pre účasť minimálne piatich zástupcov verejnosti, ktorým v prípade záujmu bude udelené slovo v rozsahu päť minút na prihláseného rečníka. Komisia, obecný mládežnícky parlament a rada seniorov môžu dať súhlas na predĺženie časového limitu. Rokovací poriadok komisií, obecného mládežníckeho parlamentu alebo rady seniorov bližšie zadefinuje aj podmienky udelenia slova rečníkovi spomedzi verejnosti. Neverejné budú rokovania komisie, obecného mládežníckeho parlamentu alebo rady seniorov, ktoré boli zriadené dočasne. Zároveň každý z poradných, iniciatívnych a kontrolných orgánov obce môže svoje rokovanie vyhlásiť za neverejné z dôvodov a za podmienok, za ktorých možno vyhlásiť za neverejné rokovanie obecného zastupiteľstva.
Komisie, obecný mládežnícky parlament alebo rada seniorov budú mať povinnosť aspoň tri dni pred svojim zasadnutím uverejniť návrh programu zasadnutia, a to na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
K bodu 45
Zabezpečí sa, aby odpovede na interpelácie poslancov predložené na rokovaní obecného zastupiteľstva boli zverejnené a tak prístupné širokej verejnosti. V praxi častokrát dochádza k tomu, že konkrétne odpovede sú zaslané len poslancom obecného zastupiteľstva.
K bodu 46
Navrhuje sa, aby starosta bez súčinnosti obecného zastupiteľstva menoval len prvého prednostu po jeho nástupe do funkcie. Každého ďalšieho prednostu môže vymenovať len so súhlasom obecného zastupiteľstva.
K bodu 47
Navrhuje sa nová právna úprava odvolávania prednostu. Odvolať prednostu môže starosta alebo obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo však len v prípade, ak porušuje alebo nedodržiava právny poriadok alebo opakovane alebo dlhšie ako šesť mesiacov nevykonávaná nariadenia alebo uznesenia zastupiteľstva, ktorých výkon nemožno pozastaviť.
K bodu 48
V zmysle návrhu zákona bude prednosta obecného úradu zodpovedný za svoju činnosť nie len starostovi, ale aj obecnému zastupiteľstvu.
Strana 11 z 18
K bodu 49
Precizovanie legislatívneho textu.
K bodu 50
Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Obecné zastupiteľstvo však môže vydať súhlas s takouto činnosťou hlavného kontrolóra. Ak obecné zastupiteľstvo
takýto súhlas vydá, navrhuje sa, aby ho nemohlo zmeniť ani zrušiť do zániku funkcie výkonu
hlavného kontrolóra. Jedná sa najmä o prípady, kedy hlavný kontrolór nevyhovuje
novozvolenému obecnému zastupiteľstvu, ktoré svojím rozhodnutím môže kontrolórovi odňať
súhlas s vykonávaním podnikateľskej činnosti. Touto úpravou sa zaistí vyššia právna istota pre
hlavného kontrolóra.
K bodu 51
Hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad. Navrhovanou úpravou táto kompetencia ostane len obecnému zastupiteľstvu tak, aby hlavný kontrolór nemohol prijímať úlohy priamo od starostu obce. Starosta môže požiadať obecné zastupiteľstvo o doplnenie plánu kontrolnej
činnosti. Aplikačná prax ukázala, že hlavný kontrolór vykonával viac kontroly, ktoré boli
doplnené starostom. Zahlcovaním hlavného kontrolóra môže starosta efektívne brániť výkonu
kontroly.
K bodu 52
Za účelom zvýšenia transparentnosti a zlepšenia informovanosť sa navrhuje, aby výsledky kontrol boli samostatne zverejnené na webovom sídle obce, ak ho má zriadené.
K bodu 53
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór predkladá
obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti, správy o výsledku kontrol, atď. Hlavný kontrolór je nástrojom poslancov a je logické, aby aj rozhodovali o tom, či a aký útvar
bude mať hlavný kontrolór. Aplikačná prax ukázala, že kontrolór sa zvykne vyhýbať kontrolám
s argumentáciou, že je vyťažený a nemá kapacity. Vytvorenie útvaru by tento problém
vyriešilo.
K bodu 54
Upravuje sa, ktoré obce budú oprávnené zriadiť útvar hlavného kontrolóra. Navrhuje sa, aby to boli obce, ktorých výdavky vrátane výdavkov mimorozpočtových peňažných fondov rozpočtované v kalendárnom roku boli vo výške viac ako osem miliónov eur.
K bodu 55
Strana 12 z 18
Navrhuje sa, aby zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra vyberal hlavný kontrolór obce, ktorý útvar riadi a za neho zodpovedá.
K bodu 56
Úprava umožní zriaďovať výbory aj v mestách, ktoré nemajú mestské časti.
K bodu 57
Navrhuje sa precizovanie legislatívneho textu.
K bodu 58
Navrhuje sa legislatívna úprava rokovanie výboru v mestskej časti. Jeho rokovanie je zásadne verejné. Ak je nevyhnuté neverejné rokovanie, je možné vyhlásiť rokovanie za neverejné za rovnakých podmienok, za akých možno vyhlásiť za neverejné rokovanie obecného zastupiteľstva.
K bodu 59
Navrhuje sa, aby mandát poslanca obecného zastupiteľstva zanikol aj v dvoch ďalších
prípadoch. Prvým prípadom je, ak poslancovi vznikne pracovný pomer v právnickej osobe zriadenej alebo založenej obcou, v ktorej bol zvolený, alebo v právnickej osobe s majetkovou účasťou takejto obce. Ak vznikol pracovný alebo obdobný pomer pred zvolením a v prípadoch, keď osobitný predpis stanovuje predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a odbornej činnosti,18ab), toto platiť nebude. Zároveň sa navrhuje zánik mandátu poslanca aj dňom nadobudnutia účinnosti obchodného vzťahu medzi obcou, v ktorej bol zvolený, právnickou osobou zriadenou alebo založenou takouto obcou alebo právnickou osobou s majetkovou účasťou takejto obce na jednej strane a poslancom ako fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorej je poslanec štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, vlastníkom alebo spoluvlastníkom v rozsahu najmenej 20 % na druhej strane.
K bodu 60
Navrhovanou úpravou bude poslanec oprávnený interpelovať nielen starostu obce ale aj ďalšie osoby, konkrétne: zástupcu starostu, prednostu a zamestnancov obecného úradu v riadiacej funkcii vo veciach týkajúcich sa výkonu ich činnosti.
K bodu 61
Súčasná právna úprava umožňuje poslancovi obecného zastupiteľstva požadovať vysvetlenia len od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou. Navrhovaná právna úprava umožní požadovať aj od štatutárnych orgánov, členov štatutárnych orgánov a členov dozorných orgánov, ako to aj od právnických osôb s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti.
K bodu 62
Strana 13 z 18
Prax vo viacerých samosprávach ukázala, že ustanovenia § 25 ods. 4 písm. f) týkajúce sa účasti poslancov na kontrolách boli vykladané rozdielnym spôsobom. Navrhovaná zmena explicitne umožní účasť poslancov na kontrolách vykonávaných hlavným kontrolórom.
K bodu 63
Poslanec je oprávnený najmä aj požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie. Navrhovanou úpravou budú tieto orgány povinné poskytnúť vysvetlenia v lehote do 90 dní.
Praktické skúsenosti s uplatňovaním tohto zákonného ustanovenia preukazujú, že niektoré štátne orgány neposkytujú súčinnosť poslancovi obecného zastupiteľstva včas alebo vôbec práve z dôvodu nedokonalosti zákona, t.j. absencie lehoty na poskytnutie vysvetlenia. Tento nedostatok sa preto navrhuje odstrániť.
K bodu 64
Navrhuje sa, aby poslanec obecného zastupiteľstva bol priamo zo zákona o obecnom zriadení oprávnený byť členom v aspoň jednej komisii obecného zastupiteľstva.
K bodom 65
Navrhuje sa, aby poslancovi obecného zastupiteľstva okrem náhrady skutočných výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie poslanca mohla obec poskytnúť odmenu. Odmena však nie je povinná.
K bodu 66
Nároky na prácu poslancov sa zvyšujú. Okrem prípravy a účasti na zasadnutiach majú poslanci povinnosti aj mimo rokovania zastupiteľstva, napríklad príprava na rokovania komisií, výborov mestských častí, stretnutia s občanmi a podobne. V tomto návrhu sa odmeňovanie poslancov v kalendárnom roku navrhuje zvýšiť z jedného mesačného platu starostu na maximálne dva mesačné platy starostu. Návrh na zvýšenie alebo zníženie odmeňovania poslancov schvaľujú samotní poslanci. Poslanci sa môžu rozhodnúť či si navýšia odmeny alebo znížia odmeny a v akej výške. Starosta je oprávnený výkon takého uznesenia vetovať ak sa domnieva, že je napríklad ekonomicky nevýhodné pre samotnú obec.
K bodu 67
Navrhuje sa v texte predmetného ustanovenia nahradiť Ústavný súd Slovenskej republiky Najvyšším správnym súdom.
K bodu 68
Navrhuje sa precizovanie legislatívneho textu spôsobom, z ktorého je zrejmé, že zvolením nového hlavného kontrolóra, a to aj počas krízovej situácie, výkon funkcie
Strana 14 z 18
doterajšieho hlavného kontrolóra zaniká dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový hlavný kontrolór zvolený.
K bodu 69
Navrhujú sa prechodné ustanovenia, ktorými sa zavádza povinnosť obcí upraviť štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov tak, aby boli v súlade s týmto zákonom, a to najneskôr do 30. Júna 2023. Zároveň sa upresňuje použitie § 11 ods. 2 písm. b) a § 13 ods. 3 písm. b) po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
K čl. II
K bodu 1
Navrhuje sa obdobná právna úprava ako v zákone o obecnom zriadení, teda podrobnosti o zhromaždení obyvateľov mestskej časti, ktoré slúži na posúdenie vecí týkajúcich sa mestskej časti a ktoré zvoláva miestne zastupiteľstvo sa ustanovia štatútom.
K bodom 2 a 4
Navrhuje sa obdobná právna úprava pre menovanie a odvolávanie a zodpovednostné vzťahy riaditeľa magistrátu Bratislavy a prednostu miestneho úradu, ako pri prednostovi podľa zákona o obecnom zriadení.
K bodu 3
Navrhuje sa, aby hlavného architekta Bratislavy nevolilo mestské zastupiteľstvo na dobu neurčitú zo zákona.
K bodu 5
Prechodným ustanovením sa zavádza povinnosť pre Bratislavu upraviť štatút tak, aby bol v súlade s týmto zákonom do 30. Júna 2023.
K čl. III
K bodu 1
Navrhuje sa obdobná právna úprava ako v zákone o obecnom zriadení, teda podrobnosti o zhromaždení obyvateľov celého mesta a o zhromaždení obyvateľov mestskej časti, ktoré slúži na posúdenie vecí týkajúcich sa mesta, resp. mestskej časti a ktoré zvoláva mestské zastupiteľstvo, resp. miestne zastupiteľstvo sa ustanovia štatútom.
K bodom 2, 3, 5 a 6
Navrhuje sa obdobná právna úprava pre menovanie a odvolávanie a zodpovednostné vzťahy riaditeľa magistrátu mesta a prednostu miestneho úradu, ako pri prednostovi podľa
Strana 15 z 18
zákona o obecnom zriadení. Riaditeľ magistrátu mesta, resp. prednosta miestneho úradu bude zodpovedný v zmysle navrhovanej legislatívy nie len primátorovi, resp. starostovi, ale aj mestskému zastupiteľstvu, resp. miestnemu zastupiteľstvu.
K bodom 4 a 7
Spresnenie legislatívneho textu, aby bolo zrejmé, že zápisnicu zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady, resp. zápisnicu zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady podpisuje riaditeľ magistrátu mesta, resp. prednosta miestneho úradu spolu s primátorom, resp. starostom.
K bodu 8
Prechodným ustanovením sa zavádza povinnosť pre mesto Košice upraviť štatút tak, aby bol v súlade s týmto zákonom do 30. Júna 2023.
K čl. IV
K bodom 1 a 2
Navrhuje sa spresnenie legislatívneho znenia predmetného ustanovenia, aby bolo zrejmé, aké legislatívne zmeny je možné v robiť v texte návrhu nariadenia.
K bodu 3
Navrhuje sa, aby sa osobám vymenovaným v odseku 8 v prípade, ak požiadajú o slovo na rokovaní zastupiteľstva, udelilo slovo najmenej v rozsahu a spôsobom ako poslancovi.
K bodu 4
Navrhuje sa zavedenie primeranej lehoty, najviac však 90 dní na poskytnutie vysvetlenia od štátnych orgánov poslancovi vo veciach potrebných na riadny výkon poslaneckej funkcie.
K bodu 5
Navrhuje sa predĺženie lehoty na potvrdenie uznesenia, ktorého výkon bol pozastavený, z dvoch mesiacov, na tri mesiace.
K bodu 6
Navrhuje sa obdobná právna úprava pre menovanie a odvolávanie a zodpovednostné vzťahy riaditeľa úradu, ako pri prednostovi podľa zákona o obecnom zriadení. Riaditeľ úradu bude zodpovedný v zmysle navrhovanej legislatívy nie len predsedovi samosprávneho kraja, ale aj zastupiteľstvu samosprávneho kraja.
K bodu 7
Strana 16 z 18
Navrhuje sa precizovanie legislatívneho textu spôsobom, z ktorého je zrejmé, že zvolením nového hlavného kontrolóra, a to aj počas krízovej situácie, výkon funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra zaniká dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový hlavný kontrolór zvolený.
K bodu 8
Prechodným ustanovením sa zavádza povinnosť zastupiteľstva upraviť svoj rokovaní poriadok tak, aby bol v súlade s týmto zákonom do 30. júna 2023.
K čl. V
Účinnosť zákona sa vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu navrhuje od 1. mája 2023.
Strana 17 z 18
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
Strana 18 z 18
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona môže mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, keďže zastupiteľstvá môžu odsúhlasiť vyššie odmeny poslancom. Takéto dopady na rozpočet verejnej správy nie je možné kvantifikovať.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.