Strana 1 z 14
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona
Strana 2 z 14
č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z, zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 70/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 5/2019 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 338/2020 Z. z., zákona č. 345/2020 Z. z., zákona č. 488/2021 Z. z., zákona č. 512/2021 Z. z. a zákon č. 42/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva“.
2.V § 3 ods. 2 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:
„d) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, komisie a výboru a vyjadrovať na nich svoj názor,
e) byť informovaný o činnosti orgánov samosprávy obce, o nakladaní s majetkom obce, o hospodárení obce a všetkých dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa samosprávy obce a právnických osôb zriadených alebo založených obcou alebo právnických osôb, v ktorých má obec majetkový podiel,“,
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená f) až i).
3.V § 3 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a vykonávané v záujme obce“.
4.V § 4 ods. 3 písm. h) sa za slovo „starostlivosti“ vkladajú slová „a sociálnej starostlivosti“ a za slová „osvetovú činnosť“ sa vkladajú slová „a komunitnú činnosť“.
5.V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t) organizuje menšie obecné služby, ktoré určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a vykonávané v záujme obce.“.
6.V § 4 ods. 5 písm. a) sa na konci štvrtého bodu pripájajú tieto slová: „a podrobnosti o organizácii zhromaždenia obyvateľov obce (§ 11b),“.
7.V § 5 ods. 7 prvej vete sa slová „spolupracuje s orgánmi štátu“ nahrádzajú slovami „a orgány štátu navzájom spolupracujú“ a v druhej vete sa za slová „vedených orgánmi štátu“ vkladajú slová „na požiadanie obce pre potreby plnenia úloh obce“.
8.V § 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak je navrhovateľom návrhu nariadenia poslanec obecného zastupiteľstva, zverejnenie návrhu na úradnej tabuli a webovom sídle obce alebo iným spôsobom v obci obvyklým, ak obec nemá zriadené webové sídlo, zabezpečí obecný úrad.“.
9.V § 6 ods. 4 druhej vete sa slová „nový text“ nahrádzajú slovami „nové znenie návrhu nariadenia“, slová „úpravu textu“ sa nahrádzajú slovami „úpravu jeho znenia“ a slová „pôvodného textu“ sa nahrádzajú slovami „pôvodného znenia návrhu nariadenia“.
Strana 3 z 14
10.V § 6 ods. 4 tretia veta znie: „Pripomienka musí byť riadne odôvodnená a musí byť z nej zrejmé, kto ju predkladá, inak sa na ňu neprihliada.“ zároveň sa vypúšťa posledná veta.
11.V § 6 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Ak navrhovateľ nariadenia nevyhovie spoločnej pripomienke zo strany viacerých fyzických osôb alebo právnických osôb a v pripomienke je určený zástupca týchto osôb (ďalej len „zástupca verejnosti“), môže so zástupcom verejnosti uskutočniť rozporové konanie. Rozporové konanie so zástupcom verejnosti sa uskutoční vždy, ak navrhovateľ nariadenia nevyhovel hromadnej pripomienke, s ktorou sa stotožnilo aspoň 100 obyvateľov obce alebo aspoň 5 percent obyvateľov obce (ďalej len „hromadná pripomienka“).“.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.
12.V § 6 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Poslanci môžu na rokovaní zastupiteľstva navrhnúť nové znenie návrhu nariadenia alebo odporučiť úpravu jeho znenia, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného znenia návrhu nariadenia.“.
13.V § 6 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Obec zverejňuje na webovom sídle aj zrušené nariadenia, na začiatku jeho znenia musí byť graficky zvýraznená informácia, že nariadenie bolo zrušené. “.
14.V § 9 ods. 2 sa za slová „rozpočtu obce“ vkladá čiarka a slová „každý návrh na zmenu rozpočtu obce“.
15.V § 11 ods. 2 písm. b) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slová „to neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca,10aa)“.
16.V § 11 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby s majetkovou účasťou obce, v ktorej bol zvolený,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
17.V § 11 ods. 4 písm. k) sa za slová „poriadok obecného zastupiteľstva,“ vkladá čiarka a slová „harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na kalendárny rok alebo obvyklý termín zasadnutí zastupiteľstva“ a za slová „odmeňovania poslancov“ sa vkladajú slová „a členov poradných, iniciatívnych a kontrolných orgánov obce“.
18.V § 11 ods. 4 písm. l) sa za slová „ako aj“ vkladajú slová „rozhodovať o ich odvolaní a“.
19.V § 11 ods. 4 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m) schvaľovať zástupcov obce do orgánov školskej samosprávy podľa osobitného predpisu,11b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:
11b) Zákon č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie písmená m) až r) sa označujú ako písmená n) až s).
Strana 4 z 14
20.V § 11 ods. 4 sa odsek 4 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t) schvaľovať všetky rozhodnutia, prijatie ktorých patrí do právomoci obce z dôvodu majetkovej účasti obce v obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osobe, písomné vyhotovenie takéhoto rozhodnutia je prílohou návrhu na zápis do obchodného registra podľa osobitného predpisu,“.
21.§ 11 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)Harmonogramom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa rozumie určenie konkrétnych dní v kalendárnom roku a hodiny, kedy sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva. Obvyklým termínom zasadnutí zastupiteľstva sa rozumie určenie dňa v týždni a hodiny, kedy sa môže zvolať zasadnutie zastupiteľstva mimo harmonogramu zasadnutí, ak termín nebol v súlade so zákonom určený inak. Ak obecné zastupiteľstvo neschváli harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva alebo obvyklý termín zasadnutí obecného zastupiteľstva, ustanovenia tohto zákona o harmonograme zasadnutí a obvyklom termíne sa nepoužijú; v takom prípade o termíne zasadnutia obecného zastupiteľstva rozhodne starosta, ak tento zákon nestanovuje inak.“.
22.V § 11a ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda obec doručí do každej domácnosti voličom najneskôr 25 dní predo dňom jeho konania.“.
23.V § 11b sa na konci pripája táto veta: „Podrobnosti ustanoví štatút obce.“.
24.V § 12 odsek 1 znie:
„(1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva schváleného obecným zastupiteľstvom, podľa obvyklého termínu zasadnutí zastupiteľstva alebo podľa rozhodnutia starostu, najmenej však raz za tri mesiace. V nevyhnutných prípadoch je starosta oprávnený zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva aj nad rámec harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva. Ak tomu nebránia závažné dôvody, starosta zvolá zastupiteľstvo tak, aby sa uskutočnilo v obvyklom termíne zasadnutí zastupiteľstva. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo v termíne uvedenom v žiadosti o zvolanie; žiadosť o zvolanie musí obsahovať návrh programu, ako aj materiály, ktoré žiadatelia navrhujú zaradiť na rokovanie. Ak v žiadosti o zvolanie obecného zastupiteľstva nie je navrhnutý termín zasadnutia, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo v obvyklom termíne zasadnutí zastupiteľstva, najneskôr do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Ustanovujúcim zasadnutím obecného zastupiteľstva je najbližšie zasadnutie
Strana 5 z 14
obecného zastupiteľstva po voľbách uskutočnených podľa osobitného predpisu. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.“.
25.V § 12 ods. 4 sa slová „aspoň tri dni“ nahrádzajú slovami „alebo iným spôsobom v obci obvyklým, ak obec nemá zriadené webové sídlo, aspoň sedem dní“ a na konci sa pripájajú tieto vety „Spolu s návrhom programu sa zverejňujú texty návrhov uznesení a všetkých materiálov určených na zasadnutie zastupiteľstva. Materiály a návrhy uznesení, ktoré boli predložené po lehote podľa prvej vety, sa rovnakým spôsobom zverejnia bez zbytočného odkladu po ich predložení, najneskôr však do troch dní po zasadnutí zastupiteľstva. Súčasne so zverejnením sa uvádza aj čas zverejnenia.“.
26.V § 12 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Návrh programu podľa odseku 4 určuje starosta. Starosta do programu vždy zaradí body
a)o ktorých zaradení do programu rozhodlo zastupiteľstvo, a to v termíne určenom zastupiteľstvom,
b)ktoré navrhol zaradiť do programu poslanec alebo komisia prostredníctvom povereného poslanca, ak bol návrh spolu s návrhom uznesenia a návrhom materiálu doručený starostovi alebo obecnému úradu najneskôr desať pracovných dní pred zasadnutím zastupiteľstva, a to na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva, ak poslanec alebo komisia prostredníctvom povereného poslanca nenavrhli bod do programu neskoršieho zasadnutia zastupiteľstva.“.
Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 12.
27.V § 12 odsek 6 znie:
„(6) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu alebo doplnenie na začiatku zasadnutia. Za zmenu návrhu programu sa považuje vypustenie jedného alebo viacerých bodov programu; za zmenu návrhu programu sa nepovažuje návrh na určenie spôsobu, poradia alebo času prerokovania niektorého z bodov programu. Za doplnenie návrhu programu sa považuje vloženie nových bodov. Doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva možno schváliť z dôvodu naliehavého verejného záujmu trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Ak starosta nezaradil do návrhu programu body, ktoré bol povinný zaradiť podľa predchádzajúceho odseku druhej vety, stávajú sa tieto body súčasťou programu zastupiteľstva automaticky, a to ako prvé body programu v poradí, v akom boli doručené starostovi alebo obecnému úradu. Ak zmenu programu navrhol obyvateľ obce, hlasuje sa o nej trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ak si ju osvojil niektorý z poslancov. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak
Strana 6 z 14
zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.“.
28.V § 12 ods. 7 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá veta, ktorá znie: Počet a dĺžku možných vystúpení poslanca k jednému bodu programu môže určiť rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.“.
29.V § 12 ods. 7 sa za tretiu vetu vkladajú nová štvrtá a piata veta, ktoré znejú: „Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo starosta, odovzdá vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva počas prerokovania daného bodu zástupcovi starostu, ktorý mu udelí slovo.“. Ak starosta neodovzdá vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva zástupcovi starostu podľa predchádzajúcej vety, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu.“.
30.V § 12 ods. 8 sa slová „§ 13 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 9“ a za tieto slová sa vkladá čiarka a slová „§ 13a ods. 3 písm. b)“.
31.V § 12 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(8) Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vypočuje si pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.“.
Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 10 až 13.
32.V § 12 odsek 11 znie:
„(11) Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, člen vlády, zástupca iného štátneho orgánu a zástupca orgánu územnej samosprávy, slovo sa mu udelí najmenej v rozsahu a spôsobom ako poslancovi. Ak starosta neudelí slovo uvedeným osobám stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Slovo sa môže udeliť aj obyvateľovi obce a inej osobe. Podrobnejšie pravidlá upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.“.
33.V § 13 ods. 3 písm. b) sa za slová „v ktorej bol zvolený“ vkladá čiarka a slová „zamestnanca právnickej osoby zriadenej alebo založenej takouto obcou, zamestnanca právnickej osoby s majetkovou účasťou takejto obce“.
34.V § 13 ods. 3 písm. b) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slová „to neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie starostu,10aa)“.
35.V § 13 ods. 3 písm. c) sa slová „v ktorej bol zvolený“ nahrádzajú slovami „ktorej je starostom, obchodnej spoločnosti s podielom obce, ktorej je starostom, na základnom imaní alebo družstva s členským vkladom obce, ktorej je starostom,“.
36.V § 13 ods. 6 sa slová „§ 12 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 12“.
Strana 7 z 14
37.V § 13 ods. 7 sa za slová „kontrolóra a na“ nahrádzajú slovami „kontrolóra, na“, na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na písomné upozornenie hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 9 písm. b), na uznesenie o odmene hlavného kontrolóra obce, na uznesenie o vyhovení alebo nevyhovení protestu prokurátora a na rozhodnutie podľa osobitného predpisu.12c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12c znie:
12c) Čl. 9 ods. 6 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.“.
38.V § 13 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade; prerokovaním sa rozumie podrobné zdôvodnenie, prečo sa starosta domnieva, že uznesenie vady uvedené v odseku 6. Uznesením obecnej rady nie je starosta viazaný.“.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.
39.V § 13 ods. 9 prvej vete sa slovo „trojpätinovou“ nahrádza slovom „nadpolovičnou“, slovo „troch“ sa nahrádza slovom „štyroch“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o uznesenie, na schválenie ktorého tento zákon vyžaduje trojpätinovú väčšinu prítomných poslancov, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie potvrdiť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.“.
40.V § 13a sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) dňom nadobudnutia účinnosti obchodného vzťahu medzi obcou, v ktorej bol zvolený, právnickou osobou zriadenou alebo založenou takouto obcou alebo právnickou osobou s majetkovou účasťou takejto obce na jednej strane a starostom ako fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou, v ktorej je starosta vlastníkom alebo spoluvlastníkom v rozsahu minimálne 20 % na druhej strane.“.
41.V § 13a ods. 3 písm. b) sa na začiatku vety vkladajú slová „nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo starosta porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.“.
42.V § 13b ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak súčasne so zánikom funkcie starostu zanikne aj funkcia zástupcu starostu 25 ods. 2) nového zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.“.
43.V § 14 ods. 2 druhej vete sa za slová „prihliada na zastúpenie“ vkladajú slová „poslaneckých klubov,“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak v zastupiteľstve vytvorené poslanecké kluby, každý poslanecký klub je v obecnej rade zastúpený najmenej jedným členom.“.
44.§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Strana 8 z 14
Poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obce
(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie, obecný mládežnícky parlament a radu seniorov ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány; s týmito orgánmi starosta a obecné zastupiteľstvo prerokúva všetky záležitosti, ktoré sa ich týkajú.
(2) Zloženie a úlohy komisií, obecného mládežníckeho parlamentu alebo rady seniorov vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
(3) Členov komisií, členov obecného mládežníckeho parlamentu alebo členov rady seniorov volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Členmi komisie, obecného mládežníckeho parlamentu a rady seniorov môžu byť okrem poslancov aj iné osoby; pri voľbe iných osôb sa prihliada na ich odbornosť alebo skúsenosti v problematike, ktorou sa daný orgán zaoberá, pričom odôvodnenie ich odbornosti alebo skúseností je súčasťou návrhu na ich zvolenie.
(4) Členovi komisie, členovi obecného mládežníckeho parlamentu alebo členovi rady seniorov, ktorý nie je poslancom, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac vo výške jednej polovice mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny;13) to platí, aj ak ide o člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslancom. Podrobnosti upravia zásady odmeňovania obce.
(5) Rokovania komisie, obecného mládežníckeho parlamentu alebo rady seniorov zásadne verejné; to neplatí pre rokovanie komisie, obecného mládežníckeho parlamentu alebo rady seniorov zriadených dočasne. Prístup verejnosti je limitovaný kapacitou rokovacej sály, ktorá musí poskytovať priestor pre účasť minimálne piatich zástupcov verejnosti; môžu dostať slovo najviac v rozsahu päť minút na prihláseného rečníka, ak komisia, obecný mládežnícky parlament a rada seniorov nedá súhlas na predĺženie časového limitu. Podmienky udelenia slova rečníkovi spomedzi verejnosti určí bližšie rokovací poriadok komisií, obecného mládežníckeho parlamentu alebo rady seniorov. Komisia, obecný mládežnícky parlament alebo rada seniorov vyhlási rokovanie za neverejné z dôvodov a za podmienok, za ktorých možno vyhlásiť za neverejné rokovanie obecného zastupiteľstva.
(6) Návrh programu zasadnutia komisie, obecného mládežníckeho parlamentu alebo rady seniorov sa zverejňuje na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce aspoň tri dni pred zasadnutím komisie, mládežníckeho parlamentu alebo rady seniorov.“.
45.V § 16 ods. 2 písm. a) sa za slová „orgánov obecného zastupiteľstva“ vkladá čiarka a slová „zverejňovanie odpovedí na interpelácie“.
46.V § 17 ods. 1 druhá veta znie: „Prvého prednostu po nástupe starostu do funkcie vymenúva starosta; každého ďalšieho prednostu vymenúva starosta so súhlasom obecného zastupiteľstva.“.
Strana 9 z 14
47.V § 17 ods. 1 sa na konci pripájajú tretia a štvrtá veta, ktoré znejú: „Prednostu odvoláva starosta. Prednostu môže odvolať aj obecné zastupiteľstvo, ak porušuje alebo nedodržiava Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, ak opakovane alebo dlhšie ako šesť mesiacov nevykonáva nariadenia alebo uznesenia obecného zastupiteľstva alebo ak nevykoná uznesenie obecného zastupiteľstva, ktorého výkon nemožno podľa § 13 ods. 9 pozastaviť.“.
48.V § 17 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a obecnému zastupiteľstvu“.
49.V § 17 ods. 2 druhej vete sa slová „s ním“ nahrádzajú slovami „so starostom“.
50.V § 18 ods. 1 sa na konci tretej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak obecné zastupiteľstvo súhlas vydá, do zániku funkcie výkonu hlavného kontrolóra ho nemôže zmeniť ani zrušiť.“.
51.V § 18f ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „alebo starosta, ak vec neznesie odklad“.
52.§ 18f sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Obec zverejňuje výsledky kontrol na webovom sídle obce, ak ho má zriadené.“.
53.V § 18g ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „O zriadení útvaru hlavného kontrolóra a počte jeho zamestnancov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.“.
54.V § 18g sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Obec môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra, ak výdavky rozpočtu obce vrátane výdavkov mimorozpočtových peňažných fondov rozpočtované v kalendárnom roku vo výške viac ako osem miliónov eur.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
55.V § 18g ods. 3 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „zodpovedá“ sa vkladajú slová „a jeho zamestnancov vyberá“.
56.V § 23 ods. 1 prvej vete sa za slovo „častiach“ vkladajú slová „alebo vo volebných obvodoch“ a v druhej vete sa za slová „zvolení v mestskej časti“ vkladajú slová „alebo vo volebnom obvode“.
57.V § 23 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „ako poradné a iniciatívne orgány mestského zastupiteľstva a primátora“.
58.§ 23 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Rokovania výboru v mestskej časti zásadne verejné. Výbor v mestskej časti vyhlási rokovanie za neverejné z dôvodov a za podmienok, za ktorých možno vyhlásiť za neverejné rokovanie obecného zastupiteľstva.“.
59.V § 25 sa odsek 2 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k) vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pomeru v právnickej osobe zriadenej alebo založenej obcou, v ktorej bol zvolený, alebo v právnickej osobe s majetkovou účasťou takejto obce; to neplatí, ak pracovný alebo obdobný pomer vznikol pred
Strana 10 z 14
zvolením a v prípadoch, keď osobitný predpis stanovuje predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a odbornej činnosti,18ab)
l) dňom nadobudnutia účinnosti obchodného vzťahu medzi obcou, v ktorej bol zvolený, právnickou osobou zriadenou alebo založenou takouto obcou alebo právnickou osobou s majetkovou účasťou takejto obce na jednej strane a poslancom ako fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorej je poslanec štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, vlastníkom alebo spoluvlastníkom v rozsahu najmenej 20 % na druhej strane.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ab znie:
18ab) § 6 11b zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
60.V § 25 ods. 4 písm. b) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a slová „členov obecnej rady“ sa nahrádzajú slovami „zástupcu starostu, prednostu a zamestnancov obecného úradu v riadiacej funkcii“.
61.V § 25 ods. 4 písm. c) sa za slová „od riaditeľov“ vkladá čiarka a slová „štatutárnych orgánov, členov štatutárnych orgánov a členov dozorných orgánov“ a za slová „zriadených obcou“ sa vkladajú slová „a právnických osôb s majetkovou účasťou obce“.
62.V § 25 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a hlavný kontrolór obce“.
63.V § 25 ods. 4 písm. f) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tieto orgány povinné poskytnúť vysvetlenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť dlhšia ako 90 dní“.
64.V § 25 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g),ktoré znie:
„g) byť členom aspoň v jednej komisii obecného zastupiteľstva.“.
65.V § 25 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu.“.
66.V § 25 ods. 8 prvej vete sa slová „jeden mesačný plat“ nahrádzajú slovami „dva mesačné platy“.
67.V § 27 ods. 2 sa slová „Ústavný súd“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami Najvyšší správny súd“ v príslušnom tvare.
68.V § 30f ods. 6 druhej vete sa za slová „zvolí nového hlavného kontrolóra,“ vkladajú slová a to aj počas krízovej situácie,“.
69.Za § 30g sa vkladá § 30h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2023
Strana 11 z 14
(1) Obec upraví štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov v súlade s týmto zákonom do 30. júna 2023.
(2) Ustanovenie § 11 ods. 2 písm. b) a § 13 ods. 3 písm. b) sa po prvýkrát použijú na starostu a poslanca zvoleného vo voľbách do orgánov územnej samosprávy podľa osobitného predpisu po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 255/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 113/2010 Z. z., zákona č. 371/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 287/2020 Z. z. a zákona č. 147/2021 sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 10 sa na konci pripája táto veta: „Podrobnosti ustanoví štatút“.
2.V § 14 odsek 2 znie:
„(2) Na čele magistrátu Bratislavy je riaditeľ. Prvého riaditeľa magistrátu po nástupe primátora do funkcie vymenúva primátor; každého ďalšieho riaditeľa magistrátu vymenúva primátor so súhlasom mestského zastupiteľstva. Riaditeľa magistrátu odvoláva primátor. Riaditeľa magistrátu môže odvolať aj mestské zastupiteľstvo, ak porušuje alebo nedodržiava Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, opakovane alebo dlhšie ako šesť mesiacov nevykonáva nariadenia alebo uznesenia mestského zastupiteľstva alebo ak nevykoná uznesenie mestského zastupiteľstva, ktorého výkon nemožno pozastaviť. Riaditeľ magistrátu sa zúčastňuje zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.
3.V § 14a ods. 1 sa vypúšťajú slová „na dobu neurčitú“.
4.V § 19 odsek 4 znie:
„(2) Prvého prednostu po nástupe starostu do funkcie vymenúva starosta; každého ďalšieho prednostu vymenúva starosta so súhlasom miestneho zastupiteľstva. Prednostu odvoláva starosta. Prednostu môže odvolať aj miestne zastupiteľstvo, ak porušuje alebo nedodržiava Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, opakovane alebo dlhšie ako šesť mesiacov nevykonáva nariadenia alebo uznesenia miestneho zastupiteľstva alebo ak nevykoná uznesenie miestneho zastupiteľstva, ktorého výkon nemožno pozastaviť.“.
5.Za § 31e sa vkladá § 31f, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 30f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2023
Strana 12 z 14
Bratislava upraví štatút v súlade s týmto zákonom do 30. júna 2023.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 109/1993 Z. z., zákona č. 222/2006 Z. z., zákona č. 273/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 354/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 386/2014 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z. a zákona č. 287/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Podrobnosti o zhromaždení obyvateľov podľa odsekov 1 a 2 ustanoví štatút.“.
2. V § 13a ods. 1 druhá veta znie: „Prvého riaditeľa magistrátu mesta po nástupe primátora do funkcie vymenúva primátor; každého ďalšieho riaditeľa magistrátu mesta vymenúva primátor so súhlasom mestského zastupiteľstva. Riaditeľa magistrátu mesta odvoláva primátor. Riaditeľa magistrátu mesta môže odvolať aj mestské zastupiteľstvo, ak porušuje alebo nedodržiava Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, opakovane alebo dlhšie ako šesť mesiacov nevykonáva nariadenia alebo uznesenia mestského zastupiteľstva alebo ak nevykoná uznesenie mestského zastupiteľstva, ktorého výkon nemožno pozastaviť.“.
3. V § 13a ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a mestskému zastupiteľstvu“.
4. V § 13a ods. 2 druhej vete sa slová „s ním“ nahrádzajú slovami „s riaditeľom magistrátu mesta“.
5. V § 17a ods. 1 druhá veta znie: „Prvého prednostu po nástupe starostu do funkcie vymenúva starosta; každého ďalšieho prednostu vymenúva starosta so súhlasom miestneho zastupiteľstva. Prednostu odvoláva starosta. Prednostu môže odvolať aj miestne zastupiteľstvo, ak porušuje alebo nedodržiava Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, opakovane alebo dlhšie ako šesť mesiacov nevykonáva nariadenia alebo uznesenia miestneho zastupiteľstva alebo ak nevykoná uznesenie miestneho zastupiteľstva, ktorého výkon nemožno pozastaviť.“.
6. V § 17a ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a miestnemu zastupiteľstvu“.
7. V § 17a ods. 2 druhej vete sa slová „s ním“ nahrádzajú slovami „s prednostom“.
8. Za § 27d sa vkladá § 27e, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 27e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2023
Mesto upraví štatút v súlade s týmto zákonom do 30. júna 2023.
Strana 13 z 14
Čl. IV
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 16/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z. a zákona č. 345/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 8 ods. 4 druhej vete sa slová „nový text“ nahrádzajú slovami „nové znenie návrhu nariadenia“, slová „úpravu textu“ sa nahrádzajú slovami „úpravu jeho znenia“ a slová „pôvodného textu“ sa nahrádzajú slovami „pôvodného znenia návrhu nariadenia“.
2.V § 8 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Poslanci môžu na rokovaní zastupiteľstva navrhnúť nové znenie návrhu nariadenia alebo odporučiť úpravu jeho znenia, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného znenia návrhu nariadenia.“.
3.V § 11 ods. 8 vete pred bodkočiarkou sa za slovo „udelí“ vkladajú slová „najmenej v rozsahu a spôsobom ako poslancovi“.
4.V § 12 ods. 1 písm. f) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tieto orgány povinné poskytnúť vysvetlenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť dlhšia ako 90 dní.“.“.
5.V § 16 ods. 6 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“.
6.V § 21 odsek 3 znie:
„(3) Prácu úradu riadi a organizuje riaditeľ úradu. Prvého riaditeľa úradu po nástupe predsedu do funkcie vymenúva predseda; každého ďalšieho riaditeľa úradu vymenúva predseda so súhlasom zastupiteľstva. Riaditeľa úradu odvoláva predseda. Riaditeľa úradu môže odvolať aj zastupiteľstvo, ak opakovane alebo bez súhlasu zastupiteľstva dlhšie ako šesť mesiacov nevykonáva nariadenia alebo uznesenia zastupiteľstva alebo ak nevykoná uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon nemožno podľa § 16 ods. 6 pozastaviť. Riaditeľ úradu je zamestnancom samosprávneho kraja, ktorý zodpovedá za svoju činnosť predsedovi a zastupiteľstvu. Spolu s predsedom podpisuje zápisnice zo zasadnutí zastupiteľstva.
7. V § 23b ods. 3 druhej vete sa za slová „zvolí nového hlavného kontrolóra,“ vkladajú slová „a to aj počas krízovej situácie,“.
8.Za § 23b sa vkladá § 23c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 23c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2023
Zastupiteľstvo upraví svoj rokovací poriadok v súlade s týmto zákonom do 30. júna 2023.
Strana 14 z 14
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2023.