NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z., ústavného zákona č. 232/2012 Z. z., ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ústavného zákona č. 306/2014 Z. z., ústavného zákona č. 427/2015 Z. z., ústavného zákona č. 44/2017 Z. z., ústavného zákona č. 71/2017 Z. z., ústavného zákona č. 137/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 40/2019 Z. z., ústavného zákona č. 99/2019 Z. z. a ústavného zákona č. 422/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V Čl. 143 ods. 1 sa za slová „Najvyšší správny súd,“ vkladajú slová „Špecializovaný trestný súd“.
2. Za Čl. 150 sa vkladá Čl. 150a, ktorý znie:
Čl. 150a
(1)Úrad špeciálnej prokuratúry je osobitnou a vo svojej pôsobnosti nezávislou súčasťou prokuratúry. Na jej čele je špeciálny prokurátor, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Úrad špeciálnej prokuratúry vo svojej pôsobnosti najmä dozor nad vyšetrovaním trestných činov korupcie, trestných činov spáchaných verejnými činiteľmi a trestnej činnosti pri ktorej dochádzka k zneužitiu verejných prostriedkov podľa čl. 60 ods. 1. Podrobnosti ustanoví zákon.“
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2023.