D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter PČOLINSKÝ a Jozef HLINKA predkladajú návrh na prijatie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Cieľom návrhu ústavného zákona je upraviť v Ústave Slovenskej republiky inštitút skrátenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. Návrhom ústavného zákona sa zohľadňuje aj nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 7/2021-150 zo dňa 7. júla 2021 uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 280/2021 Z. z.
Podstatou návrhu ústavného zákona je doplnenie Ústavy Slovenskej republiky o možnosť skrátenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky uznesením Národnej rady Slovenskej republiky alebo referendom. Navrhovaná právna úprava umožniť voličom prostredníctvom referenda vyjadriť svoju vôľu a vysloviť sa za predčasné ukončenie pôsobenia Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh ústavného zákona zároveň aj samotnej Národnej rade Slovenskej republiky umožňuje rozhodnúť o skrátení svojho volebného obdobia, a to formou schválenia uznesenia o jeho skrátení. Na prijatie uznesenia o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky bude potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. V prípade, ak by sa platným výsledkom referenda rozhodlo o skrátení volebného obdobia alebo ak by Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie o skrátení svojho volebného obdobia, navrhuje sa, aby jej volebné obdobie skončilo dňom konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. V tejto súvislosti sa tiež navrhuje ustanoviť povinnosť predsedu Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásiť voľby do Národnej rady Slovenskej republiky do siedmich dní od uverejnenia platného výsledku referenda v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, resp. do siedmych dní od prijatia uznesenia o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh ústavného zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom EÚ.
Návrh ústavného zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na zamestnanosť, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa doplniť možnosť skrátiť volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky uznesením Národnej rady Slovenskej republiky alebo referendom. V prípade prijatia uznesenia o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, sa toto uznesenie uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
K bodu 2
Ustanovuje sa kvalifikovaná väčšina na prijatie uznesenia o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.
K bodu 3
Dopĺňa sa nová kompetencia Národnej rady Slovenskej republiky uznášať sa o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. Súčasne sa ustanovuje, že v prípade ak Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením rozhodne o skrátení volebného obdobia, volebné obdobie sa skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky v prípade prijatia uznesenia o skrátení volebného obdobia vyhlási voľby do Národnej rady Slovenskej republiky do siedmich dní od prijatia uznesenia o skrátení volebného obdobia. Lehota siedmich dní sa určuje analogicky s lehotou, kedy musia byť vyhlásené parlamentné voľby po rozpustení Národnej rady Slovenskej republiky z dôvodu neúspešného ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky.
K bodu 4
Upresňuje sa doterajšie znenie čl. 98 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktoré môže vyvolávať rozdielne interpretácie. Navrhuje sa priamo do textu Ústavy Slovenskej republiky ustanoviť povinnosť pre predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zabezpečiť zverejnenie platného výsledku referenda v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
K bodu 5
Do čl. 98 sa navrhuje doplniť nový odsek 3, ktorý jednoznačne ustanovuje záväznosť a priamu účinnosť platného výsledku referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. Takýto platný výsledok by mal za následok automatické ukončenie prebiehajúceho volebného obdobia, a to dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Súčasne sa ukladá predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, aby v takomto prípade vyhlásil nové parlamentné voľby, a to do siedmich dní od vyhlásenia výsledku referenda v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Lehota siedmich dní sa určuje analogicky s lehotou, kedy musia byť vyhlásené parlamentné voľby po rozpustení Národnej rady Slovenskej republiky z dôvodu neúspešného ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky.
K bodu 6
Navrhuje sa ustanoviť prechodné ustanovenie, na základe ktorého sa nová právna úprava bude vzťahovať aj na práve prebiehajúce volebné obdobie, teda referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky bude možné skrátiť aj VIII. volebné obdobie.
K Čl. II
Účinnosť ústavného zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
Názov materiálu: Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Vplyvy:
1.Vplyvy na rozpočet verejnej správy – žiadne.
2.Vplyvy na podnikateľské prostredie – žiadne.
3.Sociálne vplyvy (vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť) – žiadne.
4.Vplyvy na životné prostredie- žiadne.
5.Vplyvy na informatizáciu spoločnosti – žiadne.
6.Vplyvy na služby verejnej správy pre občana – žiadne
7.Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu - žiadne