N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
N á v r h
Ú s t a v n ý z á k o n
z.............2023,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky
č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z., ústavného zákona č. 232/2012 Z. z., ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ústavného zákona č. 306/2014 Z. z., ústavného zákona č. 427/2015 Z. z., ústavného zákona č. 44/2017 Z. z., ústavného zákona č. 71/2017 Z. z., ústavného zákona č. 137/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 40/2019 Z. z., ústavného zákona č. 99/2019 Z. z. a ústavného zákona č. 422/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Čl. 73 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Skrátiť prebiehajúce volebné obdobie podľa odseku 1 možno uznesením Národnej rady Slovenskej republiky alebo referendom. Uznesenie podľa prvej vety sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
2.V čl. 84 ods. 4 sa za slová „podľa čl. 7 ods. 2“ vkladá čiarka a slová „na prijatie uznesenia o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky“.
3.Čl. 86 sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n) uznášať sa o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby do Národnej rady Slovenskej republiky do siedmich dní od prijatia uznesenia o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; volebné obdobie sa skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.“.
4.V čl. 98 odsek 2 znie:
„(2) Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky rovnako ako zákon.“.
5.Čl. 98 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ak sa platným výsledkom referenda rozhodne o skrátení volebného obdobia podľa čl. 73 ods. 1, volebné obdobie podľa čl. 73 ods. 1 sa skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby do Národnej rady Slovenskej republiky do siedmich dní od vyhlásenia platného výsledku referenda podľa prvej vety.“.
6.Za čl. 154g sa vkladá čl. 154h, ktorý znie:
Čl. 154h
Čl. 73, 84, 86 a 98 v znení účinnom odo dňa vyhlásenia tohto ústavného zákona sa vzťahujú aj na volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku 2020.“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.