1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 ods. 1 písm. a) sa slovo „tretieho“ nahrádza slovom „štvrtého“.
2.V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „zo štvrtého“ nahrádzajú slovami „z piateho“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2023.