Dôvodová správa
Všeobecná časť
Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá poslanecký návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Cieľom predkladaného návrhu zákona je, v súlade s existujúcimi pravidlami a podmienkami dnes platnými pre štandardné banky, umožniť subjektu, ktorý je stavebnou sporiteľňou, zrušenie bez likvidácie alebo prevod podniku alebo jeho časti tak, aby sa jeho právnym nástupcom (nadobúdateľom podniku alebo jeho časti) mohla stať iná stavebná sporiteľňa alebo aj štandardná komerčná banka. Za súčasnej legislatívnej situácie takéto zlúčenie stavebnej sporiteľne a banky alebo prevod podniku stavebnej sporiteľne na banku nie je možné, a to z dôvodu nemožnosti kombinácie bankových licencií týchto subjektov. Právny nástupca alebo nadobúdateľ podniku stavebnej sporiteľne, ktorý nie je stavebnou sporiteľňou, však nebude môcť uzatvárať nové zmluvy o stavebnom sporení. Bude ale môcť vykonávať bankové činnosti ako stavebná sporiteľňa len vo vzťahu k zmluvám o stavebnom sporení, ktoré naňho prešli alebo boli prevedené v rámci zlúčenia alebo v rámci predaja podniku. Ochrana klientov stavebných sporiteľov tak zostane plne zachovaná, pretože všetky právne vzťahy vzniknuté na základe zmlúv uzavretých so stavebnou sporiteľňou pred jej zlúčením alebo predajom sa dospravujú podľa právneho rámca ustanoveného zákonom o stavebnom sporení. Zlúčenie či predaj podniku stavebnej sporiteľne alebo jeho časti bude podliehať predchádzajúcemu súhlasu Národnej banky Slovenska tak, ako to upravuje príslušné ustanovenie § 28 zákona o bankách. Povinnosti právneho nástupcu stavebnej sporiteľne voči Ministerstvu financií SR ako orgánu štátneho dozoru nad poskytovaním štátnej prémie zostávajú nedotknuté.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.
Návrh zákona je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.
Účinnosť zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.
2
B. Osobitná časť
K čl. I
Navrhovaným novým odsekom 6 v § 2 zákona o stavebnom sporení sa zavádza pre stavebné sporiteľne možnosť zrušenia bez likvidácie s právnym nástupcom, ktorým môže byť (okrem subjektu s licenciou stavebnej sporiteľne) aj štandardná banka, ako aj možnosť predať podnik stavebnej sporiteľne alebo jeho časť kupujúcemu, ktorým môže byť (okrem subjektu s licenciou stavebnej sporiteľne) aj štandardná banka. Ak právny nástupca alebo nadobúdateľ podniku stavebnej sporiteľne nie je stavebnou sporiteľňou, nemôže uzavierať nové zmluvy o stavebnom sporení, môže iba vykonávať práva a plniť povinnosti z existujúcich prevzatých zmlúv. Dohľad Národnej banky Slovenska a štátny dozor Ministerstva financií SR nad právnym nástupcom stavebnej sporiteľne zostáva zachovaný v doterajšom rozsahu.
K čl. II
Z dôvodu potreby riešenia vzniknutej situácie sa navrhuje účinnosť zákona dňom vyhlásenia.