NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti sa mení a dopĺňa takto:
1.V Čl. 4 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) vypracováva a zasiela národnej rade na jej žiadosť k legislatívnym návrhom predkladaným na rokovanie národnej rady v skrátenom legislatívnom konaní stanovisko najmä z hľadiska dôsledkov na rozpočet verejnej správy a dlhodobú udržateľnosť, ak dôvodom alebo jedným z dôvodov pre skrátené legislatívne konanie značné hospodárske škody hroziace štátu alebo ak legislatívny návrh predložený v skrátenom legislatívnom konaní významný vplyv na hospodárenie Slovenskej republiky, a to spôsobom a v lehote ustanovenej osobitným zákonom,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
2.V Čl. 4 ods. 1 písm. c) sa slová „poslaneckého klubu“ nahrádzajú slovami „prezidenta Slovenskej republiky, výboru národnej rady alebo poslanca národnej rady“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2023.