1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
40/1964
Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č.
40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 184/2018 Z. z., zákona č. 213/2018
2
Z. z., zákona č. 343/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 25/2019 Z. z. a zákona č. 394/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 13 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Primerané zadosťučinenie spočíva vždy aspoň v ospravedlnení, ak sa preukáže, že neoprávnený zásah bol spôsobený zverejnením alebo šírením nepravdivej informácie o fyzickej osobe, a to aj vtedy, ak sa ten, kto sa neoprávneného zásahu dopustil, spoliehal na hodnovernosť zdroja informácie a jej pravdivosť si neoveril.“.
2.§ 147 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)Ak pohľadávka podľa odseku 1 vznikla bez súhlasu druhého manžela, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov najviac do výšky jednej polovice tohto majetku.
3.Za § 879w sa vkladá § 879x, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 879x
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. mája 2023
(1)Ustanovenie § 13 ods. 1 sa vzťahuje aj na konania, ktoré neboli právoplatne skončené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2) Ustanovením § 147 ods. 3 sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. májom 2023; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 1. mája 2023. Na výkon rozhodnutia, ktoré začalo pred 1. májom 2023, sa použijú ustanovenia tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2023.