1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Hlavným nositeľom samosprávy na území mesta Košice je Mesto Košice; mestské časti majú de facto len odvodenú samosprávu (podľa § 2 ods. 2 druhú vetu zákona o meste Košice mestské časti vykonávajú samosprávu v rozsahu zverenom týmto zákonom a štatútom). Podľa prílohy zákona o meste Košice tvorí mesto Košice 22 mestských častí. Cieľom navrhovanej zmeny zákona o meste Košice je úprava a zjednodušenie procesu, ktorým môže dôjsť k budúcej zmene v usporiadaní mestských častí v Košiciach.
Podľa aktuálneho právneho rámca vytvoriť, zrušiť, zlúčiť alebo rozdeliť mestské časti (alebo vykonať iné zmeny ich hraníc) môže mestské zastupiteľstvo (MZ) všeobecne záväzným nariadením, pričom je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Takéto všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktorým sa vytvárajú, zrušujú, zlučujú alebo rozdeľujú mestské časti, môžu obyvatelia v územne dotknutých mestských častiach odmietnuť v referende mestskej časti do 120 dní od jeho platnosti; ak obyvatelia v žiadnej z územne dotknutých mestských častí v referende mestskej časti VZN mesta v tejto lehote neodmietnu, nadobudne účinnosť ku dňu konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí. Ak obyvatelia aspoň v jednej územne dotknutej mestskej časti predmetné VZN mesta v referende mestskej časti odmietnu, môže byť predložený na rokovanie MZ návrh VZN mesta podľa dotýkajúci sa tejto mestskej časti najskôr v ďalšom volebnom období orgánov samosprávy obcí. Možnosť mestskej časti odmietnuť zmenu územného usporiadania (v podstate ide o právo veta) v praxi predstavuje s veľmi vysokou pravdepodobnosťou nerealizovateľný spôsob zníženia počtu mestských častí.
Podľa navrhovanej zmeny by o štruktúre mestských častí rozhodovalo MZ v rámci štatútu mesta, pričom do rozhodovacieho procesu sa zaraďuje aj Rada starostov (ako kolektívny orgán zástupcov všetkých mestských častí), ktorému umožňuje využiť právo veta (odmietnuť) voči príslušnému uzneseniu mestského zastupiteľstva. MZ je však oprávnené „prelomiť“ zamietavé stanovisko Rady starostov, avšak vyššou (kvalifikovanou) väčšinou 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Použitie kvalifikovanej väčšiny MZ pri rozhodovaní o danej problematike by malo predstavovať garanciu určitej stability (nového) usporiadania aj v ďalšom období.
Účelom zmeny zákona je presunutie samotného rozhodovania o samosprávnom usporiadaní v meste Košice (čo sa týka mestských častí) z celoštátnej úrovne (Národná rada Slovenskej republiky ako hlavný a jediný orgán oprávnený schvaľovať zákony) na hlavného nositeľa samosprávy v meste Košice (resp. na jeho orgány).
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať žiadne sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na služby pre občana, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na podnikateľské prostredie ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a s právom Európskej únie.
2
B. Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Podstatou novelizácie zákona o meste Košice je zmena postupu pri vytváraní, zrušovaní, zlučovaní alebo rozdeľovaní mestských častí v meste Košice. Táto kompetencia sa navrhuje presunúť na mestské zastupiteľstvo, ktoré o danej problematike bude rozhodovať štatútom. Následne Rada starostov možnosť v lehote 60 dní odmietnuť príslušné rozhodnutie MZ. V takom prípade však MZ môže (taktiež v lehote 60 dní) opätovne prerokovať príslušnú vec a tzv. veto Rady starostov prelomiť kvalifikovanou väčšinou (trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov MZ).
So zreteľom na vyššie uvedené sa vypúšťa možnosť mestskej časti zablokovať celý proces prostredníctvom referenda mestskej časti.
K bodu 2
Osobitné právne predpisy upravujú kompetenciu niektorých mestských častí ako orgánov vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy (napríklad na úseku matriky). V prípade zmeny v usporiadaní mestských častí môže nastať potreba zmeny príslušných zákonov; z toho dôvodu sa javí vhodné rámcovo určiť postup, ktorým sa to zabezpečí.
K bodom 3 a 4
Vzhľadom na novú kompetenciu Rady starostov (možnosť odmietnuť zmenu štatútu, ktorou by došlo k reorganizácii mestských častí v ust. § 3) sa upravuje aj výpočet kompetencií v ust. § 7a, ktoré sa týka Rady starostov.
K bodom 5 a 6
Spomedzi dôvodov organizácie referenda mestskej časti sa vypúšťa možnosť vyhlásiť referendum mestskej časti o odmietnutí VZN mesta Košice, ktorým sa mení usporiadanie mestských častí. Kompetencia rozhodovať o týchto záležitostiach sa presúva výlučne na mestské zastupiteľstvo a na Radu starostov.
K bodom 7 až 9
Ide o legislatívno-technickú úpravu kompetencií mestského zastupiteľstva v nadväznosti na nový postup pri rozhodovaní o usporiadaní mestských častí.
K bodu 10 a 12
S poukázaním na zmenu postupu pri rozhodovaní o usporiadaní mestských častí majú byť tieto určené v rámci Štatútu mesta Košice. Z toho dôvodu sa vypúšťa príloha č. 1 zákona (ktorá doteraz vymenúvala mestské časti).
3
K bodu 11
V prechodnom ustanovení sa ustanovuje povinnosť zosúladiť štatút so zmenou zákona v stanovenej lehote šesť mesiacov. Bez ohľadu na to v súčasnom Štatúte mesta Košice je vymenovaných všetkých 22 mestských častí (vrátane určenia hraníc), preto schválením zmeny zákona o meste Košice ani nehrozí žiadna právna diskontinuita a doterajšie mestské časti (ako samostatné právnické osoby a samosprávne subjekty) ostávajú v plnej miere zachované.
Čl. II
Vzhľadom na legislatívny proces a procesné lehoty stanovené osobitnými predpismi sa účinnosť zákona navrhuje od 1. mája 2023.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu zákona v práve Európskej únie upravený: nie je
Z primárneho práva možno uviesť čl. 4 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, podľa ktorého Európska únia rešpektuje rovnosť členských štátov pred zmluvami, ako aj ich národnú identitu, obsiahnutú v ich základných politických a ústavných systémoch, vrátane regionálnych a miestnych samospráv.
Keďže predmet návrhu zákona nie je v práve Európskej únie upravený, body 4 a 5 sa neuvádzajú.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. č. 401/1990 Zb. o meste Košice a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
Pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy spočíva v zjednodušení procesu, ktorým možno dosiahnuť zníženie (resp. zmenu) celkového počtu mestských častí v meste Košice, pričom daný proces nepočíta s kompetenciou mestskej časti na organizáciu miestneho referenda, ktorým by dotknutá mestská časť mohla odmietnuť VZN mesta o vytvorení, zrušení, zlúčení alebo rozdelení mestskej časti.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
bezpredmetné