DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Skupina poslancov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) ako iniciatívny materiál.
Účelom návrhu zákona je vytvorenie legislatívneho rámca pre vznik Národného parku Podunajsko. Dosiahne sa to prostredníctvom uloženia povinnosti vláde Slovenskej republiky vyhlásiť Národný park Podunajsko, zriadenia Správy Národného parku Podunajsko ako samostatnej príspevkovej organizácie ochrany prírody v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a umožnenia prechodu správy pozemkov a iného majetku vo vlastníctve štátu, ako aj súvisiacich práv a povinností vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov zo Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, ako aj ďalších výlučne štátnych subjektov na Správu Národného parku Podunajsko po vyhlásení Národného parku Podunajsko a jeho zón.
Návrhom zákona sa ukladá vláde Slovenskej republiky vyhlásiť Národný park Podunajsko do 30. marca 2024. Dôvodom je dlhodobý, desiatky rokov pretrvávajúci záujem odbornej a občianskej verejnosti o zlepšenie ochrany ramenného systému unikátnej stredoeurópskej vnútrozemskej riečnej delty, rovnako ako potvrdené odborné poznatky o výnimočných hodnotách tohto prírodného územia - reprezentatívnych lesných, vodných a xerotermných biotopov a druhov národného, európskeho a medzinárodného významu. Zámer nie je dôležitý len z hľadiska ochrany prírody a krajiny, ale aj z hľadiska ochrany európsky významných vodných zdrojov v tomto území. Národný park Podunajsko nadviaže na existujúce národné parky v susedných štátoch (Donau-Auen Nazional Park v Rakúsku či
Fertő–Hanság
Nemzeti Park a
Dunai-Ipolyi Nemzeti Park v Maďarsku). Zriadenie národného parku aj na slovenskej strane Dunaja vytvorí organizačno-koncepčné „zastrešenie“ nad parciálne chránenými maloplošnými územiami a vyplní medzeru v kontinuálnej ochrane vzácnych inundačných území pozdĺž stredného úseku Dunaja. Ani jeden zo súčasných národných parkov na Slovensku nebol vyhlásený za účelom ochrany nížinnej krajiny a jej špecifických biotopov, v čom bude mať Národný park Podunajsko prvenstvo.
Blízkosť hlavného mesta a budúceho národného parku zvyšuje jeho atraktivitu pre turistické a rekreačné využitie. Národný park Podunajsko bude z rovnakého dôvodu zohrávať aj úlohu vstupnej brány propagujúcej ostatné národné parky, podobne ako je tomu aj v iných štátoch.
Vznikom Národného parku Podunajsko sa výrazne prispeje aj k plneniu Stratégie Európskej únie v oblasti biodiverzity do roku 2030.
Národný park Podunajsko bude vyhlásený na území sčasti zasahujúcom do okresov Bratislava II, Bratislava IV, Bratislava V, Senec, Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky, predovšetkým v hraniciach existujúcich chránených území, a to Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy a časti Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy, resp. priľahlých maloplošných chránených území. Samotným návrhom zákona sa ešte nevymedzujú konkrétne hranice budúceho národného parku a ani jeho zóny.
Zámer vyhlásenia Národného parku Podunajsko a jeho zón bude zverejnený a prerokovaný s dotknutými subjektmi v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvej polovici roka 2023 na základe projektu ochrany spracovaného Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky.
Predkladaný návrh zákona pozitívne vplyvy na životné prostredie a negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nemá vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na služby verejnej správy pre občana, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavným zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Ustanovuje sa zriadenie Správy Národného parku Podunajsko so sídlom v Bratislave ako novej organizácie ochrany prírody v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Správa Národného parku Podunajsko bude mať rovnaké postavenie a kompetencie ako už existujúce správy národných parkov.
K bodu 2
Ide o legislatívno-technickú úpravu vzhľadom na nové prechodné ustanovenia.
K bodu 3
Ustanovuje sa, aby vláda Slovenskej republiky nariadením vyhlásila Národný park Podunajsko a jeho zóny do 30. marca 2024. Ďalej sa ustanovuje termín pre zriadenie Správy Národného parku Podunajsko a prechod správy dotknutých pozemkov a iného majetku vo vlastníctve štátu, ako aj súvisiacich práv a povinností vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov na Správu Národného parku Podunajsko. Majetok vo vlastníctve štátu v správe Lesov Slovenskej republiky, š. p. a Slovenského pozemkového fondu prejde na Správu Národného parku Podunajsko za rovnakých podmienok ako v prípade ostatných správ národných parkov do troch mesiacov od vyhlásenia národného parku a jeho zón.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť návrhu zákona od 1. mája 2023 z dôvodu potrebnej legisvakačnej lehoty.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.
Navrhovateľ zákona: Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
3.
Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve
- Čl. 114 a čl. 191 až 193 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b) v sekundárnom práve
- nie je upravená
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
- nie je upravená
4.
Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)
lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
bezpredmetné
b)
informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení
bezpredmetné
c)
informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie už preberané
bezpredmetné
5.
Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie.
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
- vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
7. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
K bodu 1.
Aktuálne predkladaný legislatívny návrh zakladá nároky na rozpočet verejnej správy v súvislosti so zriadením Správy Národného parku Podunajsko ako samostatnej príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a jej činnosťou pri plnení úloh podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vo výške 580 tisíc EUR/ročne v priebehu rokov 2024 2026, doplnkové financovanie je možné aj prostredníctvom finančných zdrojov zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ.
A.4. Alternatívne riešenia
Nepredkladajú sa.
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné