1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
N á v r h
ZÁKON
z ................... 2023,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 198/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 240/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 310/2018 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 221/2019, zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 6/2022 Z. z. a zákona č. 377/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.§ 65b ods. 1 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) Správa Národného parku Podunajsko so sídlom v Bratislave.“.
2.V § 65b ods. 5 sa za slová „podľa § 104i“ vkladajú slová „a § 104j“.
3.Za § 104i sa vkladá § 104j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2023
2
(1) Vláda do 30. marca 2024 nariadením vyhlási Národný park Podunajsko a jeho zóny.
(2) Správa Národného parku Podunajsko sa zriaďuje dňom účinnosti nariadenia vlády podľa odseku 1. Na Správu Národného parku Podunajsko prechádza dňom účinnosti nariadenia vlády podľa odseku 1 majetok vo vlastníctve štátu v správe Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, ktorý je potrebný na zabezpečenie plnenia jej úloh podľa tohto zákona, ako aj súvisiace práva a povinnosti vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov; vymedzenie majetku, ktorý prechádza do správy Správy Národného parku Podunajsko, a súvisiacich práv a povinností vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a Správa Národného parku Podunajsko upravia v protokole o prechode správy majetku. Na Národný park Podunajsko a jeho zóny a Správu Národného parku Podunajsko sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 104i ods. 6 až 9.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2023.