NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ... 2023,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákon č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 236/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona 161/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 321/2018 Z. z., zákona č. 3/2019 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 214/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 308/2021 Z. z., zákona č. 432/2021 Z. z. a zákona č. 340/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Druhá časť sa dopĺňa štvrtou hlavou, ktorá vrátane nadpisu znie:
ŠTVRTÁ HLAVA
SÚKROMNÁ TRESTNÁ ŽALOBA
§ 236a
(1)Ak napriek súhlasu poškodeného s trestným stíhaním bolo po vznesení obvinenia trestné stíhanie pre trestný čin uvedený v § 211 ods. 1 zastavené podľa § 215 ods. 1 písm. a), b), c), e), h) a ods. 2 a 3, poškodený právo v sťažnosti proti rozhodnutiu o zastavení trestného stíhania si uplatniť právo súkromného trestného žalobcu. To platí aj pre prípad, že súhlas poškodeného s trestným stíhaním podľa § 211 ods. 2 nie je potrebný. Ak nadriadený orgán rozhodol, že
sťažnosť podľa prvej vety nie je dôvodná a poškodený si uplatnil právo súkromného trestného žalobcu, nadriadený orgán také rozhodnutie zruší a poškodený sa stáva súkromným trestným žalobcom, ktorý je oprávnený podať súkromnú trestnú žalobu. Ak k zrušeniu takého rozhodnutia nedôjde do 30 dní od podania sťažnosti, považuje sa rozhodnutie o sťažnosti poškodeného, ktorý si uplatnil právo súkromného trestného žalobcu, za zrušené uplynutím 30. dňa po tom, čo poškodený podal sťažnosť proti rozhodnutiu o zastavení trestného stíhania podľa prvej vety.
(2)Uplatnením práva súkromného trestného žalobcu v súlade s odsekom 1 nie ďalší poškodení oprávnení uplatniť si právo súkromného trestného žalobcu pre ten istý skutok; to nie je na ujmu práva týchto ďalších poškodených pripojiť sa k súkromnému trestnému žalobcovi. Súkromný trestný žalobca je povinný konať tak, aby to nebolo na škodu iných poškodených, ktorí sa k nemu pripojili.
(3)Policajt je povinný poskytnúť súkromnému trestnému žalobcovi všetko, čo je podľa jeho žiadosti primerane potrebné na podanie súkromnej trestnej žaloby a na uplatnenie práv súkromného trestného žalobcu na súde. Policajt je povinný sprístupniť súkromnému trestnému žalobcovi spis za účelom prípravy a podania súkromnej trestnej žaloby a uplatnenia práv súkromného trestného žalobcu na súde. Na žiadosť súkromného trestného žalobcu vykoná policajt ďalšie vyšetrovacie úkony potrebné na podanie súkromnej trestnej žaloby. Ak policajt považuje žiadosť o vykonanie ďalších vyšetrovacích úkonov za neprimeranú alebo nezákonnú, predloží žiadosť sudcovi pre prípravné konanie na rozhodnutie o ďalšom postupe.
(4)Súkromný trestný žalobca je povinný postupovať aktívne s cieľom podania súkromnej trestnej žaloby. Ak súkromný trestný žalobca nevyhovie výzve policajta na spoluprácu v lehote jedného mesiaca od doručenia výzvy, predpokladá sa, že súkromný trestný žalobca vzal späť svoj súhlas s trestným stíhaním. O tom vydá policajt uznesenie, ktoré doručí súkromnému trestnému žalobcovi a poškodeným, ktorí sa pripojili k súkromnému trestnému žalobcovi v súlade s odsekom 2.
(5)Poškodení oprávnení uplatniť si v lehote na podanie sťažnosti proti uzneseniu podľa odseku 4 právo súkromného trestného žalobcu. Ak niet iných poškodených alebo si žiaden z poškodených neuplatnil právo súkromného trestného žalobcu, právoplatnosťou uznesenia podľa predchádzajúcej vety sa trestné stíhanie považuje za zastavené.
(6)Súkromný trestný žalobca môže podať súkromnú trestnú žalobu do 1 mesiaca od skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania, inak také jeho právo zaniká. O skončení vyšetrovania policajt upovedomí súkromného trestného žalobcu. Lehota na podanie súkromnej trestnej žaloby neplynie od podania žiadosti súkromného trestného žalobcu o vykonanie ďalších vyšetrovacích úkonov policajtovi do opätovného upovedomenia súkromného trestného žalobcu o skočení vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania alebo do právoplatnosti rozhodnutia sudcu pre prípravné konanie o zamietnutí žiadosti súkromného trestného žalobcu o vykonanie ďalších vyšetrovacích úkonov.
(7)Súkromná trestná žaloba sa považuje za obžalobu a obsahuje náležitosti uvedené v § 235.
(8)Ustanovenia upravujúce práva a povinnosti prokurátora v súdnom konaní sa v konaní pred súdom primerane vzťahujú na súkromného trestného žalobcu. Ustanovenia predchádzajúcej vety sa uplatnia, pokiaľ nie je v tomto zákone uvedené inak.
(9)Súkromný trestný žalobca musí byť v konaní pred súdom zastúpený advokátom; to neplatí, ak sa jedná o súkromného trestného žalobcu podľa § 236b. Povinnosť zastúpenia sa vzťahuje aj na spísanie súkromnej trestnej žaloby.
(10)Postup súkromného trestného žalobcu v trestnom konaní a v konaní pred súdom je nezávislý od prokurátora a prokuratúry. Ustanovenia tohto zákona ani iné predpisy, ktoré upravujú oprávnenia prokurátora voči podriadenému prokurátorovi alebo ktoré by inak bránili podaniu súkromnej trestnej žaloby na súd, sa nevzťahujú na súkromného trestného žalobcu ani na súkromnú trestnú žalobu ani konanie pred jej podaním.
(11)Ak súd na základe súkromnej trestnej žaloby nariadi hlavné pojednávanie, postupuje prokurátor pred súdom tak, ako keby sa jednalo o podanú obžalobu. Súkromný trestný žalobca pritom smie na súde robiť všetky úkony a využívať práva prokurátora, ktoré podľa jeho mienky prokurátor nevyužil sám.
(12)Ak sa súkromný trestný žalobca a jeho advokát nedostavia na hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie a svoju neúčasť neospravedlnia napriek tomu, že boli riadne predvolaní, sa za to, že súkromný trestný žalobca od súkromnej trestnej žaloby ustúpil.
(13) Ak prokurátor ustúpi od obžaloby alebo urobí iný úkon, ktorého dôsledkom je zhoršenie postavenia súkromného trestného žalobcu v trestnom konaní alebo v konaní pred súdom, musí o tom súkromného trestného žalobcu bez meškania upovedomiť. Súkromný trestný žalobca potom právo sa k takému úkonu prokurátora do 5 pracovných od doručenia takého oznámenia pridať, inak sa na taký úkon prokurátora neprihliadne.
§ 236b
(1)Ministerstvo spravodlivosti postavenie poškodeného v konaní o trestných činoch, ktoré patria do pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu podľa § 14; na zabezpečenie z toho plynúcich práv ministerstva spravodlivosti podľa § 236a oznamuje policajt a prokurátor úkony ministerstvu spravodlivosti ako poškodenému.
(2)Ak si ministerstvo spravodlivosti uplatnilo právo súkromného trestného žalobcu v súlade s odsekom 1 neskôr ako iný súkromný trestný žalobca, ministerstvo spravodlivosti sa stáva súkromným trestným žalobcom okamihom uplatnenia si práva súkromného trestného žalobcu. Tým nie je dotknuté právo poškodených podľa § 236a ods. 2.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2023.