DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Tomáš Valášek
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o príspevku na úhradu nákladov na bývanie
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev
b) nie je obsiahnutá v práve Európskej únie
c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Keďže predmet návrhu zákona nie je v práve Európskej únie upravený, body 4 a 5 sa nevypĺňajú.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o príspevku na úhradu nákladov na bývanie
A.2. Vplyvy:
Vplyv
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva
X
– sociálnu exklúziu
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6. Vplyvy na služby pre občana z toho
- vplyvy služieb verejnej správy na občana
X
- vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
X
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
A.3. Poznámky
Takto koncipovaný príspevok by pokryl odhadom okolo 490 tisíc ľudí z toho 265 tisíc ľudí žijúcich pod hranicou rizika chudoby, čo je takmer polovica (43 %) všetkých ľudí žijúcich pod hranicou rizika chudoby. Miera rizika chudoby by klesla o 0,5 p.b. z 11,4 % na 10,9 %. Miera rizika chudoby detí by klesla o 0,9 p.b. zo 17,0 % na 16,1 %. Navrhovaná finančná podpora a pomoc by zároveň mala pozitívny vplyv na dotknuté rodiny, ktorým by poskytla záchrannú sieť a ochranu ich bývania.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné