Návrh
Zákon
z ........... 2023,
o príspevku na úhradu nákladov na bývanie
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku na úhradu nákladov na bývanie (ďalej len „príspevok“) ako štátnej sociálnej dávky.
(2) Poskytovaním príspevku štát prispieva fyzickej osobe na úhradu výdavkov vynaložených na zabezpečenie bývania.
§ 2
Oprávnená osoba
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je fyzická osoba, ktorá trvalý pobyt1) alebo prechodný pobyt2) na území Slovenskej republiky a spĺňa podmienky podľa tohto zákona.
§ 3
Rozhodný príjem
(1)Za príjem sa na účely určenia príspevku považujú:
a) príjmy fyzických osôb, ktoré predmetom dane z príjmu podľa osobitného predpisu3) po odpočítaní
1. poistného na povinné zdravotné poistenie,
2. poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti,
3. preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb3),
4. ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu3),
1 § 3 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2 § 17 a ďalšie zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
b) príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu3) okrem prijatých náhrad škôd, náhrad nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu zdaniteľného príjmu,
c) sumy vreckového pri zahraničných pracovných cestách do výšky 40 % nároku na stravné ustanovené osobitným predpisom4),
d) náhrady niektorých výdavkov zamestnancov do výšky ustanovenej osobitným predpisom5),
e) ďalšie príjmy fyzických osôb podľa osobitných predpisov6) po odpočítaní dane z prevodu a prechodu nehnuteľností7).
(2)V prípade straty8) sa zohľadňuje len strata, ktorá vznikla v kalendárnom roku, za ktorý sa príjem zisťuje.
(3)Za príjem na účely určenia príspevku sa nepovažujú
a) jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov9),
b) peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia okrem príspevku za opatrovanie, ak osobitný predpis neustanovuje inak10),
c) zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
d) jednorazová dávka v hmotnej núdzi11),
e) štipendiá,
f) jednorazový príspevok podľa osobitného predpisu12),
4 § 13 a 14 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
5 Zákon č. 283/2002 Z. z.
6 § 460 až 487 a § 628 až 630 Občianskeho zákonníka.
Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
7 Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
8 § 30 zákona č. 595/2003 Z. z.
9 Ako napríklad Zákon č. 383/2013 Z. z o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov, Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, zákona 571/2009 Z. z.. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
10 § 64a ods. 10 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
11 § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12 Zákon č. 410/2004 Z. z. o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 a o zmene zákona o životnom minime.
g) príspevok na stravu podľa osobitného predpisu13),
h) resocializačný príspevok podľa osobitného predpisu14),
i) 13. dôchodok15),
j) finančný príspevok, jednorazové odškodnenie pozostalých a naturálne náležitosti poskytované v súvislosti s výkonom dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu16),
k) jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby, motivačný príspevok, naturálne náležitosti, náhrada cestovného a jednorazové odškodnenie pozostalých poskytované v súvislosti so zaradením do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu17),
l) zvýšenie prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu18),
m) jednorazový doplatok k starobnému dôchodku podľa osobitného predpisu19),
n) príjem zo závislej činnosti vykonávanej na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru uzatvorenej počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktorej predmetom je realizovanie opatrení prijatých na riešenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.
§ 4
Náklady na bývanie a normatívne náklady na bývanie
(1)Náklady na bývanie tvorí:
a)nájomné u bytov užívaných na základe nájomnej alebo podnájomnej zmluvy,
b)náklady za plyn, elektrinu a náklady za plnenie poskytované s užívaním bytu, ktorými sa rozumejú náklady za dodávku tepla a centralizované poskytovanie teplej vody, dodávku vody z vodovodov a vodární a odvádzanie odpadových vôd, prevádzka výťahu, osvetlenie
spoločných priestorov v dome, upratovanie spoločných priestorov v dome, odvoz
odpadových vôd a čistenie žúmp, vybavenie bytu spoločnou televíziou a rozhlasovou
anténou a odvoz komunálneho odpadu, prípadne náklady za pevná paliva. Náklady na pevné
palivá sa započítavajú čiastkami za kalendárny mesiac:
1.30 eur, ak ide o 1 osobu,
2.40 eur, ak ide o 2 osoby,
3.50 eur, ak ide o 3 osoby,
13 § 64 ods. 1 písm. b) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14 § 70 zákona č. 305/2005 Z. z.
15 Zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16 § 32 38 zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17 § 14c ods. 1 písm. a), c) a d), § 14h a 19b zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18 § 8 ods. 1 druhá veta zákona č. 600/2003 Z. z. v znení zákona č. 226/2019 Z. z.
19 § 293fg zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 275/2020 Z. z.
4.60 eur, ak ide o 4 a viac osôb.
(2) Normatívne náklady na bývanie predstavujú 0,9 násobok životného minima20) oprávnenej osoby a spoločne posudzovaných osôb na základe osobitného predpisu21).
§ 5
Podmienky nároku na príspevok
(1) Nárok na príspevok má vlastník alebo nájomca bytu, ak
a) náklady na bývanie presahujú čiastku súčinu rozhodného príjmu vlastníka, alebo nájomcu bytu a spoločne posudzovaných osôb21) a koeficientu 0,30, a zároveň
b) súčinu rozhodného príjmu a koeficientu 0,30, nie je vyšší ako čiastka normatívnych nákladov
na bývanie.
(2) Za vlastníka bytu sa považuje aj vlastník nehnuteľnosti, v ktorej je byt, ktorý vlastník užíva. Za vlastníka bytu sa pre účely tohto zákona považuje aj osoba, ktorá užíva byt na základe vecného bremena užívania celého bytu.
(3) Za nájomcu bytu sa pre účely tohto zákona považuje aj podnájomca celého bytu alebo jeho časti, ktorý byt užíva so súhlasom vlastníka bytu. Pre účely tohto zákona, ak sa jedná o nájomný vzťah, nájomca vstupuje do práv a povinností vlastníka bytu a podnájomca do práv a povinností nájomcu bytu. Za nájomcu bytu sa považujú obaja manželia, ak je byt v spoločnom nájme22).
(3) Ak spĺňa podmienky nároku na príspevok viac osôb, príspevok sa vypláca iba jednej osobe, ktorá je určená dohodou týchto osôb. Ak sa tieto osoby nedohodnú, určí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný na konanie, ktorej z týchto osôb sa príspevok prizná.
(4) Bytom sa pre účely tohto zákona rozumie súbor miestností alebo samostatná obytná
miestnosť, ktoré svojím stavebno technickým usporiadaním a vybavením spĺňa požiadavky
na trvalé bývanie a sú k tomuto účelu užívania určené podľa stavebného zákona23).
(5) Nárok na príspevok nevzniká vlastníkovi bytu, ak tento byt prenechal do nájmu alebo do podnájmu inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe.
§ 6
Suma príspevku
20 § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21 § 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22 § 703 zákona č. 40/1964 Zb.
23 § 43b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
(1) Príspevok za kalendárny mesiac je rozdiel medzi nákladmi na bývanie a rozhodným
príjmom vlastníka, alebo nájomcu bytu a spoločne posudzovaných osôb21) vynásobeným
koeficientom 0,30, najviac však vo výške 0,2-násobku rozhodného príjmu v prípade vlastníka
a 0,3-násobku rozhodného príjmu v prípade nájomníka.
(2) Ak rozhodný príjem oprávnenej osoby a spoločne posudzovaných osôb nedosahuje
úroveň životného minima podľa osobitného predpisu, maximálny príspevok podľa odseku 1 je
určený ako 0,2-násobok životného minima v prípade vlastníka, a 0,3-násobok životného
minima v prípade nájomníka.
(3) Ak je príspevok podľa odseku 1 vyšší ako rozdiel medzi normatívnymi nákladmi na
bývanie a rozhodným príjmom vlastníka alebo nájomcu bytu a spoločne posudzovaných osôb21)
vynásobeným koeficientom 0,3, príspevok za kalendárny mesiac je vo výške rozdielu medzi
normatívnymi nákladmi na bývanie a rozhodným príjmom vlastníka alebo nájomcu bytu a
spoločne posudzovaných osôb21) vynásobeným koeficientom 0,30.
(4) V prípade, že vlastník alebo nájomca alebo spoločne posudzovaná osoba21) nárok
na príspevok na bývanie podľa osobitného predpisu24), výška príspevku určená podľa odseku 1
až 3 sa upravuje nasledovne:
a) suma príspevku sa rovná rozdielu medzi sumou príspevku podľa odseku 1 3 a výškou
príspevku na bývanie podľa osobitného predpisu25), ak suma nároku na príspevok na bývanie
podľa osobitného predpisu25) je nižšia ako suma príspevku podľa odseku 1 až 3,
b) suma príspevku sa rovná nule, ak suma nároku na príspevok na bývanie podľa osobitného
predpisu25) je vyššia alebo rovnaká, ako suma príspevku podľa odseku 1 až 3.
§ 7
Výplata príspevku
(1) O príspevku rozhoduje a tento príspevok vypláca oprávnenej osobe úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu
(ďalej len „platiteľ“).
(2) Príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na
príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.
(3) Príspevok sa vypláca najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok.
(4) Príspevok sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti. Príspevok sa nevypláca do cudziny.
(5) Výplata príspevku sa zastaví od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa vyplatil, ak vznikol dôvod na prešetrenie, či oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku na príspevok, na jeho výplatu alebo či sa príspevok vypláca v správnej sume.
24 § 14 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(6) Výplata príspevku sa obnoví od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikli dôvody na zastavenie jeho výplaty. Príspevok sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na príspevok a na jeho výplatu počas tohto obdobia boli splnené.
§ 8
Uplatnenie nároku na príspevok na úhradu nákladov na bývanie
(1) Nárok na príspevok na úhradu nákladov na bývanie sa uplatňuje na úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu podaním písomnej alebo elektronickej žiadosti.
(2) Žiadosť obsahuje
a)meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, adresu pobytu oprávnenej
osoby a spoločne posudzovaných osôb21),
b)adresu na doručovanie písomností a adresu alebo číslo účtu v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky na území Slovenskej republiky na poukazovanie príspevku,
c)údaje o rozhodnom príjme oprávnenej osoby a spoločne posudzovaných osôb21) a
nákladoch na bývanie.
§ 9
Vznik nároku na príspevok na úhradu nákladov na bývanie
Nárok na príspevok na úhradu nákladov na bývanie vzniká splnením podmienok pre
vznik nároku a uplatnením nároku.
§ 10
Zánik nároku
Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roku od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril. Nárok na príspevok zaniká smrťou oprávnenej osoby.
§ 11
Odňatie a vrátenie príspevku
(1) Ak oprávnená osoba prestala spĺňať podmienky nároku na príspevok alebo sa zistí, že sa príspevok priznal neoprávnene, príspevok sa odníme.
(2) Ak sa príspevok vypláca neprávom, hoci oprávnená osoba splnila povinnosti podľa § 11, príspevok sa odníme od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poslednýkrát neoprávnene vyplatil.
(3) Ak sa príspevok nevyplácal, hoci oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok a na jeho výplatu, alebo sa vyplácal v nižšej sume, príspevok sa vyplatí za čas, za ktorý sa nevyplácal alebo sa vyplácal v nižšej sume, najviac za obdobie jedného roka od posledného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa mal príspevok vyplatiť.
(4) Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, vedela, alebo musela z okolností predpokladať, že sa príspevok vyplatil neprávom alebo vo vyššej sume ako patril, je povinná vrátiť príspevok alebo jeho časť za obdobie, za ktoré bol vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume ako patril. Právo na vrátenie príspevku vyplateného neprávom alebo vo vyššej sume ako patril, zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty príspevku.
(5) Ak je oprávnená osoba povinná na základe vykonateľného rozhodnutia vrátiť sumy príspevku vyplatené neprávom, môžu sa zrážať aj z bežne vyplácaného príspevku alebo neskôr priznaného príspevku, zo mzdy, z platu, z inej odmeny za prácu, z náhrad z týchto plnení a z náhrad za pracovnú pohotovosť, z náhrad za služobnú pohotovosť, z náhrad za pohotovosť, z príplatku za pohotovosť alebo z dávok sociálneho poistenia, z dôchodku starobného dôchodkového sporenia a z dávok sociálneho zabezpečenia do sumy, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.
(6) Príspevok nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.
§ 12
Konanie
(1) Konanie o príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom, ktorú podáva oprávnená osoba platiteľovi.
(2) Žiadosť o príspevok obsahuje údaje podľa § 8 ods. 2. Na výzvu platiteľa oprávnená
osoba a poskytovateľ doplnia ďalšie nevyhnutné údaje. Platiteľ na účel rozhodovania o príspevku môže získavať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.
(3) O priznaní príspevku sa nevydáva rozhodnutie. Ak oprávnená osoba nesúhlasí so sumou vyplateného príspevku, môže požiadať písomne alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom o vydanie rozhodnutia o priznaní príspevku.
(4) Písomné rozhodnutie sa vydáva o nepriznaní príspevku, o zastavení výplaty príspevku, o obnovení výplaty príspevku, o odňatí príspevku, o doplatení príspevku a o povinnosti vrátiť príspevok alebo jeho časť.
(5) Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí príspevku a o zastavení výplaty príspevku nemá odkladný účinok.
(6) Rozhodnutia a iné písomnosti vydané podľa tohto zákona môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny alebo platiteľa s uvedením mena, priezviska a funkcie fyzickej osoby oprávnenej konať v mene Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny alebo v mene platiteľa a namiesto podpisu tejto fyzickej osoby faksimile jej podpisu.
(7) Na konanie o príspevku sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem §
18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 62 68 všeobecného predpisu o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 13
Povinnosti oprávnenej osoby
Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť platiteľovi zmeny týchto skutočností alebo tieto zmeny do ôsmich dní oznámiť platiteľovi podaním elektronickými prostriedkami podpísaným zaručeným elektronickým podpisom; to neplatí na preukazovanie skutočností a oznamovanie zmien, ktoré platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy.
§ 14
Súčinnosť a spolupráca pri poskytovaní príspevku
(1) Obce, bytové družstvá, daňové úrady a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vecne príslušné na poskytovanie údajov potrebných na posúdenie nároku na príspevok, povinné spolupracovať a na požiadanie osoby uvedenej v § 2 alebo platiteľa ich bezplatne poskytovať v rozsahu svojej pôsobnosti.
(2) Platiteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v
súvislosti s poskytovaním príspevku. Informácie o týchto skutočnostiach poskytuje len vtedy,
ak by ich zamlčaním bol vážne ohrozený život alebo zdravie fyzických osôb, alebo ak táto
povinnosť vyplýva z osobitného predpisu.
Čl. II
Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z.z., zákona č. 308/2014 Z.z., zákona č. 140/2015 Z.z., zákona č. 378/2015 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 81/2017 Z.z., zákona č. 42/2019 Z.z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 199/2022 Z. z. a zákona č. 488/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:
„z) príspevok na úhradu nákladov na bývanie 22c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22c znie:
22c) zákon č. …./2022 Z.z. o príspevku na úhradu nákladov na bývanie”
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2023.