1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Zákon
z ... 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 268/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 13 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v prípade, že zmluvu uzatvára organizačná jednotka poľovníckej organizácie na základe plnomocenstva, podpis splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený,“.
2.V § 17 ods. 1 písmeno g znie):
„g) ak zmluva nie je uzatvorená so subjektom podľa
§ 13 ods. 1
,“.
3.V § 18 ods. 4 písm. f) sa slová obvodnej poľovníckej komory (ďalej len „obvodná komora“)“ nahrádzajú slovami „poľovníckej organizácie“.
4.V § 18 ods. 7 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
5.V § 19 ods. 10 písm. a) sa slová „raticovej zveri a veľkej šelmy“ nahrádzajú slovom „zveri“.
6.V § 23 ods. 2 sa slová „obvodná komora“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“ a slovo „komora“ sa nahrádza slovom „ministerstvo“.
7.V § 23 ods. 5 sa slová „obvodnou komorou“ nahrádzajú slovami „okresným úradom“.
8.§ 25 sa dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h) v oblastiach s premnoženým stavom zveri, vytvárať vhodné podmienky, aby poľovnícka organizácia, ktorá vykonáva výkon práva poľovníctva, mohla značne znižovať stavy premnoženej zveri a to tak, že zabezpečí výmery a štruktúru osevu poľnohospodárskych plodín, aby poľovná zver nemala podmienky na likvidáciu poľnohospodárskych plodín,
i) vytvárať pásy, na ktorých ja možné loviť zver a pestovať plodiny na poľnohospodárskej pôde a lesnej pôde tak, aby sa minimalizovali škody spôsobené premnoženou zverou, pri
2
lesoch alebo pri vode a v podmienkach vhodných pre zver; inak nemá nárok na úhradu škody spôsobenej premnoženou zverou.“.
9.§ 26 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„5) Užívateľ poľovného revíru je povinný v oblastiach s premnoženým stavom poľovnej zveri, v spolupráci s okresným úradom, značne znižovať stavy tejto zveri. Pokiaľ sa nepreukáže počas obdobia dvoch po sebe nasledujúcich rokov, že užívateľ poľovného revíru plní povinnosti podľa prvej vety, v treťom roku je povinný nahradiť užívateľovi poľnohospodárskej pôdy škodu, ktorá mu porušením povinnosti vznikla. Okresný úrad je v takom prípade oprávnený vypovedať zmluvu na výkon práva poľovníctva s užívateľom poľovného revíru.“.
10.V § 29 ods. 11 písm. f) sa vypúšťa slovo „komore“.
11.V § 30 ods. 3 sa za slová „s komorou“ vkladajú slová „a poľovníckymi organizáciami“.
12.V § 32 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) je zapísaná v centrálnom registri poľovníckych organizácií, ktorý vedie ministerstvo,“.
13.V § 32 ods. 2 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Všetky poľovnícke organizácie majú rovnaké práva a povinnosti.“.
14. V 41 ods. 4 sa za slová „základné organizačné jednotky“ vkladá čiarka a slová „ktoré sa rozhodli pre vstup do komory a súhlasili s jej stanovami“, na konci prvej vety sa pripája čiarka a tieto slová “ale rozhodli sa pre vstup do komory a súhlasili s jej stanovami“ a v druhej vete sa slová právnické osoby a fyzické osoby“ nahrádzajú slovami „môžu byť právnické osoby a fyzické osoby“.
15.V § 42 ods. 1 sa vypúšťajú písmená b), d) a m).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b) a písmená e) l) sa označujú ako písmená c) až j).
16.V § 43 ods. 1 sa slová „je fyzická osoba alebo právnická osoba“, nahrádzajú slovami „môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba“ a na konci sa pripája táto veta: „Členstvo v komore je dobrovoľné.“.
17.V § 49 ods. 1 sa slová „držiteľov poľovných lístkov“ nahrádzajú slovami „členov komory, ktorí sú držiteľmi poľovných lístkov“.
18.§ 50 vrátane nadpisu znie:
㤠50
Poľovnícke skúšky
(1)Poľovníckymi skúškami sú
a)skúška uchádzača o poľovný lístok,
b)skúška poľovníckeho hospodára,
c)vyššia skúška z poľovníctva.
(2)Prípravu na
a)skúšku uchádzača o poľovný lístok zabezpečuje a skúšku organizuje právnická osoba podľa odseku 3; skúšku uchádzača o poľovný lístok vykonáva skúšobná komisia vymenovaná štatutárnym orgánom právnickej osoby podľa odseku 3,
3
b)skúšku poľovníckeho hospodára zabezpečuje príslušný okresný úrad v spolupráci s komorou a skúšku vykonáva skúšobná komisia vymenovaná prednostom okresného úradu v sídle kraja na návrh vedúceho odboru27a) okresného úradu v sídle kraja; skúšku organizuje okresný úrad,
c)vyššiu skúšku z poľovníctva zabezpečuje, organizuje a skúšku vykonáva Technická univerzita vo Zvolene; skúšobnú komisiu pre vyššiu skúšku z poľovníctva vymenúva minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na návrh Technickej univerzity vo Zvolene.
(3)Ministerstvo udelí oprávnenie na zabezpečovanie prípravy na skúšku uchádzača o poľovný lístok a na organizovanie skúšky uchádzača o poľovný lístok právnickej osobe, ktorá o udelenie tohto oprávnenia písomne požiada, ak spĺňa technické, materiálne a personálne požiadavky ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise ministerstva vydanom podľa § 82 ods. 1 písm. r).
(4)Ministerstvo oprávnenie podľa odseku 3 právnickej osobe odníme, ak
1.o to právnická osoba písomne požiada,
2.prestane spĺňať technické, materiálne a personálne požiadavky podľa odseku 3,
3.kontrolný orgán podá podnet podľa odseku 13.
(5)V žiadosti o vykonanie poľovníckej skúšky záujemca o skúšku uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a druh skúšky.
(6)Príprava na poľovnícku skúšku a poľovnícka skúška sa vykonávajú podľa skúšobného poriadku pre jednotlivé druhy poľovníckych skúšok, ktorý vydá ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 82 ods. 1 písm. s). Záujemca o vykonanie poľovníckej skúšky je povinný absolvovať prípravu na skúšku v rozsahu určenom skúšobným poriadkom.
(7)Náklady spojené s prípravou na poľovnícku skúšku a s vykonaním poľovníckej skúšky uhrádza záujemca o poľovnícku skúšku organizátorovi prípravy na poľovnícku skúšku alebo organizátorovi poľovníckej skúšky.
(8)Členom skúšobnej komisie môže byť len fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname skúšobných komisárov, ktorý vedie ministerstvo. Ministerstvo do zoznamu skúšobných komisárov zapíše osobu, ktorá o takýto zápis písomne požiada a ktorá preukáže splnenie kvalifikačného predpokladu. Ministerstvo vyškrtne osobu zapísanú do zoznamu skúšobných komisárov, ak o to táto osoba písomne požiada.
(9)Do zoznamu skúšobných komisárov sa zapisujú tieto údaje:
a)meno a priezvisko,
b)dátum narodenia,
c)adresa trvalého pobytu,
d)dátum zápisu do zoznamu skúšobných komisárov,
e)dátum výmazu zo zoznamu skúšobných komisárov.
(10)Členov skúšobnej komisie vymenúva do funkcie lektora alebo skúšobného komisára pre jednotlivé druhy poľovníckych skúšok a evidenciu členov skúšobných komisií na
4
poľovnícke skúšky vedie a) štatutárny orgán právnickej osoby podľa odseku 3 pri poľovníckej skúške podľa odseku 1 písm. a), b) okresný úrad v sídle kraja vo svojom územnom obvode pri poľovníckej skúške podľa odseku 1 písm. b) ac) Technická univerzita vo Zvolene pri poľovníckej skúške podľa odseku 1 písm. c).
(11)Orgán, ktorý vymenúva člena skúšobnej komisie, odvolá člena skúšobnej komisie, ak člen skúšobnej komisie
a)opakovane porušil skúšobný poriadok,
b)bol vyškrtnutý zo zoznamu skúšobných komisárov.
(12)Kontrolu priebehu prípravy na poľovnícku skúšku a kontrolu poľovníckej skúšky vykonávajú orgány štátnej správy poľovníctva; zamestnanci orgánu štátnej správy poľovníctva sa pri kontrole preukazujú poverením na vykonanie kontroly. Organizátor prípravy na skúšku uchádzača o poľovný lístok alebo organizátor skúšky uchádzača o poľovný lístok je povinný oznámiť okresnému úradu termín konania prípravy na poľovnícku skúšku a termín konania poľovníckej skúšky najmenej desať dní vopred. Organizátor prípravy na poľovnícku skúšku alebo organizátor poľovníckej skúšky je povinný umožniť vykonanie kontroly a predložiť potrebnú dokumentáciu.
(13)Ak kontrolný orgán podľa odseku 12 zistí závažné nedostatky v organizačnom, technickom alebo personálnom zabezpečení prípravy na poľovnícku skúšku alebo poľovníckej skúšky, môže prípravu na poľovnícku skúšku alebo poľovnícku skúšku pozastaviť do odstránenia zistených nedostatkov alebo môže dať ministerstvu podnet na odňatie oprávnenia podľa odseku 4. Ak organizátor prípravy na poľovnícku skúšku alebo organizátor poľovníckej skúšky neumožní vykonanie kontroly alebo nepredloží dokumentáciu, kontrolné orgány podľa odseku 12 pozastavia prípravu na poľovnícku skúšku alebo poľovnícku skúšku na čas, kým nie je umožnený riadny výkon kontroly alebo kým nie je predložená požadovaná dokumentácia.
(14)Ak kontrolný orgán podľa odseku 12 zistí v činnosti skúšobného komisára porušovanie skúšobného poriadku, upozorní na to príslušného skúšobného komisára a predsedu skúšobnej komisie. Ak sa na výzvu kontrolného orgánu nezabezpečí náprava, môže kontrolný orgán požiadať o výmenu skúšobného komisára a dohodnúť s predsedom skúšobnej komisie ďalší postup.
(15)O priebehu kontroly, zistených nedostatkoch a ich odstránení podľa odsekov 12 14 spíše kontrolný orgán s kontrolovaným subjektom záznam, ktorý tvorí súčasť dokumentácie prípravy na poľovnícku skúšku alebo poľovníckej skúšky. Záznam predkladá kontrolný orgán orgánu štátnej správy poľovníctva, v ktorého územnom obvode bola kontrola vykonaná, a príslušnej obvodnej komore.
(16)Vysvedčenie z poľovníckej skúšky je verejnou listinou, ktorá osvedčuje získanie odbornosti na vydanie poľovného lístka [odsek 1 písm. a)], kvalifikačných predpokladov na vykonávanie funkcie poľovníckeho hospodára [odsek 1 písm. b)] alebo získanie odbornosti lektora a člena skúšobnej komisie pre poľovnícke skúšky [odsek 1 písm. c)].“.
5
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a) § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
19.V § 51 ods. 1 druhá veta znie: Poľovný lístok vydáva, predlžuje jeho platnosť a odníma okresný úrad.“.
20.V § 51 ods. 3 písmeno a) znie:
„a) na týždeň, mesiac, jeden, päť alebo desať rokov alebo na dobu neurčitú pre občana Slovenskej republiky a na týždeň, mesiac, jeden, päť alebo desať rokov pre cudzinca,“.
21.Slová „obvodná komora“ a „komora“ vo všetkých tvaroch sa v texte § 51 ods. 4, 5, 7, 9, 11 a 12 nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.
22.V § 51 ods. 4 písm. b) sa slová „v obvode pôsobnosti obvodnej komory“ nahrádzajú slovami „v územnom obvode okresného úradu“.
23.V § 51 ods. 4 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmeno d) a e).
24.V § 51 sa v ods. 9 písmeno c) znie:
c)o zákaze činnosti právoplatne rozhodol v priestupkovom konaní podľa tohto zákona alebo v disciplinárnom konaní príslušný okresný úrad.
25.V § 52 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „(ďalej len „poistenie proti následkom zákonnej zodpovednosti pri výkone práva poľovníctva“)“.
26.Za § 52 sa vkladá nový § 52a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 52a Kontrolné streľby
(1) Spôsobilosť na lov zveri poľovnou zbraňou sa osvedčuje absolvovaním kontrolnej streľby.
(2) Kontrolnú streľbu držiteľov poľovného lístka organizuje Slovenská poľovnícka komora, poľovnícke organizácie a užívatelia poľovného revíru (ďalej len „organizátor kontrolných strelieb“)
(3) Súčasťou kontrolnej streľby je aj preverenie znalostí dodržiavania bezpečnostných pravidiel zaobchádzania so strelnou zbraňou.
(4) Organizátor kontrolnej streľby upovedomí o mieste a čase konania kontrolnej streľby príslušný okresný úrad najmenej 30 dní pred ich vykonaním; počas celého konania kontrolnej streľby je nevyhnutná účasť zamestnanca okresného úradu.
(5) Organizátor kontrolných strelieb vydá osvedčenie o absolvovaní kontrolných strelieb najneskôr do 3 dní od absolvovania kontrolných strelieb.
(6) Záznam o výsledku kontrolných strelieb doručí organizátor kontrolných strelieb na príslušný okresný úrad do 14 dní odo dňa uskutočnenia kontrolných strelieb.“.
27.V § 53 ods. 1 sa za slová „povolenie na lov zveri“ vkladá čiarka a slová „osvedčenie o absolvovaní kontrolnej streľby nie staršie ako tri roky.“.
28.V § 53 ods. 3 sa slová „a doba platnosti povolenia“ nahrádzajú slovami: „doba platnosti povolenia, číslo poľovného lístka, číslo poistenia proti následkom zákonnej zodpovednosti pri výkone práva poľovníctva a doba, na ktorú je poistenie uzatvorené“.
29.V § 64 ods. 8 sa vypúšťajú slová „prostredníctvom komory“.
6
30.Za § 71 sa vkladá sa paragraf § 71a ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 71a Odborná spôsobilosť v štátnej správe poľovníctva
Určení zamestnanci ministerstva, ministerstva obrany, okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu, ktorí vykonávajú štátnu správu poľovníctva a štátnu správu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi, musia do 18 mesiacov od vzniku štátnozamestnaneckého pomeru alebo určenia služobným úradom spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad. Predpokladom na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu je zloženie vyššej odbornej poľovníckej skúšky alebo absolvovanie strednej lesníckej školy, alebo vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným vyučovacím predmetom a úspešné absolvovanie skúšky pred komisiou, ktorej členov vymenúva a odvoláva minister. Osobitný kvalifikačný predpoklad zaniká uplynutím lehoty troch rokov od skončenia štátnozamestnaneckého pomeru, počas ktorého štátny zamestnanec vykonával činnosti pri plnení úloh orgánu štátnej správy poľovníctva podľa tohto zákona.“.
31.§ 72 sa dopĺňa písmenami w) a x), ktoré znejú:
„w) vydáva disciplinárny poriadok,
x) vedie zoznam skúšobných komisárov podľa § 50 ods. 8 a 9.“.
32.§ 73 sa dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:
„m) vymenúva skúšobnú komisiu podľa § 50 ods. 2 písm. b),
n) vymenúva a odvoláva členov skúšobnej komisie do funkcie lektora alebo skúšobného komisára a vedie evidenciu členov skúšobných komisií podľa § 50 ods. 10.“.
33.V § 74 ods. 2 písmeno l) znie:
„l) vydáva poľovné lístky, predlžuje ich platnosť a odníma poľovné lístky,“.
34. § 74 ods. 2 sa dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s) zriaďuje disciplinárnu komisiu, ktorá rieši disciplinárne previnenia 77 ods. 1) držiteľov poľovných lístkov podľa disciplinárneho poriadku (§ 77 ods. 2).“.
35.V § 77 ods. 1 sa slovo „komorou“ nahrádza slovom „ministerstvom“.
36.V § 77 ods. 2 sa slovo „komora“ nahrádza slovami „disciplinárna komisia“.
37.Za § 80b sa vkladá § 80c, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 80c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2023
(1)Členovia komory majú právo ukončiť členstvo v komore do 31. decembra 2023. Stanovy komory sa v tomto prípade nepoužijú.
(2)Osobitná odborná spôsobilosť sa považuje u určených pracovníkov vykonávajúcich štátnu správu na úseku poľovníctva doteraz bez prerušenia minimálne päť rokov za splnenú.
(3)Poľovné lístky, ktoré boli vydané alebo odňaté alebo ktorých platnosť bola predĺžená pred podľa predpisov účinných do 30. apríla 2023 sa považujú za poľovné lístky vydané alebo odňaté alebo ktorých platnosť bola predĺžená podľa predpisov účinných po 1. máji 2023.
(4)Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. májom 2023 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. apríl3 2022. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. májom 2023, zostávajú zachované.“.
7
38.§ 82 ods. 1 sa dopĺňa písmenami p) až s), ktoré znejú:
„q) o počte a kvalifikácii členov disciplinárnej komisie, jej pôsobnosti, postupu pri riešení disciplinárnych previnení a druhoch disciplinárnych opatrení (74 ods. 2 písm. s)),
p) osobitnom kvalifikačnom predpoklade, postupe na jeho získanie a skúške (§ 71a),
r) technické, personálne a materiálne požiadavky na udelenie oprávnenia na zabezpečovanie prípravy na skúšku uchádzača o poľovný lístok a na organizovanie skúšky uchádzača o poľovný lístok,
s) skúšobný poriadok pre jednotlivé druhy poľovníckych skúšok, vzory vysvedčení poľovníckych skúšok, kvalifikačné predpoklady potrebné na zápis do zoznamu skúšobných komisárov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2023.