1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa predkladá ako návrh skupiny poslancov NRSR.
V Čl. I. sa navrhuje rozšíriť okruh detí, na ktoré MPSVR SR poskytuje dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa o ďalších žiakov základných škôl. V súčasnosti majú nárok na dotáciu iba deti z domácností v hmotnej núdzi, ako aj deti rodičov, ktorí si neuplatňujú na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa § 33 ods. 1 písm. b) a § 52zzn ods. 3 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Predkladatelia však považujú za nanajvýš akútne rozšíriť existujúci okruh podporovaných detí, tak, aby na dotované obedy v školských jedálňach mali nárok všetci žiaci základných, ako aj deti z posledných ročníkov materských škôl, v ktorých absolvujú povinnú predškolskú prípravu. Táto akútna potreba vyplýva zo skutočnosti, že pokračujúci rast cien potravín spôsobuje výrazný nárast nákladov na poskytovanie školského stravovania, ktorý školské jedálne nedokážu pokryť len úsporami na iných nákladoch. To sa prejavuje nárastom poplatkov za školské stravovanie, ktoré musia znášať rodičia.
Nárast poplatkov za stravovanie žiakov je v súčasnom období taký výrazný, že pohltí zvýšené príjmy rodičov v podobe zvýšeného prídavku na dieťa a zvýšeného daňového bonusu. V podstate platí, že tzv. prorodinné opatrenia, ktoré v roku 2022 presadila vládna koalícia sa míňajú pôvodne zamýšľaného účinku a okrem nákladov na školské stravovanie v skutočnosti neumožňuje rodinám s deťmi pokryť ďalšie zvýšené výdavky súvisiace s ich školskou dochádzkou, resp. mimoškolskou činnosťou, nieto ešte iné výdavky súvisiace so starostlivosťou žiakov materských, základných a stredných škôl. Odborníci na školské stravovanie, ako aj sociológovia preto dôrazne varujú, že očakávanou reakciou rodičov na zvýšené výdavky bude šetrenie v podobe odhlasovania ich detí zo školského stravovania, čo bude mať negatívny dopad na ich stravovacie návyky.
Navrhovaný zákon preto vnímať ako potrebné doplnenie tzv. prorodinných opatrení, aby ich účinok v čase pokračujúcej bezprecedentnej inflácie rodiny s deťmi v materských, základných a stredných školách reálne pocítili. Zároveň ho treba vnímať ako príspevok k odstráneniu stigmatizácie chudoby v období, kedy aj rodiny, ktoré nie odkázané na pomoc v hmotnej núdzi pociťujú akútnu potrebu pomoci zo strany štátu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa rozšírenie okruhu žiakov materských a základných škôl, na ktorých bude MPSVR SR poskytovať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa tak, aby na dotované stravovanie mali nárok všetky deti v posledných ročníkoch materských škôl a všetci žiaci základných škôl.
K bodu 2
Legislatívno-technická zmena súvisiaca s navrhovaným znením § 4 odseku 3. Určujú sa tri úrovne poskytovaného príspevku, rozdielne pre žiakov materských škôl, pre žiakov na prvom stupni základných škôl a pre žiakov na druhom stupni základných škôl, aby presne odrážali rozdielnu výšku príspevku rodičov na nákup potravín pre školské jedálne. Na základných školách teda bude štát podporovať inou sumou stravovanie žiakov v 1. 4. ročníku a inou sumou stravovanie žiakov v 5. až 9. ročníku.
K bodu 3
Legislatívno-technická zmena súvisiaca s navrhovaným znením § 4 odseku 3, keďže zoznam detí sa nebude vyžadovať, ak sa dotácia poskytuje podľa § 4 ods. 3 písm. a), je potrebné premietnuť túto skutočnosť do § 4 ods. 8, ktorý hovorí, že dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje na dieťa uvedené v zozname detí alebo neuvedené v zozname ak žiadateľ takéto dieťa nahlási úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Navrhovaná zmena dopĺňa možnosť poskytnúť dotáciu na dieťa neuvedené v zozname, ak sa zoznam detí podľa zákona nevyžaduje.
K bodu 4
Legislatívno-technická zmena súvisiaca s navrhovaným znením § 4 odseku 3.
K bodu 5
Prechodné ustanovenia súvisiace s navrhovaným znením § 4 odseku 3, aby MPSVR SR začalo poskytovať dotácie k navrhovanému dňu účinnosti zákona.
K čl. II
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. apríla 2023.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR.