NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
Z Á K O N
z ........... 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení č. 393/2012 Z. z., 96/2013 Z. z., 177/2018 Z. z., 375/2018 Z. z., 375/2018 Z. z., 222/2019 Z. z., 89/2020 Z. z., 417/2020 Z. z., 257/2021 Z. z., 232/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 odsek 3 znie:
„(3) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole33) a v základnej škole34) na každé dieťa, ktoré navštevuje
a) posledný ročník materskej školy alebo základnú školu,
b) materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
c) materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.“
Poznámka pod čiarou 34aaa) sa vypúšťa.
2. V § 4 odsek 6 znie:
„(6) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu, v sume 1,30 eura v materskej škole, v sume 1,70 eura na prvom stupni základnej školy a v sume 1,90 eura na druhom stupni základnej školy; za vyučovanie na základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní na základnej škole.34aa) Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu34b)
dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.“
3.V § 4 odseku 8 písmeno b), sa na konci pripájajú tieto slová: , alebo ak sa zoznam detí nevyžaduje.“.
4.V § 10 ods. 4 písm. b) znie:
„b) zoznam detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie týchto dotácií, s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a adresy pobytu; zoznam detí sa nevyžaduje, ak sa dotácia poskytuje podľa § 4 ods. 3 písm. a),“
5.Za § 16f sa vkladá § 16g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2023
(1) Ak žiadateľ, ktorému bola do 31. marca 2023 poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu, oznámi úradu do 10. apríla 2023 počet detí, na ktoré byť dotácia poskytnutá, úrad poskytne preddavkovo do 25. apríla 2023 dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na obdobie od 1. apríla 2023 do 31. augusta 2023; nová žiadosť sa nevyžaduje.
(2) Ak žiadateľ, ktorému nebola do 1. apríla 2023 poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu, podá do 10. apríla 2023 žiadosť o poskytnutie dotácie, úrad poskytne preddavkovo do 25. apríla 2023 dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na obdobie od 1. apríla 2023 do 31. augusta 2023.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2023.