Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter KREMSKÝ, Milan KURIAK, Peter LIBA, Peter VONS a Vojtech TÓTH.
Návrh zákona reaguje na pretrvávajúcu energetickú krízu a jej negatívne dôsledky, ktoré zasiahli o. i. aj podnikateľský sektor. Zásadným spôsobom ovplyvnené aj tie podnikateľské subjekty, ktoré prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci. Pri tejto skupine subjektov energetická kríza naviac priamo ovplyvnila ich schopnosť plniť povinnosti a podmienky na poskytnutie regionálnej investičnej pomoci vyplývajúce z rozhodnutí o poskytnutí, resp. o schválení investičnej pomoci.
Porušenie podmienok na poskytnutie investičnej pomoci a súvisiacich povinností by mohlo viesť k rušeniu rozhodnutí o poskytnutí, resp. rozhodnutí o schválení investičnej pomoci, pričom počas pandémie COVID-19 bolo ustálené, že „hromadné“ rušenie podpory inak riadne realizovaných investičných zámerov by bolo neželaným javom.
Na uvedené adresne reaguje návrh zákona tým, že zmierňuje relevantné vybrané podmienky na poskytnutie regionálnej investičnej pomoci a súvisiace povinnosti, ktoré majú prijímatelia plniť v čase pretrvávajúcej energetickej krízy a jej negatívnych dôsledkov. S cieľom podpory ozdravenia ekonomiky návrh zákona obdobným spôsobom (t. j. prostredníctvom zmiernenia vybraných podmienok na poskytnutie regionálnej investičnej pomoci a súvisiacich povinností) motivuje investorov k umiestneniu svojich nových investícií v Slovenskej republike.
Návrh zákona sa zameriava výlučne na zmiernenie niektorých podmienok na poskytnutie regionálnej investičnej pomoci a súvisiacich povinností z hmotného a časového hľadiska a v druhom rade motivuje investorov k realizácií nových investícií.
Navrhovaná úprava nie je novým riešením krízovej situácie, ale ide o riešenie vo veľkom rozsahu prevzaté zo zákona č. 420/2020 Z. z., resp. zákona č. 65/2022 Z. z., ktoré reagovali na situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19.
Ak by si to situácia v budúcnosti vyžadovala, bude vhodné uvažovať o predĺžení obdobia uplatňovania navrhovaných zmiernených podmienok na poskytnutie regionálnej investičnej pomoci a súvisiacich povinností.
Návrhom zákona sa zavádza aj zmena § 5 písm. a) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá nesúvisí s energetickou krízou. Cieľom zmeny je precizovanie existujúcej definície investičného zámeru, pričom požiadavka na jej implementáciu vyplynula z aplikačnej praxe.
V Čl. II sa navrhuje zmena zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorou sa predlžuje obdobie, počas ktorého si prijímateľ regionálnej investičnej pomoci bude môcť uplatňovať úľavu na dani z príjmov.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana, vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a ani žiadne sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
2
predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Dátum účinnosti návrhu zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.
3
B. Osobitná časť
K Čl. I (zákon č. 57/2018 Z. z.)
K bodu 1
Navrhuje sa zmena, ktorou sa precizuje existujúca definícia investičného zámeru, pričom požiadavka na jej implementáciu vyplynula z aplikačnej praxe a priamo nesúvisí s energetickou krízou. Navrhovaná zmena nemá vplyv na okruh investičných zámerov, ktoré môžu byť podporené na základe zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 57/2018 Z. z.), predstavuje len formálnu zmenu.
K bodu 2
Prechodné ustanovenie § 30e zákona č. 57/2018 Z. z. sa týka úprav účinných od 1. apríla 2023.
Podľa § 30e zákona č. 57/2018 Z. z. sa konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté a právoplatne neukončené do 31. marca 2023 dokončia podľa predpisov účinných od 1. apríla 2023. Prechodné ustanovenie reflektuje na skutočnosť, že úprava § 5 písm. a) zákona č. 57/2018 Z. z. nie je vecnou zmenou ale zmenou vykonanou výlučne za účelom precizovania definície investičného zámeru.
Prechodné ustanovenia § 30f súvisia s energetickou krízou a jej negatívnymi dopadmi.
Odsek 1 sa uplatňuje na konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté a právoplatne neukončené do 31. marca 2023 a na investičnú pomoc poskytnutú do 31. marca 2023 za podmienky, že prijímateľ v čase do 1. apríla 2023 neporušil konkrétnu „zmiernenú“ podmienku, resp. povinnosť. Poskytnutím investičnej pomoci sa rozumie deň vydania rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci podľa zákona č. 57/2018 Z. z. (eventuálne rozhodnutia o schválení investičnej pomoci podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
a)Podmienka vyplácania minimálneho násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnancom prevádzkarne, ak ide o investičné zámery týkajúce sa technologických centier a centier podnikových služieb, sa v kalendárnych rokoch 2023 a 2024 považuje za splnenú. Prijímatelia tak dočasne získajú priestor na vysporiadanie sa s ekonomickým vplyvom krízy.
b)Povinnosť začatia obstarávania dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku sa predlžuje na 24 mesiacov. Zmena poskytuje prijímateľom investičnej pomoci väčší priestor na splnenie danej povinnosti s ohľadom na nepredvídateľný vývoj spôsobený energetickou krízou, ktorý mohol zásadne negatívne ovplyvniť spôsobilosť prijímateľov splniť danú povinnosť podľa pôvodných plánov a podmienok.
c)Povinnosť vyplácania mzdy uvedenej v žiadosti v prípade investičných zámerov v priemyselnej výrobe sa v účtovných obdobiach zasahujúcich do rokov 2023 2024 považuje za splnenú. Prijímatelia tak získajú dočasný priestor na vysporiadanie sa s ekonomickým vplyvom krízy.
d)Povinnosť ukončiť práce na investičnom zámere najneskôr v maximálnej lehote podľa § 22 ods. 13 zákona č. 57/2018 Z. z. sa predlžuje na päť rokov a pri veľkých investičných projektoch na sedem rokov. Zmena poskytuje prijímateľom investičnej pomoci väčší časový priestor na splnenie danej povinnosti s ohľadom na nepredvídateľné okolnosti spôsobené energetickou krízou, ktoré mohli ovplyvniť jej splnenie podľa pôvodných plánov. Rovnako sa predlžuje lehota na splnenie povinnosti začať vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú
4
v investičnom zámere z troch na päť rokov a pri veľkých investičných projektoch na sedem rokov. Rovnako v tomto prípade zmena poskytuje prijímateľom investičnej pomoci väčší časový priestor na splnenie danej povinnosti s ohľadom na nepredvídateľné okolnosti spôsobené energetickou krízou, ktoré mohli ovplyvniť jej splnenie podľa pôvodných plánov.
e)Povinnosť dosiahnuť percentuálny nárast výroby alebo služieb v prípade investičnej pomoci poskytnutej na rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne sa znižuje z 15 % na 5 %. Zmena poskytuje prijímateľom investičnej pomoci väčší priestor na splnenie podmienky s ohľadom na nepredvídateľné okolnosti spôsobené energetickou krízou, ktoré mohli jej splnenie podľa pôvodných plánov podmienok zásadne ovplyvniť.
f)Ustanovenie § 22 ods. 19 písm. a) zákona č. 57/2018 Z. z. vymedzuje ako tzv. neoprávnenú, či nedovolenú zmenu investičného zámeru vynaloženie oprávnených nákladov investičného zámeru v hodnote nižšej ako je 85 % oprávnených nákladov uvedených v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci. Prechodným ustanovením § 30f ods. 1 písm. g) zákona č. 57/2018 Z. z. sa dočasne, v rokoch 2023 a 2024, znižuje hodnota 85 % oprávnených nákladov uvedených v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci na 70 %. Predpokladom uplatnenia tejto nižšej hranice je podanie oznámenia (podľa § 23 ods. 1 zákona) o zmene (o znížení) hodnoty oprávnených nákladov uvedenej v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci. Oznámenie možno podať na ministerstvo hospodárstva v roku 2023 a 2024, avšak pred porušením príslušnej podmienky rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci a § 22 ods. 19 písm. a) zákona č. 57/2018 Z. z. Zmena umožňuje prijímateľom investičnej pomoci reagovať na nepriaznivú situáciu väčšou korekciou investičného zámeru v tomto parametri. Prípadné zníženie oprávnených nákladov sa odzrkadlí na výške investičnej pomoci, a to jej znížením prostredníctvom rozhodnutia o zmene rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci alebo rozhodnutia o zmene rozhodnutia o schválení investičnej pomoci.
g)Ustanovenie § 22 ods. 19 písm. d) doposiaľ vymedzuje ako tzv. neoprávnenú, či nedovolenú zmenu investičného zámeru dosiahnutie nižšieho čistého nárastu pracovných miest ako je 90 % čistého nárastu uvedeného v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci. Prechodným ustanovením § 30f ods. 1 písm. f) zákona č. 57/2018 Z. z. sa dočasne, v rokoch 2023 a 2024, znižuje hodnota 90 % čistého nárastu pracovných miest uvedeného v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci znižuje na 80 %. Obdobne ako v predchádzajúcom odseku je predpokladom uplatnenia tejto nižšej hranice podanie oznámenia (podľa § 23 ods. 1 zákona) o zmene (o znížení) hodnoty čistého nárastu pracovných miest uvedenej v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci. Oznámenie možno podať na ministerstvo hospodárstva v roku 2023 a 2024, avšak pred porušením príslušnej podmienky rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci a § 22 ods. 19 písm. d) zákona č. 57/2018 Z. z. Zmena umožňuje prijímateľom investičnej pomoci reagovať na nepriaznivú situáciu väčšou korekciou investičného zámeru v tomto parametri. Prípadné zníženie čistého nárastu pracovných miest sa odzrkadlí na znížení výšky investičnej pomoci v rozhodnutí o zmene rozhodnutia o poskytnutí, alebo schválení investičnej pomoci.
Odsek 1 sa použije aj na konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté a neukončené do 31. marca 2023, nakoľko aj táto skupina prijímateľov bola vo vzťahu k už naplánovaným a posudzovaným investičným zámerom zaskočená energetickou krízou a jej nepriaznivými vplyvmi.
V obmedzenom rozsahu sa odsek 1 uplatňuje aj na konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté od 1. apríla 2023 do 31. decembra 2023. Základom tejto úpravy je na jednej strane motivácia investorov realizovať nové investície na území Slovenska a na druhej strane záujem na primeranej podpore nových investícií s ohľadom na skutočnosť, že táto skupina investorov eviduje energetickú krízu a jej negatívne vplyvy, je oboznámená s existujúcimi
5
makroekonomickými prognózami a teda si vie adekvátne nastaviť svoje budúce investičné aktivity.
Podľa odseku 3 prechodných ustanovení § 30f je prijímateľ oprávnený uskutočniť zmeny v podmienkach rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci aj v tom prípade, ak tieto boli v minulosti raz zmenené, čím neporuší § 23 ods. 13 zákona č. 57/2018 Z. z. Prijímatelia investičnej pomoci tak majú k dispozícii možnosť reagovať na energetickú krízu aj prostredníctvom uskutočnenia zmien v investičných zámeroch, ktoré by inak vzhľadom na obmedzenie podľa § 23 ods. 13 zákona č. 57/2018 Z. z. neboli prípustné. Odsek 4 explicitne vymedzuje obdobie, kedy možno pristúpiť k opakovanej zmene tej istej podmienky, pričom týmto je obdobie kalendárnych rokov 2023 a 2024. Ďalšia zmena tej istej podmienky po uplynutí kalendárnych rokov 2023 a 2024 nie je možná.
K Čl. II (zákon č. 595/2003 Z. z.)
Ak ide o investičné zámery, ktoré boli podporené rozhodnutím o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutím o poskytnutí investičnej pomoci vydaným do 31. decembra 2022, ktoré obsahuje úľavu na dani, ktorú si prijímateľ investičnej pomoci môže uplatňovať aj po 31. decembri 2022, sa do lehoty na začatie uplatňovania úľavy na dani nezapočítavajú zdaňovacie obdobia plynúce v rokoch 2023 2024. Obdobné prechodné ustanovenie bolo aplikované aj v minulosti z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, pričom sa týkalo rokov 2020 až 2022 (§ 52zzl ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z.).
Rovnako ako v odseku 1, ak ide o investičné zámery, ktoré boli podporené rozhodnutím o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutím o poskytnutí investičnej pomoci vydaným do 31. decembra 2022, ktoré obsahuje aj úľavu na dani, ktorú by si prijímateľ investičnej pomoci mohol uplatňovať aj po 31. decembri 2022, sa do lehoty na uplatnenie úľavy na dani podľa § 30a ods. 4 nezapočítavajú tri bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobia, pričom v roku 2023 začalo plynúť prvé z týchto období. Obdobné prechodné ustanovenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2021 z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 52zzl ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.).
Zmeny reflektujú na vplyvy energetickej krízy na ekonomiku v Slovenskej republike.
K Čl. III
Účinnosť zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia, nakoľko je potrebné zabezpečiť pre zachovanie účelu zákona čo najskoršiu účinnosť.
6
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter KREMSKÝ, Milan KURIAK, Peter LIBA, Peter VONS a Vojtech TÓTH.
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve:
Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016)
b)v sekundárnom práve:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.
c)nie je upravený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení – bezpredmetné,
b)uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy – nebolo začaté konanie,
c)uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav – bezpredmetné.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Úplne
7
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií Slovenskej republiky a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.