1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú do legislatívneho procesu poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter KREMSKÝ, Milan KURIAK, Vojtech TÓTH, Peter LIBA a Peter VONS.
Cieľom návrhu zákona je legislatívno-technická úprava vybraných ustanovení zákona č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 497/2022 Z. z.“), ktorou sa sleduje úprava nezrovnalostí v predmetnom zákone za účelom jeho riadneho a bezproblémového uplatňovania v praxi. Ide o ustanovenie § 6 písm. e) predmetného zákona, ktorý hovorí výlučne o bezpečnosti a verejnom poriadku Slovenskej republiky a opomína bezpečnosť a verejný poriadok Európskej únie.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana, vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a ani žiadne sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Dátum účinnosti návrhu zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.
2
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Cieľom úpravy § 7 ods. 1 písm. a) je nahradenie nesprávneho vnútorného odkazu na kvalifikovaný podnet, ktorý je upravený v § 63 zákona č. 497/2022 Z. z.
K bodu 2
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa navrhuje zosúladenie § 9 písm. a), § 16 ods. 1 písm. b) a c), § 58 ods. 2 písm. a) a § 63 ods. 5 zákona č. 497/2022 Z. z. s definíciou pojmu „negatívny vplyv zahraničnej investície“ ustanovenou v § 6 písm. e).
Podľa § 6 písm. e) zákona č. 497/2022 Z. z. je negatívnym vplyvom zahraničnej investície stav, keď zahraničná investícia ohrozuje alebo narúša bezpečnosť alebo verejný poriadok Slovenskej republiky alebo bezpečnosť alebo verejný poriadok v Európskej únii. Ustanovenia, ktorých úprava sa navrhuje týmto návrhom zákona však, v rozpore s § 6 písm. e) zákona č. 497/2022 Z. z., hovoria výlučne o bezpečnosti a verejnom poriadku Slovenskej republiky a opomínajú bezpečnosť a verejný poriadok Európskej únie. Ponechanie tohto stavu by malo negatívny vplyv na riadne uplatňovanie zákona v praxi, pričom jedným z predpokladaných dôsledkov je aj obmedzená možnosť riadne preveriť a mitigovať všetky bezpečnostné riziká spojené so zahraničnými investíciami spadajúcimi do pôsobnosti zákona č. 497/2022 Z. z.
Uvedené reflektuje aj na požiadavku Európskej komisie, podľa ktorej je s ohľadom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/452 z 19. marca 2019, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie (Ú. v. EÚ L 79I, 21.3.2019) v platnom znení nevyhnutné, aby uplatňovanie zákona č. 497/2022 Z. z. adresovalo aj bezpečnostné riziká v Európskej únii.
K Čl. II
Účinnosť zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia, nakoľko je potrebné priblížiť účinnosť čo najbližšie k účinnosti samotného zákona, ktorá je 1. marca 2023.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter KREMSKÝ, Milan KURIAK, Vojtech TÓTH, Peter LIBA a Peter VONS
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve:
Zmluva o Európskej únii – čl. 3 ods. 5 a 6 a čl. 4.
Zmluva o fungovaní Európskej únie – čl. 65 ods. 1 písm. b)
b)v sekundárnom práve:
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2126 z 29. septembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/452, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie (Ú. v. EÚ L 432, 3.12.2021)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1298 z 13. júla 2020, ktorým sa mení príloha k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/452, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie (Ú. v. EÚ L 304, 18.9.2020)
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/452 z 19. marca 2019, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie (Ú. v. EÚ L 79I, 21.3.2019) v platnom znení
c)nie je upravený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/452 z 19. marca 2019, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie (Ú. v. L 79I, 21.3.2019) v platnom znení nadobudlo účinnosť 10. apríla 2019 a začalo sa uplatňovať 11. októbra 2020 (čl. 17),
b)uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy – nebolo začaté konanie,
c)uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav bezpredmetné, nakoľko uvádzané právne akty Európskej únie nevyhnutne nevyžadovali implementáciu.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právnom Európskej únie:
Úplne
4
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 497/2022 Z. z. preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií Slovenskej republiky a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.