NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2023,
ktorým sa mení zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.V § 7 ods. 1 písm. d) sa slová „podľa § 65“ nahrádzajú slovami „podľa § 63“.
2.V § 9 písm. a), § 16 ods. 1 písm. b) a c), § 58 ods. 2 písm. a) a § 63 ods. 5 sa vypúšťajú slová „na bezpečnosť a verejný poriadok Slovenskej republiky“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.