1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Karol Galek a Tomáš Šudík.
Hlavným cieľom zákona je zjednodušenie povoľovacieho procesu pri výstavbe nových zdrojov tepla využívajúcich prevažne obnoviteľné zdroje energie alebo odpadové teplo, a to vrátane decentralizovaným zdrojov tepla, ktoré zabezpečujú dodávku tepla pre bytové domy a iné objekty spotreby tepla. Návrh súčasne chrániť od odpájania tie účinné systémy centralizovaného zásobovania teplom (CZT), ktoré dnes využívajú obnoviteľné zdroje energie v podiele 65 % a viac (účinné CZT z obnoviteľných zdrojov).
Ďalšími cieľmi návrhu zákona je účinné zapojenie mestských častí v Hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice do plánovania a tvorby koncepcií rozvoja tepelného hospodárstva na území mestských častí a zvýšenie verejnej kontroly pri cenotvorbe dodávateľov tepla, ktorí v mestách a obciach zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva teplom prostredníctvom účasti miest a obcí v cenových konaniach v postavení zúčastnenej osoby. Význam efektívnej verejnej kontroly zo strany volených zástupcov občanov na komunálnej úrovni narastá v čase krízy a v situácii, keď sa významná časť koncových cien dotuje z verejných zdrojov.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy, nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie na strane podnikateľov investujúcich do zdrojov tepla využívajúcich obnoviteľné zdroje energie alebo odpadové teplo. Návrh zákona bude mať aj preto pozitívny vplyv na životné prostredie. Nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Účinnosti zákona sa navrhuje od 1. mája 2023.
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
K § 12 ods. 5: Navrhuje sa upraviť ustanovenie § 12 ods. 5 z dôvodu jednoznačného vymedzenia zariadení na výrobu tepla, ktorých výstavba nebude dovolená, ak sa v dôsledku ich výstavby zníži odber tepla z účinného centralizovaného zásobovania teplom a zhorší vplyv na životné prostredie alebo zníži podiel tepla z obnoviteľných zdrojov energie alebo odpadového tepla v dodávke tepla. Súčasne sa navrhuje chrániť pred odpájaním účinné centralizované zásobovanie teplom z obnoviteľných zdrojov, ktoré využíva 65 % tepla z obnoviteľných zdrojov energie a viac.
K § 12 ods. 6: Navrhuje sa precizovať aj ustanovenie o účastníctve v konaní o vydanie osvedčenia, aby bolo zrejmé, že držiteľ povolenia na rozvod tepla je účastníkom konania len v prípade, ak sa ho priamo dotýka zníženie odberu tepla alebo v prípade, ak sa na jeho vymedzenom území alebo bezprostredne nadväzujúcom území plánuje vybudovať nový objekt spotreby tepla (§ 21 ods. 4 alebo 5).
K bodu 2
V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice majú významný vplyv na rozvoj územia aj jednotlivé mestské časti, ktoré oprávnené vypracúvať územné plány zón, ktorých účelom je podrobnejšia úprava využitia územia. Navrhuje sa, aby mestské časti mali právo vypracovať svoju vlastnú, podrobnejšiu koncepciu rozvoja mestskej časti v oblasti tepelnej energetiky, ktorá nesmie byť v rozpore s koncepciou hlavného mesta Bratislavy resp. koncepciou mesta Košice.
K bodu 3
Prechodné ustanovenie upravuje právny režim pre konania o vydanie osvedčenia, ktoré sa začali a právoplatne neskončili do účinnosti novely zákona.
K Čl. II
K bodu 1
Z dôvodu zvýšenia verejnej kontroly nad cenotvorbou regulovaných subjektov v tepelnej energetike, ktoré zabezpečujú zásobovanie obyvateľov teplom sa navrhuje umožniť príslušnej obci účasť v cenovom konaní, a to v postavení tzv. zúčastnenej osoby 15a správneho poriadku). Zúčastnená osoba bude mať právo byť upovedomená o začatí konania a o iných podaniach účastníkov konania, zúčastniť sa na ústnom pojednávaní a na miestnej obhliadke, navrhovať dôkazy a doplnenie podkladu rozhodnutia. Nebude mať však právo podať opravný prostriedok. Z dôvodu zvýšenia transparentnosti a prehľadnosti sa tiež navrhuje, aby bol Úrad pre reguláciu sieťových odvetví povinný zverejniť na svojom webovom sídle nástroj na porovnávanie cien tepla.
3
K bodu 2
Navrhuje sa ustanoviť lehotu na prípravu a zverejnenie porovnávacieho nástroja podľa § 14 ods. 24 do konca roka 2023.
K čl. III
Navrhuje sa dátum účinnosti zákona – 1. mája 2023.