1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
N á v r h
ZÁKON
z ... 2023
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z.z., zákona č. 309/2009 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z., zákona č. 184/2011 Z.z., zákona č. 251/2012 Z.z., zákona č. 100/2014 Z.z., zákona č. 321/2014 Z.z., zákona č. 439/2015 Z.z., zákona č. 91/2016 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 293/2016 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 175/2018 Z.z., zákona č. 177/2018 Z.z., zákona č. 198/2020 Z.z., zákona č. 419/2020 Z.z., zákona č. 282/2021 Z.z., zákona č. 249/2022 Z.z. a zákona č. 363/2022 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 12 odseky 5 a 6 znejú:
„(5) Osvedčenie podľa odseku 1 nemožno vydať, ak sa výstavbou zariadenia na výrobu tepla alebo decentralizovaného zdroja tepla zníži odber tepla z existujúceho účinného centralizovaného zásobovania teplom z obnoviteľných zdrojov. Osvedčenie nemožno vydať ani vtedy, ak sa výstavbou zariadenia na výrobu tepla alebo decentralizovaného zdroja tepla, ktoré využívajú prevažne iné formy energie ako obnoviteľné zdroje energie alebo odpadové teplo zníži odber tepla z existujúceho účinného centralizovaného zásobovania teplom a v porovnaní s týmto existujúcim zásobovaním tepla sa preukázateľne na základe energetického auditu podľa osobitného predpisu12e)
a) zhorší vplyv na životné prostredie najmä zvýšením emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia alebo zvýšením emisií skleníkových plynov alebo
b) zníži podiel tepla z obnoviteľných zdrojov energie alebo odpadového tepla v dodávke tepla.
2
(6) Pri žiadosti o vydanie osvedčenia je účastníkom konania osoba, ktorá podala žiadosť o vydanie osvedčenia a držiteľ povolenia na rozvod tepla, ktorý je priamo dotknutý znížením odberu tepla alebo výstavbou objektu spotreby tepla podľa § 21 ods. 4 alebo 5.“.
2.Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie:
§ 31a
(1) V hlavnom meste Slovenskej republiky môžu mestské časti vypracovať koncepciu rozvoja mestskej časti v oblasti tepelnej energetiky, ktorou podrobne upravia podmienky rozvoja mestskej časti v oblasti tepelnej energetiky; koncepcia mestskej časti musí byť v súlade s koncepciou rozvoja hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky.
(2) V meste Košice môžu mestské časti vypracovať koncepciu rozvoja mestskej časti v oblasti tepelnej energetiky, ktorou podrobne upravia podmienky rozvoja mestskej časti v oblasti tepelnej energetiky; koncepcia mestskej časti musí byť súlade s koncepciou rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky.
(3) Na koncepciu rozvoja mestskej časti podľa odseku 1 a 2 sa použije § 31 písm. a) až c).“.
3.Za § 38ae sa vkladá § 38af, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 38af
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2023
Konania podľa § 12 ods. 1 začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2023 sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej do 30. apríla 2023.“.
Čl. II
Zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z.z., zákona č. 321/2014 Z.z., zákona č. 391/2015 Z.z., zákona č. 164/2017 Z.z., zákona č. 177/2018 Z.z., zákona č. 309/2018 Z.z., zákona č. 221/2019 Z.z., zákona č. 297/2019 Z.z., zákona č. 198/2020 Z.z., zákona č. 276/2020 Z.z., zákona č. 419/2020 Z.z., zákona č. 516/2021 Z.z., zákona č. 85/2022 Z.z., zákona č. 256/2022 Z.z., zákona č. 324/2022 Z.z, zákona č. 363/2022 Z.z. a zákona č. 433/2022 Z.z. sa dopĺňa takto:
1.§ 14 sa dopĺňa odsekmi 23 a 24, ktoré znejú:
„(23) V cenovom konaní podľa § 11 ods. 3 písm. a), b) a c) pre regulovaný subjekt, ktorý zabezpečuje zásobovanie obyvateľov teplom sa môže zúčastniť aj obec, na ktorej území sa vykonáva regulovaná činnosť podľa § 11 ods. 3 písm. a), b) alebo c).35a) V hlavnom meste Bratislava a v meste Košice je zúčastnenou osobou mestská časť.
3
(24) Úrad na svojom webovom sídle zverejňuje nástroj na porovnávanie ceny určenej alebo schválenej úradom pre regulované subjekty, ktoré vykonávajú regulovanú činnosť podľa § 11 ods. 3 písm. a), b) a c).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
35a) § 15a zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
2.Za § 45j sa vkladá § 45k, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 45k
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2023
Úrad podľa § 14 ods. 24 prvýkrát zverejní nástroj na porovnávanie ceny určenej alebo schválenej úradom pre regulované subjekty, ktoré vykonávajú regulovanú činnosť podľa § 11 ods. 3 písm. a), b) a c) do 31. decembra 2023.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2023.