1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Lukáš Kyselica a Jana Majorová Garstková.
Predkladaný návrh zákona vyplýva z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021-2024, kde sa vláda Slovenskej republiky v časti „Zaistenie bezpečnosti obyvateľstva vnútorný poriadok a bezpečnosť“ v rámci Policajného zboru zaväzuje okrem iného zákonom zabezpečiť uplatňovanie motivačných nástrojov v systéme odmeňovania a zvyšovať atraktivitu a spoločenskú prestíž policajného povolania.
Predložený návrh odráža zavedenie motivačných prvkov štátnej služby príslušníkov Policajného zboru, (ďalej len „policajt“) vo vzťahu k výkonu štátnej služby ako aj vo vzťahu k jeho riadeniu a organizovaniu. Predmetným návrhom sa menia, respektíve upravujú niektoré platové náležitosti. Príplatok za nerovnomernosť času služby sa nahrádza premenlivým príplatkom a upravuje sa rozpätie príplatku za riadenie. Paušálny príplatok za nerovnomernosť, ktorý mal policajt priznaný bez zohľadnenia počtu odslúžených hodín počas noci, víkendov alebo sviatkov sa mení na premenlivý príplatok, ktorý bude spravodlivejší, pretože bude zodpovedať skutočne odslúženým hodinám. Horná hranica príplatku za riadenie sa navrhuje upraviť z 90 % na 200 % a jeho spodná hranica 5 % zostáva nezmenená. Úsporu vzhľadom na uvedené percentuálne navýšenie predstavuje plánované zníženie počtu riadiacich funkcií v Policajnom zbore približne o jednu tretinu z celkového počtu riadiacich funkcií.
Zrušením štátnej služby kadeta a opätovnou možnosťou prijímania uchádzačov dovŕšením osemnásteho roku veku sa odstraňuje dvojkoľajnosť v systéme prijímania do služobného pomeru. Od tohoto opatrenia sa očakáva, že prispeje k väčšiemu záujmu občanov o službu v Policajnom zbore bezprostredne po ukončení úplného stredoškolského vzdelania, čo bude mať vplyv na kvalitnejšie a taktiež udržateľné personálne obsadenie. Potrebu zabezpečenia personálnej stability je potrebné v súčasnosti vnímať aj vo vzťahu k aktuálnej bezpečnostnej situácii.
Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana, ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1 (§ 2 ods. 3)
V súvislosti so zrušením štátnej služby kadeta sa vypúšťa aj jeho definícia v tomto ustanovení.
K bodom 2 a 3 (§ 6 a 6a)
V súvislosti s navrhovanou zmenou veku pri prijímaní občanov Slovenskej republiky do služobného pomeru policajta z 21 rokov na 18 rokov stráca význam štátna služba kadeta, ktorá bola určená predovšetkým pre občanov Slovenskej republiky od 18 do 21 rokov. Vypustením štátnej služby kadeta zo zákona sa odstráni dvojkoľajnosť pri získavaní základného policajného vzdelávania, ktoré sa realizuje ako pre policajtov zaradených v štátnej službe kadeta, tak aj pre policajtov zaradených v prípravnej štátnej službe, ako aj praktické problémy s tým súvisiace. Touto zmenou bude taktiež eliminovaná neefektívnosť pri prijímacom konaní, ktoré sa v súčasnosti realizuje opakovane, a to najprv pri prijímaní do štátnej služby kadeta a následne po získaní kvalifikačného predpokladu policajného vzdelania pri zaradení do prípravnej štátnej služby policajta.
K bodom 4 až 7 (§ 7 ods. 2, 3, 4 písm. b) a ods. 8)
Zmeny súvisia najmä s vypustením štátnej služby kadeta. V odseku 3 sa navrhuje ustanoviť dlhšia prípravná štátna služba pre policajtov, ktorí bezprostredne po prijatí do služobného pomeru vyslaní na denné bakalárske štúdium na Akadémii Policajného zboru, ktorým získajú kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania. Predĺženie prípravnej štátnej služby o rok po splnení kvalifikačnej požiadavky policajného vzdelania je nevyhnutné pre zistenie spôsobilosti policajta na zaradenie do stálej štátnej služby, čo je možné len na základe posúdenia výkonu jeho činnosti na útvare.
K bodom 8 a 9 (§ 8 ods. 1 a 3)
Zmeny v odseku 1 súvisia s vypustením štátnej služby kadeta. Nahrádza sa znenie odseku 3, ktoré ustanovovalo skúšobnú dobu kadeta a ustanovuje sa odchylná skúšobná doba pre policajtov uvedených v § 7 ods. 3, pri ktorých je účelné určiť skúšobnú dobu do splnenia kvalifikačnej požiadavky policajného vzdelania.
K bodom 10 a 11 (§ 14 ods. 1 úvodná veta a § 14 ods. 1 písm. c))
Do služobného pomeru môže byť podľa súčasného znenia prijatý len občan starší ako 21 rokov. Výnimka veku bola ustanovená výlučne pre prijatie do štátnej služby kadeta, ktorej obsahom bolo štúdium na získanie príslušného policajného vzdelania, pričom dosiahnutie veku 18 rokov sa pre tento účel považovalo za dostatočné. Týmto druhom štátnej služby bolo čiastočne preklenuté obdobie, kedy sa občania nemohli uchádzať o prijatie do služobného pomeru policajta bezprostredne po ukončení úplného stredoškolského vzdelania, čím Policajný zbor prichádzal o veľkú časť potenciálnych uchádzačov, ktorí si medzitým našli iné uplatnenie. Na základe získaných skúseností počas obdobia fungovania štátnej služby kadeta je možné konštatovať, že tento model sa v praxi z hľadiska efektivity neosvedčil natoľko, aby bolo nevyhnutné ďalej podporovať dvojkoľajný systém prijímania do služobného pomeru. Novoprijatý policajt spravidla taktiež musí bezprostredne po prijatí absolvovať takmer ročné štúdium na získanie príslušného policajného vzdelania. po jeho absolvovaní a zaradení na útvar začína vykonávať služobnú činnosť vyplývajúcu z jeho funkčnej náplne, čím sa odďaľuje jeho zaradenie do reálneho výkonu štátnej služby. Z týchto dôvodov sa navrhuje štátnu službu kadeta vypustiť a v nadväznosti na uvedené opätovne umožniť prijímať do reálneho výkonu štátnej služby občanov starších ako 18 rokov.
K bodom 12 a 13 (§ 16 ods. 1 a § 17 ods. 4)
3
Úprava v súvislosti vypustením štátnej služby kadeta.
K bodom 14 a 17 (§ 84 ods. 2 písm. m) a § 97)
Policajti slúžiaci v nepretržitých zmenách a policajti, ktorí majú základný čas služby rozvrhnutý nerovnomerne, nie vždy odslúžia v noci a v dňoch služobného pokoja rovnaký počet hodín, hoci všetci majú za rovnaké obdobie priznávaný príplatok za nerovnomernosť času služby v rovnakej výške. Navrhovanou právnou úpravou premenlivého príplatku sa zabezpečí vyplácanie príplatku podľa skutočne odslúžených hodín. Táto úprava tiež prispieva k motivácii policajtov k skutočnému výkonu takýchto služieb.
K bodu 15 (§ 84 ods. 3)
Úprava v súvislosti s vypustením štátnej služby kadeta.
K bodu 16 (§ 89 ods. 1)
Nadriadený v ustanovenom rozsahu riadi, organizuje, kontroluje a hodnotí výkon štátnejslužby podriadených policajtov. Nadriadený nesie zodpovednosť za riadený celok ako aj za výkon štátnej služby jednotlivcov riadeného celku, v rôznych situáciách je povinný zabezpečiť chod organizačného celku a zodpovedá za jeho funkčnosť. Uvedený rozsah riadiacej činnosti často presahuje dĺžku základného času služby v týždni. Podľa súčasnej právnej úpravy však nadriadenému nepatrí príplatok za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni podľa § 84 ods. 2 písm. n). Z uvedeného dôvodu sa navrhuje zvýšiť príplatok za riadenie primerane zodpovednosti a úlohám nadriadeného.
Predmetný návrh tiež opierame o reformný prvok, ktorým sa počíta so znížením počtu riadiacich funkcií v Policajnom zbore približne o jednu tretinu z celkového počtu riadiacich funkcií.
K bodom 18 a 19 (§ 103a a § 143 ods. 2 písm. a))
Úprava v súvislosti s vypustením štátnej služby kadeta.
K bodu 20 (§ 287n)
V súvislosti so zrušením štátnej služby kadeta je potrebné ustanoviť, že policajti v tomto druhu štátnej služby budú pokračovať v štátnej službe kadeta podľa súčasného znenia zákona.
Nárok na príplatok za nerovnomernosť času služby priznaný policajtovi podľa doterajších predpisov účinnosťou novely zákona zaniká, a to vzhľadom na zmenu jeho vyplácania podľa skutočne odslúžených hodín.
K bodu 21 (Príloha č. 2 prvá časť Policajný zbor)
V súvislosti s úpravou § 89 ods. 1 sa navrhované rozpätie príplatku za riadenie upravuje v prílohe č. 2 prvej časti podľa stupňa riadenia. Úprava sa týka Policajného zboru vrátane Úradu inšpekčnej služby.
K Čl. II
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje 1. mája 2023 s ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu.
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Lukáš Kyselica a Jana Majorová Garstková
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu zákona:
a) je upravený v primárnom práve Európskej únie - čl. 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení – bezpredmetné,
b)informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie – bezpredmetné,
c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav bezpredmetné.
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie: úplne
5