NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
NÁVRH
Zákon
z ...... 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
73/1998 Z. z.
o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č.
73/1998 Z. z.
o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 406/2015 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 453/2021 Z. z., zákona č. 478/2021 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z. a zákona č. 350/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
2.V § 6 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
3.§ 6a vrátane nadpisu sa vypúšťa.
2
4.V § 7 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo odo dňa zaradenia kadeta do prípravnej štátnej služby podľa § 6a ods. 2“.
5.V § 7 odsek 3 znie:
„(3) Prípravná štátna služba policajta, ktorý získava kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania denným štúdiom bakalárskeho študijného programu, trvá celú dobu štúdia a jeden rok po splnení kvalifikačnej požiadavky policajného vzdelania.“.
6.V § 7 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „okrem doby štúdia, ktorým sa získal kvalifikačný predpoklad na funkciu počas výkonu štátnej služby kadeta,“.
7.V § 7 ods. 8 sa vypúšťajú slová „a policajta, ktorý získal kvalifikačný predpoklad na funkciu počas výkonu štátnej služby kadeta“.
8.V § 8 ods. 1 prvej vete sa čiarka za slovami „v prípravnej štátnej službe“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo pri zaradení kadeta do prípravnej štátnej služby“.
9.V § 8 odsek 3 znie:
„(3) Policajtovi uvedenému v § 7 ods. 3 sa pri prijatí do služobného pomeru určí skúšobná doba do splnenia kvalifikačnej požiadavky policajného vzdelania.“.
10.V § 14 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „starší ako 21 rokov, a ak ide o štátnu službu kadeta,“.
11.V § 14 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a ak ide o štátnu službu kadeta, spĺňa niektorý zo stupňov vzdelania kvalifikačného predpokladu vzdelania,“.
12.V § 16 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
13.V § 17 sa vypúšťa odsek 4.
14.V § 84 ods. 2 písmeno m) znie:
„m) premenlivý príplatok,“.
15.V § 84 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
16.V § 89 ods. 1 sa slová „do 90 %“ nahrádzajú slovami „do 200 %“.
17.§ 97 vrátane nadpisu znie:
㤠97
Premenlivý príplatok
(1)Policajtovi, ktorého charakter služobnej činnosti si vyžaduje výkon štátnej služby v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, patrí premenlivý príplatok.
(2)Príplatok podľa odseku 1 patrí policajtovi mesačne za každú skutočne odslúženú hodinu vo výške určenej ministrom.“.
18.§ 103a vrátane nadpisu vypúšťa.
3
19.V § 143 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo vyplácaním služobného príjmu podľa § 103a,“.
20.Za § 287m sa vkladá § 287n, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠287n
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2023
(1)Na policajta zaradeného v štátnej službe kadeta sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2023 upravujúce štátnu službu kadeta.
(2)Nárok na príplatok za nerovnomernosť času služby priznaný policajtovi podľa ustanovení tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2023 dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zaniká. Príplatok za nerovnomernosť času služby priznaný policajtovi podľa ustanovení tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2023 sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona odníma.“.
21.V prílohe č. 2 prvá časť vrátane nadpisu znie:
PRVÁ ČASŤ
POLICAJNÝ ZBOR
Funkcia
Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne
1.01.
prezident Policajného zboru
30 % až 200 %
1.02.
generálny riaditeľ sekcie, rektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave, viceprezident Policajného zboru
20 % až 171 %
1.03.
riaditeľ úradu ministerstva, biskupský vikár, zástupca generálneho riaditeľa sekcie, prorektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave, riaditeľ krajského riaditeľstva
15 % až 142 %
1.04.
riaditeľ odboru, riaditeľ (vedúci) organizácie a zariadenia ministerstva, zástupca riaditeľa úradu ministerstva,zástupca biskupského vikára, zástupca riaditeľa krajského riaditeľstva, riaditeľ okresného riaditeľstva
10 % až 113%
1.05.
vedúci samostatného oddelenia, zástupca riaditeľa odboru, vedúci katedry Akadémie Policajného zboruv Bratislave, zástupca riaditeľa (vedúceho) organizácie a zariadenia, riaditeľ odboru krajského riaditeľstva,zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva
9 % až 100 %
1.06.
zástupca riaditeľa odboru krajského riaditeľstva, riaditeľ odboru okresného riaditeľstva, vedúci predmetovejskupiny strednej odbornej školy Policajného zboru, vedúci ročníka Akadémie Policajného zboru v Bratislave,riaditeľ základného útvaru
8 % až 87 %
4
1.07.
vedúci oddelenia, zástupca riaditeľa odboru okresného riaditeľstva, zástupca riaditeľa základného útvaru,vedúci samostatného oddelenia okresného riaditeľstva, veliteľ jednotky
7 % až 78 %
1.08.
zástupca vedúceho oddelenia, vedúci skupiny, vedúci zmeny, zástupca veliteľa jednotky, veliteľ čaty,zástupca veliteľa čaty
5 % až 58 %
Úrad inšpekčnej služby
2.01.
riaditeľ úradu
30 % až 200 %
2.02.
zástupca riaditeľa úradu a súčasne riaditeľ útvaru
20 % až 171 %
2.03.
riaditeľ útvaru
15 % až 142 %
2.04.
zástupca riaditeľa útvaru a súčasne riaditeľ odboru
14 % až 120 %
2.05.
riaditeľ odboru
10 % až 100 %
2.06.
zástupca riaditeľa odboru
9 % až 87 %
2.07.
vedúci oddelenia
7 % až 78 %
“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2023.