Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov všetky nedele dňami pracovného pokoja. Napriek tomu Slovensko vysoký podiel práce zamestnancov počas nedele oproti zamestnancom v iných krajinách EÚ.
Podľa údajov z Eurostatu (2014) boli slovenskí zamestnanci najčastejšie pracujúcimi zamestnancami počas nedele zo všetkých krajín EÚ, pričom pravidelne v nedeľu pracovalo 21% z nich, čiže každý piaty Slovák. Zámerom predkladaného návrhu zákona je zmierniť túto diskrepanciu medzi citovaným ustanovením zákona a praxou, a to prostredníctvom regulácie podmienok maloobchodného predaja počas nedele.
Práca počas nedele spôsobuje najmä u žien, ktoré tvoria 80 % zamestnancov v maloobchode, nemožnosť tráviť voľný deň s rodinou. Navrhovaná zmena zavádza oproti súčasnému stavu približne 44 dní v roku kedy zamestnanci nemusia vykonávať pracovnú činnosť a má tak ambíciu pomôcť manželstvám, rodinám a deťom.
Počas pandémie Covid-19 ostali maloobchody v nedeľu zatvorené. Drvivá väčšina slovenských spotrebiteľov sa vtedy podľa medializovaného prieskumu vyjadrila, že maloobchodné predajne potravín môžu ostať zatvorené v nedeľu aj do budúcna. Jednoznačne s tým súhlasilo 59% a skôr s tým súhlasilo 21% opýtaných, spolu teda súhlasilo s uzavretím predajní potravín v nedeľu až 80% respondentov.
Medzi pracovníkmi v maloobchodných predajniach bol tento pohľad zastúpený ešte výraznejšie, keď 88% z nich si prialo, aby ostali obchody v nedeľu zatvorené. Zástancom obmedzenia nedeľného predaja aj mnohí obchodníci, zamestnávatelia a podnikatelia.
Z ekonomického hľadiska patria nedele podľa štatistík IFP (na základe e-kasy) medzi najmenej ziskové dni v týždni. Nákupné správanie spotrebiteľov sa tak predpokladane zmení iba v tom, že nebudú nakupovať počas siedmych dní, čoho dôsledkom nebude rapídne znížený obrat predajcov.
Táto zmena aj legislatívnu oporu. Uznesením č. 1321 zo 17. februára 2009 bol Národnou radou SR vyslovený súhlas s Európskou sociálnou chartou Rady Európy, ktorá ako medzinárodná zmluva v zmysle Ústavy SR prednosť pred zákonmi.
Článok 2 upravujúci Právo na riadne podmienky práce v niektorých bodoch za účelom zabezpečenia účinného výkonu práva na riadne podmienky práce uvádza, že zmluvné strany sa zaväzujú k "ustanoveniu platených sviatkov a zabezpečeniu odpočinku v týždni, ak je to možné, zhodného s dňom uznaným tradíciou alebo obyčajmi, za deň odpočinku v príslušnej krajine alebo regióne." Vzhľadom na historické a kultúrno-náboženské pozadie ide v prípade Slovenskej republiky jednoznačne o nedeľu.
Podobnú legislatívnu úpravu, teda úplný alebo čiastočný zákaz nedeľného predaja majú aj mnohé vyspelé krajiny Európskej únie a Európy, ako napríklad Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Spojené Kráľovstvo, Dánsko, Nórsko, Grécko, Malta, Španielsko či Poľsko.
Medzi najaktuálnejšie benefity navrhovanej zmeny možno zaradiť možnosť šetrenia energií, ktorých ceny zaznamenali z pohľadu obchodníkov v poslednom období prudký rast a z pohľadu štátu existujú dôvody na obavu o ich dostatok.
Návrh zákona negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a pozitívne sociálne vplyvy; nemá vplyv na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana, na informatizáciu spoločnosti. Nepredpokladá sa vplyv na rozpočet verejnej správy (štátny rozpočet).
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Vzhľadom na legislatívne, ekonomické, sociálne a prorodinné benefity, uvedený návrh predkladá zosúladenie medzi Zákonom o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov a Zákonníkom práce v znení neskorších predpisov tým, že explicitne dopĺňa nedeľu k ostatným menovaným dňom v danom ustanovení a zároveň vypustením piatich dní, v ktorých doposiaľ nebol umožnený predaj t. j. 1. mája, 8. mája, 29. augusta a 1. septembra sa otvárajú prevádzky a umožňuje sa tak predaj tovaru a poskytovanie služieb spotrebiteľovi. V prípade, ak niektorý z uvedených dní pripadne na nedeľu, uplatní sa postup ako pri voľnom dni.
K bodu 2
Navrhuje sa zaviesť výnimky z neobchodovania počas nedieľ z dôvodu umožnenia zvýšenia tržieb a zásobenia obyvateľstva pred začiatkom školského roku a pred Vianocami. Pôjde o poslednú nedeľu pred začiatkom školského roka a tri adventné nedele. Podľa § 150 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa školský rok začína 1.septembra, čiže bude to najbližšia nedeľa, ktorá predchádza tomuto dňu.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona dňom 1. mája 2023.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií Slovenskej republiky a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.