1
z 20. decembra 2022
o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Cieľ ochrany ovzdušia a predmet úpravy
(1)Cieľom ochrany ovzdušia je dosiahnuť a udržať takú kvalitu ovzdušia, ktorá nemá výrazne negatívny vplyv na zdravie ľudí a nepredstavuje riziko pre životné prostredie a ekosystémy.
(2)Tento zákon upravuje
a)monitorovanie a hodnotenie kvality ovzdušia a vplyvov znečistenia ovzdušia na ekosystémy,
b)informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia, vplyvoch znečistenia ovzdušia na verejné zdravie a ekosystémy,
c)prípustnú úroveň znečistenia ovzdušia a nástroje na riadenie kvality ovzdušia,
d)národné záväzky znižovania emisií určitých znečisťujúcich látok vnášaných do ovzdušia a požiadavky na vypracovanie národného programu znižovania emisií,
2
e)prípustnú mieru znečisťovania ovzdušia, monitorovanie a preukazovanie jej dodržiavania, nástroje na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a zisťovanie ich množstva,
f)požiadavky na kvalitu palív a regulovaných výrobkov,
g)práva a povinnosti osôb pri ochrane ovzdušia,
h)pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia,
i)štátny dozor, správne delikty a priestupky v oblasti ochrany ovzdušia,
j)činnosti na podporu výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia vyžadujúce odbornú spôsobilosť v ochrane ovzdušia,
k)informačné systémy o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia a ich emisiách.
(3)Tento zákon sa nevzťahuje na vnášanie rádioaktívnych látok1) a látok vymedzených osobitným predpisom2) do ovzdušia.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)Na účely tohto zákona sa rozumie
a)ochranou ovzdušia prijímanie a implementácia politík a opatrení na predchádzanie emisiám znečisťujúcich látok do ovzdušia a obmedzovanie emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia, na zabezpečenie plnenia národných záväzkov znižovania emisií a na zníženie znečistenia ovzdušia,
b)ovzduším okolité ovzdušie v troposfére, okrem ovzdušia v pracovných priestoroch,3) do ktorých nemá verejnosť pravidelný prístup,
c)emisiami každé priame a nepriame vnášanie látok z bodového alebo plošného zdroja do ovzdušia,
d)antropogénnymi emisiami emisie látok, znečisťujúce ovzdušie, súvisiace s ľudskou činnosťou,
e)difúznymi emisiami emisie vnášané do ovzdušia inak ako komínom, alebo výduchom,
f)znečisťujúcou látkou akákoľvek látka prítomná v ovzduší alebo vnášaná do ovzdušia, ktorá alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie ako celok, alebo obťažuje zápachom,
g)sekundárnou znečisťujúcou látkou znečisťujúca látka, ktorá nie je priamo vnášaná do ovzdušia, ale ktorá vzniká reakciou vypúšťaných znečisťujúcich látok v ovzduší alebo reakciou znečisťujúcej látky s inou látkou v ovzduší alebo fotochemickým rozkladom,
h)prekurzormi ozónu látky, ktoré prispievajú k tvorbe prízemného ozónu, ako oxidy dusíka, nemetánové prchavé organické zlúčeniny, metán a oxid uhoľnatý,
1 ) § 91 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2 ) Napríklad zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z. z.,
3 ) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
3
i)čiernym uhlíkom – tuhé častice uhlíka absorbujúce svetlo,
j)zápachom obťažujúci pachový vnem, ktorý spôsobujú pachové znečisťujúce látky alebo ich zmes,
k)stacionárnym zdrojom technologický celok, sklad palív, surovín alebo produktov, skládka odpadov,4) lom, plocha alebo stavba, objekt a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie a je vymedzený ako súhrn všetkých častí, súčastí a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku,
l)mobilným zdrojom zariadenie, ktoré na svoj pohyb alebo pohon vlastných strojných častí využíva spaľovací motor, na ktorý sa vzťahujú technické požiadavky z hľadiska emisií znečisťujúcich látok pre cestné motorové vozidlá alebo necestné pojazdné stroje,5)
m)prenosným zdrojom stacionárny zdroj, ktorý účelový charakter a na jednom mieste sa prevádzkuje dočasne, najviac 36 mesiacov alebo technická jednotka, ktorá je súčasťou mobilného zdroja, vnášajúca emisie znečisťujúcej látky do ovzdušia ak vnáša do ovzdušia iné emisie než emisie zo spaľovacieho motora podľa písmena l),
n)zariadením stacionárneho zdroja celok, na ktorý sa uplatňujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,
o)podstatnou zmenou zmena v charaktere alebo činnosti stacionárneho zdroja alebo jeho zariadenia, vrátane jeho rozšírenia, ktorá môže mať významné negatívne účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie; podstatnou zmenou je aj zmena, ako je ustanovená pre konkrétny druh zariadenia vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f),
p)prevádzkovateľom je osoba, ktorá právo prevádzkovať alebo riadiť daný stacionárny zdroj alebo jeho časť; ak táto osoba nie je známa, za prevádzkovateľa sa považuje vlastník zdroja a ak ide o vlastníkov bytov a nebytových priestorov, v mene ktorých koná správca, 6) tento sa považuje za prevádzkovateľa zdroja,
q)uvádzaním na trh poskytnutie výrobku tretej strane, či za úhradu alebo bez úhrady; uvedením na trh sa rozumie aj dovoz výrobku na územie Slovenskej republiky,
r)palivom tuhý, kvapalný alebo plynný horľavý materiál,
4 ) § 5 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5 ) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) (Ú. v. L 171, 29. 6. 2007) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI), ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. L 188, 18. 7. 2009) v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 134/2014 zo 16. decembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o požiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej jednotky dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek, a ktorým sa mení jeho príloha (Ú. v. L 53, 21. 2. 2014) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013, a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (Ú. v. L 252, 16. 9. 2016) v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/985 z 12. februára 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej jednotky poľnohospodárskych a lesných vozidiel a ich motorov, a zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/96 (Ú. v. EÚ L 182, 17. 7. 2018) v platnom znení.
6 ) § 9 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
4
s)druhotným palivom palivo vyrobené z odpadu,7) ktorý dosiahol stav konca odpadu,8) a ďalej sa nepovažuje za odpad, ale za výrobok podľa osobitného predpisu,9) ak spĺňa požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. l),
t)verejnosťou jedna alebo viacero fyzických alebo právnických osôb,10)
u)webovým portálom o životnom prostredí informačný portál rezortu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)Ak sa v tomto zákone používa pojem povolenie, rozumie sa tým povolenie podľa § 27 a aj integrované povolenie podľa osobitného predpisu.11)
(3)Ak sa v tomto zákone používa pojem povoľujúci orgán, rozumie sa ním
a)Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“), ak ide o stacionárny zdroj, ktorý je súčasťou prevádzky podliehajúcej povoľovaniu podľa osobitného predpisu11),
b)okresný úrad, ak ide o stacionárny zdroj podľa § 20 ods. 1 písm. a) a b), a nejde o stacionárny zdroj uvedený v písmene a),
c)obec, ak ide o stacionárny zdroj podľa § 20 ods. 1 písm. c), a nejde o stacionárny zdroj uvedený v písmene a).
d)Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) podľa § 39 ods. 2.
DRUHÁ ČASŤ
KVALITA OVZDUŠIA
A VPLYVY ZNEČISTENIA OVZDUŠIA NA EKOSYSTÉMY
§ 3
Cieľ v kvalite ovzdušia a prípustná úroveň znečistenia ovzdušia
7 ) § 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8 ) § 2 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení zákona č. 313/2016 Z. z.
9 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. L 396, 30.12.2006) v platnom znení.
Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10 ) Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11 ) § 3 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5
(1)Cieľom v kvalite ovzdušia je udržať kvalitu ovzdušia v miestach, kde je dobrá kvalita ovzdušia, a zlepšiť kvalitu ovzdušia v ostatných prípadoch.
(2)Úroveň znečistenia ovzdušia je vyjadrená ako koncentrácia znečisťujúcej látky v ovzduší alebo depozícia znečisťujúcej látky na zemskom povrchu za určitý čas.
(3)Prípustnú úroveň znečistenia ovzdušia na zabránenie, prevenciu alebo zníženie škodlivých vplyvov na zdravie ľudí a životné prostredie ako celok, určujú normy kvality ovzdušia ustanovené pre vybrané znečisťujúce látky vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. a) vyjadrené ako
a)limitná hodnota,
b)kritická úroveň,
c)cieľová hodnota,
d)dlhodobý cieľ,
e)indikátor priemernej expozície,
f)národný cieľ zníženia expozície,
g)záväzok zníženia expozície,
h)celková depozícia,
i)informačný prah a
j)výstražný prah.
(4)Dobrou kvalitou ovzdušia je úroveň znečistenia ovzdušia nižšia ako limitná hodnota, cieľová hodnota a záväzok zníženia expozície.
(5)Limitnou hodnotou je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe vedeckých poznatkov s cieľom zabrániť škodlivým účinkom na zdravie ľudí alebo životné prostredie ako celok, predchádzať im alebo ich znížiť, ktorá sa dosiahnuť v danom čase a od toho času nesmie byť prekročená; limitné hodnoty a podmienky ich platnosti ustanovené pre oxid siričitý, oxid dusičitý, oxid uhoľnatý, olovo, benzén, PM10 a PM2,5.
(6)Medzou tolerancie je percento limitnej hodnoty, o ktoré môže byť limitná hodnota prekročená v určenom čase a v súlade s vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. a). V období, keď sa uplatňuje medza tolerancie, hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky nesmie prekročiť limitnú hodnotu viac ako o medzu tolerancie.
(7)Kritickou úrovňou na účely hodnotenia kvality ovzdušia je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe vedeckých poznatkov, pri prekročení ktorej sa môžu vyskytnúť priame nepriaznivé vplyvy na vegetáciu, ako stromy a iné rastliny, alebo prírodné ekosystémy, ale nie na ľudí; kritická úroveň je ustanovená pre oxid siričitý a oxidy dusíka.
(8) Cieľovou hodnotou je úroveň znečistenia ovzdušia, ktorej cieľom je zabrániť škodlivým účinkom na zdravie ľudí alebo na životné prostredie ako celok, predchádzať im alebo ich znížiť; cieľová hodnota je ustanovená pre koncentráciu ozónu, arzénu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrénu a má sa dosiahnuť v danom čase, ak je to možné.
6
(9) Dlhodobým cieľom je úroveň znečistenia ovzdušia, ktorá sa dosiahnuť v dlhodobom horizonte s cieľom poskytovať účinnú ochranu zdravia ľudí a životného prostredia okrem prípadov nedosiahnuteľných primeranými opatreniami; dlhodobý cieľ je ustanovený pre ozón.
(10)Indikátorom priemernej expozície pre PM2,5 je priemerná úroveň znečistenia ovzdušia, ktorá odráža expozíciu obyvateľstva, určená na základe meraní na mestských pozaďových miestach na celom území Slovenskej republiky; mestským pozaďovým miestom je miesto v mestskej oblasti, kde je úroveň znečistenia ovzdušia reprezentatívna pre expozíciu bežného mestského obyvateľstva. Indikátor priemernej expozície pre PM2,5 nesmie presiahnuť ustanovený záväzok zníženia expozície na rok 2015.
(11)Záväzkom zníženia koncentrácie expozície pre PM2,5 je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe indikátora priemernej expozície s cieľom znížiť škodlivé vplyvy na zdravie ľudí, ktorá sa dosiahne v danom čase podľa ustanovených požiadaviek.
(12)Národným cieľom zníženia expozície pre PM2,5 je percentuálne zníženie priemernej expozície obyvateľstva Slovenskej republiky ustanovené na rok 2020 s cieľom znížiť škodlivé vplyvy na zdravie ľudí, ktoré sa dosiahnuť v danom čase tam, kde je to možné a neprekročiť ho v ďalšom období.
(13)Celkovou depozíciou je celkové množstvo znečisťujúcich látok, ktoré sa prenieslo z ovzdušia na povrch pôdy, vegetácie, vody a stavieb v danej oblasti za určitý čas.
(14)Informačným prahom je úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje pri krátkodobej expozícii, najmä citlivých skupín obyvateľstva riziko poškodenia zdravia ľudí a pri ktorej je nevyhnutné okamžite poskytnúť aktuálnu a náležitú informáciu. Pri prekročení informačného prahu je potrebné vydať upozornenie na vznik smogovej situácie. Informačný prah je ustanovený pre PM10 a ozón.
(15)Výstražným prahom je úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje pri krátkodobej expozícii riziko poškodenia zdravia ľudí. Pri prekročení výstražného prahu je potrebné okamžite vydať výstrahu pred závažnou smogovou situáciou. Výstražné prahy ustanovené pre oxid siričitý, oxid dusičitý, ozón a PM10.
(16)Okresný úrad v sídle kraja môže po prerokovaní s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“) alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Slovenským hydrometeorologickým ústavom (ďalej len „poverená organizácia) určiť aj miestne alebo regionálne prahové hodnoty na informovanie obyvateľstva alebo cieľové hodnoty kvality ovzdušia pre iné znečisťujúce látky ako znečisťujúce látky podľa § 4 ods. 2, ak sa tieto znečisťujúce látky v ovzduší vyskytujú v koncentráciách, ktoré môžu predstavovať zdravotné riziko pre obyvateľstvo a sú o tom dostupné informácie.
§ 4
Hodnotenie kvality ovzdušia
(1)Hodnotením kvality ovzdušia je zisťovanie úrovne znečistenia ovzdušia použitím metód merania, výpočtu, predpovedania alebo odhadu.
7
(2)Zoznam znečisťujúcich látok na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia je uvedený v prílohe č. 1. Hodnotenie kvality ovzdušia môže ministerstvo rozšíriť v odôvodnených prípadoch aj na iné znečisťujúce látky.
(3)Územie Slovenskej republiky sa člení na zóny a aglomerácie tak, ako to ustanovuje vykonávací predpis podľa § 62 písm. c), pričom
a)zónou je časť územia vymedzená na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia,
b)aglomeráciou je husto osídlená zóna vymedzená na účely hodnotenia kvality ovzdušia, v ktorej žije viac ako 250 000 obyvateľov, alebo územie s menším počtom obyvateľov, ale s vysokou hustotou osídlenia tak, ako to ustanovuje a vymedzuje vykonávací predpis.
(4)Hodnotenie kvality ovzdušia zabezpečuje ministerstvo prostredníctvom poverenej organizácie
a)vo všetkých aglomeráciách a zónach pre znečisťujúce látky, pre ktoré určené normy kvality ovzdušia, na základe určeného režimu hodnotenia podľa odsekov 6 a 7.
b)pre vidiecke pozaďové miesta podľa odseku 12; vidiecke pozaďové miesto je miesto v oblasti s nízkou hustotou obyvateľstva vzdialené od mestských oblastí a priemyselných oblastí, mimo diaľnic a hlavných dopravných ciest a mimo miestnych emisií a požiadavky na umiestnenie ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. b).
(5)Hodnotenie kvality ovzdušia podľa odseku 7 sa vykonáva v súlade s cieľmi v kvalite údajov ustanovenými vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. b), pričom
a)stálym meraním sa rozumie meranie úrovne znečistenia ovzdušia, ktoré sa vykonáva na stálych miestach kontinuálne alebo náhodným vzorkovaním a spĺňa ustanovené ciele v kvalite údajov,
b)indikatívnym meraním sa rozumie meranie, ktoré spĺňa ustanovené ciele v kvalite údajov menej prísne ako pre stále merania,
c)modelovaním, sa rozumie použitie metód výpočtu, ktoré spĺňajú ustanovené ciele v kvalite údajov.
(6)Režim hodnotenia kvality ovzdušia sa určuje na základe úrovne znečistenia ovzdušia. Aglomerácie a zóny sa zaraďujú do režimu hodnotenia kvality ovzdušia podľa kritérií vyjadrených ako medze na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia osobitne ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. b) na ochranu zdravia, ochranu vegetácie a prírodných ekosystémov, pričom
a)hornou medzou je ustanovená úroveň znečistenia ovzdušia, pod ktorou možno na hodnotenie kvality ovzdušia použiť kombináciu stálych meraní a modelovacích techník alebo aj indikatívnych meraní,
b)dolnou medzou je ustanovená úroveň znečistenia ovzdušia, pod ktorou možno na hodnotenie kvality ovzdušia použiť modelovacie techniky alebo techniky objektívneho odhadu.
(7)Hodnotenie kvality ovzdušia sa vykonáva
a)stálym meraním v súlade s § 5 ods. 5 v zónach a aglomeráciách, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia
1.vyššia ako horná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia pre oxid siričitý, oxid dusičitý, oxidy dusíka, PM10, PM2,5, oxid uhoľnatý, benzén, olovo, arzén, kadmium, nikel alebo benzo(a)pyrén,
8
2.medzi hornou medzou a dolnou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia pre arzén, kadmium, nikel alebo benzo(a)pyrén,
3.vyššia ako dlhodobý cieľ pre ozón, počas ktoréhokoľvek z predchádzajúcich piatich rokov; ak nie je k dispozícii dostatok údajov z kontinuálneho merania, na účely zistenia, či došlo k prekročeniu dlhodobých cieľov, možno kombinovať výsledky periodických meraní uskutočnených v čase a v mieste najvyššej pravdepodobnej úrovne znečistenia ovzdušia s výsledkami z emisných inventúr a modelovania,
b)kombináciou stálych meraní, indikatívnych meraní a modelovacích techník v zónach a aglomeráciách, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia
1.rovnaká alebo vyššia ako dolná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia a rovnaká alebo nižšia ako horná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia pre oxid siričitý, oxid dusičitý, oxidy dusíka, PM10, PM2,5, oxid uhoľnatý, benzén alebo olovo,
2.v reprezentatívnom časovom období, medzi hornou medzou a dolnou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia, ak ide o arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén,
c)modelovacími technikami alebo technikami objektívneho odhadu v zónach a aglomeráciách, v ktorých úroveň znečistenia ovzdušia je nižšia ako dolná medza pre hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia.
(8)V zónach a aglomeráciách, kde nie vykonávané reprezentatívne stále merania úrovne znečistenia ovzdušia pre znečisťujúcu látku, ktorá ustanovenú limitnú hodnotu alebo cieľovú hodnotu, poverená organizácia vykonáva sériu reprezentatívnych hodnotení, meraní alebo odhadov potrebných na predbežné hodnotenie kvality ovzdušia.
(9)V zónach a aglomeráciách, kde sa hodnotenie kvality ovzdušia vykonáva stálym meraním, možno hodnotenie doplniť modelovacími technikami alebo indikatívnymi meraniami s cieľom poskytnúť primerané informácie o priestorovom rozložení kvality ovzdušia.
(10)Klasifikácia zón a aglomerácií podľa režimu hodnotenia kvality ovzdušia sa prehodnotí vždy, ak dôjde k významnej zmene v znečisťovaní ovzdušia, ktorá môže ovplyvniť koncentráciu sledovaných znečisťujúcich látok v ovzduší, najmenej však raz za päť rokov.
(11)Na účely hodnotenia kvality ovzdušia sa využívajú aj výsledky merania kvality ovzdušia, ktoré je povinný vykonávať prevádzkovateľ v okolí stacionárneho zdroja podľa § 34 ods. 4 a možno využívať aj výsledky meraní iných subjektov, najmä ak splnené požiadavky a ciele v kvalite údajov uvedené vo vykonávacom predpise podľa § 62 písm. b).
(12)Hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia reprezentujúce vidiecke pozadie sa vykonáva bez ohľadu na úroveň koncentrácie znečisťujúcich látok v rozsahu podľa § 5 ods. 3.
(13)Tam, kde sa hodnotia regionálne vzorce vplyvu na ekosystémy, možno na hodnotenie využiť aj bioindikátory.
9
§ 5
Monitorovanie kvality ovzdušia
(1)Poverená organizácia zriaďuje a prevádzkuje národnú monitorovaciu sieť kvality ovzdušia, ktorá zahŕňa merania koncentrácií znečisťujúcich látok podľa § 4 ods. 2 v súlade s požiadavkami hodnotenia úrovne znečistenia ovzdušia
a)zón a aglomerácií podľa § 4 ods. 7,
b)vidieckeho pozadia podľa § 4 ods. 12,
c)vrátane meraní podľa odseku 9, na základe rozhodnutia poverenej organizácie.
(2) Pri meraniach podľa odseku 1 písm. a) okrem koncentrácií znečisťujúcich látok podľa § 4 ods. 2 sa spolu s
a) ozónom monitorujú aj prekurzory ozónu ako oxid dusičitý a prchavé organické látky; monitorovanie prekurzorov ozónu zahŕňa meranie:
1.odporúčaných prchavých organických zlúčenín podľa požiadaviek ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. b), aspoň na jednom mieste v rámci územia Slovenskej republiky,
2.oxidu dusičitého kontinuálne, najmenej na 50 % vzorkovacích miest,
b)benzo(a)pyrénom sa na vymedzenom počte vzorkovacích miest monitorujú aj iné polycyklické aromatické uhľovodíky, najmä benz(a)antracén, chryzén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, indeno(1,2,3-cd)pyrén a dibenzo(a,h)antracén, benzo(g,h,i)perylen (ďalej len „vybrané polycyklické aromatické uhľovodíky“); vzorkovacie miesta sa umiestňujú s cieľom identifikovania geografických variácií a dlhodobých trendov.
(3)Pri meraniach vidieckeho pozadia sa zisťuje najmenej
a)celková hmotnostná koncentrácia PM2,5 na jednom vzorkovacom mieste, pričom sa vykoná analýza chemického zloženia častíc PM2,5 na základe ročnej priemernej koncentrácie,
b)koncentrácie ozónu; spolu s ozónom sa meria aj oxid dusičitý, pričom možno využiť aj iné metódy merania ako kontinuálne,
c)koncentrácia arzénu, kadmia, niklu, celkovej plynnej ortuti, benzo(a)pyrénu a vybraných polycyklických aromatických uhľovodíkov
1. indikatívnym meraním ich koncentrácie,
2. meraním celkovej depozície týchto znečisťujúcich látok,
3. meraním ortuti vo forme častíc a plynnej dvojmocnej ortuti.
(4) Monitorovanie kvality ovzdušia sa vykonáva v súlade referenčnými metódami a technikami ustanovenými vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. b) alebo inými metódami po preukázaní ich rovnocennosti.
10
(5) Kritériá na určenie minimálneho počtu vzorkovacích miest na stále merania sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. b). Každú zmenu týkajúcu sa počtu vzorkovacích miest prerokuje poverená organizácia vopred s ministerstvom. Celkový počet vzorkovacích miest
1.nesmie byť nižší ako ustanovený najnižší počet vzorkovacích miest, ak stále merania jediným zdrojom informácií na hodnotenie kvality ovzdušia v zóne a aglomerácii,
2.môže byť znížený v súlade s podmienkami ustanovenými vo vykonávacom predpise podľa § 62 písm. b), pričom pri hodnotení kvality ovzdušia je potrebné zohľadniť výsledky modelovania na základe informácií z emisných inventúr alebo indikatívneho merania, vzhľadom na limitné hodnoty a cieľové hodnoty.
(6)Požiadavky na umiestnenie vzorkovacích miest ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. b).
(7)O umiestnení monitorovacej stanice rozhoduje poverená organizácia v súčinnosti s okresným úradom v sídle kraja a samosprávnym orgánom, ktorý daný pozemok vlastní. Samosprávne kraje a obce povinné poskytnúť bezodplatné užívanie pozemku zodpovedajúceho ustanoveným kritériám na umiestenie monitorovacej stanice a poskytnúť súčinnosť pri jej zriadení.
(8)Prevádzkovateľ monitoruje kvalitu ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja, ak mu takáto povinnosť vyplýva z rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, zo záverečného stanoviska z posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie,12) alebo to určí povoľujúci orgán v súlade s požiadavkami ustanovenými vo vykonávacom predpise podľa § 62 písm. g). Na tento účel si povoľujúci orgán vyžiada stanovisko poverenej organizácie podľa § 58 ods. 15 písm. c).
(9)Prevádzkovateľ môže na základe vzájomnej dohody odovzdať monitorovaciu stanicu kvality ovzdušia do správy poverenej organizácii spravujúcej národnú sieť monitorovania kvality ovzdušia. Za prevádzku, správu a udržiavanie automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia prináleží poverenej organizácii úhrada podľa dohodnutých zmluvných podmienok. Povinnosti prevádzkovateľa podľa § 34 ods. 4 týmto nie sú dotknuté.
§ 6
Riadenie kvality ovzdušia
(1)V zóne a aglomerácii s dobrou kvalitou ovzdušia, okresný úrad v sídle kraja, príslušný okresný úrad, samosprávny kraj a obec v rozsahu svojich právomocí zabezpečujú prostredníctvom primeraných opatrení udržiavanie čo najlepšej kvality ovzdušia v súlade s trvalo udržateľným rozvojom13) a vysokou úrovňou ochrany životného prostredia a zdravia ľudí.
(2)Oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia sú uvedené v § 7.
12 ) § 29 a 37 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13 ) § 6 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
11
(3)V zóne a aglomerácii, v ktorej znečistenie ovzdušia prekročí limitnú hodnotu alebo cieľovú hodnotu, okresný úrad v sídle kraja vypracuje program na zlepšenie kvality ovzdušia podľa § 9 s cieľom dosiahnuť a udržať dobrú kvalitu ovzdušia dlhodobo. Program na zlepšenie kvality ovzdušia nie je potrebné vypracovať, ak sa preukáže, že ide o prípady podľa odsekov 8 a 9.
(4)Pre územie kraja, jeho časti alebo obce, v odôvodnených prípadoch v záujme zníženia znečistenia ovzdušia, príslušný samosprávny orgán
a)vypracuje a realizuje regionálny program na zlepšenie kvality ovzdušia (ďalej len „regionálny program“) alebo miestny program na zlepšenie kvality ovzdušia (ďalej len „miestny program“) podľa § 10 ods. 1,
b)vydá všeobecne záväzné nariadenie vo veciach podľa § 10 ods. 4 a § 11,
c)uplatňuje záujmy ochrany ovzdušia s cieľom udržať alebo zlepšiť kvalitu ovzdušia aj pri územnom plánovaní, plánovaní udržateľnej mobility, vypracovaní koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike a umiestňovaní obytných zón, priemyselných celkov a dopravných stavieb.
(5)V zóne a aglomerácii, v ktorej existuje riziko, že úroveň znečistenia ovzdušia prekročí informačný prah a výstražný prah, okresný úrad v sídle kraja vypracuje smogový regulačný plán podľa § 13 s cieľom odvrátenia alebo obmedzenia tohto rizika.
(6)Okresný úrad v sídle kraja každoročne do 15. apríla vykoná verejný odpočet plnenia opatrení prijatých v programe na zlepšenie kvality ovzdušia, regionálnom programe a miestnom programe podľa § 10 ods. 2 písm. a) a smogovom regulačnom pláne; na jeho základe vypracuje finálny odpočet plnenia opatrení za uplynulý rok za danú zónu a aglomeráciu a zverejní ho do 31. mája na svojom webovom sídle a na webovom portáli o životnom prostredí.
(7)V oblastiach, v ktorých z dôvodu cezhraničného prenosu znečisťujúcich látok a ich prekurzorov
a)dochádza k prekročeniu prípustnej úrovne znečistenia ovzdušia, ministerstvo spolupracuje so zodpovednými orgánmi susedného štátu na odstránení prekročení limitnej hodnoty alebo cieľovej hodnoty, a to vykonaním spoločných aktivít alebo vypracovaním spoločných a koordinovaných programov na zlepšenie kvality ovzdušia; ak ide o členský štát Európskej únie, ministerstvo prizve na rokovanie aj Európsku komisiu (ďalej len „Komisia“),
b)dochádza k riziku podľa § 13 a je to žiaduce, príslušný okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s príslušným orgánom dotknutého susedného štátu vypracujú a vykonávajú spoločný alebo koordinovaný smogový regulačný plán, ktorý sa bude vzťahovať na susedné zóny v členských štátoch Európskej únie alebo štátmi, ktoré zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore; na tento účel zabezpečia a poskytnú dostatok informácií na vypracovanie a koordinované vykonávanie smogového regulačného plánu v dotknutých susedných zónach,
c)bol prekročený informačný prah alebo výstražný prah v zóne alebo aglomerácii v blízkosti hraníc, poverená organizácia informuje o tom čo najskôr príslušné orgány dotknutého susedného štátu,
d)dochádza k situáciám podľa písmen a) c) ministerstvo sa usiluje o spoluprácu s tretími krajinami, najmä kandidátskymi krajinami na vstup do Európskej únie a štátmi, ktoré zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
12
(8)Ak sa preukáže, že prekročenie limitnej hodnoty je spôsobené príspevkom emisií z prírodných zdrojov, nepovažuje sa to za prekročenie limitnej hodnoty podľa tohto zákona. Príspevkom z prírodných zdrojov emisie znečisťujúcich látok z prírodných udalostí, ktorými sopečná erupcia, seizmická činnosť, geotermálna aktivita, prírodný požiar, silný vietor, morský aerosól, atmosférická odchýlka alebo prenos prírodných častíc zo suchých oblastí; za príspevok z prírodného zdroja sa nepovažujú emisie z ľudskej činnosti bez ohľadu na to, či boli vyvolané zámerne alebo sprostredkovane.
(9)Ak sa preukáže, že limitné hodnoty PM10 boli prekročené v dôsledku opätovného rozptylu častíc PM10 po zimnom posype alebo po solení ciest, program na zlepšenie kvality ovzdušia nie je potrebné vypracovať. Okresný úrad v sídle kraja príjme primerané opatrenia potrebné na zabezpečenie zníženia znečistenia ovzdušia zo zimného posypu a solenia ciest.
(10)Okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s poverenou organizáciou poskytne ministerstvu dôkazy do šiestich mesiacov odo dňa, kedy došlo k prekročeniu limitnej hodnoty spôsobenej
a)emisiami z príspevkov z prírodného zdroja podľa odseku 8, alebo
b)opätovným rozptylom PM10 podľa odseku 9.
§ 7
Oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia
(1)Oblasťou vyžadujúcou osobitnú ochranu ovzdušia je
a)oblasť riadenia kvality ovzdušia,
b)národný park,14) prírodný park,15)
c)chránená krajinná oblasť,16)
d)kúpeľné miesto,17)
e)prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia.18)
(2)Oblasťou riadenia kvality ovzdušia je vymedzená časť zóny a aglomerácie, kde je najmä potrebné zamerať opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia
a)kde sa meraním zistilo prekročenie limitnej hodnoty jednej alebo viacerých znečisťujúcich látok, alebo cieľovej hodnoty jednej alebo viacerých znečisťujúcich látok, alebo
b)ktorá bola na základe modelovania alebo odborného odhadu vymedzená ako riziková oblasť prekročenia niektorej hodnoty podľa písmena a).
14 ) § 19 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
15 ) § 20a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16 ) § 18 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17 ) § 35 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18 ) § 22 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13
§ 8
Opatrenia na obmedzenie znečisťovania ovzdušia zo stacionárnych zdrojov s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia
(1)Opatrenia na dosiahnutie súladu s normami kvality ovzdušia sú tieto:
a)prísnejšie emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov, ako ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f) tak, aby zodpovedali emisnej úrovni najlepšej dostupnej techniky,19)
b)prísnejšie emisné limity pre novobudované väčšie stredné spaľovacie zariadenia, ak sa preukáže, že uplatnenie prísnejších emisných limitov celkovo na tento druh zariadení v konkrétnej oblasti riadenia kvality ovzdušia by v porovnaní s ustanovenými emisnými limitmi významne prispelo k zlepšeniu kvality ovzdušia; pri tom sa zohľadnia výsledky výmeny informácií zverejnené Komisiou,
c) prísnejšie požiadavky, ako dosiahnuteľné použitím najlepších dostupných techník opísaných v záveroch o najlepších dostupných technikách,20) ak ide o stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia v prevádzkach povoľovaných podľa osobitného predpisu,
11
)
d)prísnejšie požiadavky na obmedzovanie difúznych emisií,
e)využitie technických možností na reguláciu stacionárneho zdroja, v zónach a aglomeráciách, kde hrozí riziko výskytu smogovej situácie.
(2)Okresný úrad v sídle kraja zváži, a ak je to pre riadenie kvality ovzdušia potrebné, uloží ďalšie opatrenia aj prevádzkovateľovi, ktorého emisie zo stacionárnych zdrojov prevádzkovaných v rámci jedného areálu sa podieľajú na znečistení ovzdušia príspevkom viac ako 10 % z limitnej hodnoty alebo cieľovej hodnoty. Uloženie ďalších opatrení musí byť riadne zdôvodnené. Zhodnotenie podielu zdroja na znečistení ovzdušia vykoná poverená organizácia modelovaním kvality ovzdušia.
(3)Na elimináciu alebo zníženie vplyvu príspevku stacionárneho zdroja k znečisteniu ovzdušia možno využiť aj kompenzačné opatrenia ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f). Kompenzačné opatrenia sa prijímajú s cieľom udržať doterajšiu kvalitu ovzdušia v priľahlej lokalite, ak ide o novobudovaný zdroj, alebo zlepšiť kvalitu ovzdušia v ostatných prípadoch.
(4)Ako kompenzačné opatrenia môžu byť prijaté opatrenia na zníženie emisií na iných stacionárnych zdrojoch alebo iné opatrenie na zníženie alebo obmedzenie znečistenia ovzdušia v danej lokalite. Ak ide o opatrenie uložené pre novobudovaný zdroj, nesmie byť tento zdroj uvedený do trvalého užívania, pokiaľ kompenzačné opatrenie nebudú zrealizované.
(5)Opatrenia, ktoré sa prijímajú na dosiahnutie cieľov v kvalite ovzdušia, musia zohľadniť integrovaný prístup k ochrane ovzdušia, vody a pôdy, nesmú porušiť osobitné predpisy21) na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci a nesmú mať významne negatívne účinky
19 ) § 2 písm. n) zákona č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20 ) § 2 písm. p) zákona č. 39/2013 Z. z.
21 ) Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14
na životné prostredie susedných štátov. Pri prijímaní opatrení podľa odseku 1 písm. a), d) a e) a odsekov 2 až 4 sa prihliada na ekonomické náklady v porovnaní s environmentálnym prínosom.
(6)Povoľujúci orgán s cieľom zosúladenia požiadaviek na stacionárny zdroj s opatreniami podľa odsekov 1 a 2 zmení povolenie z vlastného podnetu najneskôr do šiestich mesiacov od vydania programu na zlepšenie kvality ovzdušia.
§ 9
Program na zlepšenie kvality ovzdušia
(1)Program na zlepšenie kvality ovzdušia sa vypracuje pre zónu a aglomeráciu, v ktorej koncentrácia znečisťujúcej látky prekračuje limitnú hodnotu alebo cieľovú hodnotu a určuje opatrenia na dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia v čo najkratšom čase vymedzenom časovým harmonogramom implementácie prijatých opatrení. Takýto program sa vypracuje, aj keď je prekročená limitná hodnota alebo cieľová hodnota zvýšená o medzu tolerancie v čase jej uplatňovania.
(2)Minimálny rozsah programu na zlepšenie kvality ovzdušia je ustanovený vo vykonávacom predpise podľa § 62 písm. c). Ak limitné hodnoty alebo cieľové hodnoty prekračované pre dve a viac znečisťujúcich látok, vypracuje sa program, v ktorom budú integrované opatrenia pre tieto znečisťujúce látky.
(3)Pri prekročení limitnej hodnoty, ktorej lehota na dosiahnutie uplynula, v programe na zlepšenie kvality ovzdušia sa určia opatrenia zamerané na to, aby sa obdobie, v ktorom sú uvedené hodnoty prekračované, čo najviac skrátilo. Osobitne možno určiť opatrenia zamerané na ochranu citlivých skupín obyvateľstva, vrátane detí a zahŕňať aj krátkodobé opatrenia.
(4)Opatrenia v programe na zlepšenie kvality ovzdušia musia byť
a)merateľné, kontrolovateľné a časovo viazané a určené spolu s merateľnými indikátormi plnenia, s uvedením subjektov zodpovedných za ich plnenie a s termínmi ich realizácie,
b)nákladovo efektívne, najmä ak sa týkajú oblastí, v ktorých úrovne ozónu vyššie ako dlhodobé ciele, pričom opatrenia majú byť zamerané na prekurzory ozónu t. j. látky, ktoré prispievajú k tvorbe prízemného ozónu ako sú najmä oxidy dusíka a prchavé organické látky,
c)v súlade najmä s opatreniami podľa § 8 ods. 1 až 5,
d)v súlade s Národným programom znižovania emisií podľa § 18 na dosiahnutie príslušných environmentálnych cieľov.
(5)Okresný úrad v sídle kraja vypracuje program na zlepšenie kvality ovzdušia v spolupráci s príslušnými povoľujúcimi orgánmi, inšpekciou, samosprávnym krajom, dotknutými obcami, prevádzkovateľmi, poverenou organizáciou a s dotknutými orgánmi22) a organizáciami. Ak má na znečistení ovzdušia významný podiel cestná doprava, okresný úrad v sídle kraja
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22 ) Napríklad § 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15
vypracuje program na zlepšenie kvality ovzdušia aj v súčinnosti s orgánmi štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a s príslušnými správcami pozemných komunikácií.23)
(6)Okresný úrad v sídle kraja po vypracovaní návrhu programu na zlepšenie kvality ovzdušia
a)zverejní návrh na verejné pripomienkovanie na úradnej tabuli, na svojom webovom sídle a na webovom portáli o životnom prostredí najmenej na 21 dní spolu s informáciami o
1.tom, kde možno do návrhu programu nahliadnuť,
2.možnosti podať pripomienky a
3.termíne verejného prerokovania,
b)uskutoční verejné prerokovanie návrhu najneskôr do 15 pracovných dní od uplynutia lehoty podľa písmena a).
(7)Okresný úrad v sídle kraja vyhodnotí včas podané pripomienky verejnosti z verejného pripomienkovania alebo vznesené na verejnom prerokovaní a pri dopracovaní programu na zlepšenie kvality ovzdušia prihliada na pripomienky, ktoré sú opodstatnené.
(8)Okresný úrad v sídle kraja vydáva program na zlepšenie kvality ovzdušia zverejnením na svojom webovom sídle a na webovom portáli o životnom prostredí, najneskôr do 24 mesiacov od konca roku, v ktorom bolo zistené prvé prekročenie limitnej hodnoty. Okresný úrad v sídle kraja súčasne zverejní aj informáciu o dôvodoch jeho prijatia, informáciu o účasti verejnosti na jeho príprave a vyhodnotenie pripomienok verejnosti.
(9)Okresný úrad v sídle kraja preskúma program na zlepšenie kvality ovzdušia každé tri roky a výsledok preskúmania zverejní na svojom webovom sídle a na webovom portáli o životnom prostredí. Ak je na dosiahnutie a udržanie dobrej kvality ovzdušia v danej oblasti potrebné prijať ďalšie opatrenia, aktualizuje program na zlepšenie kvality ovzdušia do 18 mesiacov; okresný úrad v sídle kraja pri aktualizácií ovzdušia postupuje podľa odsekov 4 a 5.
§ 10
Regionálny program, miestny program
a všeobecne záväzné nariadenie obce
(1)Regionálny program a miestny program môže zahŕňať dlhodobé aj krátkodobé opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia a môže slúžiť na konkretizáciu a harmonogram plnení opatrení určených v programe na zlepšenie kvality ovzdušia zóny. Miestny program a regionálny program musia byť vzájomne zosúladené. Minimálny rozsah regionálneho programu a miestneho programu je ustanovený vo vykonávacom predpise podľa § 62 písm. c).
(2)Samosprávny kraj vypracuje a príjme regionálny program, obec so štatútom mesta a obec s počtom obyvateľov nad 3 000 obyvateľov vypracuje a príjme miestny program,
23 ) Napríklad § 3d ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
16
a)ak to okresný úrad v sídle kraja nariadi podľa § 43 ods. 1 písm. f); v takom prípade je povinnosť prijať príslušný program do 12 mesiacov, ak okresný úrad v sídle kraja neurčí inak, alebo
b)na základe uznesenia príslušného zastupiteľstva v záujme zlepšenia kvality ovzdušia.
(3)Regionálny program a miestny program schvaľuje príslušné zastupiteľstvo a zverejňuje ho na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli a na webovom portáli o životnom prostredí.
(4)Obec s cieľom zníženia znečistenia ovzdušia môže vydaním všeobecne záväzného nariadenia podľa osobitného predpisu24) na svojom území ustanoviť technické požiadavky a podmienky prevádzkovania malých zdrojov a vykonávania vybraných osobitných činností, vrátane obmedzenia kapacity, času prevádzkovania alebo zákazu prevádzky malého zdroja alebo osobitnej činnosti v intraviláne obce alebo v priľahlom území s vplyvom na kvalitu ovzdušia v intraviláne obce. Pri ustanovení podmienok, obmedzenia alebo zákazu, obec prihliada najmä na klimatické podmienky, úroveň znečistenia ovzdušia v danom území, vegetačné obdobie a hustotu obytnej zástavby. Ide o tieto malé zdroje a činnosti:
a)spaľovanie suchého rastlinného materiálu na voľnom priestranstve alebo otvorenom ohnisku; uvedené sa nevzťahuje na spaľovanie materiálu, ktorý je určený na eradikáciu,25)
b)stacionárne spaľovacie motory, na inú prevádzku ako núdzové zdroje,
c)stavebné práce vrátane drvenia stavebných materiálov a stavebných odpadov,
d)prenosné zdroje na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu, vrátane procesov pyrolýz a drvenia odpadov,
e)štiepkovanie biomasy, drvenie plastov alebo iných materiálov na podnikateľské účely,
f)domáce údenie; uvedené sa nevzťahuje na údenie menej ako 30 kg potravinárskych výrobkov za mesiac,
g)zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá.
(5) Ak obec nemá vypracovaný miestny program, je pre ňu záväzný regionálny program.
§ 11
Nízkoemisná zóna a iné opatrenia v cestnej doprave na zlepšenie kvality ovzdušia
(1)Obec v záujme zlepšenia kvality ovzdušia alebo čo najnižšieho znečisťovania ovzdušia môže na svojom území alebo vymedzenej časti územia zriadiť nízkoemisnú zónu, prijať opatrenia cestnej dopravy podľa osobitného predpisu26) a navrhnúť príslušným orgánom štátnej
24 ) § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
25 ) Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
26) Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
17
správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a príslušným správcom pozemných komunikácií27) reguláciu a obmedzenie cestnej dopravy.
(2)Nízkoemisnou zónou je územie obce, časti obce alebo mestskej časti,28) v ktorej je regulovaná prevádzka cestných motorových vozidiel s cieľom udržať alebo zlepšiť kvalitu ovzdušia.
(3)Do nízkoemisnej zóny je povolený vjazd len cestným motorovým vozidlám
a)na elektrický pohon a vodíkový pohon označených emisnými plaketami,29)
b)určenej emisnej triedy alebo vyššej emisnej triedy označených príslušnou emisnou plaketou,
c)uvedeným v prílohe č. 2 prvej časti aj bez splnenia požiadaviek podľa písmen a) a b),
d)ktorých prevádzkovateľ na území nízkoemisnej zóny pobyt, nadobudnutým pred zriadením nízkoemisnej zóny
e)uvedeným v prílohe č. 2 druhej časti, s povolením obce na dočasný vjazd alebo trvalý vjazd; doklad o povolení vjazdu musí byť umiestnený v prednej časti cestného motorového vozidla na viditeľnom mieste.
(4)Emisnou triedou sa rozumie skrátené označenie podľa osobitného predpisu, ktorý upravuje technické požiadavky pre schválenie vozidla na prevádzku v cestnej premávke z hľadiska emisií,30) podľa ktorého bolo cestné motorové vozidlo schválené.
(5)Emisná plaketa29) v Slovenskej republike sa vydáva spôsobom podľa osobitného predpisu.31)
(6)Zriadiť nízkoemisnú zónu možno len na základe súhlasného stanoviska príslušného cestného správneho orgánu.32)
(7)Obec zriadi nízkoemisnú zónu všeobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanoví
a)územie obce alebo jej časť vymedzením ulíc alebo ich častí spadajúcich do nízkoemisnej zóny,
b)najnižšiu emisnú triedu cestných motorových vozidiel potrebnú pre vjazd do nízkoemisnej zóny; pri určení emisnej triedy možno zohľadniť druh pohonu motorového vozidla,
c)vzor povolení dočasného vjazdu a trvalého vjazdu a vzor žiadosti prevádzkovateľa vozidla o ich vydanie,
27 ) Napríklad § 3d ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 416/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28 ) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
29 ) § 9 vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení neskorších predpisov.
30 ) Napríklad nariadenie (ES) č. 715/2007 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 595/2009 v platnom znení.
31 ) § 10 vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z.
32 ) § 3 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
18
d)osobitné podmienky pre vjazd vozidiel do nízkoemisnej zóny počas smogovej situácie, ak je to žiaduce,
e)termín účinnosti opatrenia zriadenia nízkoemisnej zóny; termín sa určí najskôr deväť mesiacov odo dňa jeho oznámenia verejnou vyhláškou.
(8)Nízkoemisná zóna sa vyznačuje dopravnými značkami podľa osobitného predpisu.33)
(9)Obec v záujme zlepšenia kvality ovzdušia môže pre svoje územie alebo vymedzenú časť územia, kde bola zriadená nízkoemisná zóna vypracovať návrh spoplatnenia vjazdu cestných motorových vozidiel. Návrh spoplatnenia vjazdu cestných motorových vozidiel s odôvodnením obec predloží príslušnému okresnému úradu v sídle kraja. Okresný úrad v sídle kraja vypracuje návrh za obce vo svojom územnom obvode a predloží ho ministerstvu. Ministerstvo predloží návrh plánu spoplatnenia vjazdu cestných motorových vozidiel v Slovenskej republike na schválenie vláde Slovenskej republiky.
§ 12
Smogový varovný systém
(1)Smogový varovný systém slúži na výstrahu obyvateľstva pred nepriaznivým vplyvom znečisteného ovzdušia počas smogových situácií. Pravidlá vykonávania smogového varovného systému sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. d).
(2)Smogová situácia je mimoriadnym zhoršením kvality ovzdušia a nastáva, keď úroveň znečistenia ovzdušia pre vybranú znečisťujúcu látku prekročí hodnotu informačného prahu podľa § 3 ods. 14 za ustanovených podmienok. Prekročenie výstražného prahu pre vybranú znečisťujúcu látku podľa § 3 ods. 15 sa považuje za závažnú smogovú situáciu.
(3)Smogová situácia trvá, ak sa nezmenil stav a podmienky uvedené v odseku 2.
(4)Pominutie smogovej situácie nastáva, ak sa znečistenie ovzdušia zníži tak, že koncentrácia