1
z 22. decembra 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 362/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 240/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 296/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 290/2018 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 396/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z., zákona č. 511/2021 Z. z. a zákona č. 249/2022 Z. z. sa mení takto:
1.V § 6 ods. 2 písm. a) sa číslo „100“ nahrádza číslom „130“.
2.V § 6 ods. 2 písm. b) sa číslo „50“ nahrádza číslom „65“.
2
Čl. II
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 268/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 297/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 323/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 369/2018 Z. z., zákona č. 317/2019 Z. z., zákona č. 318/2019 Z. z., zákona č. 368/2019 Z. z., zákona č. 344/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z., zákona č. 346/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z. a zákona č. .../2022 Z. z. sa mení takto:
Príloha č. 7a vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 7a
k zákonu č. 222/2004 Z. z.
ZOZNAM SLUŽIEB SO ZNÍŽENOU SADZBOU DANE
Kódy
štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)1)
Opis služby
49.39.20
Preprava osôb visutými a pozemnými lanovkami, lyžiarskymi vlekmi
55
Ubytovacie služby
56
Služby spojené s podávaním jedál a nápojov len reštauračné a stravovacie služby2)
93.11.10
Prevádzka športových zariadení len sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení, ako napríkad štadiónov, arén, klzísk, plavární, športových ihrísk, golfových ihrísk, kolkární, tenisových kurtov a jazdiarní, na účely vykonávania športu
93.13.10
Služby fitnescentier – len vstupné do fitnescentier
93.29.11
Služby súvisiace s prevádzkou rekreačných parkov a pláží len vstupné do umelých kúpalísk3)
1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008) v platnom znení.
3
2) Čl. 6 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 77, 23. 3. 2011) v platnom znení.
3) § 19 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 306/2012 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 287/2020 Z. z. a zákona č. 431/2021 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:
1.V § 71 ods. 2 písm. d) sa za slovom „hier“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a za prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne“.
2.V § 71 ods. 2 písm. f) sa slová „22 %“ nahrádzajú slovami „27 %“.
3.V § 71 sa odsek 2 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) vo výške 27 % z výťažku do štátneho rozpočtu za prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne.“.
4.V § 71 ods. 3 písm. e) a g) sa slová „22 %“ nahrádzajú slovami „27 %“.
5.V § 71 ods. 4 písm. a) a b) sa slová „22 %“ nahrádzajú slovami „27 %“.
6.V § 71 ods. 5 písm. a) a b) sa slová „22 %“ nahrádzajú slovami „27 %“.
7.V § 72 ods. 2 sa slová „ods. 2 písm. d) až f)“ nahrádzajú slovami „ods. 2 písm. d) až g)“.
8.Za § 100a sa vkladá § 100b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 100b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2023
Ustanovenia § 71 ods. 2 písm. d), f) a g), ods. 3 písm. e) a g), ods. 4 písm. a) a b), ods. 5 písm. a) a b) a § 72 ods. 2 v znení účinnom od 1. februára 2023 sa prvýkrát použijú na úhradu odvodov za mesiac február 2023. Mesačné vyúčtovanie odvodov prevádzkovateľov hazardných hier za mesiac január 2023 sa vykoná podľa predpisu účinného do 31. januára 2023.“.
4
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2023 okrem čl. I a II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2023.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky