1
Predkladacia správa
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 8. decembra 2011 ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti (ďalej len „ústavný zákon“), a to s cieľom dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť hospodárenia Slovenskej republiky, posilniť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov a v snahe podporiť dlhodobú konkurencieschopnosť Slovenskej republiky s prihliadnutím na požiadavku ekonomickej a sociálnej spravodlivosti a solidarity medzi súčasnými a budúcimi generáciami.
Ústavný zákon v čl. 7 predpokladá existenciu limitu verejných výdavkov, pričom postup pri jeho určení podľa odseku 3 tohto článku ustanoviť zákon. Je ním zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý v § 30aa ods. 1 charakterizuje limit verejných výdavkov ako hlavný rozpočtový nástroj na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti.
Podľa § 30aa v spojení s § 37m ods. 4 zákona sa v VIII. volebnom období Národnej rady Slovenskej republiky limit verejných výdavkov určuje na roky 2023 2025. V zmysle § 37m ods. 4 tretej vety zákona schvaľuje limit verejných výdavkov na roky 2023 2025 Národná rada Slovenskej republiky uznesením.
V súlade s § 37m ods. 4 druhou vetou zákona Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vypočítala a predkladá limit verejných výdavkov na roky 2023 2025 na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky po splnení zákonnej podmienky, ktorou je existencia dohody na znení metodiky výpočtu limitu verejných výdavkov s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Dohoda na metodike výpočtu limitu bola dosiahnutá dňa 22. decembra 2022.
V súvislosti s predloženým limitom verejných výdavkov poukazuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť na znenie § 30aa ods. 8 zákona, podľa ktorého je vláda Slovenskej republiky povinná zosúladiť návrh rozpočtu verejnej správy s platným limitom verejných výdavkov. Toto ustanovenie tiež uvádza, že ak vláda Slovenskej republiky predložila Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu verejnej správy, ktorý prekračuje platný limit verejných výdavkov, a na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky sa neschváli pozmeňujúci návrh alebo doplňujúci návrh, ktorým sa zosúladí návrh rozpočtu verejnej správy s platným limitom verejných výdavkov, vláda Slovenskej republiky je povinná ho vziať späť a do 30 dní predložiť návrh rozpočtu verejnej správy, ktorý neprekračuje platný limit verejných výdavkov. Napokon, podľa § 37m ods. 4 zákona sa uznesenie, ktorým sa schvaľuje limit verejných výdavkov podľa § 30aa ods. 2 druhej vety, v VIII. volebnom období v Zbierke zákonov Slovenskej republiky nezverejňuje. Znamená to, že limit verejných výdavkov sa stáva platným dňom schválenia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, čo reflektuje čl. III predloženého limitu verejných výdavkov.1
1 Výklad, že limit verejných výdavkov sa stáva platným jeho publikáciou v Zbierke zákonov Slovenskej republiky naráža na prezumpciu racionálneho normotvorcu (v VIII. volebnom období by použitím tohto výkladu nemohol byť limit verejných výdavkov nikdy platným, lebo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky sa zverejniť nemá).