1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ....... 2022,
ktorým sa schvaľuje limit verejných výdavkov na roky 2023 až 2025
Národná rada Slovenskej republiky, so zreteľom na čl. 55a Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 7 ods. 3 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, keďže
(1) podľa § 30aa ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je limit verejných výdavkov hlavným rozpočtovým nástrojom na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti,
(2) podľa čl. 2 písm. a) ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. sa dlhodobou udržateľnosťou rozumie dosiahnutie takého stavu hospodárenia Slovenskej republiky, v ktorom saldo rozpočtu verejnej správy a dlh verejnej správy zabezpečujú, že ani očakávaná zmena príjmov verejnej správy a výdavkov verejnej správy podľa základného scenára v najbližších 50 rokoch nespôsobí nárast dlhu verejnej správy nad horný limit dlhu verejnej správy,
(3) podľa § 30aa v spojení s § 37m ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. sa v VIII. volebnom období Národnej rady Slovenskej republiky limit verejných výdavkov určuje na roky 2023 až 2025,
(4) podľa § 37m ods. 4 tretej vety zákona č. 523/2004 Z. z. schvaľuje limit verejných výdavkov na roky 2023 až 2025 Národná rada Slovenskej republiky uznesením,
(5) podľa § 37m ods. 4 druhej vety zákona č. 523/2004 Z. z. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vypočíta a predloží limit verejných výdavkov na roky 2023 2025 na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky do 75 dní po zverejnení správy o dlhodobej udržateľnosti postupom podľa § 30aa ods. 3, 4, 6 a 7 zákona č. 523/2004 Z. z. na základe metodiky vypracovanej po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky Radou pre rozpočtovú zodpovednosť a zverejnenou týmto ústavným orgánom,
2
(6) podľa § 30aa ods. 8 druhej vety zákona č. 523/2004 Z. z. v období uplatňovania opatrení podľa ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. možno pri prerokúvaní návrhov zákonov v pléne Národnej rady Slovenskej republiky predkladať len také pozmeňujúce návrhy alebo doplňujúce návrhy s dôsledkom na prekročenie limitu verejných výdavkov, ktoré boli prerokované vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky,
(7) podľa § 30aa ods. 8 tretej vety zákona č. 523/2004 Z. z. je vláda Slovenskej republiky povinná zosúladiť návrh rozpočtu verejnej správy s platným limitom verejných výdavkov,
(8) podľa § 30aa ods. 8 štvrtej vety platí, že ak vláda Slovenskej republiky predložila Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu verejnej správy, ktorý prekračuje platný limit verejných výdavkov, a na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky sa neschváli pozmeňujúci návrh alebo doplňujúci návrh, ktorým sa zosúladí návrh rozpočtu verejnej správy s platným limitom verejných výdavkov, vláda Slovenskej republiky je povinná ho vziať späť a do 30 dní predložiť návrh rozpočtu verejnej správy, ktorý neprekračuje platný limit verejných výdavkov,
(9) zákon o štátnom rozpočte na rok 2023 musí byť v súlade aj s čl. 55a Ústavy Slovenskej republiky a čl. 7 ods. 3 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.,
sa uzniesla na schválení tohto limitu verejných výdavkov:
Čl. I
Limit verejných výdavkov sa určuje
a) na rok 2023 sumou 41 321 154 940 eur,
b) na rok 2024 sumou 44 309 099 762 eur,
c) na rok 2025 sumou 45 621 482 931 eur.
Čl. II
Informácia o postupe použitom Radou pre rozpočtovú zodpovednosť pri výpočte limitu verejných výdavkov na roky 2023 až 2025 je súčasťou vlastného materiálu.
Čl. III
Limit verejných výdavkov nadobúda platnosť jeho schválením Národnou radou Slovenskej republiky.