M
a
t
e
r
i
á
l
n
a
r
o
k
o
v
a
n
i
e
Národnej rady Slovenskej republikyČíslo: 17/2022
VIII. volebné obdobie
1342
Limit verejných výdavkov
na roky 2023 až 2025
predložený podľa čl. 55a Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v spojení s čl. 7 ods. 3 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a § 30aa v spojení s § 37m ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Obsah materiálu:
1.
N
á
v
r
h
u
z
n
e
s
e
n
i
a
N
R
S
R
2.
P
r
e
d
k
l
a
d
a
c
i
a
s
p
r
á
v
a
3.
V
l
a
s
t
n
ý
m
a
t
e
r
i
á
l
P
r
e
d
k
l
a
d
á
:
J
á
n
T
ó
t
h
,
v
.
r
.
P
r
e
d
s
e
d
a
R
a
d
y
p
r
e
r
o
z
p
o
č
t
o
v
ú
z
o
d
p
o
v
e
d
n
o
s
ť
B
r
a
t
i
s
l
a
v
a
,
d
e
c
e
m
b
e
r
2
0
2
2