1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________
Číslo: 2163/2022
1217a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1217a) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1788 z 8. novembra 2022 po prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1217) v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
I.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1217) dňa 24. novembra 2022 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť (uznesenie č. 631 z 24. novembra 2022).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných
2
poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1217) dňa 9. decembra 2022 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami (uznesenie č. 177 z 9. decembra 2022).
IV.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I 2. bode sa v § 4 ods. 1 písm. h) slová poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zahraničného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,8)“ nahrádzajú slovami „poskytovateľa zdravotnej starostlivosti8) alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte Európskej únie, Nórsku, Lichtenštajnsku, Islande alebo v Švajčiarskej konfederácii (ďalej len „iný členský štát“),“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na neexistujúci pojem „zahraničný“.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
2.V čl. I 2. bode v § 4 ods. 1 písm. h), 4. bode v § 4 ods. 2 písm. h) a 6. bode v § 4 ods. 3 písm. c) sa slová „zahraničného držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov“ nahrádzajú slovami „držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov v inom členskom štáte“, slová „zahraničného držiteľa povolenia na výrobu liekov“ sa nahrádzajú slovami „držiteľa povolenia na výrobu liekov v inom členskom štáte“, slová „zahraničného držiteľa registrácie lieku“ sa nahrádzajú slovami „držiteľa registrácie lieku v inom členskom štáte“ a slová „zahraničného dodávateľa“ sa nahrádzajú slovami „dodávateľa v inom členskom štáte“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na neexistujúci pojem „zahraničný“.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
3. V čl. I 4. bode v § 4 ods. 2 písm. h) a 6. bode v § 4 ods. 3 písm. c) sa slová „zahraničného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na neexistujúci pojem „zahraničný“.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
4.V čl. I sa vypúšťa 12. bod.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3
Vypustenie čl. I bodu 12 sa premietne aj do článku upravujúceho účinnosť zákona.
V čl. I bod 12 návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 581/2004 a ďalšie zákony (tlač 1217) sa navrhuje zdravotným poisťovniam uložiť zákaz vykonávať nábor poistencov prostredníctvom osôb, ktoré nie so zdravotnou poisťovňou v pracovnom pomere založenom pracovnou zmluvou. Navrhuje sa teda zákaz vykonávať
nábor poistencov aj prostredníctvom tých zamestnancov
zdravotnej poisťovne, ktorí v zdravotnej poisťovni
zamestnaní na základe dohody o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru, napríklad na základe dohody
o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti.
Takýto zákaz celkom nesporne zasahuje do zásady zmluvnej voľnosti, ktorá je v kontexte pracovného práva rámcovaná jednak čl. 2 ods. 3 Ústavy a jednak čl. 2 Zákonníka práce.
Podľa čl. 2 ods. 3 Ústavy, každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Podľa čl. 2 druhá veta Zákonníka práce, „Zamestnávateľ právo na slobodný výber zamestnancov v potrebnom počte a štruktúre a určovať
podmienky a spôsob uplatnenia tohto práva, ak tento zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.“
Úzky vzťah medzi ústavne zaručenou zásadou zmluvnej
slobody a jej vykonaním v Zákonníku práce opakovane
judikoval aj Ústavný súd. Z množstva rozhodnutí
Ústavného súdu, potvrdzujúcich ústavný status zásady
zmluvnej slobody, v kontexte pracovného práva
osobitnú relevanciu napríklad záver, že „právny formalizmus orgánov verejnej moci a nimi vznášané prehnané nároky na formuláciu zmluvy nemožno z ústavnoprávneho hľadiska akceptovať, lebo evidentne zasahujú do zmluvnej slobody občana vyplývajúcej z princípu zmluvnej voľnosti (autonómie vôle) podľa čl. 2 ods. 3 ústavy.“ (I. ÚS 242/07) alebo záver, že „čo sa týka zmluvnej voľnosti uplatňujúcej sa vo väčšom či menšom rozsahu v každom právnom vzťahu, zistené limity zakotvené v čl. 2 ods. 3 ústavy.“ (II. ÚS 60/06)
Z uvedených východísk vyplýva, že zákonodarca môže obmedziť zmluvnú slobodu osôb a môže tiež osobám uložiť, aby sa nejakého konania zdržali, pri ukladaní
takýchto obmedzení však musí rešpektovať podstatu
dotknutého práva, slobody alebo ústavného princípu,
a požiadavku primeranosti.
Dodržanie podmienky primeranosti v obmedzení akéhokoľvek práva, slobody alebo princípu majúceho
4
ústavný status sa posudzuje podľa toho, či sa týmto
obmedzením sleduje naliehavý verejný záujem a či
prostriedok zvolený na realizáciu takéhoto legitímneho
cieľa je nevyhnutný, resp. primeraný vzhľadom k jeho
povahe a závažnosti.
Navrhovaný zákaz, ktorým sa zdravotnej poisťovni zakazuje využívať na jednu zo svojich činností tých zamestnancov 11 ods. 1 Zákonníka práce), ktorí pre zdravotnú poisťovňu vykonávajú závislú práce na základe, napríklad, dohody o výkone práce alebo dohody o pracovnej činnosti, celkom zjavne zasahuje do zásady
zmluvnej slobody a zároveň aj do základných zásad
Zákonníka práce, ktoré zamestnávateľovi výslovne
priznávajú „právo na slobodný výber zamestnancov
v potrebnom počte a štruktúre“ a zamestnancovi právo na
slobodnú voľbu zamestnania. Dôvodová správa ako cieľ
tohto zákazu uvádza potrebu predchádzať konfliktu záujmov u osôb vykonávajúcich nábor poistencov pre rôzne zdravotné poisťovne a finančné inštitúcie.“
Legitimita tohto cieľa je sporná z dôvodu, že nie je zrejmé,
akého konfliktu záujmov sa potreba prevencie týkať. Ide
o konflikt záujmov poistenca na jednej strane a zdravotnej poisťovne na strane druhej? Alebo o konflikt medzi záujmami osôb, vykonávajúcich nábor a záujmami zdravotnej poisťovne? Alebo dochádza ku konfliktu medzi záujmami osôb, vykonávajúcich nábor a záujmami poistencov. V čom takýto konflikt pramení a čoho sa týka?
Z navrhovaného znenia však vecná súvislosť medzi, na
jednej strane, obmedzením slobodného rozhodnutia
zamestnávateľa o počte a štruktúre svojich zamestnancov
a zároveň slobodného rozhodnutia zamestnanca
o konkrétnej forme právneho základu pre výkon závislej
činnosti, a, na strane druhej, mimoriadne vágne
vymedzenou potrebou predchádzať presne neurčenému
konfliktu záujmov nijako nevyplýva.
Naopak, javí sa, že navrhovaná povinnosť zamestnávateľa zmeniť počet a/alebo štruktúru svojich zamestnancov a s ňou spojená povinnosť zamestnanca nahradiť doterajšiu formu pracovnoprávneho vzťahu inou formou s potrebou prevencie pred nejakým typom konfliktu záujmov nijako nesúvisí. Ak zamestnanec dnes pre zdravotnú poisťovňu vykonáva nábor poistencov napríklad na základe dohody o pracovnej činnosti, vykonáva pre zamestnávateľa závislú činnosť a má postavenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahujú všetky ustanovenia Zákonníka práce uvedené v jeho § 223 ods. 2. Akému konfliktu záujmov a medzi kým sa zabrániť povinnosťou zmeniť právny základ pracovnoprávneho vzťahu z danej dohody na pracovnú zmluvu?
5
Ďalšou požiadavkou primeranosti je nevyhnutnosť zvoleného obmedzenia vo vzťahu k sledovanému cieľu. Táto požiadavka neznamená, že musí ísť o ten najmenej invazívny zásah, znamená však, že navrhovaný zásah nesmie byť neprimerane striktný. Ak by po podrobnejšom zdôvodnení navrhovaného zákazu aj bolo teoreticky možné dospieť k záveru, že tu je daný naliehavý verejný záujem na odklone od zásady zmluvnej slobody a že medzi týmto záujmom a navrhovaným prostriedkom jeho ochrany existuje nejaká rozumná a dostatočne úzka súvislosť, nie je takýto radikálny zásah vôbec nevyhnutný.
Zákonník práce totiž na účely prevencie pred vznikom konfliktu záujmov pozná a uplatňuje primerané nástroje, osobitne v § 83 (zákaz konkurencie, resp. podmienenosť prípustnosti konkurencie súhlasom zamestnávateľa). Na daný účel je teda zásadne vhodnejšou a primeranejšou napríklad úprava, ktorá by pôsobnosť § 83 Zákonníka práce vztiahla aj na tie dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorých predmetom je nábor poistencov.
Bez ohľadu na uvedené platí, že pri súčasnom znení chýba i) adekvátna špecifikácia cieľa, ktorý sa navrhovaným zákazom dosiahnuť, čo znemožňuje záver o jeho legitimite, a chýba aj ii) akákoľvek zrozumiteľná súvislosť medzi vágne vymedzeným cieľom a zvoleným prostriedkom jeho realizácie. Zároveň sa javí ako zrejmé, že navrhovaný zákaz je svojou povahou a rozsahom úplne neprimeraný.
Zároveň platí, že navrhovaný zákaz sa bezprostredne
dotýka aj osôb, ktoré danú činnosť vykonávajú pre
zdravotnú poisťovňu na základe dohody podľa § 223
Zákonníka práce. Týmto osobám sa prístup k výkonu danej
činnosti podmieňuje uzavretím pracovnej zmluvy, čo predstavuje výrazný zásah do ich vôľovej autonómie, majúci rozmanité a negatívne praktické dôsledky. Pre mnohé z dotknutých fyzických osôb by schválenie navrhovaného zákazu znamenalo reálnu stratu možnosti ju vykonávať, pretože pre nich bude nepraktické alebo z iného dôvodu neudržateľné uzavrieť pracovnú zmluvu.
V tejto súvislosti svoj bezprostredný právny význam aj skutočnosť, že výkon činnosti, spočívajúci v nábore
poistencov pre zdravotnú poisťovňu, presne zodpovedá
kritériám, ktoré pre dohody podľa § 223 ustanovuje
Zákonník práce. Ten ustanovuje, že daný typ dohôd sa
uzatvára pre prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti). V skratke, pri nábore poistencov zodpovedá potrebám tak na strane zamestnávateľa, ako aj na strane zamestnanca práve forma pracovnoprávneho vzťahu, ktorú Zákonník práce výslovne predpokladá a upravuje v §
6
223, a naopak nezodpovedá a pre obe strany je extrémnou nepraktickou a dokonca nezmyselnou forma pracovnoprávneho vzťahu, ktorý ministerstvo zdravotníctva navrhuje ako jedinú dostupnú.
Takýto výrazný zásah sa pritom navrhuje bez toho, aby bola akokoľvek preukázaná súvislosť medzi aktuálnou praxou náboru poistencov a povinnou zmenou formy pracovnoprávnych vzťahov, na pôdoryse ktorých prebieha v súčasnosti a ktoré zodpovedajú potrebám tak zamestnávateľov, ako aj zamestnancov.
Z týchto dôvodov sa navrhuje ustanovenie vypustiť.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
5.V čl. I, v 13. bode v § 6a ods. 2 sa za slová „(ďalej len „náklady na zdravotnú starostlivosť“)“ vkladá čiarka a slová: „ak v odseku 11 nie je uvedené inak“
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s doplnením odseku 11 v § 6a.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
6.V čl. I 13. bode v § 6a ods. 3 písm. e) sa slová „správu a rozvoj národného zdravotníckeho informačného systému“ nahrádzajú slovami „činnosť Národného centra zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“)“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Mení sa názov príspevku z dôvodu, aby nebolo pochýb, že príspevok je na celkovú činnosť Národného centra zdravotníckych informácií.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
7.V čl. I 13. bode § 6a ods. 4 sa slovo „ponížený“ nahrádza slovom „znížený“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
8.V čl. I 13. bode v § 6a odsek 6 znie:
„(6) Primeraný výsledok hospodárenia je 1 % z predpísaného poistného v hrubej výške upraveného o vplyv prerozdeľovania poistného.“.
Stanovuje sa presná suma primeraného výsledku hospodárenia vo výške 1 % z predpísaného poistného v hrubej výške upraveného o vplyv prerozdeľovania poistného na základe dohody so zdravotnými poisťovňami. Vypúšťa sa možnosť jeho zvýšenia na základe plnenia
7
kritérií kvality.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
9.V čl. I 13. bode sa § 6a dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Ak ide o zdravotnú poisťovňu, ktorá povolenie, a v priemere za každý kalendárny mesiac podľa údajov v centrálnom registri poistencov do 1 000 000 poistencov, náklady na zdravotnú starostlivosť predstavujú súčet položiek z účtovnej závierky zdravotnej poisťovne z výkazu ziskov a strát, ktorými zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške, zmena stavu iných technických rezerv okrem zmeny stavu rezervy na prerozdeľovanie poistného a ostatné technické náklady okrem prijatých a zaplatených úrokov a okrem nákladov na prerozdeľovanie poistného, znížený o ostatné technické výnosy okrem prijatých a zaplatených úrokov a okrem výnosov z prerozdeľovania poistného, ktorý musí byť najmenej vo výške súčtu koeficientu podľa odseku 5 a 94,3 % z predpísaného poistného v hrubej výške upraveného o vplyv prerozdeľovania poistného za účtovné obdobie, za ktoré sa upravuje výsledok hospodárenia.“.
Navrhuje sa upraviť minimálny limit na výdavky na zdravotnú starostlivosť osobitne pre zdravotné poisťovne s menším poistným kmeňom tak, aby boli zabezpečené dostatočné prostriedky na prevádzkové náklady, pri ponechaní dostatočných zdrojov na zdravotnú starostlivosť. Jednotne navrhovaný limit na výdavky na zdravotnú starostlivosť nedostatočne zohľadňuje výšku oprávnených nákladov malých zdravotných poisťovní a výšku fixných nákladov zdravotnej poisťovne (aj malá zdravotná poisťovňa musí mať zabezpečenú verejnú minimálnu sieť, zabezpečené IT systémy a podobne). Zároveň, takto nastavený limit znemožňuje vstup novým zdravotným poisťovniam na trh.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
10.V čl. I 13. bode 6a) v poznámke pod čiarou k odkazu 18b sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
11.V čl. I 13. bode sa označenie odkazov a poznámok pod čiarou k odkazom „18f, 18g, 18h“ nahrádza označením „18ea, 18eb, 18ec“, čo sa premietne aj do úvodnej vety označujúcej znenie poznámok pod čiarou.
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na kolíziu textu s pôvodne platnými poznámkami pod čiarou ďalej v texte platného zákona.
8
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
12.V čl. I 13. bode sa na konci pripája táto veta: „Poznámka pod čiarou k odkazu 18da sa vypúšťa.“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
13.V čl. I sa za 14. bod vkladá nový 15. bod, ktorý znie:
„15. V § 6b ods. 3 sa slová „v inom členskom štáte Európskej únie, Nórsku, Lichtenštajnsku, Islande a Švajčiarsku (ďalej len „členský štát“)“ nahrádzajú slovami „v inom členskom štáte“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do čl. IX upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na presun legislatívnej skratky do § 4 v súvislosti s rozšírením konfliktu záujmov.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
14.V čl. I sa vypúšťajú body 14., 26., 38. a 45 a v čl. I 44. bode sa v § 20 ods. 2 vypúšťa písmeno r).
V súvislosti s vypustením písmena r) sa vykoná legislatívno-technická úprava úvodnej vety v § 20 ods. 2, ako aj vety, ktorou sa preznačuje doterajšie písmeno q) v § 20 ods. 2.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Vypustenie čl. I bodov 14., 26., 38., zo 44. bodu v § 20 ods. 2 vypustenie písmena r) a vypustenie 45. bodu sa premietne aj do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vypustenie kritérií kvality.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
15.V čl. I 15. bode § 7 ods. 9 písm. e) sa slová „ústavnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „ústavnej zdravotnej starostlivosti“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
9
16.V čl. I 15. bode 7 ods. 9 písm. e)] sa v poznámke pod čiarou k odkazu 24aab slová „ods. 5 písm. c)“ nahrádzajú slovami „ods. 5“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 24aabb sa slová „540/2021 Z. z.“ nahrádzajú slovami „578/2004 Z. z.“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
17.V čl. I sa za 17. bod vkladá nový 18. bod, ktorý znie:
„18. V § 8a prvej vete sa slovo „decembra“ nahrádza slovom „januára“ a v tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „zaslanom v predchádzajúcom kalendárnom roku“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. decembra 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Úprava sa navrhuje za účelom zosúladenia spôsobu výpočtu a vykazovania rozpočtu operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby a vykazovania čerpania rozpočtu verejnej správy a deficitu. Rozpočet verejnej správy funguje na princípe príjmov a výdavkov v danom roku, z tohto dôvodu je dôležité zosúladiť príjmy a výdavky operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby na daný rok v jednom kalendárnom roku a nerozdeľovať ich na dva roky. Úprava prinesie sprehľadnenie a zosúladenie prípravy a čerpania rozpočtu operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby s prípravou a čerpaním rozpočtu verejnej správy.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
18.V čl. I sa za 18. bod vkladajú nové body 19. a 20., ktoré znejú:
„19. V § 8b vrátane nadpisu sa slová „správu a rozvoj národného zdravotníckeho informačného systému“ nahrádzajú slovami „činnosť národného centra“,
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Mení sa názov príspevku z dôvodu, aby nebolo pochýb, že príspevok je na celkovú činnosť Národného centra zdravotníckych informácií.
20. V § 8b sa vypúšťajú slová „na nasledujúci kalendárny rok“, slovo „decembra“ sa nahrádza slovom „januára“ a tretia veta znie: „Základom na určenie výšky príspevku je celková suma z ročného prerozdeľovania poistného27aa) uvedená
10
v rozhodnutí o ročnom prerozdeľovaní poistného podľa osobitného prepisu27b) zaslanom v predchádzajúcom kalendárnom roku.“.“.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. decembra 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú
Úprava sa navrhuje za účelom zosúladenia spôsobu výpočtu a vykazovania rozpočtu Národného centra zdravotníckych informácií a vykazovania čerpania rozpočtu verejnej správy a deficitu. Rozpočet verejnej správy funguje na princípe príjmov a výdavkov v danom roku, z tohto dôvodu je dôležité zosúladiť príjmy a výdavky Národného centra zdravotníckych informácií na daný rok v jednom kalendárnom roku a nerozdeľovať ich na dva roky. Úprava prinesie sprehľadnenie a zosúladenie prípravy a čerpania rozpočtu Národného centra zdravotníckych informácií s prípravou a čerpaním rozpočtu verejnej správy.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
19.V čl. I sa za 22. bod vkladá nový 23. bod, ktorý znie:
„23. V § 13 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „ak odsek 3 neustanovuje inak,“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do čl. IX upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu znenia odseku 3.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
20.V čl. I 24. bode 13) úvodnej vete sa slová „5 10“ nahrádzajú slovami „5 9“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
21.V čl. I sa za 25. bod vkladajú nové body 26. a 27., ktoré znejú:
„26. V § 15 ods. 1 písm. w) sa slová „Národnému centru zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“)“ nahrádzajú slovami „národnému centru“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zavedenie legislatívnej skratky v § 8b.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
11
27. V § 15 ods. 1 písm. x) sa slová „správu národného zdravotníckeho informačného systému“ nahrádzajú slovami „činnosť národného centra“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu názvu príspevku.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
22.V čl. I sa za 29. bod vkladajú nové body 30. a 31, ktoré znejú:
„30. § 15a ods. 1 sa slová „decembra kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „januára kalendárneho roka“.
31. V § 15a ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „zaslanom v predchádzajúcom kalendárnom roku“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Úprava sa navrhuje za účelom zosúladenia spôsobu výpočtu a vykazovania rozpočtu Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a vykazovania čerpania rozpočtu verejnej správy a deficitu. Rozpočet verejnej správy funguje na princípe príjmov a výdavkov v danom roku, z tohto dôvodu je dôležité zosúladiť príjmy a výdavky Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve na daný rok v jednom kalendárnom roku a nerozdeľovať ich na dva roky. Úprava prinesie sprehľadnenie a zosúladenie prípravy a čerpania rozpočtu Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve s prípravou a čerpaním rozpočtu verejnej správy.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
23.V čl. I 30. bode 16 ods. 1 písm. f)] sa slovo „pripájajú“ nahrádza slovami „čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
12
24. V čl. I 31. bod znie:
„31. V § 16 ods. 2 písmeno g) znie:
„g) údaje o zaradení poistenca do zoznamu a vyradení poistenca zo zoznamu [(§ 6 ods. 1 písm. o)] v rozsahu podľa osobitného predpisu,35ac).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35ac znie:
35ac) § 39 ods. 1 písm. d) zákona č. 540/2021 Z. z. v znení zákona č. .../2022 Z. z.“.“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
25.V čl. I 32. bode 16 ods. 5) sa na konci pripája táto veta: „Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená h) a i).“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu schválených zmien v zákone č. 392/2022 Z. z.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
26.V čl. I 33. bode sa v § 16 ods. 6 za slovo „aktualizácii“ vkladá slovo „údajov“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu precizovania textu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
27.V čl. I 33. bode § 16 ods. 6 prvej vete sa slová „v elektronickej podobe“ nahrádzajú slovami „automatizovaným spôsobom prostredníctvom informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu35caa)“.
Poznámka pod čiarou 35caa znie:
35caa) § 10 ods. 3 písm. h) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 238/2017 Z. z.“.
Cieľom návrhu je zabezpečiť elektronickú komunikáciu úradu pre dohľad a zdravotných poisťovní prostredníctvom informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ), ktorý je súčasťou modulu procesnej integrácie a integrácie údajov podľa § 10 ods. 3 písm. h) zákona č. 305/2013 Z. z. Navrhovaná úprava vychádza z poznatkov z praxe v súvislosti s prebiehajúcimi projektami úradu pre dohľad, ako aj víziou naplnenia princípu zasielania údajov jedenkrát a dosť. Navrhované riešenie najmä zjednoduší, zrýchli, sprehľadní a zefektívni komunikáciu medzi úradom pre dohľad a zdravotnými poisťovňami a je plne v súlade s princípom efektívnej aplikácie informačných technológií vo verejnej správe a
13
elektronickým výkonom verejnej moci. Zdravotné poisťovne v súčasnosti poskytujú údaje prostredníctvom IS CSRÚ iným orgánom napr. na základe ustanovenia § 25 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
28.V čl. I sa za 33. bod vkladá nový 34. bod, ktorý znie:
„34. V § 16 ods. 6 druhej vete sa slová „v elektronickej podobe“ nahrádzajú slovami „automatizovaným spôsobom prostredníctvom informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu35caa)“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Cieľom návrhu je zabezpečiť elektronickú komunikáciu úradu pre dohľad a zdravotných poisťovní prostredníctvom informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ), ktorý je súčasťou modulu procesnej integrácie a integrácie údajov podľa § 10 ods. 3 písm. h) zákona č. 305/2013 Z. z. Navrhovaná úprava vychádza z poznatkov z praxe v súvislosti s prebiehajúcimi projektami úradu pre dohľad, ako aj víziou naplnenia princípu zasielania údajov jedenkrát a dosť. Navrhované riešenie najmä zjednoduší, zrýchli, sprehľadní a zefektívni komunikáciu medzi úradom pre dohľad a zdravotnými poisťovňami a je plne v súlade s princípom efektívnej aplikácie informačných technológií vo verejnej správe a elektronickým výkonom verejnej moci. Zdravotné poisťovne v súčasnosti poskytujú údaje prostredníctvom IS CSRÚ iným orgánom napr. na základe ustanovenia § 25 zákona č. 580/2004 Z. z.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
29. V čl. I sa vypúšťa 36. bod.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu schválených zmien v zákone č. 390/2022 Z. z.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
30.V čl. I 37. bode 18 ods. 1 písm. d] sa označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu „40aaaa“ (3x) nahrádza označením „40b“, čo sa premietne aj do úvodnej vety označujúcej znenie poznámky pod čiarou.
14
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
31.V čl. I 40. bode sa v § 20 ods. 1 písm. e) prvom bode za slovo „aktualizácii“ vkladá slovo „údajov“ a na konci sa vypúšťa tento text:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 35aaka znie:
35aaka) § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 580/2004 Z. z.“.“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu precizovania textu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
32.V čl. I 42. bode § 20 ods. 1 písm. s) šiestom bode sa odkaz „41aaa)“ nahrádza odkazom „41bf)“ a na konci sa pripájajú tieto slová:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 41bf znie:
41bf) § 153 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu precizovania textu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
33.V čl. I 42. bode § 20 ods. 1 písm. s) siedmom bode sa slová „ambulantnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „ambulantnej zdravotnej starostlivosti“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu precizovania textu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
34.V čl. I 43. bode sa v § 20 ods. 1 písm. t) označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu „41bb“ nahrádza označením „41bg“, čo sa premietne aj do úvodnej vety označujúcej znenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická úprava odkazu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
35.V čl. I sa za 48. bod vkladajú nové body 49. a 50., ktoré znejú:
„49. V § 30 ods. 1 sa slová „decembra kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „januára kalendárneho roka“.
50. V § 30 ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „zaslanom v predchádzajúcom kalendárnom roku“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
15
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Úprava sa navrhuje za účelom zosúladenia spôsobu výpočtu a vykazovania rozpočtu úradu a vykazovania čerpania rozpočtu verejnej správy a deficitu. Rozpočet verejnej správy funguje na princípe príjmov a výdavkov v danom roku, z tohto dôvodu je dôležité zosúladiť príjmy a výdavky úradu na daný rok v jednom kalendárnom roku a nerozdeľovať ich na dva roky. Úprava prinesie sprehľadnenie a zosúladenie prípravy a čerpania rozpočtu úradu s prípravou a čerpaním rozpočtu verejnej správy.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
36.V čl. I 49. bode § 32 ods. 2 sa slová „a) g)“ nahrádzajú slovami „a) c), e) a g)“ a druhá veta znie: „Ak úhrada podľa § 31 ods. 1 písm. d) nebola zaplatená pri predložení ozdravného plánu na schválenie, je splatná do ôsmich dní odo dňa doručenia písomnej výzvy úradu na jej zaplatenie.“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
37.V čl. I 59. bode § 43a ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
Podľa § 43a ods. 2 písm. b) môže byť podávateľom podnetu na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou aj blízka osoba dotknutej osoby, ak zdravotný stav dotknutej osoby neumožňuje podať podnet a dotknutá osoba s podaním podnetu preukázateľne súhlasí. Ustanovenie § 43a ods. 3 následne upravuje výnimky, kedy sa takýto súhlas dotknutej osoby s podaním podnetu blízkej osoby nevyžaduje, medzi ktorými je aj prípad, ak byť dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonávaný podľa § 43b ods. 1 písm. a) (ex offo). Vzhľadom na uvedené je uvedená navrhovaná výnimka irelevantná, keďže podnet na výkon dohľadu nepodáva blízka osoba, ale výkon dohľadu sa vykonáva z vlastného podnetu úradu. Inými slovami uvedené, pri ex offo postupe sa aj naďalej (tak ako doteraz) nebude vyžadovať súhlas podávateľa podnetu s podaním podnetu, nakoľko to vylučuje samotná podstata výkonu dohľadu z vlastného podnetu úradu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
38.V čl. I 59. bode § 43a ods. 4 písm. c) sa slová „zariadenia sociálnej pomoci, školy alebo detenčného ústavu, v ktorom“ nahrádzajú slovami „u ktorého“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu precizovania textu.
16
V zmysle navrhovaného § 47 sa povinné náležitosti podnetu budú primerane používať aj na zariadenie sociálnej pomoci, školy alebo detenčného ústavu. Z toho dôvodu nie je potrebné explicitne vymedziť náležitosť podnetu voči týmto zariadeniam.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
39.V čl. I 59. bode § 46b sa číslo „14“ nahrádza číslom „15“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na schválené zmeny v zákone č. 420/2022 Z. z.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
40.V čl. I 59. bode § 47 ods. 2 sa za slovo „poskytovaním“ vkladajú slová „zdravotnej starostlivosti v rámci“ a za slovo „detenčnom ústave“ sa vkladajú slová „a v detenčnom ústave pre mladistvých“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu prijatých zmien v zákone č. 390/2022 Z. z.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
41.V čl. I 59. bode sa § 47 dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Na výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti počas neodkladnej prepravy zabezpečovanej vojenským zdravotníctvom sa primerane použijú ustanovenia § 43 až 46c.“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu prijatých zmien v zákone č. 420/2022 Z. z.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
42.V čl. I 59. bode sa vypúšťa veta „Poznámka pod čiarou k odkazu 63aa sa vypúšťa.“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
43.V čl. I sa 61. bod označuje ako 62. bod a 62. bod označuje ako 61. bod.
Legislatívno-technická úprava; poradie bodov sa upravuje v súlade s chronologickým poradím.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
44.V čl. I 67. bode 50 ods. 3) sa za slová „úvodnej vete sa“ vkladajú tieto slová: „číslo „13“ nahrádza číslom „12“,“ a za slovo „vypúšťajú“ sa vkladá slovo „sa“.
17
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na úpravy v § 50.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
45.V čl. I 68. bode sa v § 50 ods. 4 označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu „40aaaa“ nahrádza označením„40b“, označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu „71c“ sa nahrádza označením„71aa“, čo sa premietne aj do úvodnej vety označujúcej znenie poznámky pod čiarou, slová „návrh na konanie“ sa nahrádzajú slovami „návrh na začatie konania“, a v poznámke pod čiarou k odkazu 71c sa vypúšťajú slová „§ 100 ods. 1“.
Legislatívno-technická úprava. Ustanovenie § 100 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. bolo vypustené s účinnosťou od 1. novembra 2022.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
46.V čl. I 70. bode (vypustenie § 50 ods. 12) sa číslo „15“ nahrádza číslom „16“ a číslo „14“ sa nahrádza číslom „15“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na schválené zmeny v zákone č. 420/2022 Z. z.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
47. V čl. I 71. bod znie:
„71. V § 51 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) k poslednému dňu kalendárneho roka vykazuje straty, v dôsledku ktorých výška vlastného imania zdravotnej poisťovne klesla pod minimálnu hodnotu základného imania podľa § 33 ods. 1 písm. a).“.“.
Navrhuje sa ustanoviť, aby sa zistenie nedostatku v činnosti zdravotnej poisťovne „ak straty, v dôsledku ktorých výška vlastného imania zdravotnej poisťovne klesla pod minimálnu hodnotu základného imania vo výške 16 600 000 eur“ ako dôvod na uloženie sankcie podľa § 50 ods. 1 písm. d), zisťovalo iba ku koncu kalendárneho roka. Uvedené navrhujeme aj z dôvodu, že zdravotná poisťovňa naďalej povinnosť plniť obchodno-finančný plán a zabezpečovať platobnú schopnosť.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
48.V čl. I 76. bode 64 ods. 10) sa slová „odseky 10 14“ nahrádzajú slovami „10 až 15“ a slová „odseky 11 až 15“ sa nahrádzajú slovami „11 až 16“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na schválené zmeny v zákone č. 420/2022 Z. z., ktorým bol do ustanovenia § 64 doplnený odsek 15, ktorým sa úradu
18
zaviedla právomoc sankcionovať Ministerstvo obrany SR vo vzťahu k výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti počas neodkladnej prepravy zabezpečovanej vojenským zdravotníctvom. Z toho dôvodu je potrebné zohľadniť túto zmenu, nakoľko existujúci odsek 14 (po prečíslovaní odsek 15) je vypustený návrhom vládneho zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
49.V čl. I sa za 76. bod vkladá nový 77. bod, ktorý znie:
„77. V § 64 ods. 12 sa slová „1 až 7“ nahrádzajú slovami „1 až 10 a 15“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do čl. IX upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na schválené zmeny v zákone č. 420/2022 Z. z.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
50.V čl. I 77. bode (vypustenie § 64 ods. 15) sa na konci pripája táto veta: „Doterajší odsek 16 sa označuje ako odsek 15.“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na schválené zmien v tlači 1102. Tlačou 1102 bol do ustanovenia § 64 doplnený odsek 15, ktorým sa úradu zaviedla právomoc sankcionovať Ministerstvo obrany SR vo vzťahu k výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti počas neodkladnej prepravy zabezpečovanej vojenským zdravotníctvom. Z toho dôvodu je potrebné zohľadniť túto zmenu, nakoľko existujúci odsek 14 (po prečíslovaní odsek 15) je vypustený návrhom vládneho zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
51.V čl. I 78. bode § 67a ods. 2 sa slová „svoj poradný orgán“ nahrádzajú slovami „svoje poradné orgány“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu precizovania textu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
52.V čl. I 78. bode § 67a ods. 3 sa slová „zo Slovenskej lekárskej komory“ nahrádzajú slovami „na návrh Slovenskej lekárskej komory“ a slovo „združujúcou“ sa nahrádza slovom „združujúcej“.
Legislatívno-technická úprava.
19
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
53.V čl. I 96. bode sa slová „§ 86zl“ nahrádzajú slovami „§ 86zm“, a slová „§ 86zm“ (2 x) sa nahrádzajú slovami „§ 86zn“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
54.V čl. I 96. bode § 86zm sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Konania o vydaní, zmene alebo zrušení povolenia a konania o vydaní predchádzajúceho súhlasu začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2022 sa dokončia podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.“.
Nasledujúce odseky sa primerane preznačia.
V konaniach je potrebné návrh zákona doplniť o prechodné ustanovenie upravujúce, podľa akej právnej úpravy sa bude postupovať v konaniach začatých pred účinnosťou tohto zákona.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
55.V čl. I 96. bode § 86zm ods. 4 sa slová „sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ nahrádzajú slovami „sociálnej pomoci“.
Návrh prechodného ustanovenia sa zaoberá iba zariadeniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, je však nevyhnutné aby bola zachovaná právomoc úradu vykonávať dohľad vo všetkých zariadeniach pomoci.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
56.V čl. I 96. bode v § 86zm sa vypúšťa odsek 6.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vypustenie kritérií kvality a v nadväznosti na presnú sumu primeraného výsledku hospodárenia.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
57.V čl. I 96. bode sa § 86zm dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Prehliadajúci lekár môže do 30. júna 2023 postupovať podľa § 47b ods. 3 v znení účinnom do 30. novembra 2022.
(8) Zdravotná poisťovňa je do 31. decembra 2023 povinná na účel vedenia centrálneho registra poistencov zasielať úradu údaje podľa § 16 ods. 6 v elektronickej podobe.“.
20
Kým sa všetko podarí nastaviť v elektronickej podobe, navrhuje sa dočasne, aby prehliadajúci lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, mohol po vykonaní prehliadky mŕtveho tela vyplniť oznámenie o úmrtí aj v inej forme.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
58.V čl. II 1. bode sa na konci pripájajú slová „vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 11ac“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
59.V čl. II 9. bode v poznámke pod čiarou k odkazu 21a sa za slová „580/2004 Z. z.“ vkladajú slová „o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
60.V čl. III 1. bode sa slovo „záznamy“ nahrádza slovom „zápisy“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu precizovania textu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
61.V čl. III 2. bode sa v § 10a ods. 2 písm. d) označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu „9ad“ nahrádza označením „9aaa“, označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu „9ae“ sa nahrádza označením „9aab“, čo sa premietne aj do úvodnej vety označujúcej znenie poznámok pod čiarou.
Legislatívno-technická úprava odkazov.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
62.V čl. III 4. bode sa v § 12 ods. 8 slovo „zariadení,“ nahrádza slovami „zariadení dočasnej starostlivosti o deti,14aca)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „Poznámka pod čiarou k odkazu 14aca znie:
14aca) § 32 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“.
Legislatívno-technická úprava kvôli konkretizácii zariadenia, v ktorom je umiestnený maloletý.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
63.V čl. III sa vypúšťa 5 bod.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
21
Legislatívno-technická úprava z dôvodu nadbytočnosti. Za osobu, ktorá nedisponuje spôsobilosťou na právne úkony vždy koná zákonný zástupca, a teda aj bez toho aby to bolo potrebné uvádzať v zákone. Ak sa napríklad zákonný zástupca dieťaťa domnieva, že dieťaťu nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne, v súčasnosti právo obrátiť sa na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti so žiadosťou o vysvetlenie.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
64.V čl. III 6. bode sa v § 17 ods. 2 za slová „blízka osoba“ vkladajú slová „pacienta“, slovo „osobe“ sa nahrádza slovami „pacientovi“, a slovo „osoby“ (3x) sa nahrádza slovom „pacienta“.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
65.V čl. III sa za 8. bod vkladá nový 9. bod, ktorý znie:
„9. V § 25 ods. 2 sa slová „odseku 1 písm. r)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. q)“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do čl. IX upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
66.V čl. III 10. bode úvodná veta znie: „V prílohe č. 3 sa za siedmy bod vkladá nový ôsmy bod, ktorý znie:“, čo sa premietne aj do označenia bodu a na konci sa pripája táto veta „Doterajšie body 8 až 11 sa označujú ako body 9 až 12.“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
67.V čl. V sa pred 1. bod vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
„1. V § 6d ods. 2 sa slová „§ 79 ods. 20“ nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 18“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do čl. IX upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
22
68.V čl. V sa za 2. bod vkladajú nové body 3. až 6., ktoré znejú:
„3. V § 39b ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„to neplatí, ak ide o zdravotníckeho pracovníka v povolaní lekár, kedy účelovo viazané finančné prostriedky na rezidentské štúdium poskytuje ministerstvo zdravotníctva prostredníctvom vzdelávacej ustanovizne zamestnávateľovi lekára zaradeného do rezidentského štúdia na náhradu mzdy31d) rezidenta vo výške 1,5-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa náhrada mzdy za príslušný mesiac kalendárneho roku poskytuje a odvodov poistného podľa osobitných predpisov31e) zamestnávateľa za poskytnutú náhradu mzdy.“.
Účelom navrhovanej úpravy je precizovanie daného ustanovenia tak, aby bola náhrada mzdy lekára zaradeného do rezidentského štúdia identická so základnou zložkou mzdy lekára podľa § 80a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. V § 39b ods. 14 sa slová „písm. a), odseku 23 písm. a)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.
5. V § 39b ods. 20, ods. 21 a ods. 22 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo odseku 23 písm. a)“.
6. V § 39b ods. 26 sa slová „odseku 26“ nahrádzajú slovami „odseku 25“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s vypustením povinností pre rezidentov v špecializačnom odbore inom ako všeobecné lekárstvo.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
69.V čl. V 4. bode sa v § 79 ods. 1 písm. zb) prvom bode označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu „55jaqa“ nahrádza označením „55caa“, čo sa premietne aj do úvodnej vety označujúcej znenie poznámky pod čiarou . V nadväznosti na uvedenú zmenu sa vykoná preznačenie odkazu 55jaqa na odkaz 55caa aj v 5. bode 79 ods. 1 písm. zb) druhý bod] a 9. bode 79 ods. 1 písm. af)].
Legislatívno-technická úprava odkazu.
23
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
70.V čl. V body 11. a 12. znejú:
„11. V § 79 sa odsek 19 vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55o sa vypúšťa.
12. V § 79a ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).
Poznámka pod čiarou k odkazu 58a sa vypúšťa.“.
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Vzhľadom na presun povinností pre poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti pri zozname čakajúcich poistencov do zákona č. 540/2021 Z. z.. sa navrhuje vypustiť povinnosti zo zákona č. 578/2004 Z. z.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
71.V čl. V sa za 11. bod vkladá nový 12. bod, ktorý znie:
„12. V § 79a ods. 1 písm. a) sa vypúšťa prvý bod vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 56.
Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 1 a 2.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívno-technická zmena v nadväznosti na úpravu ustanovení o rozšírení rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti dlžníkom.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
72.V čl. V sa za bod. 12. vkladajú nové body 13. až 15., ktoré znejú:
„13. V § 79a ods. 3 písm. a) sa slová „písm. a), c), d), e) a g)“ nahrádzajú slovami „písm. a), c) až e)“.
14. V § 79a ods. 3 písm. b) sa slová „písm. d), f) a g)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až e)“.
15. V § 79a ods. 3 písm. c) sa slová „písm. a) d) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až c) a e)“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
24
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Vzhľadom na presun povinností pre poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti pri zozname čakajúcich poistencov do zákona č. 540/2021 Z. z.. sa navrhuje vypustiť povinnosti zo zákona č. 578/2004 Z. z.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
73.V čl. V sa za 13. bod vkladajú nové body 14. až 18., ktoré znejú:
„14. V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „13 a ods. 15 písm. i), l) a m) a ods. 16 písm. b)“ nahrádzajú slovami „11 a ods. 13 písm. i), l) a m) a ods. 14 písm. b)“.
15. V § 82 ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 15 písm. a) d), f) h), j), k) a n), ods. 16 písm. a), c), e) a f), ods. 17 19“ nahrádzajú slovami „ods. 13 písm. a) d), f) až h), j), k) a n), ods. 14 písm. a), c), e) a f), ods. 15 až 17“.
16. V § 82 ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 15 17“ nahrádzajú slovami „ods. 15 18“.
17. V § 82 ods. 1 písm. c) sa slová „ods. 15“ nahrádza slovami „ods. 13“.
18. V § 82 ods. 8 písm. a) sa číslo „13“ nahrádza číslom „11“.
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
Body 14.,15., 17 a 18. nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do čl. IX upravujúceho účinnosť zákona.
Bod 16 nadobúda účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do čl. IX upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
74.V čl. V sa za 13. bod vkladajú nové body 14. až 18., ktoré znejú:
„14. V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 79a ods. 1 písm. a), b), d) a e)“ nahrádzajú slovami „§ 79a ods. 1 písm. a) až d)“.
15. V § 82 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „v § 79a ods. 1 písm. c)“.
16. V § 82 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 79a ods. 1 písm. a), b) a d)“ nahrádzajú slovami „§ 79a ods. 1 písm. a) až c)“.
17. V § 82 ods. 8 písm. a) sa slová „§ 79a ods. 1 písm. a), b), d) a e)“ nahrádzajú slovami „§ 79a ods. 1 písm. a) až d)“.
18. V § 82 ods. 8 písm. b) sa slová „a) a b), v § 79a ods. 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami „a) a b)“.
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vypustenie
25
povinností pre poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti pri zozname čakajúcich poistencov zo zákona č. 578/2004 Z. z. v ustanoveniach o sankciách, nakoľko aj tie sa presúvajú do zákona č. 540/2021 Z. z.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
75.V čl. V 14. bode § 82 ods. 22 sa za slovo „porušenie“ vkladajú slová „povinnosti uvedenej v“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
76.Čl. V sa dopĺňa bodmi 15. až 17., ktoré znejú:
„15. V § 92a ods. 3 písmená j) až r) znejú:
„j) údaj o započítaní zdravotných výkonov a odbornej praxe absolvovanej v Slovenskej republike pred zaradením zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia,
k) údaj o započítaní zdravotných výkonov a odbornej praxe absolvovanej v cudzine,
l) údaj o započítaní časti ukončeného špecializačného štúdia s uvedením kódu a názvu špecializačného odboru, z ktorého sa časť započítala, a dĺžky započítanej časti,
m) údaj o započítaní zdravotných výkonov, ktoré zdravotnícky pracovník vykonal v rámci odbornej praxe pri vykonávaní špecializovaných pracovných činností nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného času,
n) údaj o dĺžke prerušenia špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,
o) dôvod prerušenia špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,
p) údaj o zmene špecializačného odboru, v ktorom je zdravotnícky pracovník zaradený na iný špecializačný odbor a dátum zmeny,
r) údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu alebo certifikačnej príprave v tom istom špecializačnom odbore alebo certifikovanej pracovnej činnosti a dátum zmeny.“.
16. V § 92a sa odsek 3 dopĺňa písmenami s) až v), ktoré znejú:
„s) údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu v inom špecializačnom odbore a dátum zmeny,
t) dátum a spôsob ukončenia špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,
u) v elektronickej podobe kópiu diplomu o špecializácii alebo certifikátu získaného ďalším vzdelávaním zdravotníckeho pracovníka,
v) dátum vydania, typ, identifikátor a dátum vloženia kópie dokladu v elektronickej podobe podľa písmen d) a u).“.
Nové body 15 a 16 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
V súvislosti so zrealizovanými zmenami v ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov podľa nariadenia vlády SR č. 95/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o
26
odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov sa v § 92a ods. 3 menia a dopĺňajú údaje v centrálnom registri zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
17. V § 102an ods. 5 sa slová „do 31. decembra 2022“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2023“.
Tento bod nadobúda účinnosť 30. decembra 2022, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
V súvislosti so zmenami v § 92a, ktorými sa menia a dopĺňajú údaje v centrálnom registri zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní sa upravuje pre vzdelávacie ustanovizne lehota povinnosti poskytnúť do Národného registra zdravotníckych pracovníkov chýbajúce údaje a doklady účastníkov akreditovaného programu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
77.Čl. V sa dopĺňa bodom 15, ktorý znie:
„15. § 102as sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Na rezidenta zaradeného do rezidentského štúdia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022 a na jeho zamestnávateľa sa vzťahujú predpisy účinné do 31. decembra 2022; ustanovenie § 39b ods. 2 prvá veta sa použije v znení účinnom od. 1. januára 2023.“.“.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na prijatie zákona č. 419/2022 Z. z. Ustanovením sa umožňuje, aby rezident, ktorý bol zaradený do rezidentského štúdia do 31. decembra 2022, mohol dokončiť rezidentské štúdium a naďalej zostal zamestnaný podľa doterajších podmienok, okrem náhrady mzdy lekára zaradeného do rezidentského štúdia, ktorá byť od 1. januára 2023 identická so základnou zložkou mzdy lekára podľa § 80a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe požiadaviek LOZ bolo zákonom č. 419/2022 Z. z. z 30. novembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z.
27
ustanovené, že zamestnávateľom rezidenta môže byť iba poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
78. V čl. VI. 9. bode § 6 ods. 9 písmeno a) znie:
„a) prijať prihlášku poistenca, ak prihláška
1.neobsahuje náležitosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) g) a ods. 2 5 a uvedené nedostatky nebolo možné odstrániť,
2.bola podaná osobne poistencom alebo osobou oprávnenou podať prihlášku za poistenca a nebola podaná na pracovisku zdravotnej poisťovne uvedenom v registri zdravotných poisťovní vedenom podľa osobitného predpisu,12a)
3.bola podaná elektronickými prostriedkami12b) a k prihláške nebola priložená fotokópia identifikačného dokladu