NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z .......................................2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č.
82/2017 Z. z.
, zákona č.
95/2017 Z. z.
, zákona č.
335/2017 Z. z.
, zákona č.
63/2018 Z. z.
, zákona č.
347/2018 Z. z.
, zákona č.
376/2018 Z. z.
, zákona č.
319/2019 Z. z.
, zákona č.
375/2019 Z. z.
, zákona č.
380/2019 Z. z.
, zákona, č.
63/2020 Z. z.
, zákona č.
66/2020 Z. z.
, zákona č.157/2020 Z. z., zákona č. 307/307/2019 Z. z., zákona č. 294/2020 Z. z., zákona č. 326/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z. a zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 407/2021 Z. z., zákona č. 82/2022 Z. z., zákon č. 125/2022 Z. z., zákon č. 222/2022 Z. z., zákon č. 350/2022 Z. z., zákon č. 376/2022 Z. z. sa mení takto:
V § 94 v odseku 5 sa slová „V dňoch“ nahrádzajú slovami „V nedeľu a v dňoch“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 01.03.2023