1
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
83. schôdza výboru
Číslo: CRD-2163/2022
177
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 9. decembra 2022
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1217)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1217);
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1217);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1217) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi:
1.V čl. I 2. bode sa v § 4 ods. 1 písm. h) slová poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zahraničného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,8)“ nahrádzajú slovami „poskytovateľa zdravotnej starostlivosti8) alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte Európskej únie, Nórsku, Lichtenštajnsku, Islande alebo v Švajčiarskej konfederácii (ďalej len „iný členský štát“),“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na neexistujúci pojem „zahraničný“.
2
2.V čl. I 2. bode v § 4 ods. 1 písm. h), 4. bode v § 4 ods. 2 písm. h) a 6. bode v § 4 ods. 3 písm. c) sa slová „zahraničného držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov“ nahrádzajú slovami „držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov v inom členskom štáte“, slová „zahraničného držiteľa povolenia na výrobu liekov“ sa nahrádzajú slovami „držiteľa povolenia na výrobu liekov v inom členskom štáte“, slová „zahraničného držiteľa registrácie lieku“ sa nahrádzajú slovami „držiteľa registrácie lieku v inom členskom štáte“ a slová „zahraničného dodávateľa“ sa nahrádzajú slovami „dodávateľa v inom členskom štáte“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na neexistujúci pojem „zahraničný“.
3. V čl. I 4. bode v § 4 ods. 2 písm. h) a 6. bode v § 4 ods. 3 písm. c) sa slová „zahraničného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na neexistujúci pojem „zahraničný“.
4.V čl. I sa vypúšťa 12. bod.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Vypustenie čl. I bodu 12 sa premietne aj do článku upravujúceho účinnosť zákona.
V čl. I bod 12 návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 581/2004 a ďalšie zákony (tlač 1217) sa navrhuje zdravotným poisťovniam uložiť zákaz vykonávať nábor poistencov prostredníctvom osôb, ktoré nie sú so zdravotnou poisťovňou v pracovnom pomere založenom pracovnou zmluvou. Navrhuje sa teda zákaz vykonávať
nábor poistencov aj prostredníctvom tých zamestnancov
zdravotnej poisťovne, ktorí sú v zdravotnej poisťovni
zamestnaní na základe dohody o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru, napríklad na základe dohody
o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti.
Takýto zákaz celkom nesporne zasahuje do zásady zmluvnej voľnosti, ktorá je v kontexte pracovného práva rámcovaná jednak čl. 2 ods. 3 Ústavy a jednak čl. 2 Zákonníka práce.
Podľa čl. 2 ods. 3 Ústavy, každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Podľa čl. 2 druhá veta Zákonníka práce, „Zamestnávateľ má právo na slobodný výber zamestnancov v potrebnom počte
a štruktúre a určovať podmienky a spôsob uplatnenia
tohto práva, ak tento zákon, osobitný predpis alebo
3
medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.“
Úzky vzťah medzi ústavne zaručenou zásadou zmluvnej
slobody a jej vykonaním v Zákonníku práce opakovane
judikoval aj Ústavný súd. Z množstva rozhodnutí
Ústavného súdu, potvrdzujúcich ústavný status zásady
zmluvnej slobody, má v kontexte pracovného práva
osobitnú relevanciu napríklad záver, že „právny formalizmus orgánov verejnej moci a nimi vznášané prehnané nároky na formuláciu zmluvy nemožno z ústavnoprávneho hľadiska akceptovať, lebo evidentne zasahujú do zmluvnej slobody občana vyplývajúcej z princípu zmluvnej voľnosti (autonómie vôle) podľa čl. 2 ods. 3 ústavy.“ (I. ÚS 242/07) alebo záver, že „čo sa týka zmluvnej voľnosti uplatňujúcej sa vo väčšom či menšom rozsahu v každom právnom vzťahu, zistené limity sú zakotvené v čl. 2 ods. 3 ústavy.“ (II. ÚS 60/06)
Z uvedených východísk vyplýva, že zákonodarca môže obmedziť zmluvnú slobodu osôb a môže tiež osobám uložiť, aby sa nejakého konania zdržali, pri ukladaní
takýchto obmedzení však musí rešpektovať podstatu
dotknutého práva, slobody alebo ústavného princípu,
a požiadavku primeranosti.
Dodržanie podmienky primeranosti v obmedzení akéhokoľvek práva, slobody alebo princípu majúceho ústavný status sa posudzuje podľa toho, či sa týmto
obmedzením sleduje naliehavý verejný záujem a či
prostriedok zvolený na realizáciu takéhoto legitímneho
cieľa je nevyhnutný, resp. primeraný vzhľadom k jeho
povahe a závažnosti.
Navrhovaný zákaz, ktorým sa zdravotnej poisťovni zakazuje využívať na jednu zo svojich činností tých zamestnancov (§ 11 ods. 1 Zákonníka práce), ktorí pre zdravotnú poisťovňu vykonávajú závislú práce na základe, napríklad, dohody o výkone práce alebo dohody o pracovnej činnosti, celkom zjavne zasahuje do zásady
zmluvnej slobody a zároveň aj do základných zásad
Zákonníka práce, ktoré zamestnávateľovi výslovne
priznávajú „právo na slobodný výber zamestnancov
v potrebnom počte a štruktúre“ a zamestnancovi právo na
slobodnú voľbu zamestnania. Dôvodová správa ako cieľ
tohto zákazu uvádza potrebu predchádzať „konfliktu záujmov u osôb vykonávajúcich nábor poistencov pre rôzne zdravotné poisťovne a finančné inštitúcie.“
Legitimita tohto cieľa je sporná z dôvodu, že nie je zrejmé,
akého konfliktu záujmov sa má potreba prevencie týkať.
Ide o konflikt záujmov poistenca na jednej strane a zdravotnej poisťovne na strane druhej? Alebo o konflikt medzi záujmami osôb, vykonávajúcich nábor a záujmami
4
zdravotnej poisťovne? Alebo dochádza ku konfliktu medzi záujmami osôb, vykonávajúcich nábor a záujmami poistencov. V čom takýto konflikt pramení a čoho sa týka?
Z navrhovaného znenia však vecná súvislosť medzi, na
jednej strane, obmedzením slobodného rozhodnutia
zamestnávateľa o počte a štruktúre svojich zamestnancov
a zároveň slobodného rozhodnutia zamestnanca
o konkrétnej forme právneho základu pre výkon závislej
činnosti, a, na strane druhej, mimoriadne vágne
vymedzenou potrebou predchádzať presne neurčenému
konfliktu záujmov nijako nevyplýva.
Naopak, javí sa, že navrhovaná povinnosť zamestnávateľa zmeniť počet a/alebo štruktúru svojich zamestnancov a s ňou spojená povinnosť zamestnanca nahradiť doterajšiu formu pracovnoprávneho vzťahu inou formou s potrebou prevencie pred nejakým typom konfliktu záujmov nijako nesúvisí. Ak zamestnanec dnes pre zdravotnú poisťovňu vykonáva nábor poistencov napríklad na základe dohody o pracovnej činnosti, vykonáva pre zamestnávateľa závislú činnosť a má postavenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahujú všetky ustanovenia Zákonníka práce uvedené v jeho § 223 ods. 2. Akému konfliktu záujmov a medzi kým sa má zabrániť povinnosťou zmeniť právny základ pracovnoprávneho vzťahu z danej dohody na pracovnú zmluvu?
Ďalšou požiadavkou primeranosti je nevyhnutnosť zvoleného obmedzenia vo vzťahu k sledovanému cieľu. Táto požiadavka neznamená, že musí ísť o ten najmenej invazívny zásah, znamená však, že navrhovaný zásah nesmie byť neprimerane striktný. Ak by po podrobnejšom zdôvodnení navrhovaného zákazu aj bolo teoreticky možné dospieť k záveru, že tu je daný naliehavý verejný záujem na odklone od zásady zmluvnej slobody a že medzi týmto záujmom a navrhovaným prostriedkom jeho ochrany existuje nejaká rozumná a dostatočne úzka súvislosť, nie je takýto radikálny zásah vôbec nevyhnutný.
Zákonník práce totiž na účely prevencie pred vznikom konfliktu záujmov už pozná a uplatňuje primerané nástroje, osobitne v § 83 (zákaz konkurencie, resp. podmienenosť prípustnosti konkurencie súhlasom zamestnávateľa). Na daný účel je teda zásadne vhodnejšou a primeranejšou napríklad úprava, ktorá by pôsobnosť § 83 Zákonníka práce vztiahla aj na tie dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorých predmetom je nábor poistencov.
Bez ohľadu na uvedené platí, že pri súčasnom znení chýba i) adekvátna špecifikácia cieľa, ktorý sa má navrhovaným zákazom dosiahnuť, čo znemožňuje záver o jeho legitimite, a chýba aj ii) akákoľvek zrozumiteľná
5
súvislosť medzi vágne vymedzeným cieľom a zvoleným prostriedkom jeho realizácie. Zároveň sa javí ako zrejmé, že navrhovaný zákaz je svojou povahou a rozsahom úplne neprimeraný.
Zároveň platí, že navrhovaný zákaz sa bezprostredne
dotýka aj osôb, ktoré danú činnosť vykonávajú pre
zdravotnú poisťovňu na základe dohody podľa § 223
Zákonníka práce. Týmto osobám sa prístup k výkonu
danej činnosti podmieňuje uzavretím pracovnej zmluvy, čo predstavuje výrazný zásah do ich vôľovej autonómie, majúci rozmanité – a negatívne – praktické dôsledky. Pre mnohé z dotknutých fyzických osôb by schválenie navrhovaného zákazu znamenalo reálnu stratu možnosti ju vykonávať, pretože pre nich bude nepraktické alebo z iného dôvodu neudržateľné uzavrieť pracovnú zmluvu.
V tejto súvislosti má svoj bezprostredný právny význam aj skutočnosť, že výkon činnosti, spočívajúci v nábore
poistencov pre zdravotnú poisťovňu, presne zodpovedá
kritériám, ktoré pre dohody podľa § 223 ustanovuje
Zákonník práce. Ten ustanovuje, že daný typ dohôd sa
uzatvára pre prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti). V skratke, pri nábore poistencov zodpovedá potrebám tak na strane zamestnávateľa, ako aj na strane zamestnanca práve tá forma pracovnoprávneho vzťahu, ktorú Zákonník práce výslovne predpokladá a upravuje v § 223, a naopak nezodpovedá a pre obe strany je extrémnou nepraktickou a dokonca nezmyselnou tá forma pracovnoprávneho vzťahu, ktorý ministerstvo zdravotníctva navrhuje ako jedinú dostupnú.
Takýto výrazný zásah sa pritom navrhuje bez toho, aby bola akokoľvek preukázaná súvislosť medzi aktuálnou praxou náboru poistencov a povinnou zmenou formy pracovnoprávnych vzťahov, na pôdoryse ktorých prebieha v súčasnosti a ktoré zodpovedajú potrebám tak zamestnávateľov, ako aj zamestnancov.
Z týchto dôvodov sa navrhuje ustanovenie vypustiť.
5.V čl. I, v 13. bode v § 6a ods. 2 sa za slová „(ďalej len „náklady na zdravotnú starostlivosť“)“ vkladá čiarka a slová: „ak v odseku 11 nie je uvedené inak“
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s doplnením odseku 11 v § 6a.
6.V čl. I 13. bode v § 6a ods. 3 písm. e) sa slová „správu a rozvoj národného zdravotníckeho informačného systému“ nahrádzajú slovami „činnosť Národného centra zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“)“.
6
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Mení sa názov príspevku z dôvodu, aby nebolo pochýb, že príspevok je na celkovú činnosť Národného centra zdravotníckych informácií.
7.V čl. I 13. bode § 6a ods. 4 sa slovo „ponížený“ nahrádza slovom „znížený“.
Legislatívno-technická úprava.
8.V čl. I 13. bode v § 6a odsek 6 znie:
„(6) Primeraný výsledok hospodárenia je 1 % z predpísaného poistného v hrubej výške upraveného o vplyv prerozdeľovania poistného.“.
Stanovuje sa presná suma primeraného výsledku hospodárenia vo výške 1 % z predpísaného poistného v hrubej výške upraveného o vplyv prerozdeľovania poistného na základe dohody so zdravotnými poisťovňami. Vypúšťa sa možnosť jeho zvýšenia na základe plnenia kritérií kvality.
9.V čl. I 13. bode sa § 6a dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Ak ide o zdravotnú poisťovňu, ktorá má povolenie, a má v priemere za každý kalendárny mesiac podľa údajov v centrálnom registri poistencov do 1 000 000 poistencov, náklady na zdravotnú starostlivosť predstavujú súčet položiek z účtovnej závierky zdravotnej poisťovne z výkazu ziskov a strát, ktorými sú zmena stavu technickej rezervy na poistné plnenia v hrubej výške, zmena stavu iných technických rezerv okrem zmeny stavu rezervy na prerozdeľovanie poistného a ostatné technické náklady okrem prijatých a zaplatených úrokov a okrem nákladov na prerozdeľovanie poistného, znížený o ostatné technické výnosy okrem prijatých a zaplatených úrokov a okrem výnosov z prerozdeľovania poistného, ktorý musí byť najmenej vo výške súčtu koeficientu podľa odseku 5 a 94,3 % z predpísaného poistného v hrubej výške upraveného o vplyv prerozdeľovania poistného za účtovné obdobie, za ktoré sa upravuje výsledok hospodárenia.“.
Navrhuje sa upraviť minimálny limit na výdavky na zdravotnú starostlivosť osobitne pre zdravotné poisťovne s menším poistným kmeňom tak, aby boli zabezpečené dostatočné prostriedky na prevádzkové náklady, pri ponechaní dostatočných zdrojov na zdravotnú starostlivosť. Jednotne navrhovaný limit na výdavky na zdravotnú starostlivosť nedostatočne zohľadňuje výšku oprávnených nákladov malých zdravotných poisťovní a výšku fixných nákladov zdravotnej poisťovne (aj malá zdravotná poisťovňa musí mať zabezpečenú verejnú minimálnu sieť, zabezpečené IT systémy a podobne). Zároveň, takto nastavený limit znemožňuje vstup novým
7
zdravotným poisťovniam na trh.
10.V čl. I 13. bode 6a) v poznámke pod čiarou k odkazu 18b sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
Legislatívno-technická úprava.
11.V čl. I 13. bode sa označenie odkazov a poznámok pod čiarou k odkazom „18f, 18g, 18h“ nahrádza označením „18ea, 18eb, 18ec“, čo sa premietne aj do úvodnej vety označujúcej znenie poznámok pod čiarou.
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na kolíziu textu s pôvodne platnými poznámkami pod čiarou ďalej v texte platného zákona.
12.V čl. I 13. bode sa na konci pripája táto veta: „Poznámka pod čiarou k odkazu 18da sa vypúšťa.“.
Legislatívno-technická úprava.
13.V čl. I sa za 14. bod vkladá nový 15. bod, ktorý znie:
„15. V § 6b ods. 3 sa slová „v inom členskom štáte Európskej únie, Nórsku, Lichtenštajnsku, Islande a Švajčiarsku (ďalej len „členský štát“)“ nahrádzajú slovami „v inom členskom štáte“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do čl. IX upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na presun legislatívnej skratky do § 4 v súvislosti s rozšírením konfliktu záujmov.
14.V čl. I sa vypúšťajú body 14., 26., 38. a 45 a v čl. I 44. bode sa v § 20 ods. 2 vypúšťa písmeno r).
V súvislosti s vypustením písmena r) sa vykoná legislatívno-technická úprava úvodnej vety v § 20 ods. 2, ako aj vety, ktorou sa preznačuje doterajšie písmeno q) v § 20 ods. 2.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Vypustenie čl. I bodov 14., 26., 38., zo 44. bodu v § 20 ods. 2 vypustenie písmena r) a vypustenie 45. bodu sa premietne aj do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vypustenie kritérií kvality.
8
15.V čl. I 15. bode § 7 ods. 9 písm. e) sa slová „ústavnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „ústavnej zdravotnej starostlivosti“.
Legislatívno-technická úprava.
16.V čl. I 15. bode 7 ods. 9 písm. e)] sa v poznámke pod čiarou k odkazu 24aab slová „ods. 5 písm. c)“ nahrádzajú slovami „ods. 5“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 24aabb sa slová „540/2021 Z. z.“ nahrádzajú slovami „578/2004 Z. z.“.
Legislatívno-technická úprava.
17.V čl. I sa za 17. bod vkladá nový 18. bod, ktorý znie:
„18. V § 8a prvej vete sa slovo „decembra“ nahrádza slovom „januára“ a v tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „zaslanom v predchádzajúcom kalendárnom roku“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. decembra 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Úprava sa navrhuje za účelom zosúladenia spôsobu výpočtu a vykazovania rozpočtu operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby a vykazovania čerpania rozpočtu verejnej správy a deficitu. Rozpočet verejnej správy funguje na princípe príjmov a výdavkov v danom roku, z tohto dôvodu je dôležité zosúladiť príjmy a výdavky operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby na daný rok v jednom kalendárnom roku a nerozdeľovať ich na dva roky. Úprava prinesie sprehľadnenie a zosúladenie prípravy a čerpania rozpočtu operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby s prípravou a čerpaním rozpočtu verejnej správy.
18.V čl. I sa za 18. bod vkladajú nové body 19. a 20., ktoré znejú:
„19. V § 8b vrátane nadpisu sa slová „správu a rozvoj národného zdravotníckeho informačného systému“ nahrádzajú slovami „činnosť národného centra“,
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Mení sa názov príspevku z dôvodu, aby nebolo pochýb, že príspevok je na celkovú činnosť Národného centra zdravotníckych informácií.
9
20. V § 8b sa vypúšťajú slová „na nasledujúci kalendárny rok“, slovo „decembra“ sa nahrádza slovom „januára“ a tretia veta znie: „Základom na určenie výšky príspevku je celková suma z ročného prerozdeľovania poistného27aa) uvedená v rozhodnutí o ročnom prerozdeľovaní poistného podľa osobitného prepisu27b) zaslanom v predchádzajúcom kalendárnom roku.“.“.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. decembra 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú
Úprava sa navrhuje za účelom zosúladenia spôsobu výpočtu a vykazovania rozpočtu Národného centra zdravotníckych informácií a vykazovania čerpania rozpočtu verejnej správy a deficitu. Rozpočet verejnej správy funguje na princípe príjmov a výdavkov v danom roku, z tohto dôvodu je dôležité zosúladiť príjmy a výdavky Národného centra zdravotníckych informácií na daný rok v jednom kalendárnom roku a nerozdeľovať ich na dva roky. Úprava prinesie sprehľadnenie a zosúladenie prípravy a čerpania rozpočtu Národného centra zdravotníckych informácií s prípravou a čerpaním rozpočtu verejnej správy.
19.V čl. I sa za 22. bod vkladá nový 23. bod, ktorý znie:
„23. V § 13 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „ak odsek 3 neustanovuje inak,“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do čl. IX upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu znenia odseku 3.
20.V čl. I 24. bode 13) úvodnej vete sa slová „5 10“ nahrádzajú slovami „5 9“.
Legislatívno-technická úprava.
21.V čl. I sa za 25. bod vkladajú nové body 26. a 27., ktoré znejú:
„26. V § 15 ods. 1 písm. w) sa slová „Národnému centru zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“)“ nahrádzajú slovami „národnému centru“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zavedenie legislatívnej skratky v § 8b.
27. V § 15 ods. 1 písm. x) sa slová „správu národného zdravotníckeho informačného systému“ nahrádzajú slovami „činnosť národného centra“.“.
10
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu názvu príspevku.
22.V čl. I sa za 29. bod vkladajú nové body 30. a 31, ktoré znejú:
„30. § 15a ods. 1 sa slová „decembra kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „januára kalendárneho roka“.
31. V § 15a ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „zaslanom v predchádzajúcom kalendárnom roku“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Úprava sa navrhuje za účelom zosúladenia spôsobu výpočtu a vykazovania rozpočtu Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a vykazovania čerpania rozpočtu verejnej správy a deficitu. Rozpočet verejnej správy funguje na princípe príjmov a výdavkov v danom roku, z tohto dôvodu je dôležité zosúladiť príjmy a výdavky Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve na daný rok v jednom kalendárnom roku a nerozdeľovať ich na dva roky. Úprava prinesie sprehľadnenie a zosúladenie prípravy a čerpania rozpočtu Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve s prípravou a čerpaním rozpočtu verejnej správy.
23.V čl. I 30. bode 16 ods. 1 písm. f)] sa slovo „pripájajú“ nahrádza slovami „čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa“.
Legislatívno-technická úprava.
24. V čl. I 31. bod znie:
„31. V § 16 ods. 2 písmeno g) znie:
„g) údaje o zaradení poistenca do zoznamu a vyradení poistenca zo zoznamu [(§ 6 ods. 1 písm. o)] v rozsahu podľa osobitného predpisu,35ac).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35ac znie:
11
35ac) § 39 ods. 1 písm. d) zákona č. 540/2021 Z. z. v znení zákona č. .../2022 Z. z.“.“.
Legislatívno-technická úprava.
25.V čl. I 32. bode 16 ods. 5) sa na konci pripája táto veta: „Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená h) a i).“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu schválených zmien v zákone č. 392/2022 Z. z.
26.V čl. I 33. bode sa v § 16 ods. 6 za slovo „aktualizácii“ vkladá slovo „údajov“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu precizovania textu.
27.V čl. I 33. bode § 16 ods. 6 prvej vete sa slová „v elektronickej podobe“ nahrádzajú slovami „automatizovaným spôsobom prostredníctvom informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu35caa)“.
Poznámka pod čiarou 35caa znie:
35caa) § 10 ods. 3 písm. h) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 238/2017 Z. z.“.
Cieľom návrhu je zabezpečiť elektronickú komunikáciu úradu pre dohľad a zdravotných poisťovní prostredníctvom informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ), ktorý je súčasťou modulu procesnej integrácie a integrácie údajov podľa § 10 ods. 3 písm. h) zákona č. 305/2013 Z. z. Navrhovaná úprava vychádza z poznatkov z praxe v súvislosti s prebiehajúcimi projektami úradu pre dohľad, ako aj víziou naplnenia princípu zasielania údajov jedenkrát a dosť. Navrhované riešenie najmä zjednoduší, zrýchli, sprehľadní a zefektívni komunikáciu medzi úradom pre dohľad a zdravotnými poisťovňami a je plne v súlade s princípom efektívnej aplikácie informačných technológií vo verejnej správe a elektronickým výkonom verejnej moci. Zdravotné poisťovne v súčasnosti poskytujú údaje prostredníctvom IS CSRÚ iným orgánom napr. na základe ustanovenia § 25 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.
28.V čl. I sa za 33. bod vkladá nový 34. bod, ktorý znie:
12
„34. V § 16 ods. 6 druhej vete sa slová „v elektronickej podobe“ nahrádzajú slovami „automatizovaným spôsobom prostredníctvom informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu35caa)“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Cieľom návrhu je zabezpečiť elektronickú komunikáciu úradu pre dohľad a zdravotných poisťovní prostredníctvom informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ), ktorý je súčasťou modulu procesnej integrácie a integrácie údajov podľa § 10 ods. 3 písm. h) zákona č. 305/2013 Z. z. Navrhovaná úprava vychádza z poznatkov z praxe v súvislosti s prebiehajúcimi projektami úradu pre dohľad, ako aj víziou naplnenia princípu zasielania údajov jedenkrát a dosť. Navrhované riešenie najmä zjednoduší, zrýchli, sprehľadní a zefektívni komunikáciu medzi úradom pre dohľad a zdravotnými poisťovňami a je plne v súlade s princípom efektívnej aplikácie informačných technológií vo verejnej správe a elektronickým výkonom verejnej moci. Zdravotné poisťovne v súčasnosti poskytujú údaje prostredníctvom IS CSRÚ iným orgánom napr. na základe ustanovenia § 25 zákona č. 580/2004 Z. z.
29. V čl. I sa vypúšťa 36. bod.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu schválených zmien v zákone č. 390/2022 Z. z.
30.V čl. I 37. bode 18 ods. 1 písm. d] sa označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu „40aaaa“ (3x) nahrádza označením „40b“, čo sa premietne aj do úvodnej vety označujúcej znenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická úprava.
31.V čl. I 40. bode sa v § 20 ods. 1 písm. e) prvom bode za slovo „aktualizácii“ vkladá slovo „údajov“ a na konci sa vypúšťa tento text:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 35aaka znie:
35aaka) § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 580/2004 Z. z.“.“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu precizovania textu.
13
32.V čl. I 42. bode § 20 ods. 1 písm. s) šiestom bode sa odkaz „41aaa)“ nahrádza odkazom „41bf)“ a na konci sa pripájajú tieto slová:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 41bf znie:
41bf) § 153 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu precizovania textu.
33.V čl. I 42. bode § 20 ods. 1 písm. s) siedmom bode sa slová „ambulantnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „ambulantnej zdravotnej starostlivosti“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu precizovania textu.
34.V čl. I 43. bode sa v § 20 ods. 1 písm. t) označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu „41bb“ nahrádza označením „41bg“, čo sa premietne aj do úvodnej vety označujúcej znenie poznámky pod čiarou.
Legislatívno-technická úprava odkazu.
35.V čl. I sa za 48. bod vkladajú nové body 49. a 50., ktoré znejú:
„49. V § 30 ods. 1 sa slová „decembra kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „januára kalendárneho roka“.
50. V § 30 ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „zaslanom v predchádzajúcom kalendárnom roku“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Úprava sa navrhuje za účelom zosúladenia spôsobu výpočtu a vykazovania rozpočtu úradu a vykazovania čerpania rozpočtu verejnej správy a deficitu. Rozpočet verejnej správy funguje na princípe príjmov a výdavkov v danom roku, z tohto dôvodu je dôležité zosúladiť príjmy a výdavky úradu na daný rok v jednom kalendárnom roku a nerozdeľovať ich na dva roky. Úprava prinesie sprehľadnenie a zosúladenie prípravy a čerpania rozpočtu úradu s prípravou a čerpaním rozpočtu verejnej správy.
14
36.V čl. I 49. bode § 32 ods. 2 sa slová „a) g)“ nahrádzajú slovami „a) c), e) a g)“ a druhá veta znie: „Ak úhrada podľa § 31 ods. 1 písm. d) nebola zaplatená pri predložení ozdravného plánu na schválenie, je splatná do ôsmich dní odo dňa doručenia písomnej výzvy úradu na jej zaplatenie.“.
Legislatívno-technická úprava.
37.V čl. I 59. bode § 43a ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
Podľa § 43a ods. 2 písm. b) môže byť podávateľom podnetu na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou aj blízka osoba dotknutej osoby, ak zdravotný stav dotknutej osoby neumožňuje podať podnet a dotknutá osoba s podaním podnetu preukázateľne súhlasí. Ustanovenie § 43a ods. 3 následne upravuje výnimky, kedy sa takýto súhlas dotknutej osoby s podaním podnetu blízkej osoby nevyžaduje, medzi ktorými je aj prípad, ak byť dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonávaný podľa § 43b ods. 1 písm. a) (ex offo). Vzhľadom na uvedené je uvedená navrhovaná výnimka irelevantná, keďže podnet na výkon dohľadu nepodáva blízka osoba, ale výkon dohľadu sa vykonáva z vlastného podnetu úradu. Inými slovami uvedené, pri ex offo postupe sa aj naďalej (tak ako doteraz) nebude vyžadovať súhlas podávateľa podnetu s podaním podnetu, nakoľko to vylučuje samotná podstata výkonu dohľadu z vlastného podnetu úradu.
38.V čl. I 59. bode § 43a ods. 4 písm. c) sa slová „zariadenia sociálnej pomoci, školy alebo detenčného ústavu, v ktorom“ nahrádzajú slovami „u ktorého“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu precizovania textu. V zmysle navrhovaného § 47 sa povinné náležitosti podnetu budú primerane používať aj na zariadenie sociálnej pomoci, školy alebo detenčného ústavu. Z toho dôvodu nie je potrebné explicitne vymedziť náležitosť podnetu voči týmto zariadeniam.
39.V čl. I 59. bode § 46b sa číslo „14“ nahrádza číslom „15“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na schválené zmeny v zákone č. 420/2022 Z. z.
40.V čl. I 59. bode § 47 ods. 2 sa za slovo „poskytovaním“ vkladajú slová „zdravotnej starostlivosti v rámci“ a za slovo „detenčnom ústave“ sa vkladajú slová „a v detenčnom ústave pre mladistvých“.
15
Legislatívno-technická úprava z dôvodu prijatých zmien v zákone č. 390/2022 Z. z.
41.V čl. I 59. bode sa § 47 dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Na výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti počas neodkladnej prepravy zabezpečovanej vojenským zdravotníctvom sa primerane použijú ustanovenia § 43 až 46c.“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu prijatých zmien v zákone č. 420/2022 Z. z.
42.V čl. I 59. bode sa vypúšťa veta „Poznámka pod čiarou k odkazu 63aa sa vypúšťa.“.
Legislatívno-technická úprava.
43.V čl. I sa 61. bod označuje ako 62. bod a 62. bod označuje ako 61. bod.
Legislatívno-technická úprava; poradie bodov sa upravuje v súlade s chronologickým poradím.
44.V čl. I 67. bode 50 ods. 3) sa za slová „úvodnej vete sa“ vkladajú tieto slová: „číslo „13“ nahrádza číslom „12“,“ a za slovo „vypúšťajú“ sa vkladá slovo „sa“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na úpravy v § 50.
45.V čl. I 68. bode sa v § 50 ods. 4 označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu „40aaaa“ nahrádza označením„40b“, označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu „71c“ sa nahrádza označením„71aa“, čo sa premietne aj do úvodnej vety označujúcej znenie poznámky pod čiarou, slová „návrh na konanie“ sa nahrádzajú slovami „návrh na začatie konania“, a v poznámke pod čiarou k odkazu 71c sa vypúšťajú slová „§ 100 ods. 1“.
Legislatívno-technická úprava. Ustanovenie § 100 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. bolo vypustené s účinnosťou od 1. novembra 2022.
46.V čl. I 70. bode (vypustenie § 50 ods. 12) sa číslo „15“ nahrádza číslom „16“ a číslo „14“ sa nahrádza číslom „15“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na schválené zmeny v zákone č. 420/2022 Z. z.
16
47. V čl. I 71. bod znie:
„71. V § 51 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) k poslednému dňu kalendárneho roka vykazuje straty, v dôsledku ktorých výška vlastného imania zdravotnej poisťovne klesla pod minimálnu hodnotu základného imania podľa § 33 ods. 1 písm. a).“.“.
Navrhuje sa ustanoviť, aby sa zistenie nedostatku v činnosti zdravotnej poisťovne „ak straty, v dôsledku ktorých výška vlastného imania zdravotnej poisťovne klesla pod minimálnu hodnotu základného imania vo výške 16 600 000 eur“ ako dôvod na uloženie sankcie podľa § 50 ods. 1 písm. d), zisťovalo iba ku koncu kalendárneho roka. Uvedené navrhujeme aj z dôvodu, že zdravotná poisťovňa naďalej povinnosť plniť obchodno-finančný plán a zabezpečovať platobnú schopnosť.
48.V čl. I 76. bode 64 ods. 10) sa slová „odseky 10 14“ nahrádzajú slovami „10 až 15“ a slová „odseky 11 až 15“ sa nahrádzajú slovami „11 až 16“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na schválené zmeny v zákone č. 420/2022 Z. z., ktorým bol do ustanovenia § 64 doplnený odsek 15, ktorým sa úradu zaviedla právomoc sankcionovať Ministerstvo obrany SR vo vzťahu k výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti počas neodkladnej prepravy zabezpečovanej vojenským zdravotníctvom. Z toho dôvodu je potrebné zohľadniť túto zmenu, nakoľko existujúci odsek 14 (po prečíslovaní odsek 15) je vypustený návrhom vládneho zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z.
49.V čl. I sa za 76. bod vkladá nový 77. bod, ktorý znie:
„77. V § 64 ods. 12 sa slová „1 až 7“ nahrádzajú slovami „1 až 10 a 15“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do čl. IX upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na schválené zmeny v zákone č. 420/2022 Z. z.
50.V čl. I 77. bode (vypustenie § 64 ods. 15) sa na konci pripája táto veta: „Doterajší odsek 16 sa označuje ako odsek 15.“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na schválené zmien v tlači 1102. Tlačou 1102 bol do ustanovenia § 64 doplnený odsek 15, ktorým sa úradu zaviedla právomoc sankcionovať Ministerstvo obrany SR vo vzťahu k výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti počas
17
neodkladnej prepravy zabezpečovanej vojenským zdravotníctvom. Z toho dôvodu je potrebné zohľadniť túto zmenu, nakoľko existujúci odsek 14 (po prečíslovaní odsek 15) je vypustený návrhom vládneho zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z.
51.V čl. I 78. bode § 67a ods. 2 sa slová „svoj poradný orgán“ nahrádzajú slovami „svoje poradné orgány“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu precizovania textu.
52.V čl. I 78. bode § 67a ods. 3 sa slová „zo Slovenskej lekárskej komory“ nahrádzajú slovami „na návrh Slovenskej lekárskej komory“ a slovo „združujúcou“ sa nahrádza slovom „združujúcej“.
Legislatívno-technická úprava.
53.V čl. I 96. bode sa slová „§ 86zl“ nahrádzajú slovami „§ 86zm“, a slová „§ 86zm“ (2 x) sa nahrádzajú slovami „§ 86zn“.
Legislatívno-technická úprava.
54.V čl. I 96. bode § 86zm sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Konania o vydaní, zmene alebo zrušení povolenia a konania o vydaní predchádzajúceho súhlasu začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2022 sa dokončia podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2022.“.
Nasledujúce odseky sa primerane preznačia.
V konaniach je potrebné návrh zákona doplniť o prechodné ustanovenie upravujúce, podľa akej právnej úpravy sa bude postupovať v konaniach začatých pred účinnosťou tohto zákona.
55.V čl. I 96. bode § 86zm ods. 4 sa slová „sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ nahrádzajú slovami „sociálnej pomoci“.
Návrh prechodného ustanovenia sa zaoberá iba zariadeniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, je však nevyhnutné aby bola zachovaná právomoc úradu vykonávať dohľad vo všetkých zariadeniach pomoci.
18
56.V čl. I 96. bode v § 86zm sa vypúšťa odsek 6.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vypustenie kritérií kvality a v nadväznosti na presnú sumu primeraného výsledku hospodárenia.
57.V čl. I 96. bode sa § 86zm dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Prehliadajúci lekár môže do 30. júna 2023 postupovať podľa § 47b ods. 3 v znení účinnom do 30. novembra 2022.
(8) Zdravotná poisťovňa je do 31. decembra 2023 povinná na účel vedenia centrálneho registra poistencov zasielať úradu údaje podľa § 16 ods. 6 v elektronickej podobe.“.
Kým sa všetko podarí nastaviť v elektronickej podobe, navrhuje sa dočasne, aby prehliadajúci lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, mohol po vykonaní prehliadky mŕtveho tela vyplniť oznámenie o úmrtí aj v inej forme.
58.V čl. II 1. bode sa na konci pripájajú slová „vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 11ac“.
Legislatívno-technická úprava.
59.V čl. II 9. bode v poznámke pod čiarou k odkazu 21a sa za slová „580/2004 Z. z.“ vkladajú slová „o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Legislatívno-technická úprava.
60.V čl. III 1. bode sa slovo „záznamy“ nahrádza slovom „zápisy“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu precizovania textu.
61.V čl. III 2. bode sa v § 10a ods. 2 písm. d) označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu „9ad“ nahrádza označením „9aaa“, označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu „9ae“ sa nahrádza označením „9aab“, čo sa premietne aj do úvodnej vety označujúcej znenie poznámok pod čiarou.
Legislatívno-technická úprava odkazov.
19
62.V čl. III 4. bode sa v § 12 ods. 8 slovo „zariadení,“ nahrádza slovami „zariadení dočasnej starostlivosti o deti,14aca)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „Poznámka pod čiarou k odkazu 14aca znie:
14aca) § 32 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“.
Legislatívno-technická úprava kvôli konkretizácii zariadenia, v ktorom je umiestnený maloletý.
63.V čl. III sa vypúšťa 5 bod.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu nadbytočnosti. Za osobu, ktorá nedisponuje spôsobilosťou na právne úkony vždy koná zákonný zástupca, a teda aj bez toho aby to bolo potrebné uvádzať v zákone. Ak sa napríklad zákonný zástupca dieťaťa domnieva, že dieťaťu nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne, má už v súčasnosti právo obrátiť sa na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti so žiadosťou o vysvetlenie.
64.V čl. III 6. bode sa v § 17 ods. 2 za slová „blízka osoba“ vkladajú slová „pacienta“, slovo „osobe“ sa nahrádza slovami „pacientovi“, a slovo „osoby“ (3x) sa nahrádza slovom „pacienta“.
65.V čl. III sa za 8. bod vkladá nový 9. bod, ktorý znie:
„9. V § 25 ods. 2 sa slová „odseku 1 písm. r)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. q)“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do čl. IX upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov.
66.V čl. III 10. bode úvodná veta znie: „V prílohe č. 3 sa za siedmy bod vkladá nový ôsmy bod, ktorý znie:“, čo sa premietne aj do označenia bodu a na konci sa pripája táto veta „Doterajšie body 8 až 11 sa označujú ako body 9 až 12.“.
Legislatívno-technická úprava.
67.V čl. V sa pred 1. bod vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
„1. V § 6d ods. 2 sa slová „§ 79 ods. 20“ nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 18“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do čl. IX
20
upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov.
68.V čl. V sa za 2. bod vkladajú nové body 3. až 6., ktoré znejú:
„3. V § 39b ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„to neplatí, ak ide o zdravotníckeho pracovníka v povolaní lekár, kedy účelovo viazané finančné prostriedky na rezidentské štúdium poskytuje ministerstvo zdravotníctva prostredníctvom vzdelávacej ustanovizne zamestnávateľovi lekára zaradeného do rezidentského štúdia na náhradu mzdy31d) rezidenta vo výške 1,5-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa náhrada mzdy za príslušný mesiac kalendárneho roku poskytuje a odvodov poistného podľa osobitných predpisov31e) zamestnávateľa za poskytnutú náhradu mzdy.“.
Účelom navrhovanej úpravy je precizovanie daného ustanovenia tak, aby bola náhrada mzdy lekára zaradeného do rezidentského štúdia identická so základnou zložkou mzdy lekára podľa § 80a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. V § 39b ods. 14 sa slová „písm. a), odseku 23 písm. a)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.
5. V § 39b ods. 20, ods. 21 a ods. 22 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo odseku 23 písm. a)“.
6. V § 39b ods. 26 sa slová „odseku 26“ nahrádzajú slovami „odseku 25“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s vypustením povinností pre rezidentov v špecializačnom odbore inom ako všeobecné lekárstvo.
69.V čl. V 4. bode sa v § 79 ods. 1 písm. zb) prvom bode označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu „55jaqa“ nahrádza označením „55caa“, čo sa premietne aj do úvodnej vety označujúcej znenie poznámky pod čiarou . V nadväznosti na uvedenú zmenu sa vykoná preznačenie odkazu 55jaqa na odkaz 55caa aj v 5. bode 79 ods. 1 písm. zb) druhý bod] a 9. bode 79 ods. 1 písm. af)].
21
Legislatívno-technická úprava odkazu.
70.V čl. V body 11. a 12. znejú:
„11. V § 79 sa odsek 19 vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55o sa vypúšťa.
12. V § 79a ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).
Poznámka pod čiarou k odkazu 58a sa vypúšťa.“.
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Vzhľadom na presun povinností pre poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti pri zozname čakajúcich poistencov do zákona č. 540/2021 Z. z.. sa navrhuje vypustiť povinnosti zo zákona č. 578/2004 Z. z.
71.V čl. V sa za 11. bod vkladá nový 12. bod, ktorý znie:
„12. V § 79a ods. 1 písm. a) sa vypúšťa prvý bod vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 56.
Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 1 a 2.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívno-technická zmena v nadväznosti na úpravu ustanovení o rozšírení rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti dlžníkom.
72.V čl. V sa za bod. 12. vkladajú nové body 13. až 15., ktoré znejú:
„13. V § 79a ods. 3 písm. a) sa slová „písm. a), c), d), e) a g)“ nahrádzajú slovami „písm. a), c) až e)“.
14. V § 79a ods. 3 písm. b) sa slová „písm. d), f) a g)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až e)“.
15. V § 79a ods. 3 písm. c) sa slová „písm. a) až d) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až c) a e)“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia
22
o účinnosti.
Vzhľadom na presun povinností pre poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti pri zozname čakajúcich poistencov do zákona č. 540/2021 Z. z.. sa navrhuje vypustiť povinnosti zo zákona č. 578/2004 Z. z.
73.V čl. V sa za 13. bod vkladajú nové body 14. až 18., ktoré znejú:
„14. V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „13 a ods. 15 písm. i), l) a m) a ods. 16 písm. b)“ nahrádzajú slovami „11 a ods. 13 písm. i), l) a m) a ods. 14 písm. b)“.
15. V § 82 ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 15 písm. a) až d), f) až h), j), k) a n), ods. 16 písm. a), c), e) a f), ods. 17 až 19“ nahrádzajú slovami „ods. 13 písm. a) až d), f) až h), j), k) a n), ods. 14 písm. a), c), e) a f), ods. 15 až 17“.
16. V § 82 ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 15 až 17“ nahrádzajú slovami „ods. 15 až 18“.
17. V § 82 ods. 1 písm. c) sa slová „ods. 15“ nahrádza slovami „ods. 13“.
18. V § 82 ods. 8 písm. a) sa číslo „13“ nahrádza číslom „11“.
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
Body 14.,15., 17 a 18. nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do čl. IX upravujúceho účinnosť zákona.
Bod 16 nadobúda účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do čl. IX upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívno-technická úprava.
74.V čl. V sa za 13. bod vkladajú nové body 14. až 18., ktoré znejú:
„14. V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 79a ods. 1 písm. a), b), d) a e)“ nahrádzajú slovami „§ 79a ods. 1 písm. a) až d)“.
15. V § 82 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „v § 79a ods. 1 písm. c)“.
16. V § 82 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 79a ods. 1 písm. a), b) a d)“ nahrádzajú slovami „§ 79a ods. 1 písm. a) až c)“.
17. V § 82 ods. 8 písm. a) sa slová „§ 79a ods. 1 písm. a), b), d) a e)“ nahrádzajú slovami „§ 79a ods. 1 písm. a) až d)“.
18. V § 82 ods. 8 písm. b) sa slová „a) a b), v § 79a ods. 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami „a) a b)“.
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vypustenie povinností pre poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti pri zozname čakajúcich poistencov zo zákona č. 578/2004 Z. z. v ustanoveniach o sankciách, nakoľko aj
23
tie sa presúvajú do zákona č. 540/2021 Z. z.
75.V čl. V 14. bode § 82 ods. 22 sa za slovo „porušenie“ vkladajú slová „povinnosti uvedenej v“.
Legislatívno-technická úprava.
76.Čl. V sa dopĺňa bodmi 15. až 17., ktoré znejú:
„15. V § 92a ods. 3 písmená j) až r) znejú:
„j) údaj o započítaní zdravotných výkonov a odbornej praxe absolvovanej v Slovenskej republike pred zaradením zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia,
k) údaj o započítaní zdravotných výkonov a odbornej praxe absolvovanej v cudzine,
l) údaj o započítaní časti ukončeného špecializačného štúdia s uvedením kódu a názvu špecializačného odboru, z ktorého sa časť započítala, a dĺžky započítanej časti,
m) údaj o započítaní zdravotných výkonov, ktoré zdravotnícky pracovník vykonal v rámci odbornej praxe pri vykonávaní špecializovaných pracovných činností nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného času,
n) údaj o dĺžke prerušenia špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,
o) dôvod prerušenia špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,
p) údaj o zmene špecializačného odboru, v ktorom je zdravotnícky pracovník zaradený na iný špecializačný odbor a dátum zmeny,
r) údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu alebo certifikačnej príprave v tom istom špecializačnom odbore alebo certifikovanej pracovnej činnosti a dátum zmeny.“.
16. V § 92a sa odsek 3 dopĺňa písmenami s) až v), ktoré znejú:
„s) údaj o zmene vzdelávacej ustanovizne s pokračovaním v špecializačnom štúdiu v inom špecializačnom odbore a dátum zmeny,
t) dátum a spôsob ukončenia špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy,
u) v elektronickej podobe kópiu diplomu o špecializácii alebo certifikátu získaného ďalším vzdelávaním zdravotníckeho pracovníka,
v) dátum vydania, typ, identifikátor a dátum vloženia kópie dokladu v elektronickej podobe podľa písmen d) a u).“.
Nové body 15 a 16 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
V súvislosti so zrealizovanými zmenami v ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov podľa nariadenia vlády SR č. 95/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších
24
predpisov sa v § 92a ods. 3 menia a dopĺňajú údaje v centrálnom registri zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní.
17. V § 102an ods. 5 sa slová „do 31. decembra 2022“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2023“.
Tento bod nadobúda účinnosť 30. decembra 2022, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
V súvislosti so zmenami v § 92a, ktorými sa menia a dopĺňajú údaje v centrálnom registri zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní sa upravuje pre vzdelávacie ustanovizne lehota povinnosti poskytnúť do Národného registra zdravotníckych pracovníkov chýbajúce údaje a doklady účastníkov akreditovaného programu.
77.Čl. V sa dopĺňa bodom 15, ktorý znie:
„15. § 102as sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Na rezidenta zaradeného do rezidentského štúdia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022 a na jeho zamestnávateľa sa vzťahujú predpisy účinné do 31. decembra 2022; ustanovenie § 39b ods. 2 prvá veta sa použije v znení účinnom od. 1. januára 2023.“.“.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na prijatie zákona č. 419/2022 Z. z. Ustanovením sa umožňuje, aby rezident, ktorý bol zaradený do rezidentského štúdia do 31. decembra 2022, mohol dokončiť rezidentské štúdium a naďalej zostal zamestnaný podľa doterajších podmienok, okrem náhrady mzdy lekára zaradeného do rezidentského štúdia, ktorá byť od 1. januára 2023 identická so základnou zložkou mzdy lekára podľa § 80a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe požiadaviek LOZ bolo zákonom č. 419/2022 Z. z. z 30. novembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. ustanovené, že zamestnávateľom rezidenta môže byť iba poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti.
78. V čl. VI. 9. bode § 6 ods. 9 písmeno a) znie:
„a) prijať prihlášku poistenca, ak prihláška
25
1.neobsahuje náležitosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) g) a ods. 2 5 a uvedené nedostatky nebolo možné odstrániť,
2.bola podaná osobne poistencom alebo osobou oprávnenou podať prihlášku za poistenca a nebola podaná na pracovisku zdravotnej poisťovne uvedenom v registri zdravotných poisťovní vedenom podľa osobitného predpisu,12a)
3.bola podaná elektronickými prostriedkami12b) a k prihláške nebola priložená fotokópia identifikačného dokladu podľa § 8 ods. 7, ani nebola podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom,12c)
4.nebola podaná podľa druhého a tretieho bodu a k prihláške nebola priložená fotokópia identifikačného dokladu podľa § 8 ods. 7, ani nebola podpísaná úradne osvedčeným podpisom,“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu precizovania a lepšej prehľadnosti textu v navrhovanom písmene a).
79.V čl. VI 11. bod znie:
„11. V § 6 ods. 10 písmeno b) znie:
„b) pri zmene zdravotnej poisťovne
1. elektronicky oznámiť úradu do piatich dní odo dňa prijatia prihlášky alebo prijatia späťvzatia prihlášky, dátum podania prihlášky, dátum prijatia späťvzatia prihlášky a dátum podania späťvzatia prihlášky,
2. potvrdiť prihlášku do 12. novembra príslušného kalendárneho roka,
3. oznámiť úradu potvrdenie prihlášky do piatich dní od jej potvrdenia.“.“.
Vzhľadom na posun termínu, kedy je možné podať späťvzatie prihlášky až do konca októbra kalendárneho roka sa upravujú povinnosti zdravotnej poisťovne pri oznamovaní údajov Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou.
80.V čl. VI 12. bod znie:
„12. V § 6 odsek 11 znie:
„(11) Úrad je povinný poskytnúť elektronicky zdravotnej poisťovni
a) informáciu o prijatí prihlášky, dátume prijatia prihlášky alebo potvrdení prihlášky v inej zdravotnej poisťovni pri vzniku verejného zdravotného poistenia do troch pracovných dní odo dňa prijatia oznámenia o prijatí prihlášky zdravotnou poisťovňou; ak prihláška nebola potvrdená inou zdravotnou poisťovňou, je povinný oznámiť, ktorá zdravotná poisťovňa sa má stať príslušnou podľa odseku 5,
b) do piatich dní odo dňa oznámenia zdravotnej poisťovne o prijatej prihláške informáciu o dátume prijatia prihlášky v inej zdravotnej poisťovni, dátume podania prihlášky, dátume prijatia späťvzatia prihlášky a dátume podania späťvzatia prihlášky pri zmene zdravotnej poisťovne, informáciu o zdravotnej poisťovni, ktorá bude príslušnou zdravotnou poisťovňou poistenca a informáciu o aktuálne príslušnej zdravotnej poisťovni,
c) informáciu o podaní prihlášky za maloletého, ktorý je zverený do starostlivosti inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby na základe právoplatného rozhodnutia
26
súdu, ak sa rozsah náhradnej starostlivosti vzťahuje aj na možnosť podania prihlášky za maloletého poistenca,
d) príslušnej v čase podania prihlášky do piatich dní odo dňa prijatia oznámenia podľa odseku 10 písm. b) prvého bodu informáciu o prijatí prihlášky v inej zdravotnej poisťovni alebo späťvzatí prihlášky v inej zdravotnej poisťovni.“.
Vzhľadom na posun termínu, kedy je možné podať späťvzatie prihlášky do konca októbra kalendárneho roka sa upravujú povinnosti Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou pri oznamovaní údajov zdravotnej poisťovni.
81.V čl. VI sa vypúšťajú body 13 a 14.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. Vypustenie bodov 13 a 14 v čl. VI sa premietne aj do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na nové znenie odseku 11 v § 6.
82.V čl. VI 15. bode v § 6 ods. 15 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na nové znenie odseku 11 v § 6.
83.V čl. VI 15. bode sa § 6 dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Obsahom oznámenia podľa odseku 10 písm. a) štvrtého bodu a odseku 10 písm. b) tretieho bodu sú všetky povinné náležitosti prihlášky podľa § 8 ods. 1 a meno, priezvisko a dátum narodenia zamestnanca zdravotnej poisťovne, ktorý prihlášku prijal, ak je tento údaj na prihláške uvedený.“.
V nadväznosti na doplnenie nového odseku 16 sa vykoná legislatívno-technická úprava úvodnej vety v čl. VI 15. bode.
Z dôvodu nutnosti predchádzania podvodným praktikám pri prepoisťovaní a z dôvodu čo najnižšej chybovosti údajov v centrálnom registri poistencov sa navrhuje oznamovať Úradu elektronicky všetky informácie o prihláške, ktoré zdravotná poisťovňa k dispozícii.
84. V čl. VI 19. bod znie:
„19. § 8 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) K prihláške, ktorá nebola podaná osobne na pracovisku zdravotnej poisťovne uvedenom v registri zdravotných poisťovní vedenom podľa osobitného predpisu,12a) musí byť priložená fotokópia identifikačného dokladu, ktorého číslo
27
je uvedené na prihláške, alebo musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom,12c) alebo úradne osvedčeným podpisom.“.“.
Spresnenie formulácie s cieľom zabrániť nejednoznačnému výkladu.
85.V čl. VI 20. bode v § 8a ods. 2 sa slová „30. septembra“ nahrádzajú slovami „31. októbra“.
Predĺženie termínu na podanie späťvzatia prihlášky s cieľom umožniť späťvzatie prihlášky aj poistencom, ktorí podali prihlášku tesne pred koncom termínu.
86.V čl. VI 20. bod v § 8a odsek 3 znie:
„(3) Späťvzatie prihlášky podľa odseku 1 podáva poistenec v zdravotnej poisťovni
a)osobne, po overení totožnosti poistenca alebo totožnosti osoby oprávnenej podať prihlášku za poistenca a údajov uvedených v späťvzatí prihlášky zdravotnou poisťovňou,
b)elektronickými prostriedkami; k späťvzatiu prihlášky musí byť priložená fotokópia identifikačného dokladu podľa § 8 ods. 7 alebo musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom,12c)
c)iným spôsobom; k späťvzatiu prihlášky musí byť pripojená fotokópia identifikačného dokladu podľa § 8 ods. 7 alebo späťvzatie prihlášky musí byť podpísané úradne osvedčeným podpisom.“.
Legislatívno-technická úprava odseku 3 z dôvodu precizovania a lepšej prehľadnosti textu vo väzbe na navrhované znenie § 6 ods. 9 písm. a).
87.V čl. VI 22. bode § 9 ods. 3 sa čiarka pred slovami „to neplatí“ nahrádza bodkočiarkou a slová „ministerstvo zdravotníctva“ sa nahrádzajú slovami „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“)“.
Legislatívno-technická úprava.
88. V čl. VI 22. bode § 9 ods. 4 sa za slovo „trvalý“ vkladá slovo „pobyt“.
Legislatívno-technická úprava.
28
89.V čl. VI v 25. bode v § 9 ods. 8 písm. c) sa vypúšťa čiarka za slovom „ochorenia“ a slová „ktoré bez liečby za následok ťažké a nevratné zmeny zdravia vedúce k predčasnému úmrtiu“.
Ustanovenie obmedzenia nároku na zdravotnú starostlivosť pre osoby na zozname dlžníkov. Obmedzenie je ustanovené s cieľom zachovať určitý motivačný prvok pre dlžníkov a zároveň nie je nastavené neprimerane prísne.
90.V čl. VI 33. bode § 9h ods. 6 sa označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu „16hdaad“ nahrádza označením „16hdac“ a označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu „16hdaae“ sa nahrádza označením „16hdad“, čo sa premietne aj do úvodnej vety znenia poznámok pod čiarou k týmto odkazom.
Legislatívno-technická úprava odkazov.
91.V čl. VI 49. bod a 55. bod sa vypúšťajú.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava; vypustenie nadbytočnej povinnosti ako sankcie za ňu.
92. V čl. VI sa za 50. bod vkladá nový 51. bod, ktorý znie:
„51. V § 23 sa odsek 9 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) úradu a Ministerstvu financií Slovenskej republiky na analytické účely do 31. decembra kalendárneho roka informáciu o prijatých prihláškach na zmenu zdravotnej poisťovne podľa § 7 ods. 2 od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, za ktoré zdravotná poisťovňa vyplatila alebo plánuje vyplatiť odmenu osobe, ktorá prijatie prihlášky sprostredkovala, v rozsahu celkový počet takýchto prihlášok a celková suma odmien, ktorá bola alebo má byť vyplatená.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
Z dôvodu nutnosti sledovania údajov o finančných operáciách zdravotných poisťovní, ktoré majú vplyv na čerpanie rozpočtu verejnej správy a z dôvodu nutnosti prípravy rozpočtu verejnej správy pre nasledujúce roky je potrebné, aby Ministerstvo financií SR a úrad ako dohliadajúci orgán mali rámcový prehľad o týchto výdavkoch zdravotných poisťovní.
29
93.V čl. VI 54. bode úvodná veta znie: „V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:“, označenie písmena c) sa nahrádza písmenom n), slová „elektronickými prostriedkami“ sa nahrádzajú slovom „písomne“, vypúšťa sa bodkočiarka a vypúšťajú sa slová „oznámenie zdravotná poisťovňa zasiela“ a čiarka za slovom „prijala“ sa nahrádza bodkočiarkou.
Legislatívno-technická úprava.
94.V čl. VI 56. bode v § 25 ods. 5 druhej vete sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu55db)“.
Legislatívno-technická úprava, vypustenie nadbytočného textu.
95.V čl. VI 56. bode poznámky pod čiarou k odkazom 55a, 55b, 55c, 55d, 55da a 55db znejú:
55a) Napríklad § 5 ods. 1, § 6 ods. 1, § 7 ods. 1, § 8 ods. 1 § 9 ods. 1 a § 10 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 písm. a), § 6 ods. 1, § 8 ods. 1, § 9 ods. 1, § 10 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 12 ods. 1 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 ods. 1, § 6 ods. 1, §7 ods. 1, § 8, § 9 ods. 1 a § 10 ods. 1 zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 4 ods. 1, § 5 ods. 1, § 6 ods. 1 a § 7 ods. 1 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 a § 9 ods. 1 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 17 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 24 ods. 6 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 3 a 4 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, a § 7 ods. 3 zákona č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
55b) Napríklad § 5 ods. 2 a 3, § 6 ods. 2, § 7 ods. 2, § 8 ods. 2, § 9 ods. 2 a § 10 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 2, § 6 ods. 2 a 3, § 8 ods. 2, § 9 ods. 2, § 10 ods. 2, § 11 ods. 2 a 3 a § 12 ods. 2 zákona č. 121/2022 Z. z., § 5 ods. 1, § 6 ods. 2, § 7 ods. 2 a 3, § 8, § 9 ods. 1
a § 10 ods. 2 zákona č. 323/2015 Z. z, § 4 ods. 2 až 4, § 5 ods. 2, § 6 ods. 2 a § 7 ods. 2 , zákona č. 368/2021 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 2 a § 10 zákona č. 280/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 17 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 24 ods. 6 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 3 a 4 zákona č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 zákona č. 222/2022 Z. z.
30
55c) § 10 ods. 3 písm. h) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
55d) Napríklad § 5 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 1 zákona č. 121/2022 Z. z., § 7 ods. 1 zákona č. 368/2021 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 zákona č. 323/2015 Z. z., § 24 ods. 6 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 3 a 4 zákona č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
55da) Napríklad § 5 ods. 2 a 3 zákona č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 2 zákona č. 121/2022 Z. z., § 7 ods. 2 zákona č. 368/2021 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 zákona č. 323/2015 Z. z., § 24 ods. 6 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 3 a 4 zákona č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
55db) Napríklad zákon č. 177/2018 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z., § 7 ods. 3 zákona č. 222/2022 Z. z., § 5 ods. 1, § 6 ods. 1, § 7 ods. 1, § 8 ods. 1 § 9 ods. 1 a § 10 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 písm. a), § 6 ods. 1, § 8 ods. 1, § 9 ods. 1, § 10 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 12 ods. 1 zákona č. 121/2022 Z. z., § 5 ods. 1, § 6 ods. 1, § 7 ods. 1, § 8, § 9 ods. 1 a § 10 ods. 1 zákona č. 323/2015 Z. z., § 5 ods. 1, § 6 ods. 1 a § 7 ods. 1 zákona č. 368/2021 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 a § 9 ods. 1 zákona č. 280/2017 Z. z., § 24 ods. 6 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 3 a 4 zákona č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Legislatívno-technická úprava odkazov.
96.V čl. VI sa za bod 56 vkladá nový bod 57, ktorý znie:
„57. V § 28a ods. 2 sa v úvodnej vete na konci pripája slovo „najmenej“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do čl. IX upravujúceho účinnosť zákona.
Upresnenie jednoznačného spôsobu výberu náhodnej vzorky poistencov pre účely dohľadu s cieľom zamedziť možnostiam rôzneho výkladu predmetného ustanovenia.
97.V čl. VI 58. bode v § 38ezc sa vypúšťa odsek 2 a zruší sa označenie odseku 1.
Legislatívno-technická úprava.
98.V čl. VI 58. bode sa § 38ezc dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Zdravotná poisťovňa môže do 31. decembra 2023 postupovať podľa § 9b ods. 10 písm. a) v znení účinnom do 31. decembra 2021.“.
Vzhľadom na to, že celý proces tvorby a vedenia zoznamu poistencov čakajúcich na plánovanú zdravotnú starostlivosť sa začať realizovať od 1. januára 2024, do tej doby môže zdravotná poisťovňa pri schvaľovaní
31
liečby v inom členskom štáte postupovať podľa znenia účinného do 31. decembra 2021.
99. Za čl. VI sa vkladá nový článok VII, ktorý znie:
„Čl. VII
Zákon č.
362/2011 Z. z.
o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov znení zákona č. 244/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 306/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z. a zákona č. 266/2022 Z. z. sa mení takto:
1.V § 23 odsek 2 znie:
„(2) Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je oprávnený účtovať pacientovi cenu lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny, ktorú tvorí súčet úhrady zdravotnej poisťovne a doplatku pacienta za tento liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu podľa osobitného predpisu,28) ak lekár vyznačil na lekárskom predpise alebo na lekárskom poukaze poznámku "HRADÍ PACIENT".“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30aab a 30aac sa vypúšťajú.
2.V § 120 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).“.“.
Nasledujúce články sa primerane preznačia.
Tento článok nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívno-technická zmena v nadväznosti na úpravu ustanovení o rozšírení rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti dlžníkom.
100.V čl. VII sa pred prvý bod vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
„1. V § 4 ods. 3 druhej vete sa slová „a Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií") nahrádzajú slovami „Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií") a úradu pre dohľad“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
32
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Na účely analýz nad verejným zdravotným poistením v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti je potrebné, aby Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosť mal údaje o poskytovanej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 581/2004 Z. z.. Je nevyhnutné z dôvodu potreby sledovať reálnu výšku úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a identifikovať výrazné rozdiely v úhradách za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, napr. nízke úhrady v určitých odbornostiach, ktoré môžu mať negatívny dopad na dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Bez údajov nebude možné vyhodnotiť kritériá kvality, najmä úpravu cien vybraných výkonov najviac finančne podhodnotených odborností špecializovanej ambulantnej starostlivosti v SR. Zasielanie zúčtovacích dávok a spätných dávok úradu pre dohľad zdravotnými poisťovňami administratívne nijako nezaťaží poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Na strane zdravotných poisťovní dôjde k zasielaniu dávok rovnakým spôsobom ako v súčasnosti zasielané iné automatizované dávky zo zdravotných poisťovní úradu pre dohľad, pričom navrhovaná zmena nevyžaduje úpravu informačných systémov zdravotných poisťovní.
101.V čl. VII 1. bode úvodnej vete sa za slová „§ 5 ods. 1“ vkladajú slová „písm. b)“.
Legislatívno-technická úprava.
102.V čl. VII 2. bode úvodná veta znie: „V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenami y) a z), ktoré znejú:“ Súčasne sa upraví označenie písmen x) a y) na písmená y) a z).
Legislatívno-technická úprava z dôvodu vypustenia čl. IX zo zákona č. 540/2021 Z. z., ako aj v nadväznosti na novelu zákona č. 125/2022 Z. z., ktorou sa do § 12 ods. 3 doplnilo písmeno x).
103.V čl. VII 2. bode § 12 ods. 3 písm. x) body 4. až 6. znejú:
„4. kód odosielajúceho lekára,36i) ktorým je lekár špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý odoslal poistenca na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti do nemocnice alebo k poskytovateľovi jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
5. dátum odoslania poistenca na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti do nemocnice alebo k poskytovateľovi jednodňovej zdravotnej starostlivosti odosielajúcim lekárom,
33
6. kód indikujúceho lekára,36j) ktorým je lekár v pracovnoprávnom vzťahu s prevádzkovateľom nemocnice alebo s poskytovateľom jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktorý vyhotovil návrh na plánovanú zdravotnú starostlivosť,“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na doplnenie pojmov, ktoré nedisponujú legislatívnou skratkou, zachováva sa plný pojem.
104.V čl. VII 2. bode sa v § 12 ods. 3 písm. x) bodoch 9., 14. a 15. slová „ústavnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „ústavnej zdravotnej starostlivosti“, v bodoch 10., 16.-18. sa slová „plánovanej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „plánovanej zdravotnej starostlivosti“, v bode 10. sa slová „návrhu plánovanej zdravotnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „návrhu na plánovanú zdravotnú starostlivosť“, v bode 30. sa slová „návrhov plánovanej zdravotnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „návrhov na plánovanú zdravotnú starostlivosť“ a v bode 31. sa slovo „návrhov“ nahrádza slovami „návrhov na plánovanú zdravotnú starostlivosť“.
Legislatívno-technická úprava.
105.V čl. VII 2. bode § 12 ods. 3 písm. x) 19. bod znie:
„19. informáciu o stanovení predpokladaného dátumu poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti v rozpore so súhrnným zoznamom,36l)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36l znie:
36l) § 42 ods. 1 tretia veta zákona č. 540/2021 Z. z.“.
Legislatívno-technická úprava.
106.V čl. VII 2. bode § 12 ods. 3 písm. x) body 24. a 25. znejú:
„24. informáciu o neuplatnení postupu na dodržanie lehoty časovej dostupnosti podľa osobitného zákona36q) na základe preferencie poistenca, ak poistenec súhlasí s predpokladaným dátumom poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti prekračujúcim lehotu plánovanej zdravotnej starostlivosti alebo ak osoba trvá na konkrétnom lekárovi s čím je spojený dôvod na prekročenie lehoty plánovanej zdravotnej starostlivosti,“.
25. informáciu o neuplatnení postupu podľa osobitného zákona36r) pri nedodržaní lehoty časovej dostupnosti na základe preferencie poistenca, ak poistenec súhlasí s predpokladaným dátumom poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti prekračujúcim lehotu plánovanej zdravotnej starostlivosti alebo ak osoba trvá na konkrétnom lekárovi s čím je spojený dôvod na prekročenie lehoty plánovanej zdravotnej starostlivosti,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36q a 36r znejú:
36q) § 40 ods. 12 zákona č. 540/2021 Z. z. v znení zákona č.../2022 Z. z.
36r) § 40 ods. 13 zákona č. 540/2021 Z. z. v znení zákona č.../2022 Z. z.“.
Doterajší odkaz 36q sa označuje ako odkaz 36s.
34
V nadväznosti na vloženie nových poznámok pod čiarou 36q a 36r sa legislatívno-technicky upraví aj úvodná veta k poznámkam pod čiarou.
Legislatívno-technická úprava.
107.V čl. VII 2. bode 12 ods. 3 písm. x) a y)] v poznámke pod čiarou k odkazu 36k sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 10“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 36n sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
Legislatívno-technická úprava.
108.V čl. VIII sa pred 1. bod vkladajú nové body 1. a 2., ktoré znejú:
„1. V § 1 sa za písmeno h) vkladá písmeno i), ktoré znie:
„i) povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktorý má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti6) a ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť, pre ktorú bol kategorizáciou ústavnej starostlivosti ustanovený minimálny počet medicínskych služieb (ďalej len „poskytovateľ jednodňovej zdravotnej starostlivosti“) pri zozname čakajúcich poistencov,“.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Navrhuje sa doplniť predmet zákona o povinnosti pre poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti pri zozname čakajúcich poistencov do zákona č. 540/2021 Z. z. vzhľadom na to, že sa týmto zákonom ukladajú povinnosti týmto poskytovateľom.
2. V § 2 ods. 5 druhej vete sa slová „zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktorý má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti6) a ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť, pre ktorú bol kategorizáciou ústavnej starostlivosti ustanovený minimálny počet medicínskych služieb (ďalej len „poskytovateľ jednodňovej zdravotnej starostlivosti“)“ nahrádzajú slovami „jednodňovej zdravotnej starostlivosti“.“.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na presun zavedenej legislatívnej skratky do skoršieho ustanovenia.
35
109.V čl. VIII 1. bode § 2 ods. 7 sa za slová „maximálny čas“ vkladajú slová „ustanovený kategorizáciou ústavnej starostlivosti“ a na konci sa vypúšťajú slová „a ktorý ustanoví kategorizácia ústavnej starostlivosť“.
Legislatívno-technická úprava.
110.V čl. VIII 1. bode § 2 ods. 7 sa za slová „starostlivosti8)“ vkladajú slová „alebo lekárom poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na doplnenie poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
111.V čl. VIII 1. bode § 2 ods. 9 sa slovo „poskytovateľom“ nahrádza slovami „lekárom poskytovateľa“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na doplnenie poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
112.V čl. VIII sa za 1. bod vkladá nový 2. bod, ktorý znie:
„2. V § 3 ods. 1 písm. c) štvrtom bode sa slová „§ 40 ods. 14“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 18“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do čl. IX upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívno-technická úprava.
113.V čl. VIII 2. bode v § 39 ods. 1 písm. d) prvý bod znie:
„1. identifikátor návrhu na plánovanú starostlivosť (ďalej len „identifikátor návrhu“) pridelený prevádzkovateľom nemocnice alebo poskytovateľom jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktorý návrh na plánovanú starostlivosť vyhotovil,“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na doplnenie pojmov, ktoré nedisponujú legislatívnou skratkou.
114.V čl. VIII 2. bode v § 39 ods. 1 písm. d) štvrtom a dvanástom bode sa slová „plánovanej zdravotnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „plánovanej starostlivosti“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zavedenú
36
legislatívnu skratku.
115.V čl. VIII 2. bode v § 39 ods. 1 písm. d) piaty bod znie:
„5. dátum odoslania poistenca na poskytnutie plánovanej starostlivosti do nemocnice alebo k poskytovateľovi jednodňovej zdravotnej starostlivosti odosielajúcim lekárom,“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na doplnenie pojmov, ktoré nedisponujú legislatívnou skratkou.
116.V čl. VIII 2. bode v § 39 ods. 1 písm. d) desiatom bode sa slová „návrhu plánovanej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „návrhu na plánovanú starostlivosť“.
Legislatívno-technická úprava.
117.V čl. VIII 2. bode § 39 ods. 1 písm. d) devätnástom bode sa slová „súhrnnom zozname“ nahrádzajú slovami „súhrnnom zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti“.
Legislatívno-technická úprava.
118.V čl. VIII 4. bode § 40 ods. 2 úvodnej vete sa slová „plánovanú starostlivosti“ nahrádzajú slovami „plánovanú starostlivosť“ a slová „každú nemocnicu“ sa nahrádzajú slovom „nemocnicu“.
Legislatívno-technická úprava.
119.V čl. VIII 4. bode § 40 ods. 3 sa slová „ak v tretej vete nie je ustanovené inak“ nahrádzajú slovami „ak v odseku 4 nie je ustanovené inak“.
Legislatívno-technická úprava.
120.V čl. VIII 4. bode § 40 ods. 6 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
Legislatívno-technická zmena, súvisiaca s bodom 2 tohto návrhu.
121.V čl. VIII 4. bode § 40 ods. 6 písm. d) sa za slová „podľa odseku 3“ vkladajú slová „prvej vety“.
37
Legislatívno-technická úprava.
122.V čl. VIII 4. bode § 40 ods. 9 písm. c) a d) sa za slová „prevádzkovateľa nemocnice“ vkladajú slová „alebo poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti“ a v § 40 ods. 9 písm. d) sa za slovo „nemocnica“ vkladajú slová „alebo poskytovateľ jednodňovej zdravotnej starostlivosti“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na doplnenie pojmov, ktoré nedisponujú legislatívnou skratkou.
123.V čl. VIII 4. bode § 40 ods. 10 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až j) sa označujú ako písmená g) až i).
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na úpravu ustanovení o rozšírení rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti dlžníkom.
124.V čl. VIII 4. bode § 40 ods. 10 písmeno j) znie:
„j) existuje iný návrh na plánovanú starostlivosť pre poistenca na istú plánovanú starostlivosť skôr doručený.“.
Legislatívno-technická úprava - precizovanie textu.
125.V čl. VIII 4. bode § 40 ods. 11 písmeno a) znie:
„a) potvrdených návrhoch na plánovanú starostlivosť nasledujúci pracovný deň po potvrdení návrhu na plánovanú starostlivosť,“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na doplnenie pojmov, ktoré nedisponujú legislatívnou skratkou.
126.V čl. VIII 4. bode v § 40 ods. 12 prvej vete sa slová „V záujme skrátenia lehoty časovej dostupnosti ústavnej starostlivosti zdravotná poisťovňa umožní“ nahrádzajú slovami „Ak osoba nesúhlasí s predpokladaným dátumom poskytnutia plánovanej starostlivosti prekračujúcim lehotu časovej dostupnosti ústavnej starostlivosti podľa § 42 ods. 1 piatej vety a v záujme dodržania lehoty časovej dostupnosti ústavnej starostlivosti zdravotná poisťovňa zabezpečí“.
V záujme odstránenia možného nesúladu jednotlivých ustanovení, sa jednoznačne ustanovuje, kedy zdravotná poisťovňa zabezpečiť pacientovi poskytnutie plánovanej starostlivosti u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu.
38
127.V čl. VIII 4. bode § 40 ods. 13 úvodná veta znie: „Ak osoba nesúhlasí s predpokladaným dátumom poskytnutia plánovanej starostlivosti prekračujúcim lehotu časovej dostupnosti ústavnej starostlivosti a zdravotná poisťovňa nezabezpečí poskytnutie plánovanej starostlivosti v lehote časovej dostupnosti ústavnej starostlivosti podľa odseku 12, zdravotná poisťovňa je povinná zabezpečiť a uhradiť plánovanú starostlivosť v tomto poradí u“.
V záujme odstránenia možného nesúladu jednotlivých ustanovení, sa jednoznačne ustanovuje, kedy zdravotná poisťovňa zabezpečiť a uhradiť pacientovi poskytnutie plánovanej starostlivosti u iného nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým nemá uzatvorenú zmluvu alebo zabezpečiť poskytnutie v inom členskom štáte.
128.V čl. VIII 4. bode § 40 ods. 14 druhej vete sa vypúšťajú slová „najviac do výšky 1,2-násobku takejto priemernej úhrady a“.
Legislatívno-technická úprava.
129.V čl. VIII 4. bode v § 40 odsek 16 znie:
„(16)Zdravotná poisťovňa môže odmietnuť udeliť súhlas na plánovanú starostlivosť u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ak je predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej starostlivosti u týchto poskytovateľov neskorší o viac ako 60 dní ako pôvodne navrhovaný predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej starostlivosti v návrhu na plánovanú starostlivosť, ak to nie je v rozpore s osobitnými predpismi.31a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:
31a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú.v. EÚ L 200, 7.6.2004) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú.v. L 284, 30.10.2009) v platnom znení.“.
Ustanovuje sa, že zdravotná poisťovňa nemusí uhradiť poskytnutú plánovanú starostlivosť u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ak je predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej starostlivosti u týchto poskytovateľov neskorší o viac ako 60 dní ako pôvodne navrhovaný predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej starostlivosti v návrhu na plánovanú starostlivosť, ale iba v prípade, ak to nie je v rozpore s osobitnými predpismi, ktorými sú nariadenia EÚ.
39
130.V čl. VIII 4. bode § 40 ods. 17 druhej vete sa za prvé slovo „nemocnice“ vkladajú slová „alebo u poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti“ a za druhé slovo „nemocnice“ sa vkladajú slová „alebo u iného poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti“ a v tretej vete sa za slovo „jednodňovej“ vkladá slovo „zdravotnej“.
Legislatívno-technická úprava.
131.V čl. VIII 4. bode § 40 ods. 19 sa slová „až 7“ nahrádzajú slovami „až 10“.
Legislatívno-technická úprava.
132.V čl. VIII 4. bode § 40 ods. 20 sa slová „§ 39 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 1 písm. d)“.
Legislatívno-technická úprava.
133.V čl. VIII 4. bode § 40 v poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa vypúšťajú slová „a § 9d“.
Legislatívno-technická úprava.
134.V čl. VIII 4. bode § 40 v poznámke pod čiarou k odkazu 31 sa slová „§ 9d ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 9b ods. 4, 7 až 9 a 11 až 15 zákona“.
Legislatívno-technická úprava.
135.V čl. VIII 5. bode § 42 ods. 1 tretej vete sa slová „plánovanej zdravotnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „plánovanej starostlivosti“ a slová „ústavnej zdravotnej starostlivosti“ sa nahrádzajú slovami „ústavnej starostlivosti“ a v štvrtej vete sa za slovo „že“ vkladá slovo „sa“.
Legislatívno-technická úprava.
136.V čl. VIII 5. bode v § 42 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak osoba nesúhlasí s predpokladaným dátumom poskytnutia plánovanej starostlivosti prekračujúcim lehotu časovej dostupnosti ústavnej starostlivosti, prevádzkovateľ nemocnice a poskytovateľ jednodňovej zdravotnej starostlivosti vyhotoví návrh na plánovanú starostlivosť do 24 hodín od indikácie plánovanej starostlivosti, pridelí návrhu identifikátor a indikujúci lekár vyznačí nesúhlas osoby v návrhu na plánovanú starostlivosť.“.
40
Ustanovuje sa postup, ak osoba nesúhlasí s predpokladaným dátumom poskytnutia plánovanej starostlivosti prekračujúcim lehotu časovej dostupnosti ústavnej starostlivosti, ktorý v návrhu absentoval.
137.V čl. VIII 5. bode § 42 ods. 2 prvej vete sa za slovom „súhlasí“ vkladajú slová „a svoj súhlas potvrdí“.
Legislatívno-technická úprava.
138.V čl. VIII 5. bode § 42 ods. 3 písm. c) a d) sa slová „plánovanej zdravotnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „plánovanej starostlivosti“.
Legislatívno-technická úprava.
139.V čl. VIII 5. bode § 42 ods. 3 písmeno e) znie:
„e) dátum odoslania poistenca na poskytnutie plánovanej starostlivosti do nemocnice alebo k poskytovateľovi jednodňovej zdravotnej starostlivosti odosielajúcim lekárom,“.
Legislatívno-technická úprava.
140.V čl. VIII 5. bode § 42 ods. 5 tretej vete sa za slovo „schopný“ vkladajú slová „zdravotnej poisťovni“, v štvrtej vete sa za slovo „nemocnice“ vkladajú slová „a poskytovateľ jednodňovej zdravotnej starostlivosti“ a v šiestej vete sa za slovo „nemocnice“ vkladajú slová „a