1
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
80. schôdza výboru
Číslo: CRD-1816/2022
176
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 30. novembra 2022
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka KRAJČÍHO, Kataríny HATRÁKOVEJ a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1112)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka KRAJČÍHO, Kataríny HATRÁKOVEJ a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1112);
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka KRAJČÍHO, Kataríny HATRÁKOVEJ a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1112);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka KRAJČÍHO, Kataríny HATRÁKOVEJ a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1112) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi:
2
1. V čl. I 1. bode § 2 odsek 40 znie:
„(40) Obmedzovací prostriedok je opatrenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorého účelom je odvrátenie nebezpečného konania pacienta, ktoré smeruje k priamemu ohrozeniu života alebo k priamemu ohrozeniu zdravia pacienta alebo iných fyzických osôb obmedzením jeho voľného pohybu. Obmedzovacím prostriedkom je
a)fyzické obmedzenie,
b)mechanické obmedzenie,
c)farmakologické obmedzenie,
d)izolácia“.
V rámci pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu došlo k rozšíreniu právnej úpravy definície a používania obmedzovacích prostriedkov pre všetky odbory medicíny rovnako z dôvodu, že definícia a používanie obmedzovacích prostriedkov v odbore psychiatria sa nelíši od definície a používania obmedzovacích prostriedkov v iných odboroch medicíny zaoberajúcich sa liečbou somatických ochorení, pričom právna úprava definície a používania obmedzovacích prostriedkov v iných odboroch medicíny zaoberajúcich sa liečbou somatických ochorení rovnako absentuje a je potrebná.
2. V čl. I 2. bod znie:
„2. Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9b
Použitie obmedzovacích prostriedkov
(1) Pri poskytovaní ústavnej starostlivosti možno voči pacientovi použiť obmedzovací prostriedok len na čas nevyhnutne potrebný na odstránenie priameho ohrozenia. Obmedzovací prostriedok možno použiť iba ak sa nepodarilo odvrátiť nebezpečné konanie pacienta použitím miernejších spôsobov zvládnutia situácie. Za miernejší spôsob zvládnutia situácie podľa prvej vety sa považuje zvládnutie situácie najmä deeskalačnou technikou, verbálnou komunikáciou, odvrátením pozornosti alebo aktívnym počúvaním.
(2) Používanie obmedzovacích prostriedkov pri poskytovaní ústavnej starostlivosti v rámci osobitného liečebného režimu v detenčnom ústave alebo v detenčnom ústave pre mladistvých upravuje osobitný predpis.8g)
(3) Mechanické obmedzenie je použitie prostriedku na zabránenie voľného pohybu pacienta; za taký prostriedok sa považuje ochranný pás, popruh, zábrana, ochranné lôžko alebo miestnosť na bezpečný pobyt.
(4) Farmakologické obmedzenie je podanie lieku, ktoré nemá terapeutický účel, bez súhlasu pacienta, s cieľom upokojenia pacienta a zabezpečenia kontroly nad pacientovým správaním. Obmedzovacím prostriedkom podľa prvej vety nie je podanie pravidelnej dávky lieku, ktorá je súčasťou sústavnej liečby.
(5) Izolácia pacienta je nedobrovoľné umiestnenie pacienta v miestnosti na bezpečný pobyt.
3
(6) Ak je u pacienta nutné použiť obmedzovací prostriedok podľa závažnosti klinického stavu sa zvolí najmiernejší spôsob použitia obmedzovacieho prostriedku na dosiahnutie účelu. Použitie obmedzovacieho prostriedku nesmie slúžiť na zľahčovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo na zvládnutie nepokoja pacienta, ktorý nevedie k agresívnemu správaniu, k priamemu ohrozeniu života alebo zdravia pacienta alebo iných fyzických osôb, prípadne k ničeniu vecí.
(7) Obmedzovací prostriedok sa u pacienta môže použiť iba spôsobom, ktorý neohrozí zdravie a bezpečnosť pacienta a v miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu s prihliadnutím na mieru ohrozenia a klinický stav pacienta. Pri použití obmedzovacieho prostriedku pacient právo za podmienok ustanovených týmto zákonom na rešpektovanie ochrany svojej dôstojnosti a telesnej a psychickej integrity.
(8) Súbežné použitie viacerých obmedzovacích prostriedkov je prípustné, ak sa nepodarilo odvrátiť ohrozenie použitím obmedzovacích prostriedkov jednotlivo a takýto postup môže napomôcť k významnému skráteniu dĺžky obmedzenia alebo je nevyhnutný na zvládnutie situácie.
(9) Použitie obmedzovacieho prostriedku nariaďuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore alebo lekár v špecializačnej príprave v špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu.8h) Ak je potrebné obmedzovací prostriedok použiť neodkladne a nemožno zabezpečiť jeho nariadenie lekárom podľa prvej vety, použitie obmedzovacieho prostriedku môže nariadiť aj sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore; takto nariadené použitie obmedzovacieho prostriedku bezodkladne posúdi lekár podľa prvej vety. Obmedzovací prostriedok môže vykonať zdravotnícky pracovník alebo pracovník na tento účel určený poskytovateľom ústavnej starostlivosti.
(10) Pacient obmedzený použitím obmedzovacieho prostriedku musí byť pravidelne kontrolovaný v závislosti od formy použitého obmedzovacieho prostriedku a pri každej kontrole musí byť prehodnotená nevyhnutnosť ďalšieho použitia obmedzovacieho prostriedku.
(11) Zdravotnícky pracovník podľa odseku 9 je povinný pred použitím obmedzovacieho prostriedku a pri každej kontrole použitia obmedzujúceho prostriedku informovať pacienta o účele, povahe, následkoch a rizikách použitia obmedzovacieho prostriedku zrozumiteľne, primerane zdravotnému stavu pacienta. Lekár je povinný pacienta informovať o použití obmedzovacieho prostriedku po skončení použitia obmedzovacieho prostriedku v čase, kedy je pacient schopný vzhľadom na svoj zdravotný stav porozumieť informácií o účele, povahe, následkoch a rizikách obmedzovacieho prostriedku.
(12) Poskytovateľ ústavnej starostlivosti zabezpečuje vykonanie zápisu o každom použití obmedzovacieho prostriedku do zdravotnej dokumentácie pacienta v rozsahu
a)spôsob použitia obmedzovacieho prostriedku,
b)dátum, čas nariadenia a dĺžku doby použitia obmedzovacieho prostriedku,
c)dôvod použitia obmedzovacieho prostriedku, najmä opis správania pacienta, opis vzájomného kontaktu pacienta s okolím, opis použitia
4
miernejších možností zvládnutia situácie, určenie choroby pacienta, ak mala vplyv na správanie pacienta,
d)meno a priezvisko lekára, ktorý nariadil použitie obmedzovacieho prostriedku,
e)meno a priezvisko zdravotníckeho pracovníka, ktorý vykonal použitie obmedzovacieho prostriedku,
f)záznam o kontrole pri použití obmedzovacieho prostriedku s uvedením údajov podľa písmena b),
g)údaj o informovaní pacienta o účele, povahe, následkoch a rizikách použitia obmedzovacieho prostriedku pred použitím obmedzovacieho prostriedku,
h)údaj o čase, kedy bol pacient informovaný o účele, povahe, následkoch a rizikách použitia obmedzovacieho prostriedku po jeho skončení,
i)aké opatrenia boli prijaté na zamedzenie opakovania sa situácie, pri ktorej bolo nevyhnutné použiť obmedzovací prostriedok.
(13) Poskytovateľ ústavnej starostlivosti zabezpečuje vykonanie zápisu o každom použití obmedzovacieho prostriedku do registra obmedzovacích prostriedkov. Záznam v registri obmedzovacích prostriedkov obsahuje
a) meno, priezvisko a rodné číslo pacienta,
b) údaje v rozsahu podľa odseku 12.
(14) Poskytovateľ ústavnej starostlivosti je povinný oznámiť použitie obmedzovacieho prostriedku
a) ministerstvu zdravotníctva v rozsahu a termíne podľa osobitného predpisu,4)
b) prokurátorovi vykonávajúcemu dozor v zdravotníckom zariadení podľa osobitného predpisu8i) do 72 hodín od použitia obmedzovacieho prostriedku v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria, v detenčnom ústave a v detenčnom ústave pre mladistvých,
c) do 48 hodín od použitia obmedzovacieho prostriedku osobe, ktorú si pacient určil,
d) do 24 hodín od použitia obmedzovacieho prostriedku osobe uvedenej v § 6 ods. 1 písm. b).
(15) Pri používaní obmedzovacích prostriedkov zdravotnícki pracovníci povinní dodržiavať zákaz používania všetkých foriem telesných trestov a sankcií a používať len také výchovné prostriedky a metódy, ktoré akýmkoľvek spôsobom dieťa neponižujú, neurážajú, nezanedbávajú, vrátane nedbanlivostného zaobchádzania, alebo ktoré sa inak nedotýkajú dôstojnosti dieťaťa a neohrozujú jeho život, zdravie, telesný, citový, rozumový a mravný rozvoj.
(16) Podrobnosti o používaní obmedzovacích prostriedkov, vedení registra obmedzovacích prostriedkov a vnútornom poriadku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8g až 8i znejú:
5
8g) § 12 zákona č. 231/2019 Z. z.
8h) Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
8i) § 18 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.“.“.
Z dôvodu, že právna úprava definície a používania obmedzovacích prostriedkov sa vzťahovať na ústavné zdravotnícke zariadenia došlo k zmene celkového začlenenia úpravy použitia obmedzovacích prostriedkov do § 9b zákona, nakoľko je to z hľadiska členenia zákona vhodnejšie.
Jednotlivé formy obmedzovacích prostriedkov sa stali súčasťou definície obmedzovacieho prostriedku v § 2 ods. 40 z dôvodu navrhovanej univerzálnej úpravy používania obmedzovacích prostriedkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
V záujme prehľadnosti a štruktúry textu došlo k zlúčeniu pôvodného § 6d ods. 6 s odsekom 1 a k taxatívnemu vymenovaniu miernejších foriem (spôsobov) zvládnutia situácie, ktoré majú predchádzať použitiu obmedzovacích prostriedkov a hoci obmedzovacím prostriedkom nie sú, dôležité z hľadiska vyhodnocovania a nastavovania ďalšej liečby pacienta.
Medzi obmedzovacie prostriedky spadajúce pod mechanické obmedzenie bolo doplnené „ochranné lôžko“ z dôvodu, že v zmysle Plánu obnovy a odolnosti, Komponentu 12 dôjsť k vylúčeniu používania ochranných lôžok (sieťových postelí) k 31.12.2024. Z tohto dôvodu bolo taktiež vytvorené prechodné ustanovenie, ktoré špecifikuje časový interval v rámci ktorého dôjde k upusteniu od používania ochranných lôžok a k ich nahradeniu alternatívnymi obmedzovacími prostriedkami.
Z dôvodu kontradikcie adjektíva „bežný“ so slovom „nepokoj“, ktorý implikuje poruchu, došlo v pôvodnom § 6d ods. 6 k nahradeniu slov „bežného nepokoja pacienta“ opisom situácie, na ktorú tento pojem poukazuje, konkrétne slovami „nepokoja, ktorý nevedie k agresívnemu správaniu, k priamemu ohrozeniu života alebo zdravia pacienta alebo iných fyzických osôb, prípadne k ničeniu vecí“.
Z dôvodu ochrany pacienta, personálu a predovšetkým vykonateľnosti použitia obmedzovacích prostriedkov v praxi došlo v pôvodnom § 6d ods. 9 k rozšíreniu osôb oprávnených indikovať použitie obmedzovacieho prostriedku o sestru so špecializáciou v špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu, ktorá môže vo výnimočných prípadoch, vyžadujúcich si neodkladné
6
riešenie, nariadiť použitie obmedzovacieho prostriedku a musí o tom bezodkladne informovať lekára, ktorý musí použitie obmedzovacích prostriedkov v tomto prípade dodatočne schváliť.
Slovo „monitorovaný“ bolo v celom texte nahradené slovom „kontrolovaný“ v záujme použitia slovenského ekvivalentu slova.
3. V čl. I 3. bode sa slová „§ 6d ods. 17“ nahrádzajú slovami „§ 9a ods. 12“.
Legislatívno-technická úprava.
4. Čl. I sa dopĺňa 4. a 5. bodom, ktoré znejú:
„4. Za § 11 sa vkladajú § 11a a 11b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠11a
Práva pacienta v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti v odbornom zameraní psychiatria a detská psychiatria
Pri poskytovaní ústavnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria má okrem práv podľa § 11 každý právo
a)prijímať zdravotnú starostlivosť v čo najmenej obmedzujúcom prostredí,
b)nosiť počas pobytu v zdravotníckom zariadení vlastné domáce oblečenie, ak to jeho aktuálny zdravotný stav umožňuje,
c)dbať o svoju osobnú hygienu a umožniť, aby úkony osobnej intímnej hygieny mohol vykonávať bez prítomnosti ostatných pacientov; ak je potrebné v záujme bezpečnosti, aby zdravotnícky pracovník dohliadal pri sprchovaní na pacienta, má ísť o osobu rovnakého pohlavia,
d)mať k dispozícii uzamykateľnú skrinku na svoje osobné veci; cennosti si pacient môže uložiť do trezoru zdravotníckeho zariadenia,
e)prijímať návštevy denne, ak to jeho zdravotný stav umožňuje,
f)prijímať a odosielať poštové zásielky a pri čítaní a písaní listov právo na súkromie,
g)na telefonický kontakt denne prostredníctvom vlastného telefonického zariadenia alebo zariadenia určeného zdravotníckym zariadením, ak to jeho zdravotný stav umožňuje,
h)zúčastniť sa denne na vychádzke v určených vonkajších priestoroch zdravotníckeho zariadenia,
i)na informácie a pre neho zrozumiteľné vysvetlenia týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti a s tým súvisiacich úkonov, podávania liekov, ktoré je povinný užívať, zdravotného stavu, prognózy a liečebného postupu; pacientovi
7
musí byť umožnené nahliadať do svojej zdravotnej dokumentácie a vyhotovovať si z nej kópie.
j)určiť osoby, ktorým budú a osoby, ktorým nebudú poskytované informácie o jeho zdravotnom stave.
k)na podávanie upravenej stravy, ak to nie je v rozpore so stanoveným individuálnym liečebným postupom; upravenou stravou sa rozumie strava, ktorá zohľadňuje pacientove osobné, kultúrne a náboženské preferencie,
l)využívať priestory vyhradené na fajčenie,
m)podať sťažnosť ohľadom poskytovania zdravotnej starostlivosti písomnou alebo ústnou formou a na oznámenie o vybavení sťažnosti a odôvodnenie vybavenia sťažnosti jemu zrozumiteľným spôsobom.
§ 11b
Vnútorný poriadok v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbornom zameraní psychiatria a detská psychiatria
(1) Vnútorný poriadok určuje denný režim pacienta hospitalizovaného v zdravotníckom zariadení v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria a upravuje práva pacienta ustanovené osobitnými predpismi.
(2) Účelom vnútorného poriadku je predchádzať krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu s pacientom hospitalizovaným v zdravotníckom zariadení v odbornom zameraní psychiatria a detská psychiatria alebo jeho trestu.
(3) Zdravotnícke zariadenie v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria vydá vnútorný poriadok, ktorým sa upravuje spôsob výkonu práv, obmedzení a povinností osoby hospitalizovanej v zdravotníckom zariadení v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria podľa § 11a.
(5) Zdravotnícke zariadenie v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria pri prijatí do zdravotníckeho zariadenia preukázateľne oboznámi pacienta alebo jeho zákonného zástupcu, dôverníka alebo opatrovníka ustanoveného súdom14aaa) s vnútorným poriadkom.
(6) Pacient je opätovne oboznámený s vnútorným poriadkom v prípade, ak bol do zdravotníckeho zariadenia v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria prijatý v stave, v ktorom toto oboznámenie nebolo možné realizovať a pacient nebol z objektívnych príčin schopný mu plne porozumieť.
(7) Vnútorný poriadok je dostupný na mieste bežne prístupnom pacientovi alebo sa poskytne pacientovi na požiadanie.
(8) Vnútorný poriadok musí zohľadňovať špecifiká odlišných režimov zdravotnej starostlivosti poskytovaných osobám umiestneným na jednotlivých oddeleniach
8
zdravotníckeho zariadenia v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria.
(9) Podrobnosti o obsahových náležitostiach vnútorného poriadku podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14ab znie:
14aaa) § 26 a nasl. Občianskeho zákonníka.“.
5. Za § 49p sa vkladá § 49q, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 49q
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2023
Ako obmedzujúci prostriedok pri poskytovaní ústavnej starostlivosti možno do 31. decembra 2024 použiť aj umiestnenie pacienta v ochrannom lôžku.“.“.
Došlo k rozšíreniu a sprecizovaniu textu údajov, ktoré je potrebné zapisovať v kontexte používania obmedzovacích prostriedkov do zdravotnej dokumentácie a do registra obmedzovacích prostriedkov v zmysle odporúčaní uložených Slovenskej republike Európskym výborom na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (ďalej len „CPT“), ktoré obsiahnuté v bodoch č. 102, č. 116, č. 120, č. 121, č. 126 a č. 127 Správy pre vládu Slovenskej republiky o návšteve Slovenskej republiky, ktorú uskutočnilo CPT v dňoch 19. 28. marca 2018 (ďalej len „správa CPT“). S ohľadom na zníženie administratívnej záťaže zdravotníckeho personálu taktiež došlo k zjednoteniu údajov, ktoré je potrebné zapisovať v kontexte používania obmedzovacích prostriedkov do zdravotnej dokumentácie a do registra obmedzovacích prostriedkov.
V pôvodnom § 6d odseku 15 došlo k doplneniu subjektov, ktorým je poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti povinný oznámiť použitie obmedzovacieho prostriedku o dozorového prokurátora na základe jeho kompetencií ustanovených v zákone č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a o úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak bol obmedzovací prostriedok použitý na dieťati na základe § 73 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. V záujme zníženia administratívnej záťaže poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti a v záujme rešpektovania medzinárodných záväzkov a odporúčaní uložených Slovenskej republike zo strany CPT došlo taktiež k úprave (zjednodušeniu) oznamovacej povinnosti poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k ministerstvu zdravotníctva.
9
Z dôvodu nadbytočnosti a potenciálnej zmätočnosti úpravy pôvodného § 6d ods. 14 vo vzťahu k nútenej hospitalizácii a vo vzťahu k tomu, že môže dôjsť k situácii, kedy by neboli naplnené znaky, pre dnes platné znenie civilného mimosporového poriadku, došlo k jej vypusteniu.
Z dôvodu zabezpečenia zvýšenej ochrany detí, ako zraniteľnej skupiny, ktorej by mala byť venovaná náležitá pozornosť zodpovedajúca ich veku a rozumovej vyspelosti, došlo k doplneniu ustanovenia, podľa ktorého je lekár povinný dodržiavať zákaz používania všetkých foriem telesných trestov a sankcií a používať len také výchovné prostriedky a metódy, ktoré akýmkoľvek spôsobom dieťa neponižujú, neurážajú, nezanedbávajú, vrátane nedbanlivostného zaobchádzania, alebo ktoré sa inak nedotýkajú dôstojnosti dieťaťa a neohrozujú jeho život, zdravie, telesný, citový, rozumový a mravný rozvoj.
Taktiež došlo k doplneniu splnomocňujúceho ustanovenia, ktorým sa umožní, aby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo vykonávací predpis, ktorým sa upravia podrobnosti o používaní obmedzovacích prostriedkov, vedení registra obmedzovacích prostriedkov a náležitostiach vnútorného poriadku.
Za účelom implementácie medzinárodných záväzkov a odporúčaní uložených Slovenskej republike v oblasti ľudských práv a napĺňania Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 2024 v oblasti reformy starostlivosti o duševné zdravie a zefektívnenie a skvalitnenie systému podpory a ochrany ľudských práv v Slovenskej republike, došlo k doplneniu povinnosti zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria mať vypracovaný „Vnútorný poriadok“, ktorý definuje práva pacienta hospitalizovaného v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbornom zameraní psychiatria a detská psychiatria a povinnosti poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbornom zameraní psychiatria a detská psychiatria. K doplneniu právnej úpravy zameranej na zdravotnícke zariadenia poskytujúce ústavnú zdravotnú starostlivosť v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria prišlo z dôvodu výskytu častých nedobrovoľných hospitalizácií pacientov v tomto odbore (resp. hospitalizácii pacientov bez udelenia informovaného súhlasu), ktorá podlieha zvýšenej kontrole dodržiavania základných ľudských práv a slobôd pacientov. Uvedená požiadavka vyplýva aj z odporúčaní uložených Slovenskej republike zo strany CPT, ktoré obsiahnuté v bodoch č. 102, č. 125, č. 128, č. 129, č. 132 č. 135 správy CPT a súvisí so skutočnosťami zistenými zo strany CPT v
10
oblasti používania obmedzovacích prostriedkov, záruk sprevádzajúcich nedobrovoľné umiestnenie a liečbu psychiatrických pacientov, obmedzovania osobnej slobody pacientov, postupu pri podávaní elektrokonvulzívnej terapie, obmedzovania prístupu k telefonovaniu pacientom a neexistencie informačných brožúr obsahujúcich dôležité informácie o liečbe a zákonných postupoch v prípade nedobrovoľnej hospitalizácie pre pacientov.
5. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 212/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 158/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 346/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 347/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 264/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 266/2022 Z. z., zákona č. 267/2022 Z. z. a zákona č. 341/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 79 ods. 1 sa dopĺňa písmenami bm) a bn), ktoré znejú:
„bm) viesť register obmedzovacích prostriedkov a hlásiť ministerstvu zdravotníctva údaje o použití obmedzovacích prostriedkov podľa osobitného predpisu, 55jawi)
bn) mať vypracovaný vnútorný poriadok.“.
11
Poznámka po čiarou k odkazu:
55jawi) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky v znení vyhlášky č. 94/2018 Z. z.“.
2. V § 79 sa odsek 3 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:
„o) odseku 1 písm. bm) sa vzťahuje len na poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,
p) odseku 1 písm. bn) sa vzťahuje len na poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbornom zameraní psychiatria a detská psychiatria.“.
3. V § 82 ods. 1 písm. b) sa za slová „be až bh),“ vkladajú slová „bm) a bn),“.“.
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje.
V nadväznosti na vloženie nového článku sa primerane upraví názov zákona.
Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže zdravotníckych zariadení poskytujúcich ústavnú zdravotnú starostlivosť a v záujme rešpektovania medzinárodných záväzkov a odporúčaní uložených Slovenskej republike zo strany CPT, došlo touto právnou úpravou k zavedeniu oznamovacej povinnosti pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti vo forme vedenia Registra obmedzovacích prostriedkov a hlásenia MZ SR, resp. oznamovania údajov o používaní obmedzovacích prostriedkov za účelom štatistického zberu dát o používaní obmedzovacích prostriedkov, ktoré budú slúžiť ako kvalifikovaný podklad pre účely dohľadu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky nad používaním obmedzovacích prostriedkov. Oznamovacia povinnosť pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti vo forme vedenia Registra obmedzovacích prostriedkov a hlásenia MZ SR bola zapracovaná v rámci zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.), ktorý upravuje povinnosti a príslušné správne delikty a udeľovanie sankcií poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Do zákona č, 578/2004 Z. z. bola taktiež zavedená povinnosť pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbornom zameraní psychiatria a detská psychiatria mať vypracovaný ústavný poriadok.
12
6. V čl. II sa slová „1. januára“ nahrádzajú slovami „1. marca“, slová „bodu 1“ sa nahrádzajú slovami „bodu 2“ a slová „§ 6d ods. 17 písm. a)“ sa nahrádzajú slovami „§ 9b ods. 14 písm. a)“.
Úprava účinnosti zákona.
C.p o v e r u j e
podpredsedníčku výboru, aby spracovala výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo z 30. novembra 2022 spolu s výsledkami rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky a predložila ju na schválenie gestorskému výboru.
Anna Z á b o r s k á
podpredsedníčka výboru
Zuzana Š e b o v á
overovateľka výboru