Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
83. schôdza výboru
Číslo: CRD-1816/2022
178
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
zo 6. decembra 2022
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka KRAJČÍHO, Kataríny HATRÁKOVEJ a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1112a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
A.p r e r o k o v a l
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka KRAJČÍHO, Kataríny HATRÁKOVEJ a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1112a);
B. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedenú v bode A. tohto uznesenia;
C. p o v e r u j e
1. spoločnú spravodajkyňu Moniku Kaveckú, poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom zákone predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
2. poslanca Mareka Šefčíka, člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo za náhradníka k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti spravodajcu.
Anna Z á b o r s k á
podpredsedníčka výboru
Zuzana Š e b o v á
overovateľka výboru