DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
k návrhu zákona
s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov.
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve
- čl. 122 ods. 1 a čl. 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 202, 7.6. 2016) v platnom znení.
b)v sekundárnom práve
- nariadenie Rady (EÚ) 2022/1854 zo 6. októbra 2022 o núdzovom zásahu s cieľom riešiť
vysoké ceny energie (Ú. v. EÚ L 261I , 7.10.2022), gestor: zatiaľ nebol určený,
- nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým
sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006), v platnom znení, gestor: ŠÚ SR.
c) nie je upravená v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) Bezpredmetné.
b) Proti SR nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“, ani nebol začatý postup Európskej komisie, alebo konanie Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení.
c) Bezpredmetné.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Úplne.