Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov sa predkladá ako iniciatívny materiál.
Zákon reaguje na prijatie Nariadenia Rady (EÚ) 2022/1854 o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie zo dňa 6. októbra 2022. Zákon sa vzťahuje ku Kapitole III nariadenia, ktorá upravuje opatrenia týkajúce sa odvetvia ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií. V zmysle článku 14 ods. 3. nariadenia, zákon obsahuje opatrenia, ktorými sa bude vykonávať povinný dočasný solidárny príspevok.
V návrhu zákona sa upresňuje výpočet solidárneho príspevku právnických osôb, ktoré vykonávajú svoju činnosť v odvetí ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií. Zákon ďalej upravuje správu a použitie solidárneho príspevku.
V nadväznosti na tento zákon sa v samostatných článkoch upravuje aj zákon o dani z príjmov a Daňový poriadok.
Návrh zákona nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Návrh zákona nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Účinnosť zákona sa navrhuje od 31.12.2022.
Doložka vybraných vplyvov
Príloha 1
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo financií SR
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
november 2022
2.Definovanie problému
K zavedeniu tohto príspevku dochádza v dôsledku rastu cien energií a jeho vplyvu na domácnosti a priemysel.
3.Ciele a výsledný stav
Získané dodatočné finančné prostriedky budú použité spôsobom ustanoveným Nariadením Rady (EÚ) 2022/1854 zo 6.10.2022 na jeden alebo viac účelov ustanovených v tomto nariadení, najmä na zmiernenie účinkov vysokých cien energie pre koncových odberateľov, predovšetkým zraniteľné domácnosti.
4.Dotknuté subjekty
Právnické osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť v odvetí ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií.
5.Alternatívne riešenia
V súvislosti s predkladaným zákonom neboli posudzované alternatívne riešenia.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
V nadväznosti na tento nový zákon sa v samostatných článkoch upravuje aj zákon o dani z príjmov a Daňový poriadok.
7.Transpozícia práva EÚ
Navrhovanými zákonmi nedochádza k transpozícii práva EÚ.
8.Preskúmanie účelnosti
Bezpredmetné.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
v tom vplyvy na rozpočty obcí a vyšších územných celkov
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Návrh zákona pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
11.Kontakt na spracovateľa
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podatelna@mfsr.sk
12.Zdroje
Pri vypracovaní doložky vplyvov a analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy vychádzalo Ministerstvo financií SR z dostupných zdrojov Ministerstva financií Slovenskej republiky a analýz Inštitútu finančnej politiky.
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
Príloha 2
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2022
2023
2024
2025
Príjmy verejnej správy celkom
524 000 000
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
524 000 000
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
524 000 000
0
0
0
- z toho solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií
663 000 000
0
0
0
- z toho daň z príjmov právnických osôb
-139 000 000
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
z toho vplyv nových úloh v zmysle ods. 2 Čl. 6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
z toho vplyv nových úloh v zmysle ods. 2 Čl. 6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
-524 000 000
0
0
0
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Návrh zákona pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, pretože zvýši daňové zaťaženie vybraného podnikateľského segmentu vykonávajúceho svoju činnosť v odvetí ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
X kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Výpočet vychádzal z účtovných závierok dotknutých právnických osôb pri sadzbe príspevku vo výške 70%. Do úvahy sa brala výška ušlého výnosu na dani z príjmov právnických osôb.
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2022
2023
2024
2025
Poznámka
Daňové príjmy (100)1
-139 000 000
0
0
0
v tom: (112) daň z príjmov právnických osôb
-139 000 000
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)1
663 000 000
0
0
0
290 Iné nedaňové príjmy
663 000 000
0
0
0
v tom: (292027) solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií
663 000 000
0
0
0
Granty a transfery (300)1
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
524 000 000
0
0
0
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2022
2023
2024
2025
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2022
2023
2024
2025
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
Príloha č. 2
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
Názov materiálu: Návrh zákona o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov
Predkladateľ: Ministerstvo financií SR
3.1 Náklady regulácie
3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Tabuľka č. 1: Zmeny nákladov (ročne) v prepočte na podnikateľské prostredie (PP), vyhodnotenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov.
Nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov podnikateľského prostredia, ktorá je povinnou prílohou tejto analýzy a nájdete ju na
webovom sídle MH SR
, (ďalej len
„Kalkulačka nákladov“):
TYP NÁKLADOV
Zvýšenie nákladov v € na PP
Zníženie nákladov v € na PP
A.Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality
524 000 000
0
B. Iné poplatky
0
0
C. Nepriame finančné náklady
0
0
D. Administratívne náklady
0
0
Spolu = A+B+C+D
524 000 000
0
Z toho
E. Vplyv na mikro, malé a stredné podn.
1 000 000
0
F. Úplná harmonizácia práva EÚ(okrem daní, odvodov, ciel a poplatkov, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality)
0
0
VÝPOČET PRAVIDLA 1in2out:
IN
OUT
G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F
0
0
3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov
Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov):
P.č.
Zrozumiteľný a stručný opis regulácie vyjadrujúci dôvod zvýšenia/zníženia nákladov na PP
Číslo normy
(zákona, vyhlášky a pod.)
Lokalizácia (§, ods.)
Pôvod regulácie:
SK/EÚ úplná harm./EÚ harm. s možnosťou voľby
Účinnosť
regulácie
Kategória dotk. subjektov
Počet subjektov v dotk. kategórii
Počet subjektov MSP v dotk. kategórii
Vplyv na 1 podnik. v €
Vplyv na kategóriu dotk. subjektov v €
Druh vplyvu
In (zvyšuje náklady) /
Out (znižuje náklady)
1
Návrh zákona o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov
XX/2022
§ 1 až § 7
SK
31.12.22
Právnické osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť v odvetí ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií.
7
6
74 857 143
524 000 000
In (zvyšuje náklady)
Doplňujúce informácie k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií na zmenu nákladov
Predloženým návrhom zákona sa zavádza nový povinný dočasný solidárny príspevok právnických osôb, ktoré vykonávajú svoju činnosť v odvetí ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií.
S cieľom riešiť uvedenú situáciu prijala jednotnú koordinovanú reakciu v podobe Nariadenia Rady (EÚ) 2022/1854 zo 6.10.2022, na základe ktorého majú podniky, ktoré vytvárajú aspoň 75% obratu činnosti v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií, ktoré zaznamenali nárast svojich ziskov v dôsledku náhlych a nepredvídateľných okolností vojny na Ukrajine, úmerne prispieť k zmierneniu energetickej krízy na vnútornom trhu.
Navrhovaná výška sadzby príspevku je 70% zo základu pre výpočet príspevku. Pri výpočte základu pre výpočet príspevku sa vychádza zo základu dane z príjmov zníženého o odpočet daňovej straty a po uplatnení nárokov na úľavy na dani z príjmov za každé zdaňovacie obdobie dane z príjmov prispievateľa, v kalendárnom roku 2022 a za každé zdaňovacie obdobie prispievateľa, ktoré začína v kalendárnom roku 2023.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií s podnikateľskými subjektmi pred predbežným pripomienkovým konaním
Uveďte formu konzultácií vrátane zdôvodnenia jej výberu a trvanie konzultácií, termíny stretnutí. Uveďte spôsob oslovenia dotknutých subjektov, zoznam konzultujúcich subjektov, tiež link na webovú stránku, na ktorej boli konzultácie zverejnené.
Uveďte hlavné body konzultácií a ich závery.
Uveďte zoznam predložených alternatívnych riešení problematiky od konzultujúcich subjektov, ako aj návrhy od konzultujúcich subjektov na zníženie nákladov regulácií na PP, ktoré neboli akceptované a dôvod neakceptovania.
Alternatívne namiesto vypĺňania bodu 3.2 môžete uviesť ako samostatnú prílohu tejto analýzy Záznam z konzultácií obsahujúci požadované informácie.
3.3 Vplyvy na konkurencieschopnosť a produktivitu
Dochádza k vytvoreniu resp. k zmene bariér na trhu?
Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (napr. špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)?
Ovplyvňuje zmena regulácie cezhraničné investície (príliv/odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)?
Ovplyvní dostupnosť základných zdrojov (financie, pracovná sila, suroviny, mechanizmy, energie atď.)?
Ovplyvňuje zmena regulácie inovácie, vedu a výskum?
Ako prispieva zmena regulácie k cieľu Slovenska mať najlepšie podnikateľské prostredie spomedzi susediacich krajín EÚ?
Konkurencieschopnosť:
Na základe uvedených odpovedí zaškrtnite a popíšte, či materiál konkurencieschopnosť:
zvyšuje nemení znižuje
Produktivita:
Aký má materiál vplyv na zmenu pomeru medzi produkciou podnikov a ich nákladmi?
Na základe uvedenej odpovede zaškrtnite a popíšte, či materiál produktivitu:
zvyšuje nemení znižuje
3.4 Iné vplyvy na podnikateľské prostredie
Ak materiál vplyvy na PP, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich častí, či pozitívne alebo negatívne, tu ich uveďte. Patria sem:
a)sankcie alebo pokuty, ako dôsledok porušenia právne záväzných ustanovení;
b)vplyvy súvisiace so žiadosťami o alebo prijímaním dotácií, fondov, štátnej pomoci a čerpaním iných obdobných foriem podpory zo strany štátu, keďže sprievodným javom uchádzania sa či získania benefitov, na ktoré nie je právny nárok priamo zo zákona, ale vzniká na základe prejavu vôle dotknutého subjektu;
c)regulované ceny podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách;
d)iné vplyvy, ktoré predpokladá materiál, ale nemožno ich zaradiť do častí 3.1 a 3.3.
Dôvodová správa
osobitná časť
K článku I
Rada Európskej únie prijala dňa 6. októbra 2022 Nariadenie o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie (Nariadenie Rady (EÚ) 2022/1854, ďalej „nariadenie“). V zmysle článku 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie nariadenie všeobecnú platnosť. Je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Tento zákon sa vzťahuje ku Kapitole III nariadenia, ktorá upravuje opatrenia týkajúce sa odvetvia ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií. Zákon v zmysle článku 14 ods. 3. nariadenia obsahuje opatrenia, ktorými sa bude vykonávať povinný dočasný solidárny príspevok (ďalej len „príspevok“) uvedený v článku 14 ods. 1. nariadenia. Zákon upravuje oblasti, ktoré nie obsiahnuté v nariadení. Dopovedá nariadenie a zabezpečuje jeho aplikovateľnosť v prostredí Slovenskej republiky.
K § 1
Predmetom zákona je platenie príspevku, jeho správa a použitie. Ide o úpravu oblastí neupravených priamo v nariadení najmä z dôvodu, že špecifické pre jednotlivé členské štáty.
K § 2
Tento zákon sa bude uplatňovať na právnické osoby a stále prevádzkarne zahraničných osôb za predpokladu, že vytvárajú aspoň 75 % svojho obratu z hospodárskej činnosti v odvetví ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií. Na účely zákona sa považujú za prispievateľov.
K § 3, § 4 a § 6
Pri výpočte výšky príspevku sa postupuje podľa článku 15 nariadenia v kombinácii s ustanoveniami tohto zákona (§ 3, § 4 a § 6).
Príspevok sa vypočíta ako súčin sadzby a základu príspevku. Základ príspevku predstavuje rozdiel medzi základom dane porovnávaného zdaňovacieho obdobia a priemerom základov dane porovnávacích zdaňovacích období zvýšeným o 20 %. Porovnávaným zdaňovacím obdobím je zdaňovacie obdobie, ktoré predchádza príslušnému príspevkovému obdobiu, a ktoré začína v rokoch 2022 alebo 2023, pričom môže skončiť aj po 31.12.2023. Priemer porovnávacích období sa počíta zo štyroch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, z ktorých prvé začalo po 1.1.2018. Zdaňovacie obdobie sa na účely nariadenia považuje za finančný rok.
Pri výpočte príspevku sa vychádza zo základu dane z príjmov, ktorý sa zníži o:
-Odpočet daňovej straty (§ 30 zákona o dani z príjmov, ďalej „ZDP“)
-Odpočet výdavkov na výskum a vývoj (§ 30c ZDP)
-Odpočet výdavkov na investície (§ 30e ZDP).
V zmysle § 3 ods. 2 sa základ dane zdaňovacieho obdobia kratšieho ako 12 mesiacov upravuje tak, aby proporcionálne reflektoval správnosť výpočtu výšky príspevku. Cieľom tohto ustanovenia je zabezpečiť, aby sa porovnávali zdaňovacie obdobia s rovnakou dĺžkou (s rovnakým počtom mesiacov). Prvá veta upravuje postup v situácii, keď kratším zdaňovacím obdobím je porovnávané obdobie (t.j. zdaňovacie obdobia začínajúce v rokoch 2022 a 2023). Druhá veta upravuje situácie, keď kratšie zdaňovacie obdobie je jedným z porovnávacích zdaňovacích období (zdaňovacie obdobie začínajúce v roku 2018 až 2021).
Príklad 1 (kratšie zdaňovacie obdobie v niektorom z rokov 2018 – 2021):
Daňovník začal podnikať 1. marca 2018, pričom jeho zdaňovacie obdobie dane z príjmov je zhodné s kalendárnym rokom. V zdaňovacích obdobiach rokov 2018 2021 dosiahol nasledovné základy dane z príjmov po odpočítaní daňovej straty a po uplatnení nárokov na zníženie základu dane:
Rok
Základ dane
Základ dane prepočítaný na 12 mesiacov
2018 (10 mesiacov)
500
500 : 10 x 12 = 600
2019
-200
-200
2020
300
200
2021
400
400
Priemer základov dane sa vypočíta ako aritmetický priemer základov dane prepočítaných na 12 mesiacov, t.j. (600 200 + 200 + 400) : 4 roky = 250. Ak by bol priemer základov dane záporné číslo, v zmysle článku 15 nariadenia na účely výpočtu solidárneho príspevku sa za priemer základov dane považuje nula.
Priemer základov dane zvýšený o 20%, ktorý slúži na porovnanie so základom dane v porovnávanom zdaňovacom období, predstavuje sumu 300, ktorá sa vypočíta ako priemer ZD 250 x 120% = 300. (článok 15 nariadenia). Základy dane porovnávaných zdaňovacích období v rokoch 2022 aj v rokoch 2023 sa vždy porovnávajú na túto sumu.
Povinnosť platiť príspevok vzniká, ak je v príslušnom roku 2022 alebo 2023 základ dane vyšší ako 300. Výšku príspevku si vypočíta nasledovne:
Rok
Základ dane
2022
700
2023
350
Výška príspevku za rok 2022:
Základ príspevku (§ 3 a čl. 15 nariadenia): 700 – 300 = 400
Sadzba príspevku (§ 4): 70%
Výška príspevku (§ 6): 400 x 70% = 280
Výška príspevku za rok 2023:
Základ príspevku (§ 3 a čl. 15 nariadenia): 350 – 300 = 50
Sadzba príspevku (§ 4): 70%
Výška príspevku (§ 6): 50 x 70% = 35
Ak by bol základ dane nižší alebo rovný 300, príspevok sa neplatí.
Príklad 2 (kratšie zdaňovacie obdobie v niektorom z rokov 2022 – 2023):
Daňovník v roku 2023 prejde z kalendárneho roka na hospodársky rok, ktorý sa začína 1. júla 2023. Porovnávané zdaňovacie obdobie roka 2023 teda trvá 6 mesiacov. Aby sa zabezpečilo porovnanie kratšieho zdaňovacieho obdobia v roku 2023 (od 1. januára do 30. júna 2023, t.j. 6 mesiacov) s rovnako dlhým porovnávacím obdobím rokov 2018 2021, priemer základov dane za tieto roky sa pomerne upraví nasledovne: 250 : 12 x 6 mesiacov = 125. Táto suma sa následne zvýši o 20%, čo predstavuje sumu 150 (prepočítaný priemer ZD 125 x 120% = 150).
Ak je v kratšom zdaňovacom období roka 2023 základ dane vyšší ako 150, vzniká prispievateľovi povinnosť platiť príspevok. Pri výpočte výšky príspevku postupuje obdobne ako v príklade 1 (t.j. vypočíta základ príspevku, na ktorý uplatní príslušnú sadzbu príspevku).
Nasledujúce zdaňovacie obdobie (júl 2023 jún 2024) bude mať dĺžku 12 mesiacov. Prispievateľ bude porovnávať výšku základu dane na priemer 12-mesačných zdaňovacích období rokov 2018 – 2021, t.j. na sumu 300.
K § 7
Prispievateľ je povinný sám si vypočítať výšku príspevku, ktorú spolu s ďalšími údajmi uvedie v oznámení. Vzor oznámenia uverejní Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle. Oznámenie sa podáva elektronicky. Odvod sa považuje za vyrubený podaním oznámenia.
Termín na podanie oznámenia je zhodný s termínom na podanie priznania k dani z príjmov, a to aj v prípade posunutia termínu na podanie daňového priznania. V termíne na podanie oznámenia je príspevok splatný.
Prispievateľ môže uhradiť príspevok jednorazovo v lehote na podanie oznámenia alebo v štyroch rovnomerných splátkach do konca každého štvrťroka príspevkového obdobia. Ak si prispievateľ predĺži lehotu na podanie daňového priznania súčasne sa predlžuje aj lehota na podanie oznámenia a posúva sa splatnosť splátok za príslušné štvrťroky, nie však neskôr ako do konca príspevkového obdobia.
Príklad 1:
Lehota na podanie priznania k dani z príjmov uplynie 31. marca 2023. Výška príspevku je 400.
Prispievateľ môže uhradiť príspevok v nasledovných lehotách:
-Celý príspevok uhradí do 31. marca 2023, alebo
-Príspevok uhradí v 4 rovnomerných splátkach nasledovne:
o 1. splátka do 31. marca 2023: 100
o 2. splátka do 30. júna 2023:100
o 3. splátka do 30. septembra 2023:100
o 4. splátka do 31. decembra 2023:100
Príklad 2:
Ak by mal prispievateľ posunutý termín na podanie daňového priznania napr. na 31. júla 2023, postupoval by nasledovne:
-Celý príspevok uhradí do 31. júla 2023, alebo
-Príspevok uhradí v 4 rovnomerných splátkach nasledovne:
o 1. splátka do 31. júla 2023: 100
o 2. splátka do 31. júla 2023:100
o 3. splátka do 30. septembra 2023:100
o 4. splátka do 31. decembra 2023:100
(t.j. v posunutom termíne na podanie daňového priznania uhradí 200, t.j. splátky za dva štvrťroky).
V prípade hospodárskeho roka sa dátumy primerane posúvajú.
K § 8
Príspevok sa použije na niektorý z účelov uvedených v článku 17 nariadenia: napr. na podporu pre koncových odberateľov energie, na opatrenia na pomoc pri znižovaní spotreby energie, na podporu podnikov v energeticky náročných odvetviach a pod.
K § 9
Na správu príspevku sa primerane použije Daňový poriadok. Správcom príspevku je daňový úrad, ktorý spravuje daň z príjmov prispievateľa.
K § 10
Podávanie oznámení o výške príspevku (podľa § 7) je časovo naviazané na podávanie priznaní k dani z príjmov. Oznámenie podávajú prispievatelia, ktorým prvý deň lehoty na podanie daňového priznania pripadne na 1. januára 2023 a neskôr. Zároveň toto priznanie k dani z príjmov musí byť za zdaňovacie obdobie začínajúce po 1. januári 2022.
Povinnosť podať oznámenie vznikne napr. týmto prispievateľom:
-Zdaňovacie obdobie pre daň z príjmov je kalendárny rok: t.j. začalo 1. januára 2022 a skončí 31. decembra 2022. Týmto prispievateľom vznikne povinnosť podať priznanie k dani z príjmov od 1. januára 2023.
-Zdaniteľné obdobie pre daň z príjmov je hospodársky rok. Zdaňovacie obdobie začalo plynúť napr. 1. mája 2022 a skončí 30. apríla 2023. Týmto prispievateľom vznikne povinnosť podať priznanie k dani z príjmov od 1. mája 2023.
Naopak, oznámenie nepodávajú napr. títo prispievatelia:
-Zdaňovacie obdobie je hospodársky rok, pričom začiatok zdaňovacieho obdobia je 1. novembra 2021 a koniec zdaňovacieho obdobia je 30. október 2022. (Dôvod: zdaňovacie obdobie začalo pred 1. januárom 2022.) Za nasledujúci hospodársky rok však už povinnosť podať oznámenie vznikne.
-Zdaňovacie obdobie začalo 1. januára 2022, avšak skončilo 30. apríla z dôvodu prechodu na hospodársky rok. Týmto prispievateľom vznikne povinnosť podať priznanie k dani z príjmov od 1. mája 2022, a preto im nevzniká povinnosť podať oznámenie. Obdobne ako vo vyššie uvedenom príklade, za nasledujúci hospodársky rok už povinnosť podať oznámenie vzniká.
K článku II
Článok II novelizuje Zákon o dani z príjmov. Príspevok sa bude považovať za daňový výdavok, avšak až po zaplatení.
K článku III
Pri správe príspevku sa primerane použijú ustanovenia Daňového poriadku. Primerané sa budú aplikovať na tento príspevok ustanovenia upravujúce napríklad daňovú kontrolu, miestne zisťovanie, zabezpečujúce inštitúty, ako napríklad predbežné opatrenie, záložné právo a nedoplatky na príspevku sa budú vymáhať v rámci daňového exekučného konania. Rovnako primerane sa pri porušení povinností súvisiacich so správou príspevku použijú ustanovenia Daňového poriadku upravujúce sankcie.
K článku IV
Navrhuje sa účinnosť zákona.
Schválené vládou SR dňa 30. novembra 2022.
Eduard Heger, v.r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Igor Matovič, v.r.
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky