Príloha č. 1
1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh následnej finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
bez PPK
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
bez MPK
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
-
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
01. 12. 2022
2.Definovanie problému
Návrh materiálu popisuje existujúcu nepriaznivú finančnú situácia zdravotníckych zariadení vo vzťahu k ich veriteľom v oblasti existujúceho stavu záväzkov po lehote ich splatnosti, popisuje realizované riešenia na zlepšenie tohto stavu prostredníctvom Koncepcie oddlženia zdravotníckych zariadení v období rokov 2017 až 2019 a Návrhu finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení v období rokov 2020 až 2022, ktoré neodstránili samotné dôvody zadlžovania zdravotníckych zariadení ani nevyriešili ich zadlženie, ktoré bolo ich cieľom. Návrh materiálu popisuje potrebu finančnej podpory na realizovanie systémových opatrení v zdravotníckych zariadeniach a navrhuje zaplatenie najrizikovejších záväzkov s využitím nevyčerpaných štátnych finančných aktív schválených uznesením vlády SR č. 757 zo dňa 2. decembra 2020 do výšky 258 165 909,84 eur.
3.Ciele a výsledný stav
Ministerstvo zdravotníctva SR ma záujem riešiť finančnú situáciu zdravotníckych zariadení vo vzťahu k ich veriteľom v oblasti existujúceho stavu záväzkov po lehote ich splatnosti, a navrhuje zaplatenie najrizikovejších záväzkov s využitím nevyčerpaných štátnych finančných aktív do výšky 258 165 909,84 eur.
4.Dotknuté subjekty
Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo obrany SR, VÚC, Ministerstvo financií SR
5.Alternatívne riešenia
Nie sú.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Nie
8.Preskúmanie účelnosti
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
Príloha č. 1
2
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
v tom vplyvy na rozpočty obcí a vyšších územných celkov
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Realizácia následnej finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení bude v prípade súhlasu vlády SR a NR SR krytá zo štátnych finančných aktív.
11.Kontakt na spracovateľa
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Ing. Martina Beliansky Verešová, email:
martina.veresova@health.gov.sk
12.Zdroje
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: