VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanieČíslo: UV-47141/2022
Národnej rady Slovenskej republiky
1333
Návrh
na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so zmenou podmienok použitia štátnych finančných aktív schválených uznesením vlády SR č. 757 zo dňa 2. decembra 2020 na realizáciu následnej finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení
Materiál obsahuje:
1.Návrh uznesenia NR SR
2.Predkladacia správa
3.Vlastný materiál
4.Doložka vybraných vplyvov
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, december 2022