NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1741/2022
1815
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. novembra 2022
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Cmoreja, Mariána Viskupiča a Tomáša Lehotského na vydanie ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečenív starobe (tlač 1090) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu ústavného zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu ústavného zákona.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Lucia D r á b i k o v á v. r.
Magdaléna S u l a n o v á v. r.