Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
68. schôdza výboru
Číslo: CRD-2115/2022
182
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 24. novembra 2022
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Kataríny HATRÁKOVEJ, Petra LIBU a Ľudovíta GOGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1231)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Kataríny HATRÁKOVEJ, Petra LIBU a Ľudovíta GOGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1231)
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Kataríny HATRÁKOVEJ, Petra LIBU a Ľudovíta GOGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1231) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia.
C.u k l a d á
predsedovi výboru
oznámiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Jozef L U K Á Č, v. r.
predseda výboru
Peter D O B E Š, v. r.
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 182 – tlač 1231
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Kataríny HATRÁKOVEJ, Petra LIBU a Ľudovíta GOGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1231)
1.K čl. I, 1. bodu
V čl. I, 1. bode (§ 7 ods. 4) sa slová „a objekt“ nahrádzajú slovami „alebo objekt“.
Pozmeňujúci návrh precizuje navrhované znenie tak, aby bolo zrejmé, že podmienka pre uplatnenie osobitného režimu zdanenia pozemkov je splnená, aj pokiaľ sa na príslušnom pozemku nachádza len jeden z ustanovených typov zariadení (transformačná stanica, predajný stánok alebo ostatný objekt na podnikanie).
2.K čl. I, 4. bodu
V čl. I, 4. bode 10 ods. 5) sa slová „v zhode s podaným priznaním k dani z nehnuteľností alebo čiastkovým priznaním k dani z nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „uvedený v podanom priznaní k dani z nehnuteľností alebo čiastkovom priznaní k dani z nehnuteľností“.
Pozmeňujúci návrh konkretizuje citované ustanovenie v zmysle spresnenia povinnosti daňovníka v prípade daňovej kontroly preukázať ten účel využitia stavby, ktorý uviedol v daňovom priznaní.