1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu: 2115/2022
1231a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Kataríny HATRÁKOVEJ, Petra LIBU a Ľudovíta GOGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1231) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
_______________________________________________________________________________
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1763 z 8. novembra 2022 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Kataríny HATRÁKOVEJ, Petra LIBU a Ľudovíta GOGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1231) na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 661 zo dňa 24. novembra 2022)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj (uzn. č. 182 zo dňa 24. novembra 2022)
2.Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto informácie vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K čl. I, 1. bodu
V čl. I, 1. bode (§ 7 ods. 4) sa slová „a objekt“ nahrádzajú slovami „alebo objekt“.
Pozmeňujúci návrh precizuje navrhované znenie tak, aby bolo zrejmé, že podmienka pre uplatnenie osobitného režimu zdanenia pozemkov je splnená, aj pokiaľ sa na príslušnom pozemku nachádza len jeden z ustanovených typov zariadení (transformačná stanica, predajný stánok alebo ostatný objekt na podnikanie).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
2.K čl. I, 4. bodu
V čl. I, 4. bode 10 ods. 5) sa slová „v zhode s podaným priznaním k dani z nehnuteľností alebo čiastkovým priznaním k dani z nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „uvedený v podanom priznaní k dani z nehnuteľností alebo čiastkovom priznaní k dani z nehnuteľností“.
Pozmeňujúci návrh konkretizuje citované ustanovenie v zmysle spresnenia povinnosti daňovníka v prípade daňovej kontroly preukázať ten účel využitia stavby, ktorý uviedol v daňovom priznaní.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
V.
Návrh spoločnej správy, vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 113. schôdzi dňa 29. novembra 2022.
Stanovisko gestorského výboru, ani návrh spoločnej správy Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru (odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť
s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi) nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov Výboru
Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet zároveň určil za spravodajcu výboru poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Hlinku, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výboru.
Bratislava 29. novembra 2022
Marián Viskupič, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet