1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu: 1907/2022
1182a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (tlač 1182) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
_______________________________________________________________________________
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1822 z 8. novembra 2022 pridelila návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (tlač 1182) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom :
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 403 zo dňa
24. novembra 2022)
2
2.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti (uzn. č. 385 zo dňa 28. novembra 2022)
3.Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
IV.
Z uznesenia výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedeného pod bodom III. tejto informácie vyplýva pozmeňujúci a doplňujúci návrh:
Do návrhu zákona sa vkladá nový čl. I, ktorý znie:
„Čl. I
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 268/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 297/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 323/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 369/2018 Z. z., zákona č. 317/2019 Z. z., zákona č. 318/2019 Z. z., zákona č. 368/2019 Z. z., zákona č. 344/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z., zákona č. 346/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z. a zákona č. 222/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Príloha č. 7a „Zoznam služieb so zníženou sadzbou dane“ sa dopĺňa novou položkou, ktorá znie:
56
Služby spojené s podávaním jedál a nápojov “.
Novovložený čl. I nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Doterajšie články sa primerane preznačia. Vloženie nového článku sa premietne do názvu zákona.
Predložený návrh zákona od 1.1.2023 trvalo znižuje sadzbu dane z pridanej hodnoty na úroveň 10% pre tieto služby. Gastronomické odvetvie bolo jedným z odvetví najviac zasiahnutých pandémiou COVID19. Reštaurácie, jedálne a pohostinstvá museli byť dlhodobo zatvorené a i počas lepších období mohli fungovať len v obmedzenom režime. V prvej vlne pandémie, počas marca a apríla 2020, ukazoval vývoj tržieb stravovacích zariadení zaznamenaných v eKase prepad o vyše 80%. Obmedzenia pohybu obyvateľstva z októbra spôsobili ďalší prepad tržieb cez eKasu o 70%. Tretia vlna pandémie a obmedzenia zavedené v druhej polovici roka 2021, gastro prevádzky de facto zatvorili. Podnikatelia v gastronómií stále čelia kríze i hrozbe núteného ukončenia podnikania. Zároveň sa prevádzkam zvýšili náklady spojené s dodržiavaním hygienických nariadení. V podstate bezprostredne po zlepšení
3
epidemiologickej situácie, čelia prevádzky novej sérii problémov, ktorých spoločným menovateľom je inflácia.
I toto odvetvie však štát nevyhnutne potrebuje. Podnikatelia pôsobiaci v ňom umožňujú stravovanie občanov, vrátane veľmi dôležitého, dostupného, stravovania pre dôchodcov a sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, zabezpečujú stravovanie zamestnancov ostatných odvetví, ďalší sa zasa výrazným spôsobom podieľajú na servise, ktorý je poskytovaný turistom. Tento sektor tvorí významnú časť celkovej zamestnanosti obyvateľstva. Je v záujme štátu mať funkčné a prevádzkyschopné gastronomické podniky. Väčšina gastro prevádzok využila podporu štátu na udržanie zamestnanosti, ktorá však podľa názoru iniciatív v gastronómií nebola nedostatočná, a museli i napriek tomu pristúpiť k prepúšťaniu zamestnancov. Niektorí podnikatelia využili tiež odklad odvodov, preddavkov na daň a splátok úverov, čo však bolo len dočasné riešenie, ktoré oddialilo nevyhnutné ekonomické záťaže. Zníženie sadzby DPH predstavuje efektívny a adresný krok na pomoc týmto ťažko skúšaným podnikateľom. Zníženie cien dokáže prilákať väčší počet zákazníkov. Slovensko je jednou z mála krajín Európskej únie, ktoré stále uplatňujú základnú sadzbu DPH na stravovacie služby. So sadzbou 20% Slovensko štvrtú najvyššiu DPH na gastro služby v EÚ. Zníženú sadzbu DPH na reštauračné služby (5% 13%) aplikuje 19 štátov Európskej únie. Toto opatrenie je jedným z krokov odporúčaných Európskou komisiou pre členské štáty na elimináciu dopadov. Odhadovaný vplyv na rozpočet verejnej správy pre rok 2023 je 106,5 mil. eur.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
V.
Návrh spoločnej správy, vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 113. schôdzi dňa 29. novembra 2022.
Stanovisko gestorského výboru, ani návrh spoločnej správy Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru (odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť
s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom) nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov Výboru
Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet zároveň určil za spravodajcu výboru poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Kuriaka, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výboru.
Bratislava 29. novembra 2022
Marián Viskupič, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet