Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
113. schôdza
1906/2022
Výpis zo zápisnice
zo 113. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet konanej dňa 29. novembra 2022
_____________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval dňa 29. novembra 2022 spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Petra LIBU, Richarda NEMCA a Jána SZŐLLŐSA na vydanie zákona o dani z osobitnej stavby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1181a) a na návrh poslanca Milana Kuriaka výbor hlasoval o návrhu uznesenia uvedeného v prílohe.
Z celkového počtu 12 poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet bolo prítomných 10 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 4 poslanci, 3 poslanci hlasovali proti návrhu a 3 sa zdržali hlasovania. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
113. schôdza
1906/2022
Návrh
U z n e s e n i a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 29. novembra 2022
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Petra LIBU, Richarda NEMCA a Jána SZŐLLŐSA na vydanie zákona o dani z osobitnej stavby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1181a) a
A.s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Petra LIBU, Richarda NEMCA a Jána SZŐLLŐSA na vydanie zákona o dani z osobitnej stavby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1181a)
B.p o v e r u j e
spoločného spravodajcu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Kuriaka, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru