1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-2122/2022
1209a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov (tlač 1209a) v druhom čítaní.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1736 z 20. októbra 2022 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov (tlač 1209) prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Uvedené výbory predmetný návrh zákona prerokovali.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
2
III.
Vládny návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov (tlač 1209) výbory prerokovali a odporučili schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 632z 24. novembra 2022 a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 196 z 29. novembra 2022.
IV.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, prijali tieto pozmeňujúce návrhy:
1.V čl. I sa za bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
„2. V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „príspevky zo štátneho fondu kultúry Pro Slovakia,“.
3. Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠4a
Správa o činnosti fondu
(1)Fondy vypracúvajú každoročne správu o svojej činnosti. Správa o činnosti fondu za predchádzajúci kalendárny rok sa zverejňuje na webovom sídle fondu do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
(2)Správa o činnosti fondu obsahuje najmä
a)prehľad a vyhodnotenie plnenia činností fondu podľa § 2 ods. 3,
b)prehľad poskytnutých finančných prostriedkov na podporu tvorivej literárnej, vedeckej a umeleckej činnosti,
c)prehľad prijatých príspevkov podľa § 3 ods. 1,
d)účtovnú závierku fondu a výsledok hospodárenia fondu,
e)zhodnotenie údajov obsiahnutých v účtovnej závierke.
§ 4b
Inventarizácia
(1)Fondy na základe žiadosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) vykonajú mimoriadnu inventarizáciu majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, personálnej, mzdovej, spisovej, zmluvnej a ostatnej agendy k určenému dňu za účelom overenia skutočného stavu ich majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu mimoriadnej inventarizácie a výsledky vykonanej inventarizácie predložia ministerstvu kultúry v určenej lehote.
(2)Fondy povinné doplniť mimoriadnu inventarizáciu podľa odseku 1 o údaje fyzickej inventúry upravené o prírastky a úbytky majetku a záväzkov za dobu od skončenia mimoriadnej inventarizácie podľa odseku 1 do určeného dňa a tieto údaje predložiť ministerstvu kultúry v určenej lehote.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3
Štátny fond kultúry Pro Slovakia bol zrušený zákonom č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V § 4a sa upravuje povinnosť umeleckých fondov vypracúvať správu o ich činnosti za predchádzajúci rok, povinnosť zverejniť správu o činnosti na webovom sídle a lehota na zverejnenie správy o činnosti. Taktiež sa ustanovuje, čo by malo byť obsahom správy o činnosti umeleckého fondu. Umelecké fondy vypracúvajú správy o svojej činnosti aj v súčasnosti, aj keď im to zákon o umeleckých fondoch neukladá. Navrhuje sa, aby správa o činnosti bola povinne zverejnená na webovom sídle fondu v určenej lehote a taktiež sa ustanovujú minimálne požiadavky na jej obsah.
V § 4b sa navrhuje oprávnenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky požiadať umelecké fondy o vykonanie mimoriadnej inventarizácie a povinnosť umeleckých fondov takúto mimoriadnu inventarizáciu vykonať. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je gestorom zákona o umeleckých fondoch. Podľa § 2 ods. 4 zákona o umeleckých fondoch schvaľuje minister kultúry Slovenskej republiky štatúty umeleckých fondov. Navrhuje sa, aby v prípade potreby malo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky k dispozícií presné dáta o umeleckých fondoch, a to aj nad rámec informácií uvedených v správe o činnosti. Aj na základe takto získaných aktuálnych dát bude môcť Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky rozhodovať o potrebe a rozsahu legislatívnych úprav zákona o umeleckých fondoch.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I bod 5 sa v nadpise § 25g slovo „ustanovenie“ nahrádza slovom „ustanovenia“, doterajší text § 25g sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ustanovenia § 4a sa prvýkrát použijú pri vypracúvaní správy o činnosti fondu za rok 2022.“.
Dopĺňa sa prechodné ustanovenie vzhľadom na doplnenie nového § 4a.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť
4
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh zákona (tlač 1209) v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať:
spoločne o bodoch 1 a 2 s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá č. 198 z 29. novembra 2022.
Gestorský výbor určil poslanca Milana Potockého za spoločného spravodajcu výborov a poveril ho, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov.
Bratislava 29. novembra 2022
Kristián Čekovský, v. r.
predseda
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá