ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
145. schôdza
Číslo: CRD-1906/2022
Z á z n a m
K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Petra LIBU, Richarda NEMCA a Jána SZŐLLŐSA na vydanie zákona o dani z osobitnej stavby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1181) bola 145. schôdza Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zvolaná na 29. novembra 2022.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu uznesenia nehlasoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lukáš Kyselica
Matúš Šutaj Eštok