VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE HOSPODÁRSKE ZÁLEŽITOSTI
Číslo: CRD - 1908/2022 - VHZ130. schôdza výboru
Záznam
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1183) bola zvolaná 130. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti na 28. novembra 2022.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda výboru
overovatelia výboru
Maroš K o n d r ó t
Peter L i b a