Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
130. schôdza výboru
Číslo: 1906/2022
Výpis zo zápisnice
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 28. novembra 2022
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Petra LIBU, Richarda NEMCA a Jána SZŐLLŐSA na vydanie zákona o dani z osobitnej stavby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1181);
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
prerokoval návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Petra LIBU, Richarda NEMCA a Jána SZŐLLŐSA na vydanie zákona o dani z osobitnej stavby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1181) na svojej 130. schôdzi konanej 28. novembra 2022.
Spravodajcom výboru bol poslanec Milan Kuriak.
Výbor neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
O návrhu uznesenia, ktoré predložil poslanec Milan Kuriak, hlasovali poslanci nasledovne. Z celkového počtu 13 poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti bolo prítomných 7 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 2 poslanci, 2 poslanci boli proti, 3 poslanci sa zdržali hlasovania, hlasovali všetci poslanci.
Peter K r e m s k ý
predseda výboru
Peter L i b a
Maroš K o n d r ó t
overovateľ výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
130. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1906/2022 - VHZ
Návrh
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 28. novembra 2022
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Petra LIBU, Richarda NEMCA a Jána SZŐLLŐSA na vydanie zákona o dani z osobitnej stavby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1181);
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Petra LIBU, Richarda NEMCA a Jána SZŐLLŐSA na vydanie zákona o dani z osobitnej stavby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1181);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Petra LIBU, Richarda NEMCA a Jána SZŐLLŐSA na vydanie zákona o dani z osobitnej stavby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1181) schváliť s nasledujúcim pozmeňujúcim návrhom:
K čl. I, § 8
V čl. I, § 8 ods. 2 sa slová „25 dňa“ nahrádzajú slovami „25. dňa“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy precizuje navrhovaný text korekciou základnej číslovky na radovú číslovku.
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda výboru
Peter Liba
Maroš Kondrót
overovatelia výbor